Se pot depune proiecte pe programul Comert

Program-Comert-servicii.jpg

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) a anuntat ca, incepand cu data de 12.07.2016, ora 10.00, va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de investitii in cadrul “Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata” – 2016.

Status: INACTIV
Depunere: 21.07.2016
Suma maxima: 21.049.000 lei

Obiectivul programului

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, denumit in continuare Program, este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati  si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Schema de minimis urmareste:
    – intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
    – dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Buget

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 21.049.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 156 de beneficiari.Schema este valabila pana la 31 decembrie 2016, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2016.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la procedura.

Beneficiari

Intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;
b) sunt persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la procedura (coduri CAEN conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala);
c) este considerata intreprindere autonoma sau intreprindere unica (grup de intreprinderi, partenere sau legate, ce se comporta ca o intreprindere unica);
Notiunea de “intreprindere unica” include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.
d) au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizatconform art. 15 din Legea 359/2004 cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;
e) au capital social integral privat;
f) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au asociati sau actionari care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari ai altor societati care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015);
Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.
g) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
h) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
i) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
j) au sediul social, respectiv punctele de lucru, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
k) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
l) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate mai sus, intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.

In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.

In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.

m) au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
n) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
o) nu au primit un ajutor ilegal;
p) nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achizitii second hand, conflict de interese, decontarea acelorasi echipamente la mai multe programe, decontarea acelorasi echipamente la mai multe societati etc.);
q) nu exista legaturi intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC si sot/sotie, afini si rudele acestora pina la gradul II inclusiv;
r) au transmis formularul de raportare tehnica in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale de care au beneficiat in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani);
s) au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani si au renuntat partial sau total la finantare).

Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului, sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului, sa pastreze numarul locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere, numarul locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (abolvent/somer) de locuri de munca pentru care a primit punctaj in planul de investitii si numarul locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere. In caz contrar, ajutorul acordat se recupereaza conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 77 / 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015 si prevederilor prezentei proceduri de implementare.

Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC, afini si rudele acestora pina la gradul II inclusiv, ofertanti sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile ori in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC sot/sotie, rudele acestora pina la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaratie in acest sens, atasata dosarului de achizitie, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese.

Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati au calitatea de asociati / actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in anul 2016. Se excepteaza de la aceasta prevedere firmele incubate si beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot sa primeasca ajutor pe cel mult 2 programe, in limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

O intreprindere nu poate avea in acelasi timp calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active / alte costuri de operare) achizitionate si decontate in cadrul programului.

Proiecte eligibile:

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Schema de minimis urmareste:

  • intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
  • dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Cheltuieli eligibile

Finantarea se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati / cheltuieli eligibile:

a) achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii) conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)

b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard si automatelor muzicale;
f) achizitionarea de electro si motostivuitoare;
g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma), conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita sa primeasca ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis.

j) certificarea unui sistem de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale / sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat

Pentru activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management, in vederea implementarii si certificarii sistemelor de management se finanteaza  urmatoarele categorii de servicii:
a)  cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate / mediu / sanatatea si securitatea ocupationala / siguranta alimentelor (auditor intern)
b)  consultanta privind intocmirea documentatiei de implementare a sistemelor de management
c) certificarea sistemului de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale / sigurantei alimentelor, simplu sau integrat

Prin acest Program nu se finanteaza activitatile de re-certificare a sistemelor de management; se finanteaza numai extinderea certificarii unui sistem de management la un sistem integrat.

k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare

l) achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie* pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare

* Sursa regenerabila de energie, conform definitiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare

m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata*

* Cursurile trebuie sa fie in concordanta cu activitatile pentru care se solicita finantare conform responsabilitatilor din fisa postului pentru fiecare angajat care urmeaza a fi instruit

o) comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de investitii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului

p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si implementarea proiectului (Maximum 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta, dar nu mai mult de 5769 lei)*. La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70

* Activitate / cheltuiala eligibila care poate fi efectuata inainte de semnarea contractului de finantare, ca si comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.)

Activitatile de consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si implementarea proiectului, respectiv activitatile de consultanta privind intocmirea documentatiei de implementare a sistemelor de management nu pot depasi cumulat 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului mai putin consultanta, respectiv suma de 5769 lei.

Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate conform legii, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv.

Furnizorii de servicii de certificare eligibili in cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii, in domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicita serviciile.

Bunurile achizitionate in cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. In cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie sa aiba fara TVA, o valoare minima de intrare de 2.500 lei, conform Hotararii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata, cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie, respectiv sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minimum 3), ofertele primite trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului si specificatiile tehnice solicitate prin cererile de oferta, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul / contractele cu furnizorul / furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Dosarul de achizitie se intocmeste pentru toate bunurile si serviciile eligibile cu exceptia comisionului de garantare. Nerespectarea cerintelor de mai sus conduce la respingerea decontului.

Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor / subactivitatilor (ex: aprovizionare / promovare, activitatea codului CAEN, distributie / vanzare), care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev 2. Cheltuielile mentionate d.), g.), h.), j.), k.), l.), m.), n.), o.), p.) sunt eligibile pentru toate codurile CAEN eligibile in cadrul programului.

In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi la momentul efectuarii vizitei de certificare a cheltuielilor si pretul acestora este stabilit in conditii de piata. In caz contrar, nu se acorda alocatia financiara nerambursabila.

Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritorale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (denumite in continuare OTIMMC)  bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire, cu obligativitatea trimiterii catre OTIMMC anual a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii.

Cheltuieli neeligibile:

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului acordat de FNGCIMM),ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand.

Durata proiectelor:

Beneficiarii sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si pentru care au facut plata integral si sa depuna cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de finantare de catre beneficiar, dar nu mai tarziu de 11 noiembrie 2016. Nerespectarea termenului de 45 de zile calendaristice mentionat mai sus atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare.

Termenul de 45 de zile calendaristice se poate prelungi o singura data, numai la solicitarea beneficiarului, urmata de propunerea UPSEC OTIMMC si cu acordul Directiei Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pentru situatii exceptionale (de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de catre aplicant a unei cereri de prelungire cu cel putin 5 zile calendaristice inaintea expirarii termenului prevazut in contract.

Durata prelungirii termenului nu poate depasi termenul limita de efectuare a cheltuielilor, adica 11 noiembrie 2016.

 Proiectele se depun online aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Bugetul de stat
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.