Ghid Garantare Credite


Ai nevoie de un credit pentru a-ti dezvolta afacerea si banca iti solicita garantii ?
Ghidul urmator iti arata cum sa iei credite bancare avand doar o parte din garantiile solicitate de banca.

Acest ghid este oferit in parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM SA), institutie financiara specializata care sustine societatile comerciale prin garantarea creditelor acordate de banci.

I. Ce credite pot fi garantate de catre FNGCIMM SA-IFN si de la care banci?

Pot fi garantate:
A. Finantari pe termen mediu si lung de tipul creditelor pentru investitii in completarea surselor proprii pentru:

 1. Realizarea de noi capacitati de productie, precum si dezvoltarea celor existente, prin constructia, reabilitarea, consolidarea, extinderea imobilelor cu destinatie industriala si comerciala;
 2. Modernizarea si/sau retehnologizarea capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor, instalatiilor, cladirilor si constructiilor existente etc.;
 3. Realizarea de investitii prin achizitii de masini, utilaje, mijloace de transport, cladiri, licente, animale de reproductie etc.;
 4. Proiecte care participa la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare nationala, (co-)finantate prin:

  – Contributia UE din Instrumentele Structurale;
  – Alocarile din surse publice nationale si locale ;
  – Surse externe de finantare pentru investitii.

B. Finantari pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru, de tipul:

 1. Linii de credit;
 2. Credite globale de exploatare;
 3. Credite pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor;
 4. Credite pentru prefinantarea exporturilor s.a.

C. Scrisori de garantie bancara de tipul:

 1. Scrisori de garantie bancara pentru participarea la licitatii;
 2. Scrisori de garantie bancara pentru plata avansului;
 3. alte tipuri de Scrisori de garantie bancara emise de finantatori.

D. Alte tipuri de finantari acordate de finantatori.

In baza fondurilor alocate de unitatile de implementare, FNGCIMM acorda garantii pentru cofinantarea proiectelor aferente programelor cu finantare din fonduri europene si instrumente structurale – Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si Fondului European pentru Pescuit.

Bancile de la care se poate lua un credit cu garantia FNGCIMM sunt:

Alpha Bank; Banca Comerciala Romana; Banca Comerciala Carpatica; Banc Post; BRD – Groupe Societe Generale; Banca Romaneasca; Banca Transilvania; Banca UniCredit Tiriac Bank; Banca Leumi Romania; CEC; Credit Europe Bank; Eximbank; ING Bank; Libra Bank; OTP Bank; Raiffeisen Bank; Romanian International Bank; Romexterra Bank; Volksbank Romania.

II. Care sunt etapele necesare in obtinerea garantiei?

 1. Solicitantul creditului, IMM – ul, depune documentatia de credit la banca finantatoare;
 2. Banca, in urma analizei proprii, considera proiectul viabil, constata ca nu exista suficiente garantii materiale pentru acordarea creditului si solicita Fondului participarea la impartirea riscului prin emiterea unei garantii financiare;
 3. FNGCIMM SA transmite bancii decizia privind acordarea garantiei financiare solicitate in maxim 7 zile de la primirea de la banca a dosarului complet;
 4. In baza garantiei Fondului, Banca semneaza contractul de credit cu IMM-ul.

III. In cat timp se poate accesa garantia Fondului?

FNGCIMM SA analizeaza in maxim 7 zile dosarul complet primit de la banca si transmite bancii decizia privind acordarea garantiei financiare solicitate.
Pentru finantari de pana la 400.000 LEI, se poate obtine in max. 48 de ore garantia Fondului, in baza unor conventii incheiate cu unele banci finantatoare.

IV. Care sunt costurile legate de obtinerea garantiei?

Pentru garantia acordata se plateste un singur comision a carui valoare depinde de durata finantarii astfel:

 • Pentru garantarea creditelor pe termen mediu si lung comisionul comisionul reprezinta un procent de 1,5%/an din soldul anual al garantiei acordate;
 • Pentru garantarea creditelor pe termen scurt, de pana la 12 luni comisionul reprezinta un procent de 2%/an din volumul garantiei acordate si va fi incasat integral la momentul acordarii garantiei;
 • Pentru garantarea creditelor destinate accesarii fondurilor europene 1%/an.

Pentru analiza solicitarilor de garantare nu se plateste comision de analiza a dosarului si nici alte comisioane sau taxe pentru emiterea sau gestionarea garantiei.

V. Care este procentul maxim din credit care poate fi garantat de Fond?

FNGCIMM SA preia riscul creditelor bancare acordate IMM-urilor, inclusiv celor nou infiintate, garantand in general pana la 80 % din credit.

Pentru IMM-urile cu istoric de functionare garantia acopera:

 • pana la 75% din valoarea finantarii pe termen mediu si lung;

 • pana la 60% din valoarea finantarii pe termen scurt.

Pentru IMM-urile nou-infiintate garantia acopera:

 • pana la 80% din valoarea finantarii pe termen mediu si lung;

 • pana la 70% din valoarea finantarii pe termen scurt.

Pentru accesarea creditelor de cofinantare in cazul proiectelor finantate din fonduri europene garantia acopera pana la 80% din valoarea creditului, indiferent de durata.

FNGCIMM garanteaza si finantarile acordate beneficiarilor definiti prin Legea 218/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

 1. In cazul creditelor pe termen scurt, acordate in scopul asigurarii surselor de finantare necesare realizarii productiei, procentul de garantare este de pana la 50% din valoarea creditului;
 2. In cazul creditelor pe termen scurt, mediu si lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondului european pentru pescuit, in scopul realizarii de investitii, procentul de garantare este, dupa caz, de 70%-100% din valoarea creditului;
 3. In cazul creditelor acordate pentru cofinantarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD si al celor incadrate in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, procentul de garantare este de pana la 100% din valoarea creditului.

VI. Ce conditii trebuie sa indeplineasca solicitantul unei garantii din partea FNGCIMM SA.?

Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri, definite potrivit Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare, care indeplinesc conditiile de eligibilitate ale bancii si ale Fondului.
Conditii de eligibilitate

1. Sunt eligibili Beneficiarii de finantare definiti la art.1 pct.1, respectiv societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.
 • se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile OG nr.27/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, dovada se face cu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantiilor legali ai societatii prezentata in original pe formularele Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2? la OG nr.27/2006;
 • au capital majoritar privat, asa cum rezulta din actul constitutiv si actele aditionale la acesta, insotite de extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului;
 • semneaza o Declaratie pe propria raspundere;
 • semneaza in favoarea Fondului un bilet la ordin in alb la “suma” si “scadenta”, fara protest, avalizat de administratorii/asociati/actionari cu domiciliul /sediul social in Romania;
 • au capacitate de rambursare a obligatiilor de plata asumate, asa cum rezulta din analiza Finantatorului, efectuata conform reglementarilor interne ale Finantatorului.

VII. Cum se lucreaza cu bancile?

Fondul colaboreaza cu institutiile finantatoare in baza unor conventii de lucru, in care sunt prevazute obligatiile partilor semnatare, conditiile de acordare a garantiilor, valoarea si modul de plata al comisionului de garantare, calculul si modalitatea de plata a garantiei acordate.

Garantia Fondului se emite la solicitarea institutiilor finantatoare pentru finantari aprobate, pe baza analizei proprii a Fondului a documenelor prezentate de catre banca, care atesta eligibilitatea beneficiarului si posibilitatea acestuia de a-si achita obligatiile de plata.

Fondul isi recupereaza de la debitor suma platita bancii in contul garantiei executate, cu aplicarea art. 1669-1670 Cod civil si a procedurilor de executare prevazute de lege.

Pentru garantiile acordate Fondul percepe un comision de garantare, a carui valoare se calculeaza prin aplicarea unui procent la volumul garantiei acordate pentru creditele pe termen scurt, respectiv la soldul anual al garantiei acordate pentru creditele pe termen mediu si lung.

Garantiile oferite de FNGCIMM SA reprezinta cele mai lichide garantii pe care institutiile finantatoare le pot obtine.

VIII. Care este continutul dosarului transmis de banca?

Documentatia de garantare inaintata de catre banca finantatoare include:

 • Solicitarea de garantare semnata de banca;
 • Declaratia solicitantului data la sediul bancii;
 • Documentatia de creditare in baza careia banca aproba finantarea;
 • Documentele din care reiese ca solicitantul creditului se incadreaza in categoria IMM, respectiv, Anexele 1 si 2 la OG NR.27/2006.

IX. Beneficiarii de fonduri europene pot accesa garantia Fondului?

FNGCIMM SA-IFN acorda garantii si beneficiarilor de finantari din fonduri europene. Produsul se adreseaza IMM-urilor care indeplinesc atat conditiile de accesare a fondurilor europene, cat si conditiile de acordare a finantarii specifice fiecarui finantator. Fondul garanteaza Finantari acordate de institutii financiar-bancare/ nebancare, pentru:

 • Plata taxei de consultanta aferenta unui proiect pe un domeniu de activitate potential beneficiar de fonduri europene;
 • Realizarea proiectelor pe domenii de activitate potential beneficiare de fonduri europene.

Garantia se poate acorda pentru o perioada de pana la 3 ani, pentru consultanta, iar pentru investitii garantia se acorda in corelatie cu durata creditului. Procentul de garantare este in conformitate cu prevederile din conventiile incheiate cu finantatorii, fara a depasi 80%, iar comisionul de garantare este de numai 1%/an. In situatia in care conditiile de accesare a fondurilor europene prevad ca aplicantul sa faca dovada existentei surselor proprii pentru finantarea proiectului, Fondul va putea emite, la solicitarea institutiei finantatoare un document – PROMISIUNE DE GARANTARE – prin care Fondul isi exprima intentia de a garanta finantarea ce va fi primita de IMM, dupa aprobarea proiectului de catre autoritatea de implementare.