Normele supravegherii publice privind auditul statutar, adoptate în al doisprezecelea ceas

Deblocarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, la intervenţia Şefului Unităţii de Audit din cadrul DG MARKT a CE

 

 

 

 

         Ordonanţa  de  urgenţă (OUG nr. 78/2009) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, vine – la mustaţă – să prevină o stare de incompatibilitate cu legislaţia comunitară în materie.

Mai mult, se putea vorbi chiar de un blocaj instituţional, fiind afectată credibilitatea implementării măsurilor naţionale, care să răspundă cerinţelor europene în domeniul auditului statutar. Asta ca să nu mai amintim de consecinţele negative iminente, pe această linie înscriindu-se – la un moment dat – şi intenţia Comisiei Europene (CE) de a transmite o scrisoare prin care să atragă atenţia autorităţilor române asupra importanţei Comisiei pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS), respectiv a necesităţii de adoptare urgentă a măsurilor pentru operaţionalizarea acestei instituţii până la data de 1 iulie 2009.

Operaţionalizarea acestui consiliu prezintă un interes deosebit la nivelul UE, în cadrul CE desfăşurându-şi lucrările Grupul European privind Organismele de Supraveghere Publică a Activităţii de Audit (EGAOB). Grupul asigură coordonarea efectivă a noilor sisteme de supraveghere publică a auditorilor statutari şi a firmelor de audit din cadrul UE, la reuniunile acestuia participând reprezentanţi ai organismelor de supraveghere publică înfiinţate în statele membre.

Nu este lipsit de importanţă că însuşi Şeful Unităţii de Audit din cadrul DG MARKT a CE, care a efectuat la data de 18 mai 2009 o vizită în ţara noastră, a discutat cu autorităţile române situaţia existentă atunci în domeniul auditului statutar.

De fapt, pe acest plan (sugerat de titlu), povestea este puţin mai lungă. Prin OUG nr. 90/2008, amintită mai sus, aprobată cu modificari prin Legea nr. 278/2008, se înfiinţa CSPAAS, ca institute publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a auditorilor.

Astfel păreau transpuse prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 157 din 9 iunie 2006.

Numai că, luând în considerare că, potrivit art. 53 alin. (3) din actul normativ sus-menţionat, CSPAAS era prevăzut să funcţioneze până la data de 31 decembrie 2008 pe lângă MFP, iar începând cu data de 1 ianuarie 2009, pe lângă Cancelaria Primului-Ministru. Cunoscând de-acum soarta respectivei Cancelarii (care a fost desfiinţată), iar pe de altă parte că activitatea CSPAAS presupune cunoştinţe şi experienţâ în domeniul auditului, ne-am pomenit că organismul în discuţie era absolut nefuncţional.

Concret, până la data de 9 martie 2009, când a fost „radiată din schemă” Cancelaria, prin OUG nr. 17/2009, nu s-au înregistrat niciun fel de acţiuni din care să rezulte demararea activităţii CSPAAS. În acest context, rezulta că această instituţie nu era operaţională, neavând nici conturi deschise, nici buget de venituri şi cheltuieli aprobat şi nici personal angajat. Aşa se face că, exact cu două zile înainte de expirarea scadenţei derivată din legislaţia comunitară, problema a fost reglementată prin OUG. Abia ulterior adoptării OUG nr. 78/2009, mai exact la 15 zile de la publicarea în M. Of., prin funcţionarea efectivă a CSPAAS pe lângă MFP este preconizată operaţionalizarea acestei instituţii, cu impact pozitiv atât la nivel naţional, prin eficientizarea  activităţii de audit din ţara noastră, cât şi prin impactul favorabil asupra imaginii României la nivelul UE.

Pe scurt, modificările şi completările aduse se referă la: finanţarea organismului de supraveghere în anul 2009 numai din surse proprii, modalitatea de plată a contribuţiilor de către membrii Consiliului, posibilitatea detaşării de personal la organismul de supraveghere publică, din cadrul MFP, pentru anumite perioade de timp, introducerea de prevederi referitoare la salarizarea personalului angajat în cadrul organismului de supraveghere publică, în sensul salarizării acestuia conform salarizării personalului din aparatul de lucru al Guvernului, ca să nu mai vorbim de faptul că se realizează compatibilitate cu legislaţia comunitară în materie.

Să mai amintim că personalul CSPAAS este format din functionari publici si personal contractual, iar Presedintele reprezintă Consiliul în raporturile cu terţii. Drepturile de natură salarială sunt stabilite potrivit legii aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Prin dispoziţie scrisă a Preşedintelui, unele atribuţii pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu precizarea limitelor şi condiţiilor delegării.

 

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.