Ministerul Fondurilor Europene deschide pe platforma MySMIS doua apeluri pentru proiecte integrate anti-saracie

romi_ajutor.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis oficial pe platforma MySMIS primele doua apeluri de proiecte care isi propun reducerea saraciei in comunitatile marginalizate. Suma totala lansata este de 350 milioane de euro. Apelurile abordeaza problema saraciei in mod integrat, prin masuri din toate domeniile cheie pentru incluziunea sociala: ocupare, educatie, locuire, sanatate, servicii sociale si anti-discriminare, adresate atat celor mai saraci copii, cat si familiilor lor.

Autoritatile locale, organizatiile neguvernamentale, partenerii sociali si societatile comerciale care doresc sa aplice au la dispozitie doua linii de finantare separate: Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locala integrata (DLI 360o) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome si Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locala integrata in comunitatile marginalizate (indiferent de dimensiunea populatiei de etnie roma).

Status: ACTIV
Depunere pana la: 1.08.2016
Suma maxima: 6.000.000 euro

Obiectiv

Obiectivul prezentei scheme il constituie sprijinul pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, precum si pentru participarea la programe de ucenicie si stagii a persoanelor din cadrul comunitatilor marginalizate rome, prin subventionarea locurilor de munca/de ucenicie/de stagiu, si sprijinul pentru sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatilor marginalizate rome, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, in vederea crearii de noi locuri de munca, prin acordarea de micro-granturi.

Domeniul de aplicare

Prezenta schema de minimis se aplica intreprinderilor care beneficiaza de masurile de ocupare finantate in cadrul obiectivului specific 4.1. al POCU Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate. Masurile de ocupare mentionate presupun:
–    acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru sustinerea accesului si/sau mentinerii pe piata muncii a persoanelor din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin: participarea la programe de ucenicie  la locul de munca, participarea la programe de stagii  pentru absolventii de invatamant superior, subventionarea angajatorilor  pentru angajarea persoanelor din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome;
–    sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu prin acordarea de subventii (micro-granturi) persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri.

Prezenta schema de minimis nu se aplica pentru:
a)    ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii;
b)    ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
c)    ajutoarele acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole in urmatoarele cazuri:

  • atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
  • atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.

d)    ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele  destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)   ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate;
f)    ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Conditii de eligibilitate pentru activitati

Activitatile eligibile in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt definite in Ghidul Solicitantului Conditii specifice „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome”, aferenta Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.1., respectiv:

a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru sustinerea accesului si/sau mentinerii pe piata muncii a persoanelor din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin: participarea la programe de ucenicie la locul de munca, participarea la programe de stagii pentru absolventii de invatamant superior, subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome;
b) sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu prin acordarea de subventii (micro-granturi) persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri.

Conditii de eligibilitate pentru beneficiari

(1) Pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta schema, intreprinderile constituite conform Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a)    sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
b)    nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nici o restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente intre creditori, sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
c)    nu inregistreaza datorii publice si si-au platit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare;
d)    reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari de tip res judicata in ultimii 3 ani, de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale;
e)    reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
f)    reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
g)    este direct responsabila de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
h)    nu a fost subiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
i)    valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare.
(2) intreprinderile mentionate la alin. (1) sunt cele care beneficiaza de masurile prevazute la art. (6).

Calcularea plafonului de minimis si intreprinderea unica

(1) Respectarea plafonului de minimis are in vedere o intreprindere unica. Astfel daca intre intreprinderile care beneficiaza de sprijinul prezentei scheme de finantare exista cel putin una dintre relatiile mentionate la art. 3 alin. (4), respectivele structuri vor fi tratate ca o singura «intreprindere unica».
(2)    Valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare.
(3)    In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
(4)    In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
(5)    Plafonul stabilit va fi exprimat sub forma financiara, ca valoare bruta inainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

(1)    Masurile de sprijin acordate in cadrul prezentei scheme constau in finantare nerambursabila din fonduri comunitare si nationale.
(2)    Furnizorul schemei de ajutor de minimis lanseaza cererea de propuneri de proiecte, stabileste conditiile de eligibilitate si de selectie si semneaza contracte de finantare cu beneficiarii de finantare nerambursabila.
(3)    In cadrul implementarii proiectelor finantate prin mecanismul prevazut la alin. (2), beneficiarii de finantare nerambursabila vor acorda intreprinderilor mentionate la art. (7) ajutoare de minimis in baza unor contracte de subventie.
(4)    Pentru masurile mentionate la art. 6 lit (a) din prezenta schema, beneficiarii de finantare nerambursabila vor identifica potentialii beneficiari de ajutor de minimis prin actiuni de tipul: burse ale locurilor de munca, campanii de identificare a angajatorilor, publicitate pe site-ul propriu sau pe site-uri relevante, job-club-uri etc. Valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia intreprinderea unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost).
(5)    Pentru masurile mentionate la art. 6 lit (b) din prezenta schema, beneficiarii de finantare nerambursabila vor identifica potentialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea de concursuri de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobarii unei comisii de selectie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finantarii nerambursabile, in cadrul unui proces  transparent si nediscriminatoriu. Comisia de selectie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un numar impar de membri din care se recomanda sa faca parte reprezentanti ai mediului de afaceri si patronatelor din aria de implementare a proiectului. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru infiintarea de noi afaceri va fi conditionata de infiintarea firmei. Valoarea maxima a subventiei acordate unui firme nou-infiintate in baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.
(6)    Contractul de subventie se incheie intre beneficiarul finantarii nerambursabile si fiecare beneficiar de ajutor de minimis si trebuie sa cuprinda urmatoarele prevederi minime:
o    Beneficiarul finantarii nerambursabile are obligatia de a selecta beneficiarul ajutorului de minimis cu indeplinirea conditiilor de eligibilitate, in conformitate cu regulile stabilite in prezenta schema;
o    Beneficiarul finantarii nerambursabile are obligatia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul respectiv;
o    Beneficiarul finantarii nerambursabile are obligatia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de catre beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: mentinerea locului de munca minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subventia de anagajare sau continuarea functionarii afacerii, inclusiv mentinerea locului de munca creat, pe o perioada de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de functionare a afacerii de 12 luni;
o    Beneficiarul finantarii nerambursabile si beneficiarul ajutorului de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutorului de minimis acordat pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis;
o    Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta beneficiarului finantarii nerambursabile toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la dispozitie de catre furnizorul schemei.   
o    Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a restitui intreaga valoarea a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobanda aferenta. Beneficiarul finantarii nerambursabile are obligatia de a notifica furnizorul/administratorul  schemei cu privire la necesitatea recuperarii ajutorului de minimis;
o    Furnizorul  are obligatia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzator.
(7)  Din perspectiva monitorizarii cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o intreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013, momentul acordarii ajutorului de minimis se considera data semnarii contractului de subventie.
(8)    Pentru a beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor de minimis va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite de intreprinderea unica in acel an fiscal si in ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare).
(9)    In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost), echivalent in lei, intreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depaseste acest plafon.
(10)    Beneficiarul finantarii nerambursabile va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a intreprinderii, faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite de intreprinderea unica pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali si anul fiscal in curs), fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depaseste pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost), echivalent in lei.
(11)    Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat in sensul art. 107 (1) din Tratatul de functionarea al Uniunii Europene  acordate pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul genereaza o intensitate a ajutorului de stat care depaseste intensitatea maxima stabilita in fiecare caz in parte printr-un regulament privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana.

Activitatile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finantate numai daca au fost initiate dupa semnarea contractului de subventie incheiat intre beneficiarul finantarii nerambursabile si beneficiarul ajutorului de minimis.

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile in cadrul prezentei scheme sunt urmatoarele:

Cheltuieli cu Subventii/burse/premii/ajutoare:

  • Subventii acordate angajatorilor;
  • Subventii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor pentru stagiari, ucenici;
  • Subventii (ajutoare, premii) acordate angajatorilor (inclusiv pentru intreprinderilor sociale de insertie) pentru incadrarea in munca

Micro-granturi    

  • Subventii pentru infiintarea unei afaceri (antreprenoriat);
  • Subventii (micro-granturi) pentru infiintarea unei afaceri (antreprenoriat).

Durata

Prezenta schema se aplica de la data lansarii pana la 31.12.2020 in limita fondurilor alocate pentru aceasta schema, urmand ca platile sa fie efectuate pana la 31.12.2023.

Bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari Obiectivul specific 4.1.

Sursa de finantare pentru prezenta schema este Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara  „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.1.
Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 110.000.000  Euro.

Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis in cadrul prezentei scheme este de 9.200 de intreprinderi.

Bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari Obiectivul specific 4.2.

Sursa de finantare pentru prezenta schema este Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara  „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul specific 4.2.
Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordat in cadrul prezentei scheme, pe intreaga durata de aplicare a acesteia, este de 65.000.000  Euro.

Numarul estimat de beneficiari de ajutor de minimis in cadrul prezentei scheme este de 5.500 de intreprinderi.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locala integrata (DLI 360o) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome

Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locala integrata in comunitatile marginalizate (indiferent de dimensiunea populatiei de etnie roma)

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.