5 milioane de euro pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in orase

saracie.jpg

Ministerul Fondurilor Europene a deschis apelurile de proiecte pentru „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL) — orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori”, pentru 7 Regiuni de Dezvoltare (regiuni mai putin dezvoltate) si Regiunea Bucuresti-Ilfov.

Apelurile sprijina transpunerea in plan local a masurilor prevazute de Guvernul Romaniei in Pachetul Antisaracie. Astfel, la nivelul comunitatilor urbane caracterizate prin nivel scazut de educatie, grad crescut de somaj, stare precara de sanatate a locuitorilor si conditii proaste de locuire, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, se vor implementa proiecte integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 14.11.2016
Buget: 4.800.000,00 euro

 Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectiv specific, rezultat asteptat

Axa prioritara 5:  Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)
Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin. 1, a)
Obiectiv specific – Obiectiv specific 5.1.: „Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”.

Rezultat asteptat
Principalul rezultat asteptat prin sprijinul financiar acordat in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte il reprezinta:
•    Strategii elaborate ca urmare a sprijinului primit, din care:
o    Strategii destinate comunitatilor marginalizate roma;
o    Strategii destinate comunitatilor marginalizate non-roma.

Actiunile sprijinite in cadrul apelului

In acord cu prevederile POCU 2014-2020, in cadrul acestui apel de proiecte sunt considerate eligibile activitatile de Sprijin pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (ex. realizarea de analize cuprinzatoare la nivel de comunitate care sa evidentieze nevoile locale, potentialul de dezvoltare local, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane si competente, cererea locala/ a zonelor invecinate de pe piata fortei de munca, care sa urmareasca incluziunea sociala a persoanelor/ grupurilor vulnerabile, mobilizarea, informarea si implicarea persoanelor din comunitatea marginalizata in vederea dezvoltarii strategiilor de dezvoltare locala si a planurilor de actiune aferente) si pentru infiintare GAL nou/ adaptare GAL deja infiintat la cerintele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.

NB. In cadrul prezentului apel de proiecte NU sunt finantate actiuni prin care sunt asigurate masuri de interventie directa la nivelul grupurilor tinta definite in POCU la OS 5.1., acestea fiind eligibile in cadrul etapei care vizeaza implementarea SDL.

Activitati cadru
1.    Activitatea cadru  I:  Infiintarea noului GAL/ adaptarea GAL deja infiintat conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 (daca este cazul);
2.    Activitatea cadru II: Delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate;
3.    Activitatea cadru  III:  Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL;
4.    Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala.

Teme orizontale
In cadrul proiectului de sprijin pregatitor va trebui evidentiat, in sectiunea relevanta din cadrul aplicatiei informatice, contributia proiectului la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020. Prin activitatile propuse in cadrul proiectului de sprijin pregatitor va trebui sa fie asigurata contributia la cel putin una din temele orizontale de mai jos. Fara a se limita doar la acestea, in procesul de selectie se acorda punctaj suplimentar proiectelor care includ promovarea acestor principii.

 • Dezvoltarea durabila se refera la vizarea obiectivului de sprijinire a tranzitiei catre o economie bazata pe emisii scazute de carbon sau a masurilor care includ aspecte legate de locuri de munca verzi. Dezvoltarea durabila reprezinta totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica care se axeaza in primul rand pe asigurarea unui echilibru intre aspectele sociale, economice si ecologice si elementele capitalului natural.
 • Egalitatea de sanse, non-discriminarea. Egalitatea intre femei si barbati. Tema vizeaza promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, gen sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

Tipuri de solicitanti/parteneri eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pentru sprijin pregatitor, solicitantii/partenerii eligibili sunt:

 1. Autoritatile publice locale in parteneriat cu actori sociali relevanti
  Parteneriatul pentru depunerea cererii de finantare in vederea accesarii finantarii pentru sprijinul pregatitor nu are personalitate juridica si va fi constituit din urmatorii actori relevanti: autoritatea publica locala, un ONG  cu activitate specifica masurilor ce vizeaza comunitatile defavorizate si un operator economic. Parteneriatul astfel constituit va depune Acordul de parteneriat (Anexa 5 la Contractul de finantare), precum si Declaratia de asociere (Anexa 4 la prezentul Ghid).
  Pentru selectia partenerilor privati, autoritatile publice locale trebuie sa respecte legislatia aplicabila (Ordonanta de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020).
  Cele 3 entitati vor face parte obligatoriu din componenta GAL-ului infiintat in cadrul Etapei I – Sprijinul pregatitor. Din GAL (organizat juridic conform OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii)  pot face parte si alti actori sociali relevanti  pentru elaborarea si implementarea SDL. Pentru ONG-ul si operatorul economic care fac parte din parteneriatul pentru depunerea cererii de finantare in vederea accesarii finantarii pentru sprijinul pregatitor nu se aplica in mod obligatoriu conditia de a avea sediul pe raza teritoriului pentru care se solicita sprijin pregatitor pentru elaborarea SDL.
 2. Grupuri de Actiune Locala (GAL) (cele deja infiintate la momentul lansarii apelului vizat de prezentul ghid) organizate juridic conform OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Durata proiectului de sprijin pregatitor

Perioada de implementare a proiectului de sprijin pregatitor este de maximum 6 luni. Proiectele de sprijin pregatitor care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 6 luni vor fi respinse.

La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect. In termen de maxim 15 zile de la finalizarea proiectului aferent sprijinului pregatitor, GAL-urile au obligatia de a depune spre evaluare si selectie SDL-urile elaborate.

Grup tinta al proiectului de sprijin pregatitor

Avand in vedere faptul ca obiectivul acestei cereri de propuneri de proiecte il reprezinta derularea de activitati aferente infiintarii/ adaptarii GAL si elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala, in prezenta cerere de propuneri de proiecte nu este vizat un grup tinta.  

Finantarea interventiilor destinate grupului tinta din comunitatea marginalizata vizata de SDL va fi realizata intr-o etapa ulterioara, prin proiecte POR/POCU ce vor fi selectate in Etapa III a mecanismului DLRC – Selectarea si  implementarea proiectelor  aferente SDL selectate.

Alocarea financiara stabilita pentru Apelul de proiecte de sprijin pregatitor

Alocarea pentru apelul de proiecte de sprijin pregatitor in cadrul Axei Prioritare 5, OS 5.1 este de 4.800.000,00 euro (cofinantarea UE + cofinantarea nationala) la nivelul regiunilor mai putin dezvoltate, distribuita dupa cum urmeaza (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), din care cofinantarea UE este de  euro 4.560.000 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 95%), iar cofinantarea nationala este de 240.000 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 5%).

Valoarea maxima a proiectului, rata de cofinantare
Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2016, respectiv 1 EURO = 4,453 RON.

Valoarea maxima a proiectului

 • Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 50.000 euro.

Cofinantarea nationala (cofinantarea publica si cofinantarea proprie)
Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant.

Contributia solicitantului
In cadrul apelurilor de proiecte vizate prin prezentul ghid al solicitantului – conditii specifice,, contributia eligibila minima a solicitantului si partenerilor, dupa caz, din totalul costurilor eligibile este prezentata in tabelul de mai jos:

tabel

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derularii proiectului vor fi suportate de catre beneficiar.

Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apelurile de proiecte
Actiunile planificate in cadrul AP 5 din POCU: „Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii” prin prezentul apel vizeaza regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia).

Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva localizarii comunitatii marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care va beneficia de sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala.

Regiunea de dezvoltare vizata va fi selectata din sistemul informatic, din lista predefinita. In completarea cererii de finantare, sistemul informatic va va permite selectarea unei singure regiuni de dezvoltare (din cele 8).

Eligibilitatea solicitantului/ partenerilor
Se va avea in vedere capitolul relevant din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea proiectului
Se va avea in vedere capitolul relevant din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile eligibile in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt urmatoarele:

 tabel1

 

 

tabel2

tabel3

tabel4

tabel5

tabel6

tabel7

tabel-8

 

 

tabel-9

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014 pan la data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului
Anexe

Finantator: Cofinantare UE + cofinantare nationala
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.