Apel de proiecte pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie

proces.jpg

AM POCA a lansat cererea de proiecte nr. CP 3/2017 – „Sprijin pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie”,  in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Proiectele finantate in cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la atingerea rezultatului de program: Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor.

Status: Activ
Depunere pana la: 21.04.2017
Buget: 45.000.000 lei

Cererea de proiecte se regaseste in sistemul informatic MySMIS astfel:

  • Cod apel: POCA/113/2/3/Asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar in vederea imbunatatirii accesului si a calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestui;
  • Titlu: CP3/2017 – Sprijin pentru actiuni de imbunatatire a accesului la justitie.

Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini actiuni de imbunatatire a accesului la justitie in beneficiul ambelor categorii de regiuni. Proiectele ce vor fi finantate sunt proiecte nationale, in concordanta cu masurile stabilite in Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar si a planului sau de actiuni si indeplinesc conditiile stabilite in acest ghid.

Axa prioritara si obiectiv specific POCA

Pentru a putea obtine finantare in cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie sa se incadreze in:

•    Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente,
•    Obiectivul specific 2.3 – Asigurarea unei transparente si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar in vederea imbunatatirii accesului si a calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Rezultatele POCA

Rezultatul asteptat al POCA la care proiectele ce sunt depuse in cadrul acestui apel trebuie sa contribuie este urmatorul:
•    R2: Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor prin derularea de campanii de informare/educatie juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispozitia cetatenilor.

Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie sa contribuie la atingerea rezultatului de program mentionat mai sus.

Tipuri de actiuni POCA

Actiunile prevazute in POCA ce pot fi transpuse in activitati in cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Aceasta lista este orientativa:

•    Dezvoltarea si aplicarea de politici imbunatatite de acordare a asistentei juridice, de evaluare a calitatii si monitorizare a asistentei;
•    Organizarea de campanii de informare, educatie juridica si constientizare, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetatenilor, promovarea informatiilor privind institutiile din sistemul judiciar si serviciile oferite de acestea (ex. spoturi publicitare, materiale informative, pagini web interactive, aplicatii mobile, alte actiuni in acest sens), o atentie deosebita urmand a fi acordata grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunitati defavorizate etc.);
•    Dezvoltarea si diversificarea paletei de servicii de consiliere si asistenta juridica adecvate nevoilor cetateanului, prin cooperare cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale/ alte entitati cu competente in domeniu/ societatea civila;
•    Promovarea si consolidarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor prin derularea de campanii de informare a beneficiarii actului de justitie si magistratilor, actiuni de formare a practicienilor dreptului;
•    Imbunatatirea activitatii de executare a hotararilor judecatoresti prin imbunatatirea cadrului normativ referitor la organizarea si functionarea corpului executorilor judecatoresti si dezvoltarea de aplicatii IT care sa ofere informatii despre stadiul executarii unei hotarari judecatoresti, tabloul executorilor judecatoresti la nivel national, activitatea acestora etc., in vederea imbunatatirii managementului institutional al executorilor judecatoresti.

Solicitantii eligibili sunt:

Solicitanti eligibili in cadrul acestei cereri de proiecte sunt:

•    Ministerul Justitiei;
•    Consiliul Superior al Magistraturii;
•    Institutul National al Magistraturii;
•    Scoala Nationala de Grefieri;
•    Ministerul Public;
•    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
•    Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania;
•    Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti;
•    Consiliul de Mediere;
•    Curtea de Arbitraj;
•    Asociatii profesionale cu activitate in domeniul justitiei;
•    ONG-uri cu activitate in domeniul justitiei.

Parteneri eligibili in cadrul acestei cereri de proiecte sunt:
•    Institutii din sistemul judiciar;
•    Autoritati ale administratiei publice centrale;
•    ONG-uri;
•    Institutii de invatamant superior acreditate;
•    Academia Romana.

Selectia partenerului este in competenta exclusiva a solicitantului, in calitate de lider al parteneriatului. Selectarea partenerului se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data selectiei partenerului, precum si cu cerintele prezentului ghid.

Solicitantii si partenerii eligibili sunt doar institutiile/organismele care au competentele/atributiile necesare si dovedite (conform documentelor de constituire/infiintare/organizare si functionare) in domeniul in care se incadreaza obiectivele proiectului propus.

Respectarea prevederilor legale incidente in ceea ce priveste selectia partenerilor privati va fi analizata de AM in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, iar oportunitatea parteneriatului in etapa de evaluare tehnica si financiara.

ATENTIE!
In cadrul unui proiect implementat in parteneriat, nu se accepta ca mai mult de 50% din bugetul total eligibiul alocat rezultatelor/activitatilor proiectului sa fie efectuate de catre partener/parteneri.

Solicitantii si partenerii acestora nu vor fi considerati eligibili daca se afla in una din situatiile prezentate mai jos, dupa caz, in functie de tipul autoritatilor si institutiilor publice:

  • in stare de faliment/insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, incheierea de concordate, suspendarea activitatii economice sau obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
  • reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  • in urma altei proceduri de achizitionare sau in urma unei proceduri de alocare a unei subventii finantate de la bugetul comunitar, reprezentatul legal al solicitantului/partenerului a fost gasit vinovat de incalcarea grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale;
  • reprezentantul legal al solicitantului/partenerilor a suferit o condamnare printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesionala.

ATENTIE!
Solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare, beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare, in mod nejustificat si din motive imputabile exclusiv acestora si/sau partenerilor, precum si beneficiarii carora le sunt reziliate de catre AM contractele de finantare din motive imputabile exclusiv acestora/partenerilor, nu vor mai fi admisi pentru depunerea de cereri de finantare aferente altor cereri de proiecte, pe o perioada de:
1 an pentru solicitantii care renunta la obtinerea finantarii in etapa de contractare;
2 ani pentru beneficiarii care solicita incetarea contractelor de finantare si beneficiarii carora le sunt reziliate contractele de finantare de catre AM din motive imputabile exclusiv acestora/partenerilor.

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 16 luni, cu posibilitate de prelungire de pana la maxim 6 luni, pe parcursul implementarii, in cazuri temeinic justificate, si din motive care nu sunt imputabile exclusiv beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

Eligibilitatea grupului tinta

Grupul tinta eligibil este format din:
•    persoanele care desfasoara sau sunt autorizate sa desfasoare o activitate juridica si specialisti in domeniul dreptului si/sau cu atributii in legatura cu activitatea sistemului judiciar;
•    personal din cadrul institutiilor din sistemul judiciar;
•    personal din institutii din cadrul administratiei publice locale si/sau centrale, cu precadere personalul cu atributii in legatura cu activitatea sistemului judiciar .

Grupul tinta trebuie sa fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus. Problemele identificate la nivelul grupului tinta vor fi descrise in sectiunea 12 Justificare a cererii de finantare.

In sectiunea 13 Grup tinta din cererea de finantare, grupul tinta care beneficiaza direct de activitatile proiectului va fi exprimat numeric, defalcat in functie de institutiile/organizatiile din care provin.

Buget

Pentru proiectele ce urmeaza a fi depuse in cadrul acestei cereri de proiecte este alocata o suma totala eligibila de 45.000.000 lei.

•    Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect: 3.500.000,00 lei
•    Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect: 7.500.000,00 lei.

Finantare

Valoarea totala a proiectului se compune din:
•    valoarea eligibila;
•    valoarea neeligibila.

Valoarea eligibila a proiectului se compune din:
•    valoarea cheltuielilor eligibile (fara TVA),
•    cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila aferenta acestora. Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul operatiunilor. In vederea stabilirii eligibilitatii taxei pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, si nerecuperabila, beneficiarul are obligatia completarii anexei, Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale.

Valoarea neeligibila a proiectului se compune din:
•    valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferenta acestora);
•    TVA aferenta cheltuielilor eligibile, pentru toate cazurile in care aceasta este deductibila.

Avand in vedere faptul ca, in cadrul acestei cereri de proiecte, se finanteaza proiecte cu acoperire nationala, care sunt in beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltata (regiunea Bucuresti-Ilfov) si regiunile mai putin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finantarea acestora se va face atat din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, cat si din cea pentru regiunea mai putin dezvoltata, utilizand principiul proportionalitatii, respectiv pro-rata stabilita la nivelul programului. Procentul din alocarea pentru regiunea mai dezvoltata, aferent cheltuielilor eligibile, este de 19,36%, iar pentru regiunea mai putin dezvoltata este de 80,64%. Aceste procente au fost folosite, de altfel, pentru a determina, la nivelul programului, sumele alocate celor doua categorii de regiuni (mai multe informatii pot fi gasite in sectiunea 1.2 din POCA).

Valoarea finantarii nerambursabile din partea UE, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunii mai dezvoltate si de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai putin dezvoltate.

De asemenea, solicitantul trebuie sa contribuie la valoarea totala eligibila a proiectului propus cu un anumit procent, ce se constituie in contributia solicitantului. Valoarea contributiei solicitantului si a partenerului, acolo unde este cazul, se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant.

Pentru a determina, din cheltuielile eligibile, care este asistenta financiara nerambursabila solicitata, precum si contributia solicitantului, se vor utiliza formulele de calcul descrise in tabelele de mai jos, formule ce se regasesc si in sectiunea privind bugetul proiectului din cererea de finantare.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile se compune din valoarea finantarii din FSE la care se adauga valoarea finantarii din bugetul national.

Valoarea finantarii din FSE rezulta din insumarea valorilor calculate, pentru fiecare tip de regiune, prin aplicarea formulelor de mai jos:

tabel

tabel1

ATENTIE!
Cheltuielile din bugetul propus trebuie exprimate in lei, cu doua zecimale.

Bugetul proiectului este constituit din urmatoarele elemente:
•    Cheltuieli eligibile;
•    Cheltuieli neeligibile (altele decat TVA) si TVA aferenta acestora;
•    Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile.TVA deductibila si recuperabila, conform legii este cheltuiala neeligibila din POCA;
•    Valoarea totala a proiectului.

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014 – 2020:
a)    sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilita de catre autoritatea de management prin contractul de finantare;
b)    sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
c)    sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d)    sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (6) si (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e)    sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f)    sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g)    sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Sunt eligibile acele cheltuieli care contribuie la atingerea rezultatelor POCA pentru care a fost depus proiectul, respecta dispozitiile regulamentelor comunitare aplicabile si dispozitiile nationale privind  eligibilitatea si care se incadreaza in categoriile/subcategoriile de cheltuieli mentionate in tabelul de mai jos:

tabel2

tabel3

Urmatoarele cheltuieli trebuie sa se incadreze in limitele de mai jos, astfel:

•    Cheltuielile de tip FEDR nu vor depasi 7% din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii;

Cheltuielile de tip FEDR se compun din urmatoarele categorii/subcategorii de cheltuieli: „cheltuieli de leasing cu achizitie”, „cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport”, „cheltuieli cu mijloace fixe pentru echipa de management a proiectului”, precum si „cheltuieli de tip FEDR” (mijloace fixe, echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul, mobilier, aparatura birotica, necesare pentru implementarea proiectului).

Echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate trebuie sa fie justificate din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice si al necesitatii acestora in vederea indeplinirii activitatilor.
•    Cheltuielile generale de administratie nu vor depasi 7% din valoarea eligibila a proiectului, la momentul contractarii;
•    Plafonul maxim de referinta al costurilor salariale cu personalul nu poate depasi 85 de lei/ora (inclusiv taxele si contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA) cu exceptia personalului din institutiile publice locale carora li se aplica prevederile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 si care beneficiaza de o majorare de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicata la salariul de baza lunar.

Plafonul reprezinta valoarea maxima ce poate fi introdusa de catre solicitanti in bugetul cererii de finantare. La estimarea nivelului de salarizare a membrilor echipei de management se va tine cont exclusiv de specificul activitatilor ce urmeaza a fi prestate in cadrul proiectului si nu de experienta profesionala a persoanelor selectate.
•    Cheltuielile cu salariile echipei de management nu pot depasi 30 % din valoarea eligibila a proiectului la momentul contractarii, in functie de specificul proiectului si de necesitatea justificata.
•    Plafonul maxim de referinta al costurilor orare cu expertii nationali, proprii sau cooptati pentru derularea activitatilor aferente proiectului (altii decat cei care sunt implicati in activitatea de management de proiect), nu poate depasi 140 lei/ora (inclusiv taxele si contributiile datorate de catre angajat si angajator, cheltuieli eligibile prin POCA).

Plafonul orar maximal prevazut in prezentul ghid reprezinta limita maxima a costurilor orare!

ATENTIE!
Costurile aferente proiectului trebuie sa fie rezonabile, justificate raportat la activitatile proiectului si la complexitatea acestora si sa respecte principiile bunei gestiuni financiare, in special in ceea ce priveste economia si eficienta.

In ceea ce priveste auditul financiar al proiectului, acesta nu reprezinta o cheltuiala obligatorie pentru beneficiarii POCA.

Pentru cazurile in care se doreste, in mod expres, introducerea acestei cheltuieli in bugetul proiectului, cheltuiala va fi bugetata in cadrul activitatii de management de proiect.

Auditarea proiectului si raportul de audit trebuie sa respecte cerintele AM, mentionate in Ghidul Beneficiarului publicat pe site-ul www.poca.ro.

In cadrul proiectului sunt acceptate cel mult doua (2) audituri – un audit intermediar si unul final.

Rezonabilitatea costurilor este analizata in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuieli neeligibile

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt urmatoarele:
•    taxa pe valoarea adaugata deductibila si recuperabila;
•    achizitionarea de infrastructuri, terenuri si bunuri imobiliare nu este, de asemenea, eligibila pentru o contributie din partea FSE, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013;
•    achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
•    amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
•    cheltuielile efectuate peste limitele stabilite in prezentul ghid;
•    cheltuielile efectuate in afara Uniunii Europene.

ATENTIE!
Cheltuielile cu consultanta si expertiza in management de proiect nu sunt eligibile pentru parteneri, persoane juridice de drept privat.

Depunere

Partile interesate sunt invitate sa depuna cererile de finantare, pana la data de 30 martie 2017, ora 17.00.

Mai multe informatii puteti solicita la adresa de e-mail [email protected]

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FSE
Sursa: AM POCA

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.