Noi reglementări privind controlul Executivului şi loialitatea (faţă de Primul Ministru)

Prin OUG nr. 3/2009 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se desfiinţează Departamentul de Control al Guvernului (DCG) şi se înfiinţează Corpul de control al primului-ministru (CCPM). Acesta este, de fapt, o instituţie fără personalitate juridică, aflată în subordinea primului-ministru şi în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului. CCPM preia toate reprezentările şi competenţele fostului DCG din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare. Finanţarea este asigurată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG).

CCPM urmăreşte modul în care, la nivelul fiecărei instituţii vizate, s-au stabilit şi respectat obligaţiile sale cu privire la autorizarea şi răspunderea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale şi cum s-au separat atribuţiile şi responsabilităţile pentru a se reduce riscul de eroare, de fraudă, de încălcare a legislaţiei, precum şi riscul de a nu putea detecta aceste situaţii. Conducerea instituţiei este asigurată de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru. Personalul CCPM beneficiază în continuare de salarii de bază cu 50% mai mari decît cele prevăzute de lege pentru aparatul de lucru al Guvernului, iar încadrarea se face pe baza încrederii acordate de primul-ministru şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz. Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a personalului se realizează prin ordonatorul principal de credite al SGG. Personalul cu atribuţii de control trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, să prezinte dovada de studii corespunzătoare, specializări, să aibă o bună reputaţie, să nu aibă antecedente penale, să aibă certificat de sănătate din care să rezulte că este apt din punctul de vedere al exercitării acestui tip de activitate, precum şi recomandare de la ultimul loc de muncă şi este obligat să aibă un comportament decent, moral şi legal. Personalul CCPM cu atribuţii de control trebuie să aibă studii universitare în domeniul juridic, economic sau tehnico-medical, în funcţie de specificul acţiunilor de control, şi o vechime de minimum 3 ani în activitatea de control sau cercetare penală, jurisdicţională. Persoanele cu atribuţii de control sînt persoanele desemnate de şeful CCPM să exercite controale, în condiţiile legii, pentru a se asigura legalitatea, regularitatea, economicitatea şi eficienţa în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public, şi intră sub incidenţa regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese valabil pentru funcţionarii publici. Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul CCPM efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sînt prezentate spre aprobare şefului instituţiei, cu respectarea procedurilor legale. Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate, care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunica CCPM măsurile luate în condiţiile legii.

Iată care sînt atribuţiile principaleale ale CCPM:

 

 a) controlează şi urmăreşte activitatea ministerelor, agenţiilor, autorităţilor administraţiei locale, serviciilor deconcentrate, instituţiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale, instituţiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum şi dacă activitatea acestora se desfăşoară cu respectarea politicilor interne şi a obligaţiilor impuse de lege, regulamente şi proceduri;

b) urmăreşte îmbunătăţirea modalităţilor de efectuare şi corelare a activităţilor de control la nivel naţional pentru a se evita paralelismele şi creşterea exigenţei şi responsabilităţii în actul de control;

c) acordă sprijin şi colaborează cu celelalte entităţi care desfăşoară activităţi de control prin desfăşurarea de acţiuni comune, prin verificarea modului în care la nivelul entităţilor vizate a crescut funcţia preventivă a controlului fiscal-bugetar şi a celui privind raporturile de muncă, pentru a se diminua economia necontabilizată şi munca la negru;

d) verifică modul în care fiecare entitate vizată primeşte, expediază, înregistrează şi arhivează documentaţia, modul în care se respectă formalităţile legale adecvate şi dacă operaţiunile sînt consemnate şi transpuse veridic în documente şi acte, pentru a se asigura continuitatea activităţii;

e) analizează abaterile de la proceduri şi circumstanţele şi modul cum au fost gestionate acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniţia acţiuni de formalizare, legiferare;

f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Aceleaşi atribuţii presupun ca personalul să urmărească implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului şi să coordoneze/ controleze aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control la nivelul administraţiei publice central. În virtutea actului normativ sus-invocat, personalul de control trebuie să propună măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor şi a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea sa, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, şi transmite, cînd se impune, sesizări către organele de cercetare penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile şi răspunderea penală, dacă este cazul. În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici vizaţi au obligaţia să pună la dispoziţia inspectorilor documentele şi informaţiile solicitate.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.