Programul Prima Casa

Pentru anul 2015, plafonul garantiilor a fost fixat la 2,5 miliarde lei.

FNGCIMM a acordat aproximativ 126.200 de garantii, contracte incheiate in perioada 2009-2014, valoarea finantarilor sustinute fiind de circa 4,8 miliarde Euro, numai in anul 2014 pana in prezent, numarul de garantii acordate in cadrul programului “Prima Casa” fiind de aproximativ 20.500, cu un numar de finantari accesate in valoare de circa 736 milioane euro. in topul pe judete in functie de numarul de solicitari primite se gasesc: Municipiul Bucuresti cu 23,5% din total, judetul Ilfov cu 13,6%, judetul Cluj cu 7,1 %, judetul Timis cu 5,5 % si, apoi, judetele Constanta, Brasov, Sibiu si Iasi cu procente cuprinse intre 3-5 %.

Garantiile se acorda de catre FNGCIMM la solicitarea finantatorului pentru achizitionarea urmatoarelor tipuri de locuinte:
a) locuinte finalizate, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite si date in exploatare prin programele derulate de A.N.L.;
b) locuinte nefinalizate, aflate in diverse faze de constructie, destinate achizitionarii dupa finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.;
c) locuinte noi, destinate achizitionarii dupa finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

Valoarea maxima a garantiilor se determina dupa cum urmeaza:

a) pentru locuintele prevazute la lit. a) si b), maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau echivalentul in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) valabil la data aprobarii solicitarii de garantare, sau maximum 57.000 euro ori echivalentul in lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobarii solicitarii de garantare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro. Raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finantator;
b) pentru locuintele prevazute la lit. c), maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau echivalentul in lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobarii solicitarii de garantare, respectiv maximum 66.500 euro ori echivalentul in lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobarii solicitarii de garantare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 70.000 euro sau echivalentul in lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobarii solicitarii de garantare. Raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finantator.

Garantiile acordate de FNGCIMM sunt valabile pe intreaga durata a finantarii, se acorda in moneda in care s-a acordat creditul (euro sau lei) si se platesc in moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data platii.

Comisionul de gestiune pentru emiterea unei garantii este de 0,49%/an aplicat la soldul finantarii.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte prin Programul Prima Casa sunt urmatoarele:

a) fac dovada cu declaratia autentica pe propria raspundere ca indeplinesc conditia prevazuta la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) achizitioneaza in cadrul Programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii;
c) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a locuintei si/sau care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzare-cumparare si finantarea garantata;
d) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe intreaga durata a finantarii;
f) se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii. Dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului;
g) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare, pe toata durata finantarii;
h) locuinta care se achizitioneaza in cadrul Programului se incadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, conditie aplicabila incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare.

Pentru beneficiarii care achizitioneaza o singura locuinta in regim individual:
(i)  solicitarea de garantare semnata si stampilata de finantator, dupa aprobarea finantarii;
(ii) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului /sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, in copie certificata;
(iii) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului;
(iv) antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa / legalizare semnaturi, in copie certificata;
(v) extras de carte funciara privind locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data solicitarii de garantare, in original, actualizat in ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului;
(vi) certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.

In cadrul Programului sunt garantate finantarile destinate constructiei de locuinte dupa cum urmeaza:
a) locuinte care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L. In acest caz valoarea maxima a unei garantii este de maximum 95% din valoarea prevazuta in contractul de construire a locuintei, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;
b) locuinte care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 2 beneficiari (in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 119/2010, respectiv 22 februarie 2010), caz in care valoarea a unei garantii nu poate depasi maximum 95% din valoarea prevazuta in contractul de construire a locuintei, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 75.000 euro, sau 71.250 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 75.000 euro.

Garantiile acordate de FNGCIMM in baza prezentei conventii sunt valabile pe intreaga durata a finantarii, se acorda in moneda in care s-a acordat creditul (euro sau lei) si se platesc in moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data platii.

Comisionul de gestiune pentru emiterea unei garantii este de 0,49%/an aplicat la soldul finantarii.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii individuali sunt urmatoarele:
a) fac dovada cu declaratia autentica pe propria raspundere ca indeplinesc conditia prevazuta la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) au in proprietate terenul pe care se construieste locuinta, inclusiv in cazul celor construite prin A.N.L., inscris in cartea funciara in conditiile legii, liber de orice sarcini, si se obliga sa garanteze cu acesta, precum si cu locuinta construita din finantarea garantata in conditiile Programului;
c) prezinta Finantatorului proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, intocmite conform legii;
d) detin o autorizatie de construire a locuintei in cadrul Programului valabila, eliberata conform legii dupa data de 22 februarie 2010, precum si avizele si acordurile necesare conform legii;
e) prezinta Finantatorului un contract de antrepriza incheiat cu o societate de constructii, in calitate de antreprenor general al imobilului, in baza caruia solicita acordarea finantarii garantate, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei, conform devizului estimativ al lucrarilor, anexa la contract. Din contractul de antrepriza/graficul de lucrari anexat la acesta trebuie sa rezulte ca durata realizarii constructiei este de maximum 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata;
f) prevad in contractul de antrepriza obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia locuintei in termen de cel mult 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata. Contractul poate fi modificat, in sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni;
g) prezinta Finantatorului certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta imprejurarea ca acesta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat;
h) prezinta Finantatorului polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuinta aflat in constructie, incheiata cu o societate de asigurare agreata de Finantator, avand ca beneficiar statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, pe toata durata de executie a lucrarilor;
i) prezinta Finantatorului dovada constituirii de catre constructor a unei garantii de buna executie de 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie;
j) prezinta Finantatorului contractul valabil incheiat cu un diriginte de santier autorizat. Criteriul este aplicabil in cazurile in care angajarea unui diriginte de santier este obligatorie potrivit legii;
k) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuintei, care acopera diferenta dintre valoarea din contractul de antrepriza si finantarea garantata;
m) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda;
n) se obliga sa nu cesioneze drepturile de construire si sa nu instraineze terenul si locuinta construita prin Program in primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. in cazuri temeinic justificate, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului;
o) se obliga sa noteze autorizatia de construire in cartea funciara a terenului;
p) se obliga sa asigure locuinta finalizata, construita din finantarea garantata, impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pana la indeplinirea tuturor obligatiilor fata de Finantator;
q) se obliga sa acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare fata de cele din devizul estimativ;
r) se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;
s) se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitatile necesare inscrierii in cartea funciara a locuintei individuale, dupa finalizarea acesteia, si sa prezinte Finantatorului documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinta prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 7 beneficiari sunt urmatoarele:
a) fac dovada cu declaratia autentica pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) fiecare dintre membrii asociatiei este beneficiar al Programului si indeplineste toate criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3.1 alin. (1), cu exceptia indeplinirii criteriului prevazut la art. 3.1 alin. (1) lit. b) de catre alti membri ai asociatiei decat proprietarul/proprietarii terenului;
c) toti beneficiarii asociati solicita, in nume propriu, aceluiasi Finantator acordarea a cate unei finantari garantate in cadrul Programului pentru construirea unui ansamblu de locuinte in care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinte edificate prin Program;
d) toti beneficiarii asociati sunt semnatarii contractului de antrepriza incheiat cu aceeasi societate de constructii, in vederea construirii unui ansamblu de locuinte, compus din unitati individuale, precum si a anexelor gospodaresti aferente acestora;
e) cel putin unul dintre membrii asociati are in proprietate terenul pe care urmeaza sa se construiasca ansamblul de locuinte;
f) prezinta Finantatorului contractul civil, autentificat in conditiile legii, de constituire a unei asociatii fara personalitate juridica, formata dintr-un numar de cel putin 7 beneficiari, sau adera la o asemenea asociatie.

Contractul civil de constituire a asociatiei fara personalitate juridica va cuprinde urmatoarele:
a) desemnarea unui reprezentant dintre cei 7 asociati, in scopul indeplinirii formalitatilor prealabile obtinerii autorizatiei de construire pentru ansamblul de locuinte in care fiecare dintre beneficiarii asociati va detine cate o singura locuinta, precum si pentru gestionarea relatiei cu Finantatorul;
b) obligatia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire si de a nu instraina terenul si locuinta construita prin Program in primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale;
c) cota de aport propriu la asociatie a fiecaruia dintre asociati este corespunzatoare cotei de participare la beneficii si pierderi;
d) obligatia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului in favoarea celorlalti beneficiari asociati in vederea obtinerii autorizatiei de construire, valabile pe toata durata de existenta a constructiei;
e) posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, dupa finalizarea intregii constructii si intabularea acesteia in cartea funciara, sa vanda celorlalti membri asociati cotele-parti din teren, aferente locuintelor ce revin in proprietatea acestora;
f) titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuintele in regim asociativ renunta in mod expres la beneficiul de diviziune si la beneficiul de discutiune;
g) beneficiarii asociati il imputernicesc pe reprezentantul desemnat sa efectueze formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara, de intabulare a ansamblului de locuinte finalizat in cartea funciara, de dezmembrare a ansamblului de locuinte in unitati individuale, de intabulare a locuintelor finalizate in carti funciare individuale si de a prezenta Finantatorului documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.

BENEFICIARII ELIGIBILI VOR TREBUI SA INDEPLINEASCA SI CONDITIILE SPECIFICE PREVAZUTE IN CADRUL NORMELOR INTERNE DE CREDITARE ALE FINANTATORILOR.

Pentru beneficiarii care construiesc o singura locuinta in regim individual:
(i) solicitarea de garantare semnata si stampilata de finantator, dupa aprobarea finantarii;
(ii) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, in copie certificata;
(iii) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului/beneficiarilor;
(iv) extras de carte funciara privind terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta, in care sa fie notata autorizatia de construire, in original.

Pentru beneficiarii constituiti in asociatii fara personalitate juridica, alcatuite din minimum 7 beneficiari, care construiesc o singura locuinta pentru fiecare dintre acestia:
(i) solicitarea de garantare semnata si stampilata de finantator dupa aprobarea finantarii;
(ii) documentul de identitate pentru fiecare beneficiar membru al asociatiei, precum si al sotului/sotiei fiecaruia, in copie certificata;
(iii) declaratia pe propria raspundere pentru fiecare beneficiar membru al asociatiei;
(iv) extras de carte funciara privind terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta, in care sa fie notata autorizatia de construire, in original, actualizat in ceea ce priveste datele de identificare ale imobilului.

Mai multe informatii: AICI

Schimbari aplicare program – mai 2015

Schimbari aplicare program – 0ctombrie 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.