Cerere de propuneri 2017 – Programe multinationale – Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse in aplicare pe piata interna si in tarile terte

produse-agroalimentare.jpg

Prezenta cerere de propuneri se refera la punerea in aplicare a programelor multinationale pe piata interna si in tarile terte.

Status: Activ
Depunere pana la: 20.04.2017
Buget: 43.000.000 EURO

Obiective

Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii.

Obiectivele specifice ale actiunilor de informare si promovare sunt urmatoarele:

(a) cresterea gradului de constientizare a meritelor produselor agricole din Uniune si a standardelor ridicate aplicabile metodelor de productie in Uniune;
(b) cresterea competitivitatii si a consumului produselor agricole din Uniune si ale anumitor produse alimentare si cresterea renumelui lor atat in interiorul, cat si in exteriorul Uniunii;
(c) cresterea gradului de constientizare si de recunoastere a sistemelor de calitate ale Uniunii;
(d) cresterea cotei de piata a produselor agricole din Uniune si a anumitor produse alimentare, in special prin concentrarea asupra pietelor din tarile terte care au cel mai mare potential de crestere;
(e) restabilirea conditiilor normale de pe piata in eventualitatea unei tulburari grave a pietei, a pierderii increderii consumatorilor sau a altor probleme specifice.

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinantarea programelor multinationale este estimat la 43.000.000 EURO.

Aceasta suma este conditionata de disponibilitatea creditelor prevazute in bugetul general al UE pentru 2017 dupa adoptarea sa de catre autoritatea bugetara sau a creditelor prevazute in doisprezecimile provizorii.

Chafea isi rezerva dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Cerinte de admisibilitate

Termenul-limita pentru depunere este 20 aprilie 2017, ora 17.00 CET (Ora Europei Centrale).

Cererile trebuie depuse online de catre coordonator, prin intermediul portalului destinat participantilor – sistemul de depunere electronica este disponibil AICI.

Nerespectarea cerintelor de mai sus va duce la respingerea cererii.

Desi propunerile pot fi depuse in oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, solicitantii sunt incurajati sa isi depuna propunerile in limba engleza, pentru a facilita prelucrarea cererilor, inclusiv revizuirea lor de catre experti independenti care furnizeaza contributii tehnice in cadrul evaluarii. In plus, solicitantii ar trebui sa tina seama de faptul ca, in principiu, Chafea va utiliza limba engleza in comunicarile sale cu beneficiarii referitoare la urmarirea si la monitorizarea actiunilor cofinantate (etapa de gestionare a granturilor).

Pentru a se facilita revizuirea propunerilor de catre experti independenti, propunerea ar trebui sa fie insotita, de preferinta, de o traducere in limba engleza a partii tehnice (partea B) daca este scrisa intr-o alta limba oficiala a UE.

Criterii de eligibilitate

Solicitanti eligibili

Propunerile pot fi depuse numai de persoane juridice; entitatile care nu au personalitate juridica in temeiul dreptului national aplicabil pot depune o cerere, cu conditia ca reprezentantii lor sa aiba capacitatea de a-si asuma obligatii juridice in numele entitatii si de a oferi garantii pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii echivalente cu cele oferite de persoanele juridice in conformitate cu articolul 131 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Mai specific, sunt eligibile cererile din partea urmatoarelor organizatii si organisme, mentionate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014:

(i) organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite intr-un stat membru si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele in cauza in statul membru respectiv, in special organizatiile interprofesionale mentionate la articolul 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 si grupurile definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cu conditia sa fie reprezentative pentru denumirea protejata in temeiul celui din urma regulament, care face obiectul programului respectiv;

(ii) organizatii profesionale sau interprofesionale din Uniune reprezentative pentru sectorul sau sectoarele relevante la nivelul Uniunii;

(iii) organizatii de producatori sau asociatii de organizatii de producatori, mentionate la articolele 152 si 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost recunoscute de un stat membru; 

(iv) organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost insarcinate de statele membre sa indeplineasca o misiune de serviciu public in acest sector, definita in mod clar; aceste organisme trebuie sa fie deja stabilite in mod legal in statul membru respectiv cu cel putin doi ani inainte de data lansarii cererii de propuneri mentionate la articolul 8 alineatul (2).

Organizatiile care formuleaza propuneri mentionate mai sus pot depune o propunere cu conditia sa fie reprezentative pentru sectorul sau produsul vizat, conform conditiilor prevazute la articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei, si anume:

(i) organizatiile profesionale sau interprofesionale stabilite intr-un stat membru, mentionate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) si (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, sunt considerate ca fiind reprezentative pentru sectorul vizat de program:

— in cazul in care reprezinta cel putin 50 % ca proportie din numarul de producatori sau 50 % din volumul sau valoarea productiei comercializabile a produsului (produselor) sau sectorului vizat, in statul membru in cauza; sau — in cazul in care constituie o organizatie interprofesionala recunoscuta de statul membru in conformitate cu articolul 158 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului sau cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului;

(ii) un grup, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si mentionat la articolul articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, este considerat ca fiind reprezentativ pentru denumirea protejata in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 si ca facand obiectul programului in cazul in care reprezinta cel putin 50 % din volumul sau valoarea productiei comercializabile a produsului (produselor) a carui (caror) denumire este protejata;

(iii) o organizatie de producatori sau o asociatie de organizatii de producatori, mentionata la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, este considerata ca fiind reprezentativa pentru produsul (produsele) sau sectorul vizat in cazul in care este recunoscuta de statul membru in conformitate cu articolele 154 si 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sau cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(iv) un organism din sectorul agroalimentar, mentionat la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, este considerat ca fiind reprezentativ pentru sectorul care face obiectul programului in cazul in care prezinta reprezentativitate pentru produsul (produsele) sau sectorul respectiv prin intermediul membrilor sai.

Prin derogare de la punctele (i) si (ii) de mai sus, pot fi acceptate praguri mai scazute in cazul in care organizatia care formuleaza propunerea demonstreaza in propunerea depusa ca exista circumstante specifice, inclusiv dovezi privind structura pietei, care ar justifica tratarea organizatiei respective ca fiind reprezentativa pentru produsul (produsele) sau sectorul vizat.

Propunerile pot fi depuse de:

(a) cel putin doua organizatii mentionate la articolul 7 alineatul (1) litera (a), (c) sau (d) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014. Organizatiile respective trebuie sa fie din cel putin doua state membre; sau
(b) una sau mai multe organizatii din Uniune mentionate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.

Sunt eligibile doar cererile unor entitati stabilite in state membre ale UE.

Entitati neeligibile: solicitantii care primesc deja finantare din partea Uniunii pentru aceleasi actiuni de informare si promovare nu sunt eligibili pentru finantare din partea Uniunii pentru actiunile respective in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1144/2014.

Pentru evaluarea eligibilitatii solicitantilor, sunt necesare urmatoarele documente justificative:

— entitate privata: extras din Monitorul Oficial, copie a statutului sau extras din registrul comertului sau din registrul asociatiilor;
— entitate publica: copie a rezolutiei sau a deciziei prin care se instituie compania publica sau un alt document oficial de instituire a entitatii de drept public;
— entitati fara personalitate juridica: documente care dovedesc ca reprezentantul (reprezentantii) lor au capacitatea de a-si asuma obligatii juridice in numele lor;
— documentatie care dovedeste ca solicitantul indeplineste criteriile de reprezentativitate stabilite prin articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1829 al Comisiei.

Activitati eligibile

Propunerile trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

(a) propunerile pot viza doar produsele si sistemele enumerate la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014; (b) propunerile respecta legislatia Uniunii care reglementeaza produsele in cauza si comercializarea acestora si au o dimensiune europeana;
(c) propunerile pentru piata interna, vizând una sau mai multe dintre sistemele mentionate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014, se concentreaza asupra sistemului (acestor sisteme) in mesajul lor principal privind Uniunea. Atunci când, in programul respectiv, unul sau mai multe produse ilustreaza sistemul (sistemele) in cauza, acesta/acestea se prezinta sub forma unui mesaj secundar in raport cu mesajul principal privind Uniunea;
(d) daca un mesaj transmis de un program multinational se refera la informatii privind impactul asupra sanatatii, acest mesaj trebuie:

— pe piata interna, sa fie in conformitate cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului ( 1 ) sau sa fie acceptat de autoritatea nationala responsabila cu sanatatea publica in statul membru in care se desfasoara operatiunile;
— in tari terte, sa fie acceptat de autoritatea nationala responsabila cu sanatatea publica in tara in care se desfasoara operatiunile; (e) daca include mentionarea originii sau a unor marci, propunerea respecta normele mentionate in capitolul II din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1831.

In scopul evaluarii eligibilitatii activitatilor planificate, trebuie furnizate urmatoarele informatii:

— propunerile care se refera la sisteme nationale de calitate trebuie sa furnizeze documentatie sau o trimitere la surse disponibile public care demonstreaza ca sistemul de calitate este recunoscut de catre statul membru;
— propunerile care vizeaza piata interna si transmit un mesaj privind practicile alimentare adecvate sau consumul responsabil de alcool trebuie sa descrie modul in care programul propus si mesajul (mesajele) sale sunt in conformitate cu normele nationale relevante in domeniul sanatatii publice in statul membru in care se va desfasura programul. Justificarea ar trebui sa includa trimiteri sau documentatie in sustinerea celor afirmate.

In plus, o propunere trebuie sa se incadreze in una dintre prioritatile tematice enumerate in Programul anual de lucru pentru 2017 pentru programele multinationale. In continuare sunt prezentate extrase din programul anual de lucru care detaliaza cele 3 teme pentru care pot fi depuse cereri in cadrul prezentei cereri de propuneri. Textul descrie tema, valoarea aferenta prevazuta, obiectivele si rezultatele asteptate.

tabel

tabel1

Tipuri de activitati eligibile

Actiunile de promovare și informare ar putea consta mai ales in urmatoarele activitati eligibile in cadrul prezentei cereri de propuneri:

1. Gestionarea proiectului
2. Relatii publice

— Activitati de relatii cu publicul
— Evenimente de presa

3. Site, media sociale

— Creare, actualizare, intretinere site
— Media sociale (creare conturi, postari periodice)
— Altele (aplicatii mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.)

4. Publicitate

— Tiparituri
— TV
— Radio
— Online
— In aer liber
— Cinema

5. Instrumente de comunicare

— Publicatii, mape pentru presa, produse promotionale
— Clipuri video promotionale

6. Evenimente

— Standuri la târguri comerciale
— Seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comert/bucatari, activitati in școli
— Saptamâni in restaurante
— Sponsorizare de evenimente
— Vizite de studiu in Europa

7. Promovare la punctul de desfacere

— Zile de degustare
— Alte categorii: promovare in publicatii ale comerciantilor cu amanuntul, publicitate la punctele de desfacere

Perioada de punere in aplicare.

Actiunea cofinantata (programe de informare/promovare) se implementeaza pe parcursul unei perioade de cel putin un an, dar de cel mult trei ani. Propunerile ar trebui sa specifice durata actiunii.

Criterii de excludere

Excludere de la participare

Vor fi excluși de la participarea la cererea de propuneri solicitantii care se afla in oricare dintre situatiile de excludere descrise la articolul 106 din Regulamentul financiar și in normele de aplicare a acestuia:

(a) operatorul economic este in stare de faliment, in situatie de insolventa sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanta, se afla in stare de concordat preventiv, de suspendare a activitatii sau in orice alta situatie similara care rezulta in urma unei proceduri similare prevazute in legislatia sau in reglementarile nationale;
(b) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca operatorul economic nu și-a respectat obligatiile de plata a impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale in conformitate cu dreptul tarii in care acesta este stabilit sau cu cel al tarii in care se afla autoritatea contractanta sau cu cel al tarii in care se executa contractul;
(c) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca operatorul economic se face vinovat de abatere profesionala grava deoarece a incalcat legile sau regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte operatorul economic sau deoarece se face vinovat de orice conduita abuziva care ii afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand aceasta conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava, inclusiv, in special, oricare dintre urmatoarele:
(i) falsificarea cu intentia de a frauda sau din neglijenta a informatiilor necesare pentru verificarea absentei motivelor de excludere sau a indeplinirii criteriilor de selectie sau in executarea unui contract;
(ii) incheierea unui acord cu alti operatori economici in vederea denaturarii concurentei;
(iii) nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuala;
(iv) tentativa de influentare a procesului decizional al autoritatii contractante pe durata procedurii de achizitii;
(v) tentativa de a obtine informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite in cadrul procedurii de achizitii;

(d) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva ca operatorul economic se face vinovat de oricare dintre urmatoarele:

(i) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, redactata in baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995
(ii) coruptie, așa cum este definita la articolul 3 din Conventia privind lupta impotriva coruptiei care implica functionari ai Comunitatilor Europene sau functionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, redactata in baza Actului Consiliului din 26 mai 1997 ( 2 ) și a articolului 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului ( 3 ), precum și coruptie așa cum este definita in dreptul tarii in care se afla autoritatea contractanta sau al tarii in care este stabilit operatorul economic sau al tarii in care se executa contractul;
(iii) participarea la o organizatie criminala, in sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului ( 4 ); (iv) spalare de bani sau finantarea terorismului, așa cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 );
(v) infractiuni aferente terorismului sau infractiuni legate de activitati teroriste, așa cum sunt definite la articolul 1, respectiv la articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului ( 6 ), sau instigare, complicitate sau tentativa de a savarși astfel de infractiuni, in sensul articolului 4 din respectiva decizie;
(vi) exploatarea prin munca a copiilor sau alte forme de trafic de persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 7 );

(e) operatorul economic prezinta deficiente grave in respectarea principalelor obligatii in executarea unui contract finantat din bugetul Uniunii, ceea ce a dus la rezilierea anticipata a acestuia sau la aplicarea de clauze penale sau alte sanctiuni contractuale sau care au fost descoperite in urma verificarilor, auditurilor și anchetelor unui ordonator de credite, ale OLAF sau ale Curtii de Conturi;

(f) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca operatorul economic a comis o abatere in sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului. 7.2.

Excluderea de la atribuire

Solicitantii vor fi excluși de la atribuirea cofinantarii daca, pe parcursul procedurii de atribuire, se incadreaza in una dintre situatiile descrise la articolul 107 din Regulamentul financiar:

(a) se afla intr-o situatie de excludere stabilita in conformitate cu articolul 106 din Regulamentul financiar;
(b) au falsificat informatiile solicitate drept conditie pentru participarea la procedura sau nu au furnizat respectivele informatii pe parcursul procedurii de atribuire a grantului;

Pentru a demonstra indeplinirea criteriilor de excludere, coordonatorul trebuie sa bifeze casuta relevanta atunci cand depune cererea online. Daca sunt selectati pentru cofinantare, toti beneficiarii (in cazul unui grant cu mai multi beneficiari) trebuie sa semneze o declaratie pe proprie raspundere prin care sa certifice ca nu se afla in una dintre situatiile mentionate la articolul 106 alineatul (1) și la articolele 107-109 din Regulamentul financiar. Solicitantii ar trebui sa urmeze instructiunile din portalul destinat participantilor.

Criterii de selectie

Capacitatea financiara

Solicitantii trebuie sa aiba surse de finantare stabile și suficiente pentru a-și mentine activitatea pe intreaga perioada de punere in aplicare a actiunii și pentru a participa la finantarea acesteia.

Capacitatea financiara a solicitantilor va fi evaluata in conformitate cu cerintele prevazute de Regulamentul financiar, mai exact Regulamentul (UE) nr. 966/2012. Aceasta evaluare nu se va efectua daca:

— solicitantul este un organism public;
— contributia din partea UE ceruta de solicitant este ≤ 60 000 EUR.

Documentele care vor fi solicitate pentru evaluarea capacitatii financiare includ:

— contul de profit și pierdere și bilantul pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost inchise conturile;
— in cazul entitatilor nou create, planul de afaceri ar putea inlocui documentele mentionate mai sus.

In plus, in cazul unui solicitant care cere o contributie din partea UE ≥ 750 000 EUR (prag aplicabil per solicitant): — un raport de audit intocmit de un auditor extern autorizat, care sa certifice conturile din ultimul exercitiu financiar disponibil. Aceasta dispozitie nu se aplica organismelor publice.

Evaluarea capacitatii financiare a solicitantilor va fi realiza prin intermediul portalului destinat participantilor.

Capacitatea operationala

Solicitantii trebuie sa detina competentele profesionale și calificarile necesare pentru a realiza actiunea.

Drept dovada, in partea B a propunerii trebuie furnizate urmatoarele informatii:

— profilurile generale (calificari și experienta) ale personalului solicitantului care raspunde in principal de gestionarea și punerea in aplicare a actiunii propuse;
— raportul de activitate al organizatiei (organizatiilor) care formuleaza propunerea sau o descriere a activitatilor desfașurate in legatura cu activitatile eligibile pentru cofinantare.

Criteriile de atribuire

Partea B a cererii servește la evaluarea propunerii in raport cu criteriile de atribuire.

In general, este de așteptat ca proiectele sa aiba o structura de gestionare eficienta, o strategie clara și o descriere precisa a rezultatelor preconizate.

tabel2

Propunerile care se incadreaza sub pragul total si/sau sub pragurile individuale anuntate mai sus se resping.

La evaluarea fiecaruia dintre criteriile de atribuire principale se tine seama de urmatoarele subcriterii:

1. Dimensiunea europeana

(a) relevanta actiunilor de informare si promovare propuse pentru obiectivele generale si specifice enumerate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014; pentru scopurile enumerate la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014; precum si pentru prioritatile, obiectivele si rezultatele asteptate anuntate in cadrul prioritatii tematice relevante;
(b) mesajul european al campaniei;
(c) impactul proiectului la nivelul Uniunii.

2. Calitatea tehnica a proiectului

(a) calitatea si relevanta analizei de piata;
(b) adecvarea strategiei, a obiectivelor si a mesajelor-cheie ale programului;
(c) selectarea oportuna a activitatilor in raport cu obiectivele si cu strategia programului, mixul de comunicare echilibrat, sinergia intre activitati;
(d) descrierea concisa a activitatilor;
(e) calitatea metodelor de evaluare si a indicatorilor propusi.

3. Calitatea gestionarii

(a) organizarea proiectului si structura de gestionare;
(b) mecanismele de control al calitatii si gestionarea riscurilor.

4. Buget si raportul cost-eficacitate

(a) rentabilitatea investitiei;
(b) impartirea echilibrata a bugetului in raport cu obiectivele si cu amploarea activitatilor;
(c) coerenta intre costurile estimate si rezultatele preconizate;
(d) estimarea realista a zilelor-om pentru activitatile puse in aplicare de organizatia care formuleaza propunerea, inclusiv a costurilor aferente coordonarii proiectului.

In urma evaluarii, toate propunerile eligibile sunt plasate in clasament in functie de numarul total de puncte atribuite. Propunerea sau propunerile cu cel mai bun punctaj (cele mai bune punctaje) vor primi cofinantare in functie de bugetul disponibil.

Va fi stabilit un clasament separat pentru fiecare dintre temele prioritare enumerate in sectiunea 6.2 din prezenta cerere de propuneri.

Daca la limita plafonului bugetar disponibil exista doua sau mai multe propuneri cu acelasi numar de puncte in acelasi clasament, se retin(e) propunerea (propunerile) care permit(e) cea mai mare diversificare din punct de vedere al produselor sau al pietelor vizate. Mai exact, intre doua propuneri cu punctaj egal, Comisia o selecteaza mai intâi pe cea al carei continut (in primul rând in ceea ce priveste produsele, in al doilea rând in ceea ce priveste piata vizata) nu este inca reprezentat in clasament. Daca nu se poate aplica acest criteriu, Comisia selecteaza mai intâi programul care a obtinut cel mai mare punctaj pentru criteriul de acordare individual. Aceasta compara punctajele pentru „Dimensiunea europeana”, apoi pentru „Calitatea tehnica” si, la final, pentru „Buget si raportul cost-eficacitate”.

Angajamente juridice

Coordonatorii propunerilor incluse in lista pentru finantare vor fi invitati sa se implice in etapa de adaptare care preceda semnarea acordului de grant; adaptarea se va realiza prin intermediul unui sistem online de pregatire a granturilor (SYGMA). Daca aceasta etapa se va incheia cu succes, rezultatul va fi semnarea unui acord de grant intocmit in moneda euro si detaliind conditiile si nivelul finantarii. Acordul de grant trebuie semnat electronic, intâi de catre coordonator, in numele consortiului, apoi de Chafea. Toti cobeneficiarii trebuie sa adere la acordul de grant, semnând electronic formularul de aderare la grant.

Dispozitii financiare

Regulamentul financiar si normele de aplicare definesc normele aplicabile implementarii programelor multinationale.

Principii generale

(a) Atribuire necumulativa

O actiune poate beneficia de un singur grant din bugetul Uniunii Europene.

Bugetul Uniunii Europene nu va finanta, sub nicio forma, aceleasi costuri de doua ori.

Solicitantii indica sursele si cuantumurile finantarii din partea Uniunii primite sau solicitate pentru aceeasi actiune sau o parte a actiunii ori pentru functionarea lor (granturi de functionare), precum si orice alta finantare primita sau solicitata pentru aceeasi actiune.

(b) Neretroactivitate

Nu pot fi acordate granturi retroactiv pentru actiuni deja finalizate.

Pentru o actiune care a fost deja demarata, se poate acorda un grant doar in cazul in care solicitantul poate demonstra necesitatea inceperii actiunii inainte de semnarea acordului de grant.

In astfel de situatii, nu sunt eligibile pentru finantare costurile care au fost suportate inainte de data depunerii cererii de grant.

(c) Cofinantare

Cofinantarea se refera la faptul ca resursele necesare punerii in aplicare a actiunii nu sunt acoperite in totalitate de grantul acordat de UE.

Restul cheltuielilor sunt exclusiv in sarcina organizatiei care formuleaza propuneri. Contributiile financiare acordate unui beneficiar de catre membrii acestuia, in mod specific pentru a fi utilizate in vederea costurilor care sunt eligibile in cadrul actiunii, sunt permise si vor fi considerate drept venituri.

(d) Buget echilibrat

Bugetul estimat al actiunii trebuie prezentat in partea A a formularului de cerere. Trebuie sa fie echilibrat in privinta cheltuielilor si veniturilor.

Bugetul trebuie intocmit in moneda euro.

Solicitantii care preconizeaza ca moneda in care vor fi suportate costurile nu este euro sunt invitati sa utilizeze cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

(e) Contractele de executare/subcontractare

Daca pentru punerea in aplicare a actiunii este necesara atribuirea unor contracte de achizitii (contracte de executare), beneficiarul trebuie sa atribuie contractul ofertantului care prezinta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau oferta cu cel mai mic pret (in functie de caz), sa evite conflictele de interese si sa pastreze documentele pentru un eventual audit.

Daca este un organism de drept public in sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/24/UE, organizatia care formuleaza propuneri trebuie sa selecteze subcontractantii in conformitate cu legislatia nationala de transpunere a directivei mentionate.

Subcontractarea, mai exact externalizarea unor sarcini sau activitati specifice care fac parte din actiunea descrisa in propunere, trebuie sa respecte conditiile aplicabile oricarui contract de executare (in conformitate cu cele prevazute mai sus), precum si urmatoarele conditii suplimentare:

— subcontractarea trebuie sa fie justificata, având in vedere natura actiunii si masurile necesare pentru punerea in aplicare a acesteia;
— sarcinile esentiale din cadrul actiunilor (mai exact, coordonarea tehnica si financiara a actiunii si gestionarea strategiei) nu pot fi subcontractate;
— trebuie indicata in mod clar in partile tehnice si financiare ale propunerii.

Subcontractarea catre entitati care au o legatura structurala cu beneficiarul.

De asemenea, subcontractele pot fi atribuite unor entitati care au o legatura structurala cu beneficiarul, dar numai daca pretul este limitat la costurile suportate efectiv de catre entitate (deci fara nicio marja de profit).

Sarcinile care trebuie indeplinite de entitatile respective trebuie indicate in mod clar in partea tehnica a propunerii.

Forme de finantare

Cofinantarea ia forma rambursarii unei proportii specificate din costurile eligibile suportate efectiv si va cuprinde, de asemenea, o rata forfetara care sa acopere costurile indirecte (egale cu 4 % din costurile eligibile cu personalul) legate de punerea in aplicare a actiunii.

Cuantumul maxim solicitat

Grantul din partea UE este limitat la urmatoarea rata maxima de cofinantare:
— in cazul programelor multinationale pe piata interna si in tarile terte: 80 % din costurile eligibile ale programului; — in cazul solicitantilor stabiliti in state membre care primeau la 1 ianuarie 2014 sau primesc ulterior acestei date asistenta financiara in conformitate cu articolele 136 si 143 din TFUE ( 2 ), procentajul este de 85 %.

Aceasta dispozitie se aplica doar granturilor semnate de Chafea inaintea datei de la care statul membru in cauza nu mai primeste o astfel de asistenta financiara.

Prin urmare, o parte dintre cheltuielile eligibile totale introduse in bugetul estimativ trebuie sa fie finantata din alte surse decât grantul acordat de UE (principiul cofinantarii).

Costuri eligibile

Costurile eligibile sunt suportate efectiv de catre beneficiarul grantului si indeplinesc toate criteriile indicate la articolul 6 din acordul de grant.

— Costurile eligibile (directe si indirecte) sunt indicate in acordul de grant [a se vedea articolul 6 alineatele (1), (2) si (3)].
— Costurile ineligibile sunt indicate in acordul de grant [a se vedea articolul 6 alineatul (4)].

Calcularea cuantumului final al grantului

Cuantumul final al grantului depinde de masura reala in care actiunea este pusa in aplicare in conformitate cu termenii si conditiile acordului de grant.

Acest cuantum este calculat de Chafea, atunci când se efectueaza plata soldului, cu parcurgerea urmatoarelor etape:

1. aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile;
2. limitarea la cuantumul maxim al grantului;
3. reducerea rezultata din regula de nonprofit;
4. reducerea rezultata din punerea in aplicare necorespunzatoare sau din incalcarea altor obligatii.

Este posibil ca granturile din partea UE sa nu aiba drept scop sau efect producerea de profit in cadrul actiunii. „Profitul” este definit ca excedentul sumei obtinute in urma etapelor 1 si 2 plus veniturile totale ale actiunii, fata de costurile eligibile totale ale actiunii.

In acest sens, in cazul inregistrarii unui profit, Chafea are dreptul de a recupera procentajul de profit corespunzator contributiei UE la costurile eligibile suportate efectiv de catre beneficiar(i) in scopul desfasurarii actiunii. Un partener (coordonator sau alt beneficiar) care solicita o contributie din partea UE ≤ 60 000 EUR este scutit de aceasta prevedere.

Modalitati de plata

O plata de prefinantare care corespunde cu 20 % din cuantumul grantului va fi transferata coordonatorului in conformitate cu conditiile prevazute in acordul de grant [articolul 16 alineatul (2)].

Coordonatorul va primi plata intermediara (platile intermediare) in conformitate cu conditiile prevazute in acordul de grant [articolul 16 alineatul (3)]. Scopul platii (platilor) intermediare este rambursarea costurilor eligibile suportate pentru punerea in aplicare a programului in perioada (perioadele) de raportare corespunzatoare.

Cuantumul total al prefinantarii si al platii (platilor) intermediare nu depaseste 90 % din cuantumul maxim al grantului.

Chafea va stabili cuantumul platii soldului pe baza calcularii cuantumului final al grantului si in conformitate cu conditiile prevazute in acordul de grant.

In cazul in care cuantumul total al platilor anterioare este mai mare decât cuantumul final al grantului, plata soldului ia forma unei recuperari.

Garantia pentru prefinantare

In eventualitatea in care capacitatea financiara a solicitantului nu este satisfacatoare, se poate solicita o garantie pentru prefinantare in cuantum de pâna la plata de prefinantare, pentru a se limita riscurile financiare legate de plata prefinantarii.

Daca este solicitata, garantia financiara, in EUR, trebuie furnizata de o banca sau de o institutie financiara aprobata, stabilita in unul din statele membre ale Uniunii Europene. Cuantumurile blocate in conturi bancare nu sunt acceptate drept garantii financiare.

Garantia poate fi inlocuita de o garantie personala si solidara depusa de o parte terta sau printr-o garantie solidara a beneficiarilor actiunii care sunt parti la acelasi acord de grant.

Garantul trebuie sa fie garant la prima solicitare si nu poate solicita Chafea sa inainteze mai intâi actiuni impotriva debitorului principal (mai exact, a beneficiarului in cauza).

Garantia pentru prefinantare ramâne in vigoare in mod explicit pâna la plata soldului si, daca plata soldului ia forma recuperarii, timp de trei luni dupa notificarea notei de debit catre un beneficiar.

Nu se vor solicita garantii pentru un beneficiar care primeste o contributie din partea UE ≤ 60 000 EUR (granturi cu valoare mica).

Publicitate 

De catre beneficiari

Beneficiarii trebuie sa mentioneze in mod clar contributia Uniunii Europene la toate activitatile pentru care este folosit grantul.

In acest sens, beneficiarii au obligatia de a pune in evidenta denumirea si emblema Uniunii Europene in toate publicatiile, posterele, programele si alte produse realizate in cadrul proiectului cofinantat.

Normele privind reproducerea grafica a emblemei europene se gasesc in Ghidul stilistic interinstitutional ( 1 ).

In plus, toate materialele vizuale produse in cadrul unui program de promovare cofinantat de Uniunea Europeana trebuie sa poarte semnatura „Enjoy, it’s from Europe”.

Orientarile referitoare la utilizarea semnaturii, precum si toate fisierele grafice pot fi descarcate de pe pagina privind promovarea a site-ului Europa.

In sfârsit, toate materialele scrise, si anume brosurile, afisele, fluturasii, bannerele, panourile, publicitatea sub forma tipa¬ rita, articolele in ziare, paginile web (cu exceptia obiectelor mici) ar trebui sa includa o declinare a responsabilitatii in conformitate cu conditiile detaliate in acordul de grant, prin care sa se explice ca reprezinta opiniile autorului. Comisia Europeana/agentia nu accepta nicio responsabilitate pentru potentialele utilizari ale informatiilor continute in materialele respective.

De catre Chafea

Toate informatiile cu privire la granturile acordate pe durata unui exercitiu financiar trebuie sa fie publicate pe site-ul internet al Chafea cel târziu la data de 30 iunie a anului care urmeaza exercitiului financiar in care au fost acordate granturile.

Chafea va publica urmatoarele informatii:

— numele beneficiarului (entitate juridica)
— adresa beneficiarului când acesta este o persoana juridica, regiunea când beneficiarul este o persoana fizica, astfel cum este definita la nivelul NUTS 2 ( 2 ) daca el/ea isi are domiciliul in UE sau o regiune de nivel echivalent daca persoana este domiciliata in afara UE.
— obiectul grantului;
— cuantumul acordat.

Protectia datelor

Raspunsul la o cerere de propuneri implica inregistrarea si prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu numele, adresele si CV-urile persoanelor care participa la actiunea cofinantata). Aceste date vor fi prelucrate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date. Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, intrebarile si datele cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru evaluarea propunerii in conformitate cu specificatiile cererii de propuneri si vor fi prelucrate doar in acest scop de agentia executiva/Comisie sau de catre terti care actioneaza in numele si sub responsabilitatea agentiei executive/Comisiei. Persoanele vizate pot fi informate in privinta detaliilor suplimentare referitoare la operatiunile de prelucrare, la propriile drepturi si la modul in care acestea pot fi exercitate prin referirea la declaratia de confidentialitate publicata pe portalul destinat participantilor: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html si pe site-ul agentiei: http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Solicitantii sunt invitati sa verifice declaratia de confidentialitate relevanta la intervale regulate pentru a fi informati corespunzator in privinta actualizarilor care ar putea aparea inaintea termenului de depunere a propunerilor sau ulterior. Beneficiarii isi asuma obligatia juridica de a-si informa personalul in privinta operatiunilor de prelucrare relevante care urmeaza a fi desfasurate de agentie; in acest scop, beneficiarii trebuie sa transmita personalului declaratiile de confidentialitate publicate de agentie pe portalul destinat participantilor, inaintea transmiterii datelor personalului catre agentie; datele personale pot fi inregistrate in sistemul de detectare timpurie si de excludere (Early Detection and Exclusion System – EDES) al Comisiei Europene prevazut la articolele 105a si 108 din Regulamentul financiar al UE, in conformitate cu dispozitiile aplicabile.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.