AM POCA a lansat cererea de proiecte nr. IP 6/2016

competitivitate-proiecte.jpg

AM POCA a lansat cererea de proiecte  nr. IP 6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2) „Sprijin pentru sustinerea masurilor din SCAP, SMBR, planul de masuri pentru implementarea managementului calitatii 2016 – 2020 si planul de masuri de simplificare pentru cetateni”, din cadrul  Axei prioritare 1 – Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.2. Dezvoltarea si implementarea de politici si instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 01.03.2017
Buget: 60.000.000,00 lei

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini autoritatile si institutiile publice centrale cu competente in domeniu de a dezvolta si aplica un sistem unitar de politici de resurse umane care sa asigure un management unitar si coerent al acestora.  Proiectele finantate in cadrul acestei cereri de proiecte vor fi in concordanta cu masurile cuprinse in Strategia privind dezvoltarea functiei publice 2016-2020, cu masurile din SCAP si din SMBR.

Axa prioritara si obiectiv specific POCA

Pentru a putea obtine finantare in cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie sa se incadreze in:

 •  Axa prioritara 1. Administratie publica si sistem judiciar eficiente
 • Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea si implementarea de politici si instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane.

Rezultatele POCA

Rezultatele asteptate ale POCA, pentru aceasta cerere de proiecte, sunt urmatoarele:

 • R2: Legislatia privind salarizarea unitara cu introducerea unor seturi uniforme de reguli, revizuita;
 • R3: Aplicarea sistemului de politici de resurse umane bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale;
 • R4: Proceduri revizuite privind planificarea, recrutarea, selectia, evaluarea, cariera si formarea personalului introduse in autoritatile si institutiile publice;
 • R5: Cunostinte si abilitati ale personalului din departamentele de resurse umane si ale personalului de conducere din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale imbunatatite in domeniul resurselor umane.

Fiecare propunere de proiect va descrie rezultatele proprii, corespunzatoare obiectivelor propuse. Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie sa contribuie la atingerea rezultatelor asteptate ale POCA.

ATENTIE!
Cererea de finantare nu este eligibila in cazul in care isi propune sa contribuie exclusiv la Rezultatul R5.

Tipuri de actiuni

Actiunile prevazute in POCA ce pot fi transpuse in activitati in cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Aceasta lista este orientativa:

Cadru legal si institutional privind managementul resurselor umane:

•    studii, analize pentru revizuirea cadrului legal, institutional si functional aferent managementului personalului din administratia publica;
•    sustinerea clarificarii rolurilor si responsabilitatilor asociate fiecarei categorii de personal si revizuirea in consecinta a legislatiei;
•    sustinerea standardizarii competentelor/si introducerea cadrelor de competente in domenii strategice de desfasurare a activitatilor in administratie;
•    studii, analize pentru fundamentarea politicilor si strategiilor in domeniul managementului resurselor umane;
•    analiza situatiei curente a actualelor sisteme de recrutare, evaluare, formare/perfectionare si dezvoltare a carierei in functia publica;
•    sustinerea revizuirii reglementarilor privind managementul unitar al personalului din administratia publica, inclusiv recrutare si evaluare;
•    sprijin pentru redefinirea sistemului de formare profesionala;
•  revizuirea politicilor motivationale in domeniul resurselor umane in administratia publica, inclusiv a oportunitatilor de cariera;

Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru cresterea profesionalismului si a atractivitatii administratiei publice:

•    dezvoltarea de instrumente, mecanisme, ghiduri, proceduri pentru implementarea reglementarilor de management al resurselor umane;
•    dezvoltarea, monitorizarea si coordonarea de mecanisme si instrumente de punere in aplicare a politicilor si strategiilor de resurse umane;
•    dezvoltarea de competente la nivelul personalului, care are atributii in ceea ce priveste deciziile de resurse umane si gestionarea resurselor umane;
•    promovarea bunelor practici in administratia publica si incurajarea schimbului de experienta, a networking-ului cu privire la managementul resurselor umane;
•    sustinerea dezvoltarii Sistemului national unic de evidenta a ocuparii in administratia publica.

ATENTIE!
Cererea de finantare nu este eligibila in cazul in care cuprinde exclusiv actiuni de formare si/sau diseminare!

Solicitantii eligibili sunt:

 •  Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
 • Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului Ministru;
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;

Parteneri eligibili sunt:

 • autoritati si institutii publice centrale;
 • autoritati administrative autonome;
 •  ONG-uri;
 • parteneri sociali;
 •  institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare;
 • Academia Romana.

Solicitantii si partenerii eligibili sunt doar institutiile/organismele care au competentele/atributiile necesare si dovedite (conform documentelor de constituire/infiintare/organizare si functionare) in domeniul in care se incadreaza obiectivele proiectului propus.

ATENTIE!
In cadrul unui proiect implementat in parteneriat, nu se accepta ca mai mult de 50% din rezultatele/activitatile proiectului sa fie efectuate de catre partener/parteneri.

Solicitantii si partenerii acestora nu vor fi considerati eligibili daca se afla in una din situatiile prezentate mai jos, dupa caz, in functie de tipul autoritatilor si institutiilor publice:
•    in stare de faliment/insolventa sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, incheierea de concordate, suspendarea activitatii economice sau obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau in situatii similare;
•    reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
•    in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost gasit vinovat de incalcarea grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale;
reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesionala.

ATENTIE!
Solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare, beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare, in mod nejustificat si din motive imputabile exclusiv acestora si/sau partenerilor, precum si beneficiarii carora le sunt reziliate de catre AM contractele de finantare din motive imputabile exclusiv acestora, nu vor mai fi admisi pentru depunerea de cereri de finantare aferente altor cereri de proiecte, pe o perioada de:
•    1 an pentru solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare;
2 ani pentru beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare si beneficiarii carora le sunt reziliate contractele de finantare de catre AM din motive imputabile exclusiv acestora/partenerilor.

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 26 de luni, cu posibilitate de prelungire de pana la maxim 12 luni, pe parcursul implementarii, in cazuri temeinic justificate, si din motive care nu sunt imputabile exclusiv beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

Eligibilitatea grupului tinta

Grupul tinta eligibil este format din:
•    personal din autoritatile si institutiile publice (personal de conducere si de executie, inalti functionari publici);
•    demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora)
•   alesi locali (ex. consilieri locali si consilieri judeteni, primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, astfel cum sunt definiti in actele normative incidente administratiei publice locale),

Grupul tinta trebuie sa fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus.

Finantare

Valoarea totala a proiectului se compune din:
•    valoarea eligibila
•    valoarea neeligibila.

Valoarea eligibila a proiectului se compune din:
•    valoarea cheltuielilor eligibile (fara TVA)
•    cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila aferenta acestora. Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul operatiunilor. In vederea stabilirii eligibilitatii taxei pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, beneficiarul are obligatia completarii anexei, Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale.

Valoarea neeligibila a proiectului se compune din:
•    valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferenta acestora);
•    TVA aferenta cheltuielilor eligibile, pentru toate cazurile in care aceasta este deductibila potrivit legii si recuperabila.

Avand in vedere faptul ca, in cadrul acestei cereri de proiecte,sunt eligibile doar proiectele cu acoperire nationala, care sunt in beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltata (regiunea Bucuresti-Ilfov) si regiunile mai putin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finantarea acestora se va face atat din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, cat si din cea pentru regiunea mai putin dezvoltata, utilizand principiul proportionalitatii, respectiv pro-rata stabilita la nivelul programului. Procentul din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, aferent cheltuielilor eligibile, este de 19,36%, iar pentru regiunea mai putin dezvoltata este de 80,64%. Aceste procente au fost folosite, de altfel, pentru a determina, la nivelul programului, sumele alocate celor doua categorii de regiuni (mai multe informatii pot fi gasite in sectiunea 1.2 din POCA).

Valoarea finantarii nerambursabile, din partea UE, acordata este, la randul ei, diferentiata  pe  cele doua categorii de regiuni, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, astfel:
o    pentru regiunea mai dezvoltata este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
o    pentru regiunile mai putin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

De asemenea, solicitantul trebuie sa contribuie la valoarea totala eligibila a proiectului propus cu un anumit procent, ce se constituie in contributia solicitantului. Valoarea contributiei solicitantului si a partenerului, acolo unde este cazul, se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant.

Pentru a determina, din cheltuielile eligibile, care este asistenta financiara nerambursabila solicitata, precum si contributia solicitantului, se vor utiliza formulele de calcul descrise in tabelele de mai jos, formule ce se regasesc si in sectiunea privind bugetul proiectului din cererea de finantare.

Valoarea finantarii din FSE rezulta din insumarea valorilor calculate, pentru fiecare tip de regiune, prin aplicarea formulelor de mai jos:

tabel

ATENTIE!
Cheltuielile din bugetul propus trebuie exprimate in lei, cu doua zecimale.

Bugetul proiectului este constituit din urmatoarele elemente:
•    Cheltuieli eligibile ;
•    Cheltuieli neeligibile (altele decat TVA) si TVA aferenta acestora;
•    Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile. TVA deductibila si recuperabila, conform legii este cheltuiala neeligibila din POCA;
•    Valoarea totala a proiectului.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014 – 2020:
a)  sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilita de catre autoritatea de management prin contractul de finantare;
b)  sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c)   sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d)   sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (6) si (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e)   sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f)    sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g)   sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Sunt eligibile acele cheltuieli care contribuie la atingerea rezultatelor POCA pentru care a fost depus proiectul, respecta dispozitiile regulamentelor comunitare aplicabile si dispozitiile nationale privind  eligibilitatea si care se incadreaza in categoriile/subcategoriile de cheltuieli mentionate in tabelul de mai jos:

tabel1

tabel2

Urmatoarele  cheltuieli trebuie sa se incadreze in limitele de mai jos, astfel:

1.    Cheltuielile de tip FEDR nu vor depasi 7 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii.

Cheltuielile de tip FEDR se compun din urmatoarele categorii/subcategorii de cheltuieli: cheltuieli de leasing cu achizitie, cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport, cheltuieli cu mijloace fixe pentru echipa de management a proiectului, precum si cheltuieli de tip FEDR (mijloace fixe, echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul, mobilier, aparatura birotica, necesare pentru implementarea proiectului).

Echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate trebuie sa fie justificate din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice si al necesitatii acestora in vederea indeplinirii activitatilor.

2.    Cheltuielile generale de administratie nu vor depasi 7 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii;
3.    Cheltuielile cu salariile pentru echipa de management a proiectului nu vor depasi 12 % din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii, iar plafonul maxim de referinta al costurilor salariale cu personalul nu poate depasi 85 de lei/ora (inclusiv taxele si contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA) cu exceptia personalului din autoritatile administratiei publice centrale, din structurile din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si din institutiile publice locale carora li se aplica prevederile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 si care beneficiaza de o majorare de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicata la salariul de baza lunar.

Plafonul reprezinta valoarea maxima ce poate fi introdusa de catre solicitanti in bugetul cererii de finantare. La estimarea nivelului de salarizare a membrilor echipei de management se va tine cont exclusiv de specificul activitatilor de management ce urmeaza a fi prestate in proiect si nu de experienta profesionala a persoanelor selectate.

4.    Plafonul maxim de referinta al costurilor orare cu expertii nationali, proprii sau cooptati pentru derularea activitatilor aferente proiectului (altii decat cei care sunt implicati in activitatea de management de proiect), nu poate depasi 140 lei/ora (inclusiv taxele si contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA).

Plafonul orar maximal prevazut in prezentul ghid reprezinta limita maxima a costurilor orare!

ATENTIE!
Costurile pentru experti trebuie sa fie adecvate raportat la complexitatea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate.
Costurile aferente proiectului trebuie sa fie rezonabile, justificate raportat la activitatile proiectului si la complexitatea acestora si sa respecte principiile bunei gestiuni financiare, in special in ceea ce priveste economia si eficienta.

Auditul financiar al proiectului nu reprezinta o cheltuiala obligatorie pentru beneficiarii POCA.

Pentru cazurile in care se doreste in mod expres introducerea acestei cheltuieli in bugetul proiectului, cheltuiala va fi bugetata in cadrul activitatii de management de proiect.

Auditarea proiectului si raportul de audit trebuie sa respecte cerintele AM, mentionate in Ghidul Beneficiarului publicat pe site-ul www.poca.ro.

In cadrul proiectului sunt acceptate cel mult doua (2) audituri – un audit intermediar si unul final.

Rezonabilitatea costurilor este analizata in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Cheltuieli neeligibile

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt urmatoarele:
–    taxa pe valoarea adaugata deductibila si recuperabila;
–    achizitionarea de infrastructuri, terenuri si bunuri imobiliare nu este, de asemenea, eligibila pentru o contributie din partea FSE, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013;
–    achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
–    amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
–    cheltuielile efectuate peste limitele stabilite in prezentul ghid;
–    cheltuielile efectuate in afara Uniunii Europene.

Depunere

Partile interesate sunt invitate sa depuna, pana la data de 15 februarie 2017, fisa de proiect (Anexa nr. 1).

Fisa de proiect poate fi depusa:

 • Prin posta (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Piata Revolutiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucuresti, cod postal 010086, cu mentionarea cererii de proiecte IP 6/2016 (MySMIS POCA/95/1/2).
 • personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa mentionata mai sus.

Pentru cererile de finantare ce deriva din fisele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 01 martie 2017.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FSE
Sursa: AM POCA

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.