ANCSI: Concurs pentru ocuparea functiei publice de expert I principal la Serviciul Management Financiar si Control

entrepreneur-593378_1280.jpg

intreprindereAutoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANSCI) organizeaza concurs in ziua de 02 februarie 2016 la Bucuresti strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de expert I principal la Serviciul Management Financiar si Control din cadrul  Directiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.
 
Conditiile necesare ocuparii postului:
        
•    indeplinirea conditiilor prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
•    studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice;
•    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;
•    cursuri perfectionare in domeniul fondurilor structurale.
 
Bibliografie
1. Ordonanta de Urgenta nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2015 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotararea nr. 678 din 19 august 2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007 – 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
5. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
6. Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritara 1. Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor;
7. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata r(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
8.  Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata .
 
Concursul se va desfasura la etajul 3, camera 301 din sediul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, astfel:
–          proba scrisa ( 2 ore ) –  in ziua de 02.02.2016 ora 10:00;
–          interviu.                  
 
Dosarele se depun la sediul autoritatii la etajul 3, camera 307 in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III-a.
 
Dosarul de inscriere pentru concursul de recrutare va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:
 
    a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008;
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
    d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
    g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
 
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.318.30.69 – Compartimentul Juridic Contencios, Administrativ si Resurse Umane.

Sursa: research.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.