PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

DMI 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

Operatiunea are urmatoarele obiective:
– reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare,
– protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice,
– diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de energie electrica/termica,
– crearea a noi locuri de munca in diferite zone ale tarii prin realizarea/ modernizarea capacitatilor de producere a energiei din surse neconventionale,
– crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la cresterea numarului de locuri de munca,
– implicarea mai activa a mediului de afaceri (companiilor private din tara si din strainatate), precum si a autoritatilor publice locale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Sunt eligibili solicitantii din urmatoarele categorii:
– Societati comerciale care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici, mijlocii si mari;
– Societati comerciale care se incadreaza in categoria microintreprinderilor inregistrate in localitatile urbane (al caror sediu social este amplasat in localitatile urbane).
– Autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare).

Urmatoarele activitati prevazute in proiect sunt eligibile:
– Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
– Constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului;
– Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
– Organizarea de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
– Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare (“punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).

Detalii specifice
Se finanteaza inclusiv proiecte de cogenerare, insa numai proiecte care vizeaza cogenerarea de inalta eficienta prin valorificarea RES, cu respectarea urmatoarei conditii aplicabile in cazul solicitantilor intreprinderi:
– peste 40% din energia (electrica si termica) produsa anual este destinata vanzarii.

In cazul solicitantilor autoritati publice locale/asociatii de dezvoltare intercomunitara, sunt eligibile pentru finantare numai:
– proiectele de producere a energiei termice (ca serviciu de utilitate publica sau pentru consumul propriu al institutiilor publice finantate din bugetul autoritatilor publicelocale);
– proiectele de producere a energiei electrice (sau de cogenerare) care nu vizeaza introducerea in SEN a energiei produse (pentru consumul propriu al tuturor institutiilor si autoritatilor care asigura servicii de interes public sau de interes economic general pentru care o autoritate publica locala suporta din bugetul propriu plata energiei electrice consumate si pentru iluminatul public);
– proiectele de producere a energiei electrice (sau de cogenerare) pentru consumul propriu (al tuturor institutiilor si autoritatilor care asigura servicii de interes public sau de interes economic general, pentru care o autoritate publica locala suporta din bugetul propriu plata energiei electrice consumate si iluminatul public), care vizeaza introducerea in SEN a energiei produse cu respectarea urmatoarelor conditii (pentru aceste din urma proiecte):
1. In operarea proiectului nu se va tarifa productia de energie electrica catre utilizatori sinu se vor realiza venituri din tarifarea energiei electrice produse, iar producatorul nu va produce mai multa energie electrica decat consuma (calcul anual). Solicitantii trebuie sa dovedeasca ca energia electrica produsa va fi utilizata exclusiv pentru consumul propriu al institutiilor mentionate in proiect si/sau pentru iluminatul public. Tranzitarea energiei prin retea se va face prin aplicarea sistemului compensator in unitati fizice (kwh).
2. Solicitantul (autoritatea locala) va fi proprietarul investitiei, va opera investitia si nu va transfera aceasta activitate unui operator economic.

COFINANTAREA PROIECTELOR DIN FONDURI PUBLICE
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata pentru un proiect este de 80 milioane lei.

A. Pentru proiectele care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat:
1. Pentru proiectele cu o valoare totala (cost investitional total) sub 1 milion de euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF) propuse de autoritatile publice locale/asociatiile de dezvoltare intercomunitara (care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat), ponderea finantarii nerambursabile acordate este de 98% din costul total eligibil al proiectului. Aceste proiecte nu intra in categoria “proiectelor generatoare de venituri”, in sensul Art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Proiectele cu o valoare totala (cost investitional total) de peste 1 milion de euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF) propuse de autoritatile publice locale/asociatii de dezvoltare intercomunitara (care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat) sunt, dupa caz:
– proiecte care intra in categoria proiectelor generatoare de venituri, conform Art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz, valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depasi valoarea reala (actualizata) a costului investitiei din care se deduce valoarea reala (actualizata) a veniturilor nete obtinute ca urmare a exploatarii investitiei pe parcursul perioadei de referinta. Altfel spus, nivelul de cofinantare a proiectului din fondurile Axei 4 va fi stabilit pe baza determinarii deficitului de finantare (“funding-gap”). Pentru detalii se poate consulta
– proiecte care nu sunt generatoare de venit, in sensul Art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006. In cazul acestor proiecte, ponderea finantarii nerambursabile acordate este de 98% din costul total investitional eligibil al proiectului.

B. Pentru proiectele care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat:
In cazul solicitantilor intreprinderi, valoarea maxima a asistentei nerambursabile care poate fi acordata pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, se calculeaza conform plafoanelor ajutorului de stat astfel:
– pentru intreprinderi mici si microintreprinderi: 70%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% ;
– pentru intreprinderi mijlocii: 60%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50%;
– pentru intreprinderi mari: 50%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40%.

LISTELE CHELTUIELILOR ELIGIBILE
Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Operatiunii pentru beneficiari autoritati ale administratiei publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitara pentru investitii in infrastructura tehnico-edilitara proprie si pentru activitati eligibile care nu intra sub incidenta ajutorului de stat
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren si alte cheltuieli pentru obtinerea de teren precum expropieri, despagubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol si alte cheltuieli de aceeasi natura (conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art 6, alin (1)).
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari materiale rezultate; devieri retele de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa etc.
3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului
a) Lucrari si actiuni de protectia mediului;
b) Refacerea cadrului natural si aducerea la starea initiala dupa terminarea lucrarilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spatii verzi, reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.
4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati).
5. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
a) Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului)
b) Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor (obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism; obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.; obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa; intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri si autorizatii prevazute sau care rezulta din aplicarea legislatiei nationale legate de obiectivul investitiei precum avizul de racordare la sistem, autorizatia de infiintare emisa de ANRE etc.).
c) Proiectare si inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie, verificarea tehnica a proiectarii, certificatul de performanta energetica a cladirii, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului investitiei conform proiectului – documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc – precum si dupa caz expertiza tehnica si audit energetic pentru interventii la constructii existente sau incepute si neterminate cu conditia ca aceste cladiri sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii).
d) Organizarea procedurilor de achizitie (cheltuielile aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare; cheltuieli in legatura cu procedurile de achizitie publica privind anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica etc.).
e) Consultanta (Servicii de consultanta la elaborarea studiilor de piata si evaluare; Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie).
f) Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor (Asistenta tehnica din partea proiectantului, daca nu intra in costurile proiectarii; Asigurarea verificarii executiei prin diriginti de santier autorizati desemnati de autoritatea contractanta).
6. Cheltuieli pentru investitia de baza – se cuprind cheltuielile aferente:
a) pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (cladiri; constructii speciale; consolidari, modernizari, reparatii cladiri; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
b) pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie;
c) pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie;
d) pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie;
e) pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe desfasurate pe obiecte de constructie
f) cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate)
7. Organizare de santier – se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.
– Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajarii la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces – auto si cai ferate -, bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier.
– Cheltuieli conexe organizarii de santier (obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenta cu politia rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc.).
8. Cheltuieli pentru plata cotelor legale: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor.
9. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste (diminuate cu veniturile obtinute din efectuarea acestora).
10. Cheltuieli pentru informare si publicitate conform obligatiei stabilite prin contractul de finantare.
11. Cheltuieli pentru auditul proiectului atunci cand acesta este solicitat prin Contractul definantare.
12. Cheltuieli aferente managementului de proiect precum: cheltuielile cu personalul pentruechipa de management, transport, birotica.

Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului
Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie nu sunt eligibile.
Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/distributie in vederea evacuarii energiei sunt eligibile numai in masura in care se refera la constituirea de active imobilizate proprii. Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pana la 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si se determina sub forma costurilor directe.
Cheltuielile privind organizarea de santier se determina direct, pe baza de documente justificative. Nu se admit determinari pro rata sau cote forfetare.

Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Operatiunii, pentru beneficiari si activitati care intra sub incidenta ajutorului de stat
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art 6, alin (1)).
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului in vederea pregatirii amplasamentului, daca sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari materiale rezultate; devieri retele de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa etc.
3. Cheltuieli pentru investitia de baza – sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea caracterului de investitie initiala asa cum este definita prin Schema de ajutor de stat. Delimitarea obiectelor se face de proiectant.
a) cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari;
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie;
d) cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie.
e) Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).
In cazul intreprinderilor mari asa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile in limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie nu sunt eligibile.
Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/distributie sub forma de teren, constructii, echipamente si instalatii, efectuate in vederea evacuarii energiei, sunt eligibile numai in masura in care se refera la constituirea de active imobilizate proprii.
Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi.
Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
b. sa fie considerate active amortizabile;
c. sa fi fost achizitionate de la un tert, in conditii de piata;
d. sa fie incluse in categoria activelor proprii firmei si sa ramana in locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru intreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.
Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari. Urmatoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci cand pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse in costul de achizitie al acestor active.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.