Instrucţiune către solicitanţii de finanţare cu privire la documentele de fundamentare a documentaţiei tehnico-economice şi cu privire la bugetul cererii de finanţare

Acceptarea spre finanţare a unui proiect este determinată de rezultatul procesului de evaluare tehnică şi financiară, evaluare care vizează pe lângă contribuţia proiectului la obiectivele Programului Operaţional Regional 2007-2013, calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului.

 Calitatea documentaţiei prezentate şi bugetul proiectului reprezintă două dintre elementele care au un impact direct atât asupra etapei de contractare cât şi asupra implementării proiectului.

 În acest sens, pentru a asigura concluzii fundamentate, clare şi obiective ale procesului de evaluare tehnică şi financiară, în această etapă pot fi solicitate clarificări şi pot fi formulate recomandari, după cum urmează.

 Ø      Solicitarea în etapa de evaluare tehnică şi financiară a unor documente, studii aflate la baza elaborării documentaţiei tehnico-economice

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) al HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, „proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

a) expertiză tehnică, şi după caz, audit energetic;

b) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;

c) proiect tehnic;

d) detalii de execuţie.

De asemenea, Anexa nr. 2 la HG nr. 28/2008, „Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate”, include la componenta Studii de teren, următoarele: „studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional; studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; alte studii de specialitate necesare.

In conformitate cu Art. 2, aliniatul a) – Date generale trebuie prezentate „…caracteristicile geofizice ale terenului – studiu geotehnic, studii topografice…” pentru studiile de fezabilitate elaborate inainte de intrarea in vigoare a HG 28/2008, conform Modelului D la cererea de finantare.

AMPOR a solicitat ca obligatoriu a fi prezentate impreuna cu cererea de finanţare si studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii. Având în vedere faptul că aceste documentatii tehnico-economice nu preiau toate elementele documentaţiilor de fundamentare (studii de teren, expertize tehnice, s.a.), în etapa de evaluare poate fi necesară prezentarea acestora.

Evaluatorii independenţi pot formula solicitări de clarificare în acest sens. Solicitantul de finanţare trebuie să prezinte documentele/ studiile/ analizele solicitate. Dacă solicitantul de finanţare nu prezintă aceste documente în termenul menţionat în scrisoarea de clarificări, proiectul va fi analizat pe baza informaţiilor disponibile. Solicitanţii de finanţare trebuie să fie conştienţi de faptul că documentatiile tehnico-economice care nu au la baza studiile/expertizele solicitate de legislatia in vigoare si informaţiile insuficiente puse la dispoziţia evaluatorilor pot conduce la respingerea proiectului prin punctarea acestuia cu 0 puncte la subcriteriile privind coerenţa documentaţiei, soluţia tehnică, metodologia de implementare a proiectului.

 

Ø      Clarificări cu privire la bugetul cererii de finanţare

 Bugetul cererii de finanţare trebuie să fie realist, corelat cu activităţile propuse prin proiect, fundamentat, elaborat în conformitate cu prevederile ordinului privind cheltuielile eligibile aferent şi ale schemei de ajutor de stat, dacă este cazul. Bugetul proiectului trebuie sa fie prezentat in lei, cu doua zecimale.

Devizul general trebuie sa fie respecte metodologia si structura in conformitate cu prevederile HG 28/2008 (Anexa 4 si Anexa 5).

În etapa de evaluare tehnică şi financiară pot fi solicitate clarificări cu privire la întocmirea bugetului şi pot fi formulate recomandări pentru modificarea acestuia. Solicitantul de finanţare va analiza propunerile de modificare şi va transmite răspunsul său cu privire la acceptarea sau neacceptarea acestora. Solicitantul de finanţare va fundamenta şi argumenta neacceptarea recomandărilor evaluatorilor. Punctarea proiectului se va realiza în funcţie de informaţiile furnizate de solicitantul de finanţare şi de impactului elementelor neacceptate de solicitant asupra implementării proiectului.

 Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită oricărei solicitări de clarificări transmisa de Organismul Intermediar.

 Sursa: http://www.inforegio.ro/?page=HOME&language=1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.