MCSI a lansat al doilea apel de finantare pentru proiecte retrospective TIC

calculator.jpg

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunta lansarea apelului Proiecte Retrospective POS CCE Axa Prioritara III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru privat si public – apel 2.

Status: INACTIV
Depunere: 11.08.2016
Suma maxima: 60 milioane euro

Axa prioritara 3 din cadrul POS CCE („Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”) sprijina competitivitatea economica si promovarea interactiunii intre sectorul public si intreprinderi/cetateni prin valorificarea potentialului TIC.
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI) este responsabil pentru implementarea acestei axe prioritare, care cuprinde 3 domenii majore de interventie:    
•    Domeniul Major de Interventie 3.1 (DMI 3.1) – Sustinerea utilizarii TIC
•  Domeniul Major de Interventie 3.2 (DMI 3.2) – Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice
•   Domeniul Major de Interventie 3.3 (DMI 3.3) – Dezvoltarea e-economiei

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 3.2 este de a pune la dispozitie direct sau indirect, serviciile administrative prin mijloace electronice, atat pentru utilizatori (cetateni si mediul de afaceri), cat si pentru administratia publica. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces facil la serviciile administratiei publice. Pentru autoritatile care utilizeaza tehnologia informatiei si comunicatiilor in scopul furnizarii de servicii electronice, aceasta inseamna noi oportunitati, dar si schimbari interne la nivel organizational.

a)     Operatiunea 3.2.1. – Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
Scopul acestei operatiuni consta in furnizarea a cel putin unui serviciu public catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica, la un nivel de sofisticare de minimum 3. Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a)    furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica;
b)    eficientizarea activitatilor interne ale institutiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizand mijloace specifice TIC.

b)    Operatiunea 3.2.2. – Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice.
Scopul acestei operatiuni consta in asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale institutiilor publice, respectiv optimizarea cooperarii intre institutiile publice si/sau cresterea capacitatii de raspuns la solicitari primite din partea cetatenilor / mediului de afaceri / administratiei publice. Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a)    cresterea capacitatii de interoperabilitate a sistemelor informatice si/sau bazelor de date ale institutiilor publice centrale si a securitatii fluxurilor de date dintre acestea;
b)    eficientizarea activitatilor interne ale institutiilor publice care furnizeaza/beneficiaza de furnizarea de servicii publice, utilizand mijloace specifice TIC, prin minimizarea timpului dedicat activitatilor interne proprii;
c)    crearea premiselor de furnizare de servicii, de catre institutii publice abilitate, catre cetateni/mediul de afaceri/administratia publica.

c)    Operatiunea 3.2.3. – Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Educatie
Scopul principal al acestei operatiuni consta in dezvoltarea sau extinderea unei platforme care sa permita furnizarea unor solutii de invatamant prin mijloace electronice, disponibile on-line.
Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a) Furnizarea de materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de cursanti in maniera proprie, fara a solicita prezenta directa a participantilor sau fara a necesita sincronizarea activitatilor aferente. Sistemele informatice de e-learning trebuie sa asigure inclusiv transmiterea suportului de curs si examinarea prin Internet.
b) Crearea interfatei de inscriere on line la diverse forme de invatamant sau alte activitati extra-scolare, teste scolare, crearea si consultarea on line a fisei electronice a elevului/studentului, forum pentru discutii profesori/parinti.

d)    Operatiunea 3.2.4. – Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central.
Scopul principal al acestei operatiuni consta in dezvoltarea si/sau extinderea unor platforme si aplicatii informatice pentru sanatate (e-sanatate), disponibile on-line pentru cetateni / mediu de afaceri / administratie publica, la un nivel de sofisticare de minimum 3.
Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a)    furnizarea de servicii electronice, de catre institutii publice abilitate, catre cetateni/mediul de afaceri/administratia publica, la un nivel de sofisticare de minim 3;
b)    eficientizarea activitatilor interne ale institutiilor publice care beneficieaza de furnizarea respectivului serviciu utilizand mijloace specifice TIC.

Solicitanti eligibili
Pentru fiecare operatiune solicitantii eligibili sunt:
– Autoritati ale administratiei publice centrale;
– Institutii publice ce functioneaza la nivel central;

Eligibilitatea proiectului
a)    Proiectul s-a implementat pe teritoriul Romaniei;
b)    In cazul proiectelor pentru care nu s-a incheiat perioada de sustenabilitate trebuie ca imobilul/imobilele in care s-au amenajat spatiile tehnice este/sunt libere de orice sarcini sau interdictii si nu face/fac obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
c)    Activele corporale si necorporale au fost/sunt in uz si functionale (pe perioada de mentinere obligatorie a investitiei) cu exceptia perioadelor in care s-au efectuat probe tehnice, teste sau dezvoltari de sistem.
d)    Proiectul a asigurat/asigura respectarea standardelor de securitate si confidentialitate a informatiilor si de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)    Proiectul a respectat/respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, regulamentele privind achizitiile publice, informarea si publicitatea;
f)    Proiectul nu este subiectul unor litigii/ investigatii ale unor institutii abilitate ale statului roman / UE.
g)    Proiectul nu a fost respins in perioada 2007-2015 ca urmare a obtinerii unui punctaj sub cel minim de calitate (70 puncte sau punctaj 0 la unul dintre subcriterii) in cadrul unui apel deschis pentru operatiunile aferente prezentului ghid.

Activitati eligibile

Intrucat proiectele sunt deja implementate, sunt eligibile toate activitatile relevante desfasurate pentru implementarea proiectului si pentru atingerea rezultatelor previzionate.

Echipamentele/dotarile achizitionate prin proiect au putut/pot fi folosite si de institutii publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea solicitantului, precum si de institutii publice care au calitatea de utilizator al sistemului implementat prin proiect. In acest caz utilizarea echipamentelor/dotarilor se va dovedi pe baza unor documente relevante incheiate intre solicitant si institutia publica utilizator.

Nu este permisa utilizarea echipamentelor pentru care se solicita rambursare de catre o persoana juridica de drept privat, indiferent de actionariat.

Cheltuieli eligibile  (exclusiv TVA)

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos. Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica atat la depunerea cererii de finantare, cat si la verificarea cererii de rambursare, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate si a documentelor justificative de executare a platilor.

Cheltuieli cu investitii

1.1 Cheltuieli privind achizitionarea de echipamente TIC
a) Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare tip desktop/portabile, tablete, echipamente de retea, echipamente de comunicatii, dispozitive pentru conectare), echipamente/dispozitive periferice (tastaturi, mouse, monitoare, imprimante, scannere, multifunctionale) etc, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului;
b) Cheltuieli de instalare, configurare si/sau punere in functiune, daca este cazul si daca nu au fost cuprinse in pretul de achizitie al echipamentelor.

1.2. Cheltuieli pentru dotari
a) Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe si/sau obiectelor de inventar, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului;
b) Cheltuieli de instalare, configurare si/sau punere in functiune, daca este cazul si daca nu au fost incluse in pretul de achizitie al dotarilor.

1.3 Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice si licente
a) Cheltuieli pentru achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, inclusiv solutii de securitate software;
b) Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice (pentru realizarea carora a fost necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare);
c) Cheltuieli pentru configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, daca acestea nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de mai sus;
) Cheltuieli pentru dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului
e) Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (daca acestea nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de la punctul b), achizitionarea numelui de domeniului pentru acest website;
f) Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica;

1.4 Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband (exclusiv plata abonamentului);

1.5 Cheltuieli pentru realizarea si configurarea retelei LAN necesara pentru functionarea proiectului (doar in interiorul cladirii/cladirilor unde s-a implementat proiectul);

2. Cheltuieli pentru servicii de consultanta, audit, informare si publicitate
a) Cheltuieli cu servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului tehnic si a studiului de fezabilitate;
b) Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente investitiei, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare;
c) Cheltuieli necesare pentru realizarea achizitiilor publice (inclusiv servicii de asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica);
d) Cheltuieli cu servicii de auditare a proiectului, inclusiv auditarea din punct de vedere al securitatii sistemului implementat prin proiect;
e) Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.

3. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala
a)    Cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care utilizeaza produsele software implementate;
b)    Cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care asigura administrarea /mentenanta sistemului implementat prin proiect, daca acesta este angajat al solicitantului.

4. Cheltuieli aferente managementului de proiect, daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de la cap.2- numai pentru echipa de proiect:
a)    Cheltuieli de deplasare pentru personalul nominalizat in echipa de proiect;
b)    Cheltuieli cu transportul de bunuri;
c)    Birotica pentru echipa de proiect;
d)    Cheltuieli cu achizitia de echipamente si servicii TIC necesare echipei de proiect.

Cheltuieli neeligibile
Cheltuielile care nu se regasesc la mai sus nu sunt eligibile. In mod special, nu sunt eligibile:
•    TVA;
•    Taxa de timbre verde, precum si orice alte taxe;
•    Dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
•    Achizitia de echipamente second- hand;
•    Amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
•    Costurile pentru operarea investitiei, service si mentenanta;
•    Sumele rezultate din diferentele de curs valutar;
•    Costuri de amortizare;
•    Contributia in natura;
•    Cheltuieli de leasing.

Bugetul total alocat acestui apel este de 60 milioane euro FEDR la cursul de 4,5 lei/euro iar valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 25 milioane euro.

Depunere

Inregistrarea propunerilor de proiecte se realizeaza online, in mod continuu pana pe data de 11.08.2016, ora 17.00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: FEDR
Sursa: MCSI

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.