POCA: S-a lansat cererea de proiecte nr. IP 7/2017

competitivitate-proiecte.jpg

AM POCA a lansat cererea de proiecte nr. IP 7/2017 (MySMIS: POCA/117/2/2/) – Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice cu titlul „Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Nationale Anticoruptie si masuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etica, protectia avertizorului in interes public si interdictiile post-angajare (pantouflage-ul)”, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Status: INACTIV 
Depunere pana la: 15.03.2017
Buget: 40.000.000,00 lei

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini secretariatul tehnic al Strategiei Nationale Anticoruptie si implementarea masurilor cuprinse in Obiectivul specific 2.2 din Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020 privind remedierea lacunelor legislative referitoare la consilierul de etica, protectia avertizorului in interes public si interdictiile post-angajare (pantouflage). Proiectele finantate in cadrul acestei cereri de proiecte vor fi in concordanta si cu masurile stabilite in Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice (SCAP) si indeplinesc conditiile stabilite in acest ghid.

Axa prioritara si obiectiv specific POCA

Proiectele vor fi depuse in cadrul:

 • Axei prioritare 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente;
 • Obiectiv Specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini sustinerea unui management performant la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale, cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, precum si imbunatatirea accesului si a calitatii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul acestuia.

Acestea sunt:

 • OS 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP;
 • OS 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
 • OS 2.3: Asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar in vederea imbunatatirii accesului si a calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestuia;

Rezultatele POCA

Rezultatele asteptate ale POCA, la care proiectele ce sunt depuse in cadrul acestui apel trebuie sa contribuie, sunt urmatoarele:

R3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice;
R4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice;
R5: Grad crescut de constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si al personalului din administratia publica;
R6: Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei.

Fiecare propunere de proiect va descrie rezultatele proprii, corespunzatoare obiectivelor propuse. Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie sa contribuie la atingerea a cel putin unui rezultat asteptat al POCA (altul decat R6).

ATENTIE!
Cererea de finantare nu este eligibila in cazul in care isi propune sa contribuie exclusiv la Rezultatul R6.

Tipuri de actiuni POCA

Actiunile prevazute in POCA ce pot fi transpuse in activitati in cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Aceasta lista este orientativa:

Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia:

• actualizarea cadrului general pentru definirea si monitorizarea conformitatii cu normele de conduita;
• sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii;
• masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA;
• cresterea capacitatii operationale a Secretariatului tehnic al SNA de a actiona ca un centru autentic de resurse anticoruptie;
• dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei;
• efectuarea de sondaje privind perceptia publica, studii, analize si cercetari stiintifice privind aspecte legate de coruptie;
• elaborarea si implementarea unor mecanisme de cooperare cu intreprinderile si societatea civila, precum si intre autoritatile publice privind monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie;
• elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea coruptiei, prevenirea conflictelor de interese;
• cresterea gradului de constientizare publica si campanii de educatie anticoruptie;

Educatie anticoruptie:

• cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din autoritatile si institutiile publice (prin intermediul unor programe si curricula specifice de formare profesionala);
• cursuri de formare privind etica si integritatea care se adreseaza in special personalului din autoritatile si institutiile publice (de exemplu, consilierii de etica, persoanele alese prin vot, personal de conducere);

ATENTIE!
Cererea de finantare nu este eligibila in cazul in care cuprinde exclusiv actiuni de formare si diseminare.

Solicitantii eligibili sunt:

Solicitantii eligibili sunt autoritati si institutii publice centrale si anume:

 • Ministerul Justitiei;
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene;
 • Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
 • Ministerul Finantelor Publice.

Parteneri eligibili pot fi:

 • autoritati si institutii ale administratiei publice centrale;
 • unitati administrativ-teritoriale – judete si orase organizate ca municipii;
 • subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor – sectoarele municipiului Bucuresti;
 • autoritati administrative autonome;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele de asociere ale acestora cu personalitate juridica);
 • institutii de invatamant superior acreditate.

Selectia partenerului este in competenta exclusiva a solicitantului, in calitate de lider al parteneriatului. Selectarea partenerului se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data selectiei partenerului, precum si cu cerintele prezentului ghid.

Parteneri eligibili sunt doar institutiile/organismele care au competentele/atributiile necesare si dovedite (conform documentelor de constituire/infiintare/organizare si functionare) in domeniul in care se incadreaza obiectivele proiectului propus.

Respectarea prevederilor legale incidente in ceea ce priveste selectia partenerilor privati va fi analizata de AM in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, iar oportunitatea acestuia in etapa de evaluare tehnica si financiara.

ATENTIE!
In cadrul unui proiect implementat in parteneriat, nu se accepta ca mai mult de 50% din rezultatele/activitatile proiectului sa fie efectuate de catre partener/parteneri.

Solicitantii si partenerii acestora nu vor fi considerati eligibili daca se afla in una din situatiile prezentate mai jos, dupa caz, in functie de tipul autoritatilor si institutiilor publice:

• in stare de faliment/insolventa sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, incheierea de concordate, suspendarea activitatii economice sau obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau in situatii similare;
• reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost gasit vinovat de incalcarea grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale;
• reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesionala.

ATENTIE!
Solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare, beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare, in mod nejustificat si din motive imputabile exclusiv acestora si/sau partenerilor, precum si beneficiarii carora le sunt reziliate de catre AM contractele de finantare din motive imputabile exclusiv acestora/partenerilor, nu vor mai fi admisi pentru depunerea de cereri de finantare aferente altor cereri de proiecte, pe o perioada de:
• 1 an pentru solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare;
• 2 ani pentru beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare si beneficiarii carora le sunt reziliate contractele de finantare de catre AM din motive imputabile exclusiv acestora/partenerilor.

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 22 de luni, cu posibilitate de prelungire de pana la maxim 12 luni, pe parcursul implementarii, in cazuri temeinic justificate, si din motive care nu sunt imputabile exclusiv beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

Eligibilitatea grupului tinta

Grupul tinta eligibil este format din:

 • personal din autoritatile si institutiile publice (personal de conducere si de executie, inalti functionari publici);
 • demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora);
 • alesi locali (ex. consilieri locali si consilieri judeteni, primari, viceprimari, primarul general al municipiului Bucuresti, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, astfel cum sunt definiti in actele normative incidente administratiei publice locale);
 • reprezentanti ai ONG-urilor;
 • reprezentanti ai partenerilor sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele de asociere ale acestora cu personalitate juridica).

Grupul tinta trebuie sa fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus. Problemele identificate la nivelul grupului tinta vor fi descrise in sectiunea 12 Justificare a cererii de finantare.

In sectiunea 13 Grup tinta, din cererea de finantare, grupul tinta care beneficiaza direct de activitatile proiectului va fi exprimat numeric.

Buget

Prezenta cerere de proiecte are o alocare financiara eligibila orientativa de 40.000.000,00 lei.
Suma minima aferenta unui proiect: 700.000,00 lei;
Suma maxima aferenta unui proiect: 12.000.000,00 lei.

Finantare

Valoarea totala a proiectului se compune din:

• valoarea eligibila;
• valoarea neeligibila.

Valoarea eligibila a proiectului se compune din:

• valoarea cheltuielilor eligibile (fara TVA),
• cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila aferenta acestora. Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul operatiunilor. In vederea stabilirii eligibilitatii taxei pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, beneficiarul are obligatia completarii anexei, Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale.

Valoarea neeligibila a proiectului se compune din:

• valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferenta acestora);
• TVA aferenta cheltuielilor eligibile, pentru toate cazurile in care aceasta este deductibila.

Avand in vedere faptul ca, in cadrul acestei cereri de proiecte, se finanteaza proiecte cu acoperire nationala, care sunt in beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltata (regiunea Bucuresti-Ilfov) si regiunile mai putin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finantarea acestora se va face atat din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, cat si din cea pentru regiunea mai putin dezvoltata, utilizand principiul proportionalitatii, respectiv pro-rata stabilita la nivelul programului. Procentul din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, aferent cheltuielilor eligibile, este de 19,36%, iar pentru regiunea mai putin dezvoltata este de 80,64%. Aceste procente au fost folosite, de altfel, pentru a determina, la nivelul programului, sumele alocate celor doua categorii de regiuni (mai multe informatii pot fi gasite in sectiunea 1.2 din POCA).

Valoarea finantarii nerambursabile, din partea UE, acordata este, la randul ei, diferentiata pe cele doua categorii de regiuni, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, astfel:
o pentru regiunea mai dezvoltata este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
o pentru regiunile mai putin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

De asemenea, solicitantul trebuie sa contribuie la valoarea totala eligibila a proiectului propus cu un anumit procent, ce se constituie in contributia solicitantului. Valoarea contributiei solicitantului si a partenerului, acolo unde este cazul, se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant.

Pentru a determina, din cheltuielile eligibile, care este asistenta financiara nerambursabila solicitata, precum si contributia solicitantului, se vor utiliza formulele de calcul descrise in tabelele de mai jos, formule ce se regasesc si in sectiunea privind bugetul proiectului din cererea de finantare.

Valoarea finantarii din FSE rezulta din insumarea valorilor calculate, pentru fiecare tip de regiune, prin aplicarea formulelor de mai jos:

tabel

ATENTIE!
Cheltuielile din bugetul propus trebuie exprimate in lei, cu doua zecimale.

Bugetul proiectului este constituit din urmatoarele elemente:

Cheltuieli eligibile;
• Cheltuieli neeligibile (altele decat TVA) si TVA aferenta acestora;
• Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile. TVA deductibila si recuperabila, conform legii, este cheltuiala neeligibila din POCA;
• Valoarea totala a proiectului.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, in conformitate cu prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014 – 2020:

a) sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilita de catre autoritatea de management prin contractul de finantare;
b) sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
c) sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d) sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (6) si (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e) sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f) sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g) sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Sunt eligibile acele cheltuieli care contribuie la atingerea rezultatelor POCA pentru care a fost depus proiectul, respecta dispozitiile regulamentelor comunitare aplicabile si dispozitiile nationale privind eligibilitatea si care se incadreaza in categoriile/subcategoriile de cheltuieli mentionate in tabelul de mai jos:

tabel1

tabel2

tabel3

Urmatoarele cheltuieli trebuie sa se incadreze in limitele de mai jos, astfel:

 • Cheltuielile de tip FEDR nu vor depasi 10 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii.

Cheltuielile de tip FEDR se compun din urmatoarele categorii/subcategorii de cheltuieli: „cheltuieli de leasing cu achizitie”, „cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport”, „cheltuieli cu mijloace fixe pentru echipa de management a proiectului”, precum si „cheltuieli de tip FEDR” (mijloace fixe, echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul, mobilier, aparatura birotica, necesare pentru implementarea proiectului).

Echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate trebuie sa fie justificate din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice si al necesitatii acestora in vederea indeplinirii activitatilor.

 • Cheltuielile generale de administratie nu vor depasi 7 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii;
 • Cheltuielile cu salariile pentru echipa de management a proiectului nu vor depasi 12 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii, iar plafonul maxim de referinta al costurilor salariale cu personalul nu poate depasi 85 de lei/ora (inclusiv taxele si contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA) cu exceptia personalului din autoritatile administratiei publice centrale, din structurile din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si din institutiile publice locale carora li se aplica prevederile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 si care beneficiaza de o majorare de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicata la salariul de baza lunar.

Plafonul reprezinta valoarea maxima ce poate fi introdusa de catre solicitanti in bugetul cererii de finantare. La estimarea nivelului de salarizare a membrilor echipei de management se va tine cont exclusiv de specificul activitatilor de management prestate in proiect si nu de experienta profesionala a persoanelor selectate.

 • Plafonul maxim de referinta al costurilor orare cu expertii nationali, proprii sau cooptati pentru derularea activitatilor aferente proiectului (altii decat cei care sunt implicati in activitatea de management de proiect), nu poate depasi 140 lei/ora (inclusiv taxele si contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA).

Plafonul orar maximal prevazut in prezentul ghid reprezinta limita maxima a costurilor orare!

ATENTIE!
Costurile pentru experti trebuie sa fie adecvate raportat la complexitatea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate.

Costurile aferente proiectului trebuie sa fie rezonabile, justificate raportat la activitatile proiectului si la complexitatea acestora si sa respecte principiile bunei gestiuni financiare, in special in ceea ce priveste economia si eficienta.

In ceea ce priveste auditul financiar al proiectului, acesta nu reprezinta o cheltuiala obligatorie pentru beneficiarii POCA.

Pentru cazurile in care se doreste in mod expres introducerea acestei cheltuieli in bugetul proiectului, cheltuiala va fi bugetata in cadrul activitatii de management de proiect.

Auditarea proiectului si raportul de audit trebuie sa respecte cerintele AM, mentionate in Ghidul Beneficiarului publicat pe site-ul www.poca.ro.

In cadrul proiectului sunt acceptate cel mult doua (2) audituri – un audit intermediar si unul final.

Rezonabilitatea costurilor este analizata in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ATENTIE!
Constatarea unor nereguli in cadrul proiectului, care nu au fost semnalate in rapoartele de audit, au drept consecinta neeligibilitatea acestui tip de cheltuiala. In cazul proiectelor implementate in parteneriat, sumele aferente auditului unui proiect vor fi prevazute in bugetul liderului de parteneriat (solicitantul).

Cheltuieli neeligibile

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt urmatoarele:
– taxa pe valoarea adaugata recuperabila;
– Achizitionarea de infrastructuri, terenuri si bunuri imobiliare nu este, de asemenea, eligibila pentru o contributie din partea FSE, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013;
– achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
– amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
– cheltuielile efectuate peste limitele stabilite in prezentul ghid;
– cheltuielile efectuate in afara Uniunii Europene.

ATENTIE!
Cheltuielile cu consultanta si expertiza in management de proiect nu sunt eligibile pentru parteneri, persoane juridice de drept privat.

Depunere

Partile interesate sunt invitate sa depuna, pana la data de 20 februarie 2017, fisa de proiect (Anexa nr. 1).

Fisa de proiect in format letric poate fi depusa:

•    Prin posta (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Piata Revolutiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucuresti, cod postal 010086, cu mentionarea cererii de proiecte IP 7/2017 (MySMIS: POCA/117/2/2).
sau
•    Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa mentionata mai sus.

Pentru cererile de finantare ce deriva din fisele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 15 martie 2017.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FSE
Sursa: AM POCA

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.