Instructiune privind modificarea si completarea Anexei III la contractele de finantare incheiate in cadrul DMI 4.3!

contracte de finantare

Art. I – Anexa III “Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

(1) “OI va verifica documentele prevazute la art. 6 alin. (2) in vederea obtinerii prefinantarii, in termen de maximum 30 de zile calendaristice. OI poate opri curgerea acestui termen in cazul in care sunt necesare clarificari, modificari sau informatii suplimentare care trebuie furnizate de catre Beneficiar in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare. Termenul limita va curge din nou de la data la care OI a primit informatiile/ clarificarile/ documentele suplimentare solicitate.

(2) AM POR va transfera prefinantarea catre Beneficiar in termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii cererii de prefinantare de la OI. Data platii se considera data debitarii contului AM POR.

(3) Prefinantarea se acorda exclusiv Beneficiarului in baza urmatoarelor documente:
a. solicitare scrisa privind acordarea prefinantarii;
b. un contract de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ executie de lucrari incheiat intre beneficiar si un operator economic;
c. scrisoare de garantie bancara pentru suma aferenta prefinantarii solicitate;
d. identificare financiara privind deschiderea unui cont dedicat exclusiv pentru utilizarea prefinantarii.

(4) Pentru obtinerea prefinantarii, beneficiarii au obligatia deschiderii unui cont la trezoreria statului sau banca comerciala, conform legislatiei in vigoare, dedicat exclusiv pentru primirea prefinantarii si efectuarea cheltuielilor aferente proiectului.

(5) Prefinantarea acordata se va recupera integral inainte de efectuarea platii finale. In conditiile in care, prin aplicarea procentului de recuperare a prefinantarii de 35% din fiecare cerere de rambursare, prefinantarea nu este recuperata integral pana la acordarea platii finale, AMPOR poate majora procentul de 35% la ultima cerere de rambursare pana la recuperarea integrala a prefinantarii.

(6) Beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale au obligatia sa tina pentru fiecare proiect o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice dedicate, atat pentru sumele incasate reprezentand prefinantarea, cat si pentru cheltuielile efectuate aferente implementarii fiecarui proiect.

(7) In vederea rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul Proiectului, Beneficiarul poate solicita transele intermediare in conformitate cu prevederile art.4 alin(3), prin transmiterea cererii de rambursare catre OI/AM si cu respectarea Graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor (Anexa IIIa), pe suport de hartie si in format electronic.

(8) Inainte de solicitarea rambursarii, cheltuielile respective trebuie sa fie deja efectuate si platite. Data platii se considera data debitarii contului bancar al Beneficiarului. Se considera eligibile cheltuielile efectuate si platite de Beneficiar pana la termenul de depunere a cererii de rambursare finale conform art. 6 alin(11).

(9) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plati in numerar sau prin alta modalitate de plata decat prin transfer bancar. Pentru platile in euro aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, AM POR va rambursa contravaloarea in lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar in ziua platii cu conditia de a nu depasi contravaloarea in lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

(10) OI va verifica realitatea, legalitatea si conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, dupa primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentatiei solicitate ce insoteste cererea de rambursare. Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate in cadrul proiectului vor avea mentionat codul proiectului si mentiunea « Proiect finantat din POR ». Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare.

(11) In procesul de verificare a cererii de rambursare beneficiarul este obligat ca in termen de 5 zile de la notificare sa raspunda oricarei clarificari solicitate de OI/AM. Pana la primirea raspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspenda.

(12) Cererea de rambursare finala transmisa de OI la AM va fi insotita de un raport de vizita la fata locului.

(13) In cazul in care beneficiarul transmite o singura cerere de rambursare, respectiv cerere de rambursare finala, valoarea finantarii nerambursabile acordata de AM nu poate depasi suma prevazuta la art. 4 alin. (2), iar contributia proprie a beneficiarului se va diminua corespunzator, conform art. 4 alin. (6)

(14) In cazul in care beneficiarul transmite mai multe cereri de rambursare, AM POR va rambursa valoarea fiecarei cereri de rambursare din finantarea nerambursabila (FEDR) si contributia nationala (buget de stat) pana la concurenta sumei prevazuta la art. 4 alin. (2), urmand ca diferenta pana la valoarea totala eligibila stabilita de AM POR sa fie considerata contributie proprie a beneficiarului la valoarea eligibila a proiectului si va fi justificata la cererea de rambursare finala.

(15) AM POR va efectua plata cererii de rambursare in contul Beneficiarului indicat in cererea de rambursare in termen de maximum 15 zile calendaristice, calculat de la data expirarii termenului de verificare de catre AM a cererii de rambursare. Data platii se considera data efectuarii transferului bancar din contul Autoritatii de Management in contul Beneficiarului.

(16) In cazul in care se aplica prevederile art. 7 alin (5)-(8) din prezentul Contract in scopul obtinerii unui credit, cererea de rambursare va fi insotita de extras de cont consecutiv privind contul de credit si documente justificative privind achitarea ratei de catre Beneficiar.

(17) In cazul in care nu transmite cererea de rambursare, se mentine obligatia Beneficiarului de a transmite raportul de progres trimestrial sau ori de cate ori AM POR/OI va solicita acest lucru in mod expres.

(18) OI va transmite in termen de 5 zile de la semnarea contractului, beneficiarului modelul cererii de rambursare, raportul de progres precum si lista documentelor solicitate pentru verificarea cererilor de rambursare”.

Instructiune nr. 66

Sursa: Inforegio Nord-Est

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.