Ministerul Educatiei cauta trei specialisti in implementarea proiectelor europene

functionar_expertMinisterul Educatiei Nationale – activitatea pentru cercetare cu sediul in Bucuresti, strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1 organizeaza concurs in data de 15 ianuarie 2014 pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante de la Serviciul Management, Financiar si Control din cadrul Directiei Generale Organism Intermediar pentru POSCCE, astfel:

Denumirea postului:

 1. Consilier IA – 1 post
 2. Consilier I – 2 posturi

Conditii generale:

 • studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • vechime in specialitatea studiilor minim 1 an;
 • cunostinte de operare calculator;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • spirit de initiativa si creativitate;
 • capacitatea de a lucra in echipa;
 • abilitati de comunicare si mediere;
 • abilitati de a lucra si a lua decizii sub presiune.

Conditii specifice:

 • cunostinte in domeniul fondurilor europene;
 • disponibilitatea de a desfasura activitatile specifice postului in tara si in locatiile stabilite de MEN;
 • capacitatea de a efectua calatorii frecvente in tara si strainatate.

Bibliografie:

1. Documentul Cadru de Implementare (DCI) pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, aprobat prin Ordinul MECMA nr. 50/6.01.2011;

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,

3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea finaciara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata prin Legea nr.362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

4. Hotararea Guvernului nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonatei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

5. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea unor acte normative aprobata cu modificari prin Legea nr.127/2013,

6. Ordinul MFE 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta “, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari,

Concursul se va desfasura la sediul institutiei din strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, etaj 3, camera 301, astfel:

 • in ziua de 15.01.2014 ora 10 – proba scrisa ( 2 ore)
 • in ziua de 17.01.2014 – interviul

Dosarele se depun la sediul institutiei din strada Mendeleev nr. 21-25 sector 1, etaj 3, camera 307, pana la data de 9.12.2013, inclusiv.

Dosarul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:

(1) urmatoarele inscrisuri

 1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.318.30.69.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.