POP: Masura 2.1 – Investitii productive in acvacultura

Finanţator: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Directia generala pescuit, Autoritatea de management pentru POP – DGP-AMPOP
Data limită: 31 decembrie 2010
Data încărcării: 30 martie 2010, 11:15:26
Grupul ţintă: Întreprinderi mari (33); Întreprinderi micro, mici şi mijlocii (48)
Tip: Sprijinire financiară nerambursabilă (91)
Domeniu: Altele (74)
Ţara: Romania
Sursa: [madr.ro]
Programul Operaţional pentru Pescuit reprezintă documentul elaborat de statul membru, aprobat de Comisia Europeană, şi care conţine un set coerent de priorităţi care stabileşte metodologia prin care se pot accesa fondurile europene nerambursabile alocate României în perioada 2007-2013 în domeniul pescuitului şi acvaculturii. Pentru această perioadă, România primeşte 230 de milioane de euro din Fondul European pentru Pescuit.

Obiectivele specifice ale acestei măsuri se referă la:

– Diversificarea către noi specii şi producţia de specii cu perspective comerciale bune;
– Punerea în aplicare a unor metode de acvacultură care să reducă substanţial impactul negativ sau să sporească efectele pozitive asupra mediului în comparaţie cu practica normală;
– Sprijinirea activităţilor tradiţionale de acvacultură, având în vedere conservarea şi dezvoltarea atât a cadrului economic şi social cât şi a mediului;
– Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de securitate ale lucrătorilor din acvacultură.

Priorităţi ale aceste măsuri:

1. îmbunătăţirea pieţei locurilor de muncă (crearea de noi locuri de muncă, crearea şi/sau menţinerea locurilor de muncă pentru femei şi tineri, îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă şi siguranţa muncitorilor, menţinerea locurilor de muncă existente);
2. promovarea tehnologiilor noi
3. diversificarea câtre noi specii cu perspective comerciale bune.

Alocarea financiară

Suma indicativă alocată acestui apel pentru depunerea cererilor de finanţare (valoarea totală eligibilă, fără TVA) este de 148.550.165 lei (echivalentul în lei a sumei totale eligibile de 35.916.384 euro, calculată la cursul de schimb inforeuro aferent lunii februarie 2010, 1 euro = 4,1360 lei, potrivit
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=507&Language=en.

Valoarea totală maximă a contribuţiei nerambursabile (FEP şi Buget naţional) pentru o cerere de finanţare este de 12.408.000 lei (echivalentul în lei a sumei totale de 3.000.000 euro, calculată la cursul de schimb inforeuro aferent lunii februarie 2010, 1 euro = 4,1360 lei, potrivit
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=507&Language=en.

Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finanţare, valoarea contribuţiei dumneavoastră în bani, în calitate de solicitant este de:

– 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile dacă reprezentaţi o microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie;
– 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile dacă reprezentaţi o întreprindere mare, cu mai puţin de 750 de angajaţi sau o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane de EURO.;

Durata apelului pentru depunerea cererii de finanţare

Apelul pentru depunerea cererilor de finanţare este cu depunere continuă, termenul limită de depunere este 31 decembrie 2010.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel pentru depunerea cererilor de finanţare, în perioada 26 martie – 31 decembrie 2010, între orele 9.00-16.00, la sediul DGP-AMPOP funcţionează un birou naţional de informare şi nouă puncte regionale de informare şi help-desk.

Eligibilitatea solicitantului

– agent economic, din următoarele categorii:

Mărimea întreprinderii Micro Mici Mijlocii
Număr de angajaţi şi ≤9 Persoane 10 – 49 Persoane 50 – 249 Persoane
Cifră de afaceri anuală netă < 2 Mil.€ < 10 Mil.€ < 50 Mil.€

sau
– întreprindere mare, cu mai puţin de 750 de angajaţi sau o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane de EURO.

– Solicitantul nu se regăseşte în Registrul debitorilor.
– Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de conformitate şi eligibilitate detaliate în Anexa nr. 6 Lista de verificarea conformităţii şi Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate pentru Măsura 2.1.
– Solicitantul are cel puţin un specialist în domeniul acvaculturii de cel puţin 5 ani.

Eligibilitatea proiectului

1. proiectul este implementat pe teritoriul României;
2. durata maximă de implementare a unui proiect este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare;
3. proiectul conţine activităţi eligibile pentru măsura 2.1, conform punctului 2.3 din prezentul ghid.

Activităţi eligibile

– modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură tradiţională prin investiţii pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere;
– construirea de noi ferme;
– diversificarea produselor obţinute prin acvacultură în concordanţă cu cererile de piaţă prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultură cum ar fi: peşti (sturioni, şalău, calcan, somn african), crustacee, moluşte, etc.
– achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how;
– construirea de micro-unităţi de procesare primară, cu condiţia ca cel puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie ;
– achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă condiţiile stabilite prin HG 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
– achiziţionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea condiţiilor stabilite prin HG 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
– capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte
– construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directă către consumatorii finali, în interiorul fermei de acvacultură şi numai pentru produsele piscicole obţinute în cadrul fermei de acvacultură;
– achiziţionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite numai în interes propriu;
– achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor,
digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura.
– drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura;
– construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje;
– achiziţionarea echipamentelor şi instalaţiilor de producere a furajelor (Capacitatea acestor echipamente şi instalaţii trebuie corelată cu necesarul de furaje pentru
acvacultură din cadrul fermei. Nu este permisă valorificarea furajelor în alt scop sau la terţi);
– achiziţionarea de plase, garduri şi alte tipuri de echipamente pentru protecţia împotriva prădătorilor;
– echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalaţii şi ambarcaţiuni folosite pentru furajare, tratamente, distribuire de îngrăşăminte , pescuit şi transport peşte;
– achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare a activităţii de producţie în cadrul unităţilor de acvacultura;
– achiziţionarea de echipamente şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi securitate a lucrătorilor din acvacultură.

Cheltuieli eligibile

Operaţiunile cofinanţate nu trebuie să fi fost finalizate înainte de data începerii eligibilităţii.

Contribuţia în natură va fi luata în calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totală eligibilă a proiectului se va calcula ca diferenţa între totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA şi contribuţiile în natura.

La valoarea eligibila astfel calculată se vor aplica procentele de 60% contributie POP şi 40% contribuţie proprie a beneficiarului.

Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile pentru o contribuţie FEP numai în cazul în care nu depăşesc cumulat 15%.din valoarea totală eligibilă a proiectului (dacă proiectul prevede construcţii montaj) sau 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului (dacă proiectul nu prevede construcţii montaj sau care nu necesită certificat de urbanism), cu condiţia ca operaţiunile să fi fost plătite efectiv de către Beneficiar după 1 ianuarie 2007.

Depunerea Cererii de Finanţare

Cererea de Finanţare (originalul şi cele două copii, împreună cu formatul electronic-CD) este depusă personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite, prin procură legalizată, în original, odată cu lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanţare începând cu data de 25 martie 2010 până la data de 31 decembrie 2010, la sediul Compartimentelor regionale, conform programului afişat pe site-ul www.madr.ro.

Cererile de Finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: poştă, fax sau email) vor fi respinse.

După completare, Cererea de Finanţare, documentele administrative şi tehnice anexate, se multiplică de către solicitant în două exemplare. Exemplarul original va avea ataşat un CD care conţine Cererea de Finanţare şi anexele. Fiecare Dosar al cererii de finanţare va avea menţionat, în partea superioară dreaptă, “ORIGINAL” respectiv “COPIE 1 “şi „COPIE 2”. Solicitantul se prezintă la compartimentul regional pe raza căreia are loc implementarea proiectului cu originalul şi cele două copii ale Dosarului Cererii de Finanţare, în vederea înregistrării. Solicitantul trebuie să depună în Dosarul „ORIGINAL” al cererii de finanţare documente
originale sau copii ale unor documente originale (specificate în Lista documentelor specifice pe fiecare măsură din Ghidul solicitantului) care, conform legii, rămân în posesia solicitantului. În caz contrar Cererea de Finanţare va fi restituită reprezentantului legal/împuternicitului.

Beneficiarul poate opta pentru rambursare finanţării nerambursabile în maxim 5 tranşe de rambursare.

Contestaţii

Solicitanţii/Beneficiarii proiectelor finanţate prin POP pot contesta:

– rezultatul procesului de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare;
– rezultatele procesului de evaluare şi selecţie privind proiectul propus pentru finanţare;
– sumele validate de către DGP-AMPOP rezultate în urma cererilor de rambursare/solicitărilor de acordare a pre-finanţării primite de la beneficiar;
– redactarea concluziilor raportului de control de către membrii echipei de control în urma verificărilor la faţa locului;
– întocmirea procesului-verbal de constatare în cazul existenţei unor nereguli sau fraude;
– orice altă situaţie care nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă sau care vă îndreptăţeşte la posibilitatea de a contesta una din activităţile DGP-AMPOP, aferente proiectului depus.

Contestaţiile vor fi trimise în scris, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data comunicării/informării asupra unei decizii luate de DGP-AMPOP, pe adresa DGP-AMPOP, respectiv:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
B-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul Bucureşti, România;
pentru:
Direcţia generală pescuit – Autoritatea de Management pentru POP.

Contestaţiile se depun în formă scrisă, pe suport de hârtie, orice altă modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-mail, fax, telefon ) nefiind luată în considerare.

Informatii suplimentare: http://www.madr.ro/pages/fep/ghidul-2.1-24-martie-2010-update.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.