POSDRU: Locuri de munca subventionate

birou_computere_angajati.jpg

POSDRU: Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 (Axa Prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul Major de Interventie 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa)

Status: INACTIV
Depunere intre: 06.06. – 11.06.2014
Buget total: 40.000.000 euro

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate initiative care urmaresc facilitarea insertiei pe piata muncii a absolventilor de invatamant secundar si tertiar. Vor fi finantate activitati de invatare la locul de munca, servicii de consiliere si orientare profesionala si salariile lunare pentru integrati la primul loc de munca.

birou_computere_angajatiProiectele finantate in cadrul POSDRU 2007 – 2013 pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte sunt implementate la nivel multi-regional, fiecare proiect fiind implementat in minim 2 regiuni.

In cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarea categorie:

 • Tineri absolventi (la primul loc de munca dupa absolvire)

Grupul tinta minim pentru fiecare cerere de finantare este de 600 de persoane.

Dovada apartenentei la grupul tinta se va putea realiza prin documentul care atesta absolvirea in 2014 emis de unitatea scolara/ institutia de invatamant superior de provenienta a membrului de grup tinta si contractul individual de munca.

Contractul individual de munca trebuie sa fie incheiat pe o perioada de minim 1 an iar data semnarii trebuie sa fie ulterioara datei de semnare a contractului de finantare.

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili tinerii absolventi promotia 2014.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

 • Programe de mentorat pentru tinerii absolventi (in prima etapa a primului loc de munca dupa absolvire);
 • Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste, chestionare de interese/apritudini etc.) utile pentru consilierea carierei;
 • Sprijin pentru intreprinderi in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa prin integrarea pe piata muncii a tinerilor absolventi.

Beneficiarii schemei de minimis vor beneficia de subventii care vizeaza plata salariilor noilor angajati (angajati tineri) trebuie sa se inscrie in categoria IMM, conform legislatiei in vigoare.

Este responsabilitatea directa a solicitantului sa faciliteze accesul la IMM uri in cadrul procesului de implementare si sa probeze ca, compania care va integra in munca tineri absolventi se incadreaza in categoria IMM urilor.

IMM-urile care vor integra in munca absolventi vor proceda la realizarea unui plan educational pentru fiecare persoana ce apartine grupului tinta pentru a proba demersul procesului educational aferent invatarii la locul de munca.

Solicitantul va informa angajatorii care beneficiaza de subventii in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat cu privire la conditiile si obligatiile care deriva din legislatia specific ajutorului de stat si pe care angajatorii care vor beneficia de subventii trebuie sa le indeplineasca.

IMM vor beneficia de subventie pentru plata salariilor noilor angajati pentru o perioada de minimum 6 luni si maximum 12 luni. Angajatorii care beneficiaza de astfel de subventii sunt obligati sa mentina ocupate posturile subventionate pentru aceeasi categorie de tineri prevazuta in prezentul ghid si pentru o durata cel putin egala cu aceea in care au primit subventia (de exemplu, daca angajatorul a primit subventie pentru plata salariilor a 2 angajati pentru o perioada de 10 luni, dupa finalizarea perioadei de acordare a subventiei este obligat sa mentina cele doua posturi ocupate pentru o durata de cel putin 10 luni). Valoarea subventiei acordate unei intreprinderi nu poate depasi valoarea maxima prevazuta in lege cu privire la ajutorul de minimis.

Subventiile aferente salariilor tinerilor absolventi se vor acorda cu o frecventa lunara.

Solicitantul va incheia cu fiecare IMM care va primi subventii un acord de colaborare in baza caruia vor fi acordate subventiile lunare.

Valoarea maxima orientativa a subventiei este de:

 • 900 RON – salariu net pentru absolventii cu studii medii
 • 1300 RON – salariu net pentru absolventii cu studii superioare

La aceste sume se adauga contributiile aferente (contributii angajat si angajator), care sunt de asemenea cheltuieli eligibile in cadrul prezentului apel.

Numarul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subventionarii, in functie de categoria in care se incadreaza beneficiarul schemei de minimis, este urmatorul:

 • Pentru microintreprindere – 3 locuri de munca (posturi)
 • Pentru intreprinderile mici – 7 locuri de munca (posturi)
 • Pentru intreprinderile mijlocii – 15 locuri de munca (posturi)

Un IMM poate incheia un singur acord pe toata perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte aditionale cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului conditii specifice.

Toate proiectele depuse in cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte vor include in mod obligatoriu activitati de consiliere si orientare profesionala.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte nu sunt eligibile alte activitati decat cele mai sus mentionate cu exceptia activitatilor transversale (management, informare si publicitate, achizitii). Acestea din urma sunt conforme cu ghidul solicitantului conditii generale.

Urmatoarele tipuri de activitati nu sunt eligibile:
(1) Activitati de pregatire teoretica a elevilor si/sau studentilor, care dubleaza pregatirea lor teoretica din planul de invatamant pe care il parcurg;
(2) Sub-contractarea/externalizarea tuturor activitatilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
(3) Activitati de acordare de finantari nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finantari nerambursabile sau imprumuturi altor organizatii);
(4) Activitati care se concentreaza exclusiv pe achizitia de echipamente sau imbunatatirea infrastructurii;
(5) Activitati politice sau ideologice;
(6) Activitati care au fost deja finantate sau care se afla in procesul de finantare din bugetul de stat sau din alte surse.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este eligibila urmatoarea categorie de beneficiari:
1. Departamentul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism

Lista categoriilor de cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte sunt urmatoarele:

1. Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului:
Salarii si asimilate acestora;
Onorarii (inclusiv taxele si contributiile sociale aferente, conform legislatiei in vigoare);
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori).

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna:
Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane);
Transport materiale si echipamente;
Cazare;
Diurna (pentru personalul propriu).

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:
Servicii de sonorizare;
Traducere si interpretare;
Prelucrare date;
Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice;
Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/ sau electronic;
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare;
Materiale consumabile;

4. Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate):
Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica;
Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii.

5. Taxe:
Taxe de participare la programe de formare/educatie.

6. Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii proiectului:
Inchiriere (locatii, bunuri);
Rate de leasing.

7. Subventii (ajutoare, premii) si burse:
7.1. Subventii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenti, tineri absolventi, ucenici si insotitorii acestora
7.2. Subventii (ajutoare, premii) pentru angajatori:
a) subventii (ajutoare, premii) pentru intreprinderile care angajeaza ucenici, tineri absolventi
b) subventii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajati, pe o perioada stabilita in Ghidul solicitantului
c) alocatii financiare pentru intreprinderile ai caror angajati sunt implicati in programe de formare profesionala continua, in vederea suplinirii absentei acestora in perioada de formare
7.3. Subventii (ajutoare, premii) pentru angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin financiar suplimentar in vederea participarii la formarea profesionala continua sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care apartin minoritatilor etnice, persoane cu dizabilitati, persoane care traiesc in comunitati izolate/sarace, alte persoane dezavantajate)
7.4. Premii in cadrul unor concursuri

8. Cheltuieli indirecte/ Cheltuieli generale de administratie:
Cheltuieli aferente personalului administrativ, secretariat si personalului auxiliar;
Utilitati;
Servicii de administrare a cladirilor;
Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
Arhivare documente;
Amortizare active;
Cheltuieli financiare si juridice (notariale);
Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate;
Conectare la retele informatice;
Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica;
Abonamente la publicatii de specialitate;
Materiale consumabile;
Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administratie se calculeaza prin aplicarea unui procent la valoarea totala a costurilor directe, cu exceptia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzator cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administratie este maxim 5% pentru beneficiarii institutii publice.

9. Cheltuieli de informare si publicitate:
Productia materialelor publicitare si de informare;
Tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare;
Difuzarea materialelor publicitare si de informare;
Dezvoltare/adaptare pagini web;
Inchirierea de spatiu publicitar.

10. Cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR):
Constructii:
a) reabilitare/modernizare cladiri;
Instalatii tehnice;
Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale;
Alte cheltuieli pentru investitii.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:

 • minim 2.224.850 lei (echivalentul in lei a 500.000 euro) si
 • maxim 22.248.500 lei (echivalentul in lei a 5.000.000 euro)

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 40.000.000 euro.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proeicte, valoarea contributiei solicitantului reprezinta:
· 15% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora.

Contributia solicitantului reprezinta procentajul din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de catre dumneavoastra in calitate de solicitant.

Contributia proprie a solicitantului trebuie sa fie realizata sub forma financiara. In cadrul proiectelor finantate din POSDRU, contributia in natura nu este eligibila.

Valoarea contributiei proprii pentru proiect se stabileste in functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant.

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derularii proiectului, precum si orice cheltuiala suplimentara ce va aparea in timpul implementarii proiectului vor fi suportate de catre dumneavoastra in calitate de beneficiar.

TOATE cererile de finantare nerambursabila pentru POSDRU se completeaza si se transmit on-line in limba romana; in acest scop, accesati pagina de internet a AMPOSDRU, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link “Actionweb” – https://actionweb.fseromania.ro .

Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 6.06.2014, ora 10.00, pana la data de 11.06.2014, orele 16.00.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Schema de ajutor de minimis

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU

Sunteti interesat de acest subiect ?
Puteti depune o cerere de consultanta sau sa
cautati direct un consultant

6 thoughts on “POSDRU: Locuri de munca subventionate”

 1. balici mihai spune:

  nu inteleg nimic din acest fond acordat de UE
  PAI CARE ESTE AVANTAJUL UNEI FIRME CA ANGAJEAZA TINERI ABSOLVENTI
  FIRMA ARE TIMP DE MENTORAT , DE CONSILIERE , DE EVIDENTE PARA EVIDENTE , DE URMARIT SA PRIMEASCA SUBVENTIILE SI SA LE DEA SALARIILE
  NU INTELEG CE AU IN CAP ACESTIA DE LA UE, CRED CA ISI BAT JOC DE NOI
  IN LOC SA ALOCE CEI 40 DE MILIOANE SA CREEM LOCURI NOI DE MUNCA , NE JUCAM UN AN DE ZILE SA II INSTRUIM SA II CONSILIEM , BA MAI MULT SA SI MENTINEM POSTURILE BLOCATE ,PENTRU CARE SA PLATESTI TAXELE LA STAT DUPA CE NU MAI PRIMESTI SUBVENTIA
  AU NUMAI PROSTII IN CAP PE BANII NOSTRI
  ROMANUL NU STIE CA NOI DEJA AM CHELTUIT CCA 30-35 DE MILIARDE CU ACESTI AFURISITI DE UE SI NATO IN PERIOADA 2007-2013 , ABIA AM ABSORBIT 10-12 MILIARDE SI NI-I SI MAI DISTRIBUIE UNDE VOR MUSCHII LOR , IN LOC SA II DISTRIBUIM NOI , UNDE NE TREBUIE
  AM ALOCAT DOAR PENTRU 120 DE FIRME BANI PRIN PROGRAMUL START , PENTRU CCA 240 DE FIRME LA PROGRAMUL COMERT/SERVICII , IN TOTAL 2-3 MILIOANE DE EURO , CA NU SUNT BANI SI EI NE ALOCA 40 DE MILIOANE DE EURO AIUREA , FARA NICI UN EFECT
  ASA ESTE CAND NE CONDUCE UN BAROSO INCOMPETENT SI NOI NE UITAM IN GURA LUI CA LA DUMNEZEU

Lasă un răspuns la balici mihai Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.