O HG pe care daca multi proiectanti si consultanti ar citi-o altul ar fi procentul de accesare al banilor!

HOTARARE Nr 28 din 9 ianuarie 2008

privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

EMITENT:  GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 22 ianuarie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ART. 1

Se aproba continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, dupa cum urmeaza:

a) continutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevazut în anexa nr. 1;

b) continutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevazut în anexa nr. 2;

c) continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prevazut în anexa nr. 3.

ART. 2

(1) Se aproba Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, prevazuta în anexa nr. 4.

(2) Se aproba structura devizului general, prevazuta în anexa nr. 5.

(3) Se aproba structura devizului pe obiect, prevazuta în anexa nr. 6.

ART. 3

În sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) analiza cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecintelor pozitive si negative ale investitiei;

b) documentatie de avizare pentru lucrari de interventii: documentatia tehnico-economica similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si, dupa caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii la constructii existente;

c) investitie publica majora: investitia publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investitiilor promovate în domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investitiilor promovate în alte domenii;

d) lucrari de interventii: lucrarile la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau în: reparatii capitale, transformari, modificari, modernizari, consolidari, reabilitari termice, precum si lucrari de interventii pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, efectuate în scopul asigurarii cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor;

e) studiu de fezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii;

f) studiu de prefezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pe baza de date tehnice si economice.

ART. 4

Prevederile prezentei hotarari se aplica pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, precum si lucrarilor de interventii la constructii existente, finantate, total sau partial, din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5

(1) Proiectarea lucrarilor de constructii pentru obiective de investitii noi, inclusiv extinderi, se elaboreaza în urmatoarele faze:

a) studiu de fezabilitate;

b) proiect tehnic;

c) detalii de executie.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investitii noi, inclusiv extinderi, ale caror documentatii tehnico-economice intra în competenta de aprobare a Guvernului, se elaboreaza un studiu de prefezabilitate anterior elaborarii studiului de fezabilitate.

(3) Proiectarea lucrarilor de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, se elaboreaza în urmatoarele faze:

a) expertiza tehnica si, dupa caz, audit energetic;

b) documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;

c) proiect tehnic;

d) detalii de executie.

ART. 6

Prin exceptie de la prevederile art. 4, prezenta hotarare nu se aplica:

a) obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii aflate în curs de executie la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobarii;

b) obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii pentru ale caror studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost demarate procedurile de achizitie publica, în conditiile legii;

c) obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse în programele institutiilor care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

ART. 7

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 8

Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, poate emite instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului si se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 9

Pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 6 lit. c), continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice se aproba prin ordin al ministrului/conducatorului organului de specialitate al administratiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, în conformitate cu reglementarile în vigoare.

ART. 10

(1) Prevederile prezentei hotarari intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 28.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL-CADRU al studiului de prefezabilitate

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

 

Necesitatea si oportunitatea investitiei

1. necesitatea investitiei:

a) scurta prezentare privind situatia existenta, din care sa

rezulte necesitatea investitiei;

b) tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc., care sa expliciteze situatia existenta si necesitatea investitiei;

c) deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

d) prognoze pe termen mediu si lung;

2. oportunitatea investitiei:

a) încadrarea obiectivului în politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale;

b) actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz;

c) acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea investitiei, dupa caz.

 

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse:

1. scenarii propuse (minimum doua);

2. scenariul recomandat de catre elaborator;

3. avantajele scenariului recomandat.

 

Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie

Informatii despre terenul din amplasament:

1. situatia juridica privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat – definitiv si/sau temporar – de obiectivul de investitii;

2. suprafata estimata a terenului;

3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitii privind:

a) zona seismica de calcul si perioada de colt;

b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventionala;

c) nivelul maxim al apelor freatice;

4. studiile topografice preliminare;

5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.

 

Costul estimativ al investitiei

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice:

a) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie), dupa caz;

b) cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica;

c) cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaborarii studiului de prefezabilitate;

d) cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).

2. Valoarea totala estimata a investitiei

 

Avize si acorduri de principiu, dupa caz

 

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zona (1:25.000 – 1:5.000);

2. plan general (1:2.000 – 1:500).

 

ANEXA Nr. 2

 

 CONTINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate

 

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

 

Informatii generale privind proiectul

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

2. descrierea investitiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

– scenarii propuse (minimum doua);

– scenariul recomandat de catre elaborator;

– avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

3. date tehnice ale investitiei:

a) zona si amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

– studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinta national;

– studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;

– alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

– necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;

– solutii tehnice de asigurare cu utilitati;

g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

 

Costurile estimative ale investitiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

 

Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

2. analiza optiunilor*1);

3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economica*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.

————

*1) Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima), varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.

*2) Este obligatorie doar în cazul investitiilor publice majore.

 

Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

 

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. numar de locuri de munca create în faza de executie;

2. numar de locuri de munca create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preturi – luna, anul, 1 euro = ….. lei),

din care:

– constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

– anul I;

– anul II

……………..;

3. durata de realizare (luni);

4. capacitati (în unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investitia, dupa caz.

 

Avize si acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize si acorduri de principiu specifice.

 

B. Piese desenate:

 

1. plan de amplasare în zona (1:25000 – 1:5000);

2. plan general (1: 2000 – 1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL-CADRU al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

 

A. Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul documentatiei.

 

Descrierea investitiei:

1. situatia existenta a obiectivului de investitii:

– starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate în constructii, potrivit legii;

– valoarea de inventar a constructiei;

– actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

– prezentarea a cel putin doua optiuni;

– recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare în cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

 

Date tehnice ale investitiei:

1. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizarii lucrarilor de baza;

2. descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

3. consumuri de utilitati:

a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz în situatia executarii unor lucrari de modernizare;

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

 

Durata de realizare si etapele principale:

– graficul de realizare a investitiei:

 

Costurile estimative ale investitiei:

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

 

Indicatori de apreciere a eficientei economice:

– analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.

 

Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiei se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

 

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

1. numar de locuri de munca create în faza de executie;

2. numar de locuri de munca create în faza de operare.

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preturi – luna, anul, 1 euro = ….. lei),

din care:

– constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

– anul I;

– anul II;

……………..;

3. durata de realizare (luni);

4. capacitati (în unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investitia, dupa caz.

 

Avize si acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

 

B. Piese desenate:

 

1. plan de amplasare în zona (1: 25000-1:5000);

2. plan general (1: 2000-1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

 

NOTA:

Cheltuielile de investitii aferente lucrarilor de interventii se aproba de catre ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

 

ANEXA Nr. 4

METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

 

A. Prevederi generale

ART. 1

Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii lucrarilor de interventii la constructii si instalatii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

ART. 2

Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

ART. 3

În cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, dupa caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).

ART. 4

Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derularii investitiei, în cadrul aceleiasi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.

ART. 5

Devizul general întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii se actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, dar de regula în urmatoarele situatii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de fezabilitate;

b) la data solicitarii autorizatiei de construire;

c) la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru executia de lucrari;

d) dupa încheierea contractelor de achizitie, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie/lucrarilor de interventii;

e) la data întocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau la bugetul local, atat pentru obiective de investitii noi, cat si în continuare.

ART. 6

Valoarea actualizata a obiectivelor de investitii se aproba de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare.

ART. 7

(1) Elaborarea devizului general se face conform precizarilor prezentate la lit. B din prezenta anexa.

(2) Structura devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii este prezentata în anexa nr. 5 la hotarare.

 

B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli

ART. 8

În capitolele/subcapitolele devizului general prevazut în anexa nr. 5 se cuprind urmatoarele cheltuieli:

 

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

1.1. Obtinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpararea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor, exproprieri, despagubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura.

1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau în demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa, stramutari de localitati sau monumente istorice etc.

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, si reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

 

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

Se includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;

c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;

d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;

e) întocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciara;

f) obtinerea acordului de mediu;

g) obtinerea avizului P.S.I.;

h) alte avize, acorduri si autorizatii.

3.3. Proiectare si inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie), pentru plata verificarii tehnice a proiectarii si pentru plata elaborarii certificatului de performanta energetica a cladirii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrarile de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrarilor la obiective începute si neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnica.

Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor/reabilitarilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie

Se includ cheltuielile aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati în comisiile de evaluare; anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica etc., în legatura cu procedurile de achizitie publica.

3.5. Consultanta

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata, de evaluare etc.;

b) plata serviciilor de consultanta în domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie.

3.6. Asistenta tehnica

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

a) asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (în cazul în care aceasta nu intra în tarifarea proiectului);

b) plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

 

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.

Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect.

4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.5. Dotari

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotari P.S.I., dotari de uz gospodaresc, dotari privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

La TOTAL si TOTAL GENERAL din devizul general se precizeaza partea de cheltuieli care reprezinta constructii-montaj (C+M). Lucrarile de constructii-montaj sunt cele prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general.

 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajarii la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces – auto si cai ferate -, bransamente/racorduri la utilitati, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

Se cuprind cheltuielile pentru: obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenta cu politia rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, dupa caz: comisionul bancii finantatoare, cota aferenta Inspectoratului de Stat în Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite în conditiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele si dobanzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, în functie de natura si complexitatea lucrarilor.

b) În cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformarilor, modificarilor, modernizarilor, reabilitarii la constructii si instalatii existente, se aplica un procent de pana la 10%.

c) În cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul lucrarilor pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale, se aplica un procent de pana la 20%, în functie de natura si complexitatea lucrarilor.

d) Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului în vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice si teste

Se cuprind cheltuielile aferente executiei probelor/încercarilor, prevazute în proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologarilor etc.

În situatia în care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultata prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din acestea.

 

C. Structura devizului pe obiect

ART. 9

Obiectul de constructie este o parte a obiectivului de investitie, cu functionabilitate distincta în cadrul ansamblului acestuia.

ART. 10

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investitie se face la faza de proiectare – studiu de fezabilitate de catre proiectant, iar valoarea fiecarui obiect se estimeaza prin devizul pe obiect.

ART. 11

Devizul pe obiect este sintetic si valoarea sa se obtine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul.

ART. 12

Valoarea categoriilor de lucrari din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

ART. 13

Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii se reface avandu-se în vedere cantitatile de lucrari rezultate la faza de proiect de executie si preturile unitare rezultate în urma aplicarii procedurilor de achizitie publica.

ART. 14

Devizul pe obiect se structureaza cu respectarea continutului-cadru prevazut în anexa nr. 6.

 

ANEXA Nr. 5

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii ………………….*)

 

*) Se înscrie denumirea obiectivului de investitie/lucrarilor de interventie

 

În mii lei/mii euro la cursul ………… lei/euro din data de ……………….

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare  |TVA| Valoare |

|crt.|  de cheltuieli |(fara TVA)||(inclusiv|

|||  ||  TVA)|

|||__________|___|_________|

||| Mii |Mii |Mii| Mii|Mii |

||| lei |euro|lei| lei|euro|

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|  1 | 2  |  3  |  4 | 5 |  6 |  7 |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 1  |

| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului  |

|______________________________________________________________________________|

| 1.1| Obtinerea terenului| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 1.2| Amenajarea terenului| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 1.3| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea| |||||

|| la starea initiala | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 1 | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 2  |

| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  |

|______________________________________________________________________________|

| TOTAL CAPITOL 2 | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 3  |

| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica|

|______________________________________________________________________________|

| 3.1| Studii de teren| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.2| Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si| |||||

|| autorizatii| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.3| Proiectare si inginerie| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.4| Organizarea procedurilor de achizitie  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.5| Consultanta| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 3.6| Asistenta tehnica  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 3 | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 4  |

| Cheltuieli pentru investitia de baza |

|______________________________________________________________________________|

| 4.1| Constructii si instalatii  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.2| Montaj utilaje tehnologice | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.3| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale| |||||

|| cu montaj  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.4| Utilaje fara montaj si echipamente de transport| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.5| Dotari | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 4.6| Active necorporale | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 4 | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 5  |

| Alte cheltuieli  |

|______________________________________________________________________________|

| 5.1|Organizare de santier| |||||

|| 5.1.1. Lucrari de constructii  | |||||

|| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii| |||||

||santierului | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 5.3| Cheltuieli diverse si neprevazute  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 5 | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| CAPITOLUL 6  |

| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar|

|______________________________________________________________________________|

| 6.1| Pregatirea personalului de exploatare  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| 6.2| Probe tehnologice si teste | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL CAPITOL 6 | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL GENERAL| |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| Din care C + M  | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

 

NOTA:

În cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul lucrarilor pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidentia distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atat în lei, cat si în euro.

 

ANEXA Nr. 6

 

DEVIZUL

  obiectului …………………………………*)

 

*) Se înscrie denumirea obiectului.

 

În mii lei/mii euro la cursul ………. lei/euro din data de …………..

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare  |TVA| Valoare |

|crt.|  de cheltuieli |(fara TVA)||(inclusiv|

|||  ||  TVA)|

|||__________|___|_________|

||| Mii |Mii |Mii| Mii|Mii |

||| lei |euro|lei| lei|euro|

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|  1 | 2  |  3  |  4 | 5 |  6 |  7 |

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| I. – LUCRARI DE CONSTRUCTII  |

|______________________________________________________________________________|

|1| Terasamente| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|2| Constructii: rezistenta (fundatii, structura| |||||

|| de rezistenta) si arhitectura (închideri| |||||

|| exterioare, compartimentari, finisaje) | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

 

|3| Izolatii| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|4| Instalatii electrice| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|5| Instalatii sanitare| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|6| Instalatii de încalzire, ventilare,| |||||

|| climatizare, PSI, radio-tv, intranet| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|7| Instalatii de alimentare cu gaze naturale  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

|8|Instalatii de telecomunicatii| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| …|…………………………. | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL I | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| II. – MONTAJ |

|______________________________________________________________________________|

| …| Montaj utilaje si echipamente tehnologice  | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL II| |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| III. – PROCURARE |

|______________________________________________________________________________|

| …| Utilaje si echipamente tehnologice | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| …| Utilaje si echipamente de transport| |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| …| Dotari | |||||

|____|________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL III| |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)  | |||||

|_____________________________________________________|_____|____|___|____|____|

 

  —————

0 thoughts on “O HG pe care daca multi proiectanti si consultanti ar citi-o altul ar fi procentul de accesare al banilor!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.