Inlesnirea fiscala prin esalonari de plati

· Eşalonarea la plată, mai eficientă decât executarea silită

· Codul de procedură fiscală se referă la eșalonare doar când este vorba despre creanţele bugetelor locale

· Volumul arieratelor fiscale executabile administrate de ANAF cunoaște valori apreciabile: creștere de 32% în anul 2009 faţă de anul 2008 şi de 20% în anul 2010 faţă de anul 2009

· FMI a recomandat adoptarea unei norme transparente care să permită folosirea unui sistem eficient de plăţi eşalonate de către contribuabili pentru achitarea taxelor

· Facilitatea urmează să se acorde pe o perioadă de maximum 5 ani pentru toţi contribuabilii, de drept public sau privat

· Administraţia fiscală impune contribuabililor constituirea de garanţii, precum şi achitarea obligaţiilor fiscale curente, a ratelor eşalonate şi a dobânzilor datorate pe perioada eşalonării la plată

· Se datorează dobândă pentru fiecare zi de întârziere în funcţie de tipul garanţiei constituite

Acordarea eşalonării la plată în relația buget public – contribuabil constituie demult timp o practică internaţională. Ceea ce se vizează prin aceasta este depăşirea de către contribuabili a dificultăţilor conjuncturale care au generat incapacitatea temporară de plată, prevenindu-se, pe această bază, producerea unor eventuale efecte economice şi sociale negative, generate de lipsa disponibilităţilor băneşti. În același timp, se evită și prevenirea formării de noi datorii din partea acelorași contribuabili, asigurându-se în acelaşi timp că statul se comportă ca un creditor prudent în ceea ce priveşte încasarea creanțelor sale. Prin încasarea cu ritmicitate a contribuţiilor de asigurări sociale, sub forma ratelor de eşalonare la plată, pe de o parte, iar pe de altă parte prin menţinerea în activitate a agenţilor economici şi implicit păstrarea locurilor de muncă, se realizează susţinerea bugetului de asigurări sociale de stat pentru plata pensiilor şi a bugetului fondului de sănătate pentru finanţarea sistemului sanitar etc. În orice caz, această facilitate este mai eficientă decât procedura de executare silită, care reprezintă o modalitate de recuperare a creanţelor ce presupune costuri suplimentare, fără a asigura însă un nivel de încasare satisfăcător. În România, Codul de procedură fiscală se referă la asemenea înlesniri doar când este vorba despre creanţele bugetelor locale. În contextul în care volumul arieratelor fiscale executabile administrate de ANAF cunoaște valori apreciabile (32% în anul 2009 faţă de anul 2008 şi de 20% în anul 2010 faţă de anul 2009), iar FMI a recomandat adoptarea unei norme transparente care să permită folosirea unui sistem eficient de plăţi eşalonate de către contribuabili pentru achitarea taxelor, ne aflăm deja în fața unei OUG (proiect postat pe site-ul MFP). Textul reflectă faptul că Executivul își asumă angajamentul reintroducerii posibilităţii acordării eşalonărilor la plată pentru contribuabili, cu clauze asiguratorii din partea statului că se va comporta ca un creditor prudent în încasarea veniturilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu procedurile europene. Propunerea legislativă se referă la acordarea înlesnirii respective pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF, cu excepţia celor care sunt stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei, asigurându-se, astfel, completarea cadrului normativ existent. Respectiva măsură de sprijin a presupus și obținerea asigurării că nu implică elemente de natura ajutorului de stat. Dealtfel, conferă premisele recuperării integrale a obligaţiilor fiscale restante prin constituirea de garanţii la nivelul sumelor eşalonate la plată, precum şi a dobânzilor datorate pe perioada eşalonării la plată. Lectura Proiectului de OUG menționat ne indică faptul că eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante urmează să se acorde pe o perioadă de maximum 5 ani pentru toţi contribuabilii, de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare al acestora, atâta timp cât nu au intervenit incidente în ce priveşte funcţionarea normală a acestora. Ca măsuri de asigurare în acordarea eşalonării la plată, administraţia fiscală impune contribuabililor constituirea de garanţii, precum şi achitarea obligaţiilor fiscale curente, a ratelor eşalonate şi a dobânzilor datorate pe perioada eşalonării la plată. De asemenea, pe perioada eşalonării la plată, se datorează dobândă pentru fiecare zi de întârziere în funcţie de tipul garanţiei constituite.

Nr. crt.

% dobândă/ zi întârziere

Tipul garanţiei constituite

1

0,03

Întreaga garanţie este sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/ sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului

2

0,04

Conform prevederilor Codului de procedură fiscală, pentru celelate tipuri de garanţii.

Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/OUG_esalonare.pdf

Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, se percepe o penalitate, care i se comunică contribuabilului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art.111 alin.(2) din Codul de procedură fiscală.

Nivelul penalităţii este de 10% din:

a) rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz;

b) diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare.

Totodată, s-au reglementat condiţiile în care se poate acorda eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi a celor referitoare la menţinerea valabilităţii eşalonării la plată.

Nr. crt.

Condiții (cumulative) de îndeplinit pentru a beneficia de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale

Observații

1

Să aibă depuse toate declaraţiile fiscale

Conform vectorului fiscal

2

Să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti

Conform criteriilor economico-financiare prevăzute în normele metodologice

3

Să aibă constituită garanţia potrivit art.8

4

Să nu se afle în procedura insolvenţei, conform prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

5

Să nu se afle în dizolvare în conformitate cu prevederile legale în vigoare

6

Să nu i se fi stabilit răspunderea, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.27 şi 28 din Codul de procedură fiscală

Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită

Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/OUG_esalonare.pdf

În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanţii, cu excepţia instituţiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, sub următoarele forme:

a) consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;

b) scrisoare de garanţie bancară;

c) bunuri proprietatea contribuabilului în vederea instituirii măsurilor asigurătorii;

d) bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, în baza unui contract de garanţie reală, în favoarea organului fiscal competent, pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, pentru care există un acord de eşalonare la plată.

Bunurile mobile care pot fi aduse drept garanţie – evaluate de un expert evaluator independent – sunt numai cele care nu au durata normală de funcţionare expirată conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt.

Condiții obligatorii pentru menţinerea valabilității eșalonării la plată acordată

Observații

1

Să se declare şi să se achite, conform legii, obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată

Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, inclusiv sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată

2

Să achite, conform legii, orice alte obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată

Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată

3

Să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare

Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată, până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare

4

Să se achite obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării acestei decizii

5

Să se achite, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată, obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii

Natura acestora: obligaţiile fiscale către fondul de risc aferent împrumuturilor garantate şi/ sau subîmprumutate de stat, ajutorul de stat ilegal sau utilizat abuziv, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat alte tipuri de creanţe care se recuperează de organele fiscale competente.

6

Să se achite obligaţiile de natura celor prevăzute la lit.e), pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 30 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată

7

Să achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art.5 alin.(4), în cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată

8

Să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27-28 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii

9

Să nu intre sub incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art.3 alin.(1) lit.d)-e)

10

Să se reîntregească garanţia în condiţiile prevăzute la art.8 alin.(16) în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori

Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/OUG_esalonare.pdf

Eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispoziţiile indicate mai sus. În această situație, organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată, care se comunică contribuabilului.

Acest lucru atrage anularea acesteia şi începerea (ori continuarea) executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată acordată, se datorează de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, dobânzi conform Codului de procedură fiscală. Pentru aceleași sume, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, se datorează o penalitate de 10%.

Evident, în cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, organul fiscal competent va trece deîndată la executarea garanţiilor în contul obligaţiilor fiscale rămase nestinse.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.