Programul RO –Mediu „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”

fluture.jpg

Status: Activ
Buget: 3.550.000 Euro
Termen limită: 31 martie 2021

Prezentul apel pentru propuneri se adresează exclusiv proiectelor pentru „Restaurarea zonelor umede și a turbăriilor”, sprijinind componenta Ecosisteme și biodiversitate a Programului, concepută pentru a răspunde nevoilor și problemelor identificate în timpul consultărilor părților interesate din perioada de implementare anterioară. Provocarea cheie identificată la consultarea părților interesate a fost „supraexploatarea resurselor naturale”, „degradarea ecosistemelor și habitatelor„ iar măsurile recomandate sunt în conformitate cu politicile și prioritățile naționale și europene.

Prin apelul pentru „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”, Programul RO-Mediu își propune să abordeze restaurarea zonelor umede/turbăriilor cele mai degradate, iar așteptările de la reabilitarea zonelor umede/turbăriilor sunt de a obține cel mai mare impact pozitiv asupra mediului în cadrul strategic și financiar al granturilor SEE.

Eligibilitatea Promotorului de Proiect (Solicitantului)

Constituie Solicitant eligibil în cadrul prezentului apel de propuneri, orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație non-guvernamentală, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a. are calitatea de persoană juridică înregistrată în România;
b. se încadrează în una dintre următoarele categorii:
 organizație non-guvernamentală, care:
 este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 a prezentului Ghid și este constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare și
 a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de propuneri) și activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
• societate comercială, care:
 este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile (republicată), cu modificările şi completările ulterioare și se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
 a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de propuneri) și activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
• instituție publică în a cărei atribuții intră, printre altele, și protecția mediului și/sau protecția naturii ( agenții pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Consilii Județene, Consilii Locale etc.);
• instituție de cercetare în domeniul protecţiei mediului şi/sau protecţia naturii;
• instituție de învățământ în al cărei curriculum se regăsesc și domeniile de protecția mediului și/sau protecția naturii.
c. este direct responsabil pentru inițierea, pregătirea, implementarea și sustenabilitatea proiectului, împreună cu partenerii de proiect (dacă este cazul);
d. dispune de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului și asigurarea sustenabilității acestuia;
e. dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanțării/ contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul.
f. dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul;
g. nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus în cadrul prezentului apel de propuneri (identitatea obiectivelor, rezultatelor, activităților etc.) sau a unor activități aferente proiectului;
h. își asumă obligația de a informa imediat Operatorul de Program în situația în care proiectul/ activități din proiect este/sunt aprobat(e) la finanțare din alte fonduri publice/ fonduri externe ne rambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentului apel de propuneri.

Eligibilitatea Partenerilor de Proiect
Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare. Partenerii trebuie să aibă capacitatea să desfășoare activități relevante în cadrul proiectului. Solicitantul trebuie să prezinte, în cererea de finanțare, valoarea adăugată adusă de implicarea fiecăreia dintre părți în implementarea proiectului. Parteneriatul creat nu poate constitui o atribuire mascată a unui contract de achiziție publică, respectiv nu trebuie să limiteze competiţia pe piaţa bunurilor sau serviciilor prin intrarea în parteneriat cu un potenţial furnizor de servicii şi nu trebuie să afecteze utilizarea eficientă a fondurilor publice din perspectiva costurilor implicate.

Parteneri de proiect din România:
• organizație neguvernamentală
• societate comercială
• instituție publică
• instituție de cercetare
• instituție de învățământ

Parteneri de proiect din Statele Donatoare:
• orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, astfel cum sunt definite la secțiunea 5 din prezentul Ghid, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.

Tipuri de proiecte eligibile:
Proiectele finanțate în cadrul prezentului apel trebuie să contribuie într-o manieră relevantă și consistentă la atingerea obiectivelor MF SEE 2014-2021, a obiectivului Programului și a indicatorilor specifici rezultatului direct 1.1 al Programului.

În cadrul acestui apel se vor finanța un număr de maxim 4 proiecte care vor viza restaurarea celor 45 de zone umede/turbării selectate. Pentru o implementare judicioasă a proiectelor, cele 45 de turbării au fost grupate pe regiuni de dezvoltare. Astfel, proiectele vor viza restaurarea unui număr de 45 de turbării grupate în patru regiuni, respectiv Regiunea de Nord-Est 1 Regiunea de Nord-Est 2 (județele Suceava și Botoșani), Regiunea Centru (județele Covasna și Harghita), și Regiunea Nord – Vest (județele Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Mureș și Buzău), centralizate în Anexa 9. Suprafața totală estimată să fie restaurată este de 11,22 km 2.

Tipuri de activități eligibile: 
Pentru a fi eligibile spre finanțare, toate cele 4 proiecte vor viza exclusiv lucrări de restaurarea a celor 45 de zone umede/turbării selectate, cu respectarea condițiilor prevăzute la Cap. 7.2 din Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile sunt:

  • lucrările destinate restaurării celor 45 de zone umede/turbării prevăzute în Anexa 9. La stabilirea lucrărilor minime necesare restaurării zonelor umede/turbăriilor se va porni de la schemele de restaurare care se regăsesc în Anexa 9. La dezvoltarea proiectelor de restaurare și propunerea lucrărilor de restaurare se vor consulta metodele utilizate în restaurarea turbăriilor degradate prevăzute în ”Ghidul de restaurare a turbăriilor degradate din România” – Anexa 10; lucrare în care sunt sintetizate rezultatele unor activități desfășurate în cadrul Proiectului ”Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România (PeatRO)”, implementat de Institutul de Biologie București al Academiei Române (IBB). O atenție deosebită se va acorda planurilor de monitorizare post reabilitare instituite pentru fiecare zona umedă/turbărie.
  • elaborare a documentelor pregătitoare necesare implementării măsurilor dedicate ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate, documentaţia necesară eliberării avizelor şi acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), studiu de evaluare adecvată (EA), studii suport necesare elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare documentaţiei tehnice pentru autorizarea de construire (studii de arhitectură, geotehnice, etc.), orice alte studii sau actitivităţi necesare implementării activităților, după caz.
  • activitățile de creştere a gradului de conştientizare cu privire la necesitatea conservării şi îmbunătăţirii stării de conservare a zonelor umede și a turbăriilor

Alte activități cu caracter general eligibile:
Activităţile specifice acţiunilor eligibile în cadrul Programului RO –Mediu vor fi completate cu următoarele activităţi cu caracter general:

  • Activităţi de informare şi publicitate referitoare la proiect, conform Manualului de Identitate Vizuală (altele decât cele de conştientizare legate de protecţia biodiversităţii);
  • Managementul de proiect (activitate derulată de echipa de proiect, diferită de activităţile derulate de către personalul organizaţiei solicitante);
  • Auditul de proiect, pentru certificarea cheltuielilor înainte de plata finală (numai în situația Partenerilor de proiect din Statele Donatoare);
  • Achiziţia de echipamente şi softuri este eligibilă doar în cazul în care este justificată contribuţia lor efectivă pentru atingerea indicatorilor specifici Rezultatului direct 1.1 al Programului.

Documentația:
Website-ul programului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.