Normele privind creşterea performanţei energetice a clădirilor au intrat în vigoare

de Monica Cercelescu in Legislatie pe 3 Aprilie 2009

Asociaţiile de proprietari şi primarii pot începe demersurile pentru implicarea în programele de reabilitare termică

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor au elaborat Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (publicate în Monitorul Oficial nr. 194 din 27 martie 2009).
Aceste norme reglementează în detaliu acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale privind reabilitarea termică, precum şi conţinutul-cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie. 
Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, în calitate de autorităţi contractante, sunt denumiţi în continuare coordonatori locali.

Etapele programelor locale de reabilitare termică
Etapa I – identificarea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
Etapa a II-a – coordonatorul local înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra posibilităţii înscrierii în programul local multianual şi transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale. Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, înscrierea în programul local şi semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local.
Etapa a III-a – hotărârea Adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local.
În temeiul hotărârii Adunării generale a proprietarilor, preşedintele asociaţiei de proprietari semnează contractul de mandat şi solicită, în scris, coordonatorului local înscrierea în program. Solicitarea asociaţiei de proprietari este însoţită de următoarele documente: 
a) contractul de mandat semnat;
b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în Adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor;
c) lista proprietarilor din imobil.
Coordonatorul local centralizează solicitările asociaţiilor de proprietari şi întocmeşte programul local.
Etapa a IV-a – proiectarea lucrărilor de intervenţie.
Proiectarea se realizează printr-un singur contract de servicii, atribuit printr-o procedură unică de achiziţie publică. Contractul de servicii trebuie să prevadă în mod expres obligativitatea efectuării plăţilor numai după finalizarea şi recepţia de către coordonatorul local a fiecărei faze cerute şi înscrise în contract.
– Expertizarea tehnică: Prima fază a proiectării lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe este expertizarea tehnică pentru analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe cuprins în programul local. Aceasta se realizează de către un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială „rezistenţă mecanică şi stabilitate“.
– Auditul energetic: În cazul în care expertiza tehnică nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, se trece la cea de-a doua fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, respectiv la efectuarea auditului energetic, de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul I, specialitatea construcţii şi/ sau construcţii şi instalaţii.
– Întocmirea documentaţiei de avizare: După efectuarea auditului energetic se trece la cea de-a treia fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, şi anume întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie. După elaborarea documentaţiei de avizare, coordonatorul local propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile legii, indicatorii tehnico-economici pentru fiecare obiectiv de investiţii. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, coordonatorul local notifică asociaţia de proprietari cu privire la aprobarea acestora şi transmite semnat, în două exemplare originale, proiectul actului adiţional la contractul de mandat. Odată cu notificarea, coordonatorul local comunică asociaţiei de proprietari documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, cu specificarea cotei-părţi ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, precum şi a duratei de execuţie a acestora.
Preşedintele asociaţiei de proprietari notificate afişează la avizierul asociaţiei notificarea şi proiectul actului adiţional la contractul de mandat şi convoacă, în condiţiile legii, Adunarea generală a proprietarilor, care hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, semnarea actului adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie şi stabileşte cota de participare la fondul de reparaţii ce revine fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate.
În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, preşedintele asociaţiei de proprietari transmite coordonatorului local actul adiţional la contractul de mandat, semnat şi însoţit de hotărârea Adunării generale a proprietarilor.
După semnarea şi transmiterea actului adiţional la contractul de mandat, coordonatorul local emite autorizaţia de construire şi se trece la faza a patra a proiectării lucrărilor de intervenţie, respectiv întocmirea şi verificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi la elaborarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de execuţie.
Etapa a V-a – executarea lucrărilor de intervenţie.
Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
Etapa a VI-a – recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire. La terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului de locuinţe izolat termic.

În ce constau lucrările de reabilitare termică
La începutul lunii trecute, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, care stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari. 
Lucrările de intervenţie au drept scop reducerea consumurilor energetice necesare climatizării locuinţei, atât pe perioada iernii, cât şi pe timp de caniculă. Acestea ar putea consta în: 
– Izolarea termică a pereţilor exteriori;
– Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;
– Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;
– Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
– Lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
– Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.
Odată cu efectuarea acestor lucrări de intervenţie se pot executa şi următoarele lucrări, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau auditul energetic:
– Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie;
– Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.