Sprijin financiar pentru operatori economici

sprijin financiar, IMM, societati comerciale

Guvernul a adoptat o Hotarare prin care majoreaza sprijinul financiar de care pot beneficia operatorii economici de la echivalentul in lei a sumei de 90.000 euro, cat era pana acum, la 200.000 de euro. Aceasta este suma maxima acordata unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de pana la 3 ani, cu plata esalonata, pe baza de documente justificative. Suma minima alocata pentru un proiect este egala cu echivalentul a 5000 de euro.

Categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul programului sunt urmatoarele:
-implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii sau a sistemelor de management al mediului sau schema de management de mediu si audit
-implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, a sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara sau a sistemelor de management al securitatii informatiei;
-dotarea sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente, precum si acreditarea acestora;
-certificarea voluntara a produselor sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse;
-asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizeaza de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetarilor obtinute in cadrul programelor de cercetare – dezvoltare finantate din fonduri publice si aplicarea inventiilor autorilor romani protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
-efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activitati din industria prelucratoare in vederea realizarii planurilor de restructurare – dezvoltare-viabilizare, a caror implementare va fi monitorizata;
-organizarea si amenajarea in incinta operatorilor economici, in spatiile existente, de expozitii sau standuri de prezentare a produselor industriale;
-inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti.

Beneficiarii Programului sunt operatorii economici cu activitate principala industria prelucratoare, care trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

-sa fie persoane juridice cu sediul in Romania, inregistrate la registrul comertului ca societati comerciale sau ca societati cooperative;
-sa realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situatii financiare anuale transmise si inregistrate la administratia teritoriala a Ministerului Economiei si Finantelor;
-sa nu se afle in stare de insolventa, sa nu aiba afacerile administrate de un judecator sindic, sa nu le fi fost impusa nici o restrictie asupra activitatii comerciale, sa nu fie subiectul unor aranjamente intre creditori sau sa se afle intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior;
-sa nu inregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac exceptie operatorii economici care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, acordate prin conventii sau ordine conform prevederilor legale, si respecta termenele de plata, atestate prin certificate fiscale;
-reprezentantul legal sa nu fi fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nici o instanta de judecata, din motive profesionale sau etic profesionale;
-sa nu se afle in dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate;
-sa nu fi beneficiat in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitata in proiect, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro;
-sa nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
-sa detina resursele financiare necesare asigurarii cofinantarii pentru implementarea proiectului;
-sa realizeze produse prelucrate pentru care exista piata asigurata;
-sa aiba structura organizatorica specializata pentru implementarea proiectului;
-sa prezinte sinteza rezultatelor cercetarilor si, dupa caz, copia brevetului eliberat de OSIM si sa demonstreze avantajele aplicarii industriale a acestora;
-sa prezinte certificatul de inregistrare a marcilor, desenelor si modelelor industriale la OSIM si sa demonstreze avantajele inregistrarii acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente.
Proiectele pentru care se acorda sprijin financiar de la bugetul de stat prin Program trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
-sa se incadreze in categoriile de activitati prevazute in Program;
-sa contina etapele proiectului, precum si structura de finantare pe etape;
-sa asigure implementarea proiectului in maxim 24 de luni de la incheierea contractului de finantare;
-sa prezinte elementele care fundamenteaza rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

Pentru administrarea Programului, la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, din care fac parte si reprezentanti ai patronatelor de ramura.

Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Comisiei, precum si modul de gestionare a activitatilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Proiectele acceptate se finanteaza in limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse in bugetele anuale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

Actul normativ intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *