Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

sat.jpg

Status: În așteptare
Buget: 3.000.000 euro 
Termen limită: 25 septembrie 2020

Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale
Etapa III de sustenabilitate – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni de sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc să înființeze astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la formare profesională, consiliere în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii.

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare va derula următoarele activități:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 
I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
I.3. Derularea programelor de formare antreprenorială
I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale
I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
I.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 

Cerințe minime obligatorii pentru a considera încheiată etapa I:

  • îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial (atestată prin obținerea certificatului de absolvire) a cel puțin 90% din persoanele care intenționează să înființeze o întreprindere socială selectate ca membri ai grupului țintă, membri ai grupului țintă, cu respectarea indicatorilor propuși în cererea de finanțare, justificate prin prezentarea către AM, respectiv OI responsabil, a certificatelor de absolvire emise de ANC;
  • elaborarea planurilor de afaceri, individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale;
  • selectarea a minimum 7 planuri de afaceri selectate, din care minimum 60% trebuie să fie în domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole (CAEN principal/Domeniul de activitate cf Anexei 8 la prezentul Ghid). Administratorul schemei pentru entitățile sociale va prezenta documentele justificative care să ateste finalizarea procesului de selecție a cel puțin 7 planuri de afaceri, precum și lista de rezervă (planurile de afaceri selectate în vederea finanțării în cadrul proiectului, metodologia de selecție, documente care susțin nominalizarea comisiei de evaluare, grilele de evaluare completate și semnate de membrii comisiei de evaluare, procesul-verbal de încheiere a selecției planurilor de afaceri). Administratorul schemei are responsabilitatea exclusivă a conținutului dosarelor privind planurile de afaceri; în cazul în care AM, respectiv OI POCU responsabil constată, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordanțe între documentele prezentate și activitățile desfășurate în cadrul acestei etape sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activităților în discuție pot fi declarate neeligibile.

Etapa I de implementare se finalizează odată cu semnarea Contractelor de subvenție.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:
a) societăţile cooperative de gradul I;
b) cooperativele de credit;
c) asociaţiile şi fundaţiile;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
f) societăţile agricole (exclusiv pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agricole);
g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Beneficiarul se va asigura de faptul că:
 fiecare întreprindere de economie socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție;
 pentru fiecare întreprindere de economie socială finanțată, operaționalizarea întreprinderii sociale/punerea în funcțiune a echipamentelor de producție/demararea furnizării serviciilor sau executarii lucrărilor, conform obiectului de activitate al întreprinderii sociale se realizează în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de subvenție.

În cadrul acestei etape, administratorul schemei are obligația de a include următoarele
activități:

II.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
II.2 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate

Etapa III de sustenabilitate – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului

III.1 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri.

Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a asigura sustenabilitatea întreprinderilor sociale sprijinite pentru o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea etapei II, în afara perioadei de implementare a proiectului. Sustenabilitatea întreprinderilor sociale este îndeplinită doar atunci când întreprinderile sociale sprijinite funcționează minim 6 luni ulterior finalizarii implementarii proiectului, dupa finalizarea implementării planurilor de afaceri in cadrul etapei II, și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial etc). Monitorizarea asigurării sustenabilității întreprinderilor sociale sprijinite se realizează de către administratorul schemei de antreprenoriat iar cheltuielile generate de activitatea de monitorizare a întreprinderilor în perioada de sustenabilitate de 6 luni nu sunt eligibile la rambursare prin proiect. Nerespectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice cu privire la păstrarea locurilor de muncă asumate prin planul de afaceri în parametri asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial etc) constituie motiv pentru recuperarea integrală sau partiala a ajutorului de minimis acordat.

Tipuri de solicitanți si parteneri eligibili în cadrul apelului

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții/partenerii eligibili trebuie să fie organizaţii legal constituite în România.

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, respectiv:
a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
b) entități relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv in calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entitati eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

Documentația
Website-ul programului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.