S-au lansat doua apeluri de proiecte pentru Mari infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare

cercetare-dezvoltare.png

Organismul Intermediar pentru Cercetare a anuntat lansarea apelurilor dedicate proiectelor nemajore fazate,  dupa cum urmeaza: POC/67/1/1/Mari infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare si POC/68/1/1/Mari infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare. 

Status: INACTIV
Depunere pana la: 04.12.2016
Suma maxima: 88.192.764 lei

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectiv specific

Axa prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Prioritatea de investitii 1a: Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de CDI si promovarea centrelor de competenta in special a celor de interes european
Obiectiv Specific OS1.1 Cresterea capacitatii de CDI in domeniile de specializare inteligenta si in sanatate
Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Tip de proiect: Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/ universitati (proiecte fazate).

Actiunile sprijinite si activitati

Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Tip de proiect – Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/ universitati (proiecte fazate)

Scopul acestui Ghid este de a sprijini continuarea proiectelor fazate (care nu au putut fi finalizate in perioada de programare 2007-2013, in cadrul axei 2, operatiunea 2.2.1 din POS CCE) ale institutiilor publice de cercetare in vederea atingerii obiectivelor, rezultatelor si indicatorilor asumati prin cererea initiala de finantare, pentru crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalatii de cercetare, care pot deservi cerintele de inovare ale unor structuri cu potential de cluster, existente sau emergente, din sectoare economice competitive sau cu potential de crestere la nivel national sau al comunitatilor unde se dezvolta aceste investitii de cercetare.

Se finanteaza numai proiectele a caror arie tematica de cercetare viitoare se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa 3 la Ghidul Solicitantului:

  • Domeniile de specializare inteligenta:
    • Bioeconomia
    • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
    • Energie, mediu si schimbari climatice
    • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
  • Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:
• achizitionarea de teren;
• constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
• activitati de cercetare industriala (aplicativa), propuse pentru utilizarea angiografelor achizitionate si realizarea retelei de cercetare
• achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete in cadrul cladirilor, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
• achizitionarea de active necorporale pentru CD;
• management de proiect;
• activitati de informare si publicitate privind proiectul.

Managementul proiectului trebuie realizat numai de catre persoane angajate (sau care urmeaza a fi angajate) in cadrul institutiei solicitante.

Activitatile propuse pentru finantare prin POC prin proiectele fazate tebuie sa fie in continuarea activitatilor proiectelor finantate in cadrul operatiunii O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare) din POS CCE, in conformitate cu urmatoarele adrese:
– Adresa 46345 din 1.06.2016 – Analiza Autoritatii de Management asupra propunerii de fazare privind proiectul “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri”
– Adresa nr.6289 din 17.03.2016 – Analiza OI Cercetare asupra fazarii proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri”
– Adresa 46342 din 1.06.2016 – Analiza Autoritatii de Management asupra propunerii de fazare privind proiectul “Institutul de cercetari avansate de Mediu – ICAM”
– Adresa nr.6290 din 17.03.2016 – Analiza OI Cercetare asupra fazarii proiectului “Institutul de cercetari avansate de Mediu – ICAM”

Solicitantul trebuie sa demonstreze ca realizarea investitiilor propuse va creste capacitatea sa de cercetare-dezvoltare si transfer de cunostinte in domeniul/domeniile prioritare de cercetare de interes pentru agenti economici membri ai unei structuri existente sau emergente de tip cluster de inovare/parc tehnologic/pol de competitivitate/parc stiintific, care vor utiliza rezultatele de cercetare ale institutiei de cercetare (solicitantul finantarii) in realizarea de produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite.

Activitatea de audit final a proiectului nu este eligibila pentru finantare in cadrul prezentei actiuni dar este obligatorie pentru implementarea proiectului (si urmeaza a fi finantata din fondurile solicitantului fara a se lua in consideratie la calculul asistentei publice nerambursabile).

Tipuri de solicitanti

Pentru acest apel destinat proiectelor fazate, solicitantii sunt unici, si anume:
• Academia de Stiinte Medicale, pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri”
• Universitatea de Vest Timisoara, pentru proiectul “Institutul de cercetari avansate de Mediu – ICAM”

In conformitate cu Statutul propriu, Academia de Stiinte Medicale, denumita in continuare ASM, este o institutie publica de interes national in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academica, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii. ASM este for stiintific national, care reuneste personalitati consacrate din domeniile medical si farmaceutic. Printre atributiile sale se numara elaborarea de propuneri pentru directiile prioritare de cercetare multidisciplinara, precum si pentru comenzi de cercetare in cadrul unor granturi; avizarea propunerilor de cercetare stiintifica primite din partea unitatilor de cercetare medicala si farmaceutica; analizarea rapoartelor lor anuale, evaluarea rezultatelor obtinute, precum si contributiile cercetarilor stiintifice la rezolvarea problemelor de ocrotire a sanatatii.

Universitatea de Vest Timisoara este o universitate acreditata, care a fost evaluata ca o institutie publica de invatamant suprerior si cercetare stiintifica. In clasificarea la nivel national este pe pozitia a 5-a din 18, conform informatiilor URAP (university ranking by performance) , domeniul Fizica fiind clasat pe locul 2.

Grup tinta

Grupul tinta, in cazul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri”, a carui solicitant este ASM, este constituit din 17 unitati medicale (centre de cercetare) din Romania in vederea cresterii capacitatii lor de cercetare-dezvoltare in domeniul angiografiei, precum si pentru crearea unei retele nationale de CD prin infiintarea unui Registru National de Tratament Interventional al SCA (sindroame coronariene acute), precum si a unui Registru specific pentru bolnavii cu stenoze arteriale cervico-craniene.

Indicatori

Indicatorii asociati proiectului se pot incadra in 2 categorii:
– indicatori de realizare, referitori la activitatile care sunt finantate,
– indicatori de rezultat, care reprezinta rezultatele directe/avantajele pe care le obtin beneficiarii si ale caror valori sunt cumulate pe toata perioada de durabilitate a proiectului (5 ani dupa finalizarea proiectului/ a perioadei de implementare)
In cazul proiectelor fazate, care au desfasurat o serie de activitati in prima faza si care au prevazut realizarea de indicatori pentru atingerea obiectivelor, se vor mentine indicatorii respectivi in cererea de finantare pentru faza a doua, cu exceptia celor deja realizati. In plus, pentru indicatorii marcati (bold) din tabelul de mai jos (indicatorii de program), este obligatorie alegerea unora dintre acestia.

indicatori

Indicatorii de realizare a caror indeplinire se raporteaza la sfarsitul perioadei de durabilitate a proiectului (dar nu mai tarziu de anul 2023) sunt:
– Numarul de cercetatori care lucreaza in departamentele cu facilitati imbunatatite (locuri de munca noi si mentinute)
– Numar de noi cercetatori care lucreaza in entitatea sprijinita (locuri de munca nou create)

Ceilalti indicatori de realizare trebuie realizati la sfarsitul perioadei de implementare.

Valoarea indicatorilor de rezultat se calculeaza la sfarsitul perioadei de durabilitate (5 ani dupa finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de anul 2023).

Beneficiarul va transmite OI Cercetare pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres tehnic, iar timp de 5 ani dupa finalizarea proiectului, va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei.
Realizarea indicatorilor este monitorizata pe parcursul proiectului si atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte
Buget alocat: 88.192.764 lei, din care:
• Academia de Stiinte Medicale, pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri” – 58.910.635 lei
• Universitatea de Vest Timisoara, pentru proiectul “Institutul de cercetari avansate de Mediu – ICAM” – 28.466.129 lei.

Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare

Valoarea maxima a finantarii publice nerambursabile a fiecarui proiect trebuie sa se incadreze in bugetul alocat proiectului respectiv.

Asistenta financiara nerambursabila constituie 100% din totalul costurilor eligibile, intre limitele precizate in Ghid.

Structura regionala/ localizarea proiectului:
Proiectul “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri”, cu solicitant ASM este de nivel national, prin activitatile de cercetare si rezultatele obtinute ca urmare a accesului la echipamentele achizitionate in prima faza (angiografele) de catre unitati medicale amplasate pe tot teritoriul Romaniei. In acest sens, se va aplica art.70(1) din Regulamentul (UE) 1303/2013. In acest caz se utilizeaza pro-rate la finantarea proiectului, prin care fiecare categorie de regiune contribuie proportional. Ca proxi pentru pro-rata pentru acest tip de proiect este structura pe regiuni de dezvoltare a tarii, si anume : 12,5% pentru regiuni mai dezvoltate (MDR) (Bucuresti – Ilfov) si 87,5% pentru regiuni mai putin dezvoltate (LDR).

In cazul proiectului “Institutul de cercetari avansate de Mediu – ICAM”, cu solicitant UVT, se aplica prevederile legate de localizarea proiectului, care se incadreaza in regiuni mai putin dezvoltate (100% LDR).  

Eligibilitatea solictitantului

Solicitantul este eligibil daca indeplineste toate conditiile de mai jos.

Indeplinirea conditiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, asa cum sunt acestea mentionate pentru fiecare dintre criteriile enumerate in prezenta sectiune.

La momentul depunerii cererii de finantare solicitantul trebuie sa fie inregistrat in Romania sau intr-un stat membru al UE.
a) Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania.
b) Solicitantul se incadreaza in categoria organizatiilor de cercetare
c) Solicitantul UVT trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate sau de primire in administrare sau de concesiune a terenului si, dupa caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau inchirierea cladirii unde se face investitia.
d) Solicitantul are o relatie de colaborare cu o grupare economica existenta sau emergenta, respectiv o structura de tip cluster, parc tehnologic, parc stiintific, pol de competitivitate.

Categorii de proiecte
a)    Proiectul “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare si crearea de noi infrastructuri”, cu solicitant ASM.
b)    Proiectul “Institutul de cercetari avansate de Mediu – ICAM”, cu solicitant UVT.

Criterii de eligibilitate a proiectului

a) Investitia realizata prin proiect nu a fost finantata si nu este finantata in prezent din alte fonduri publice, cu exceptia studiilor preliminare (de exemplu studiu de prefezabilitate, studiu geotehnic, studiu geologic, studiu topografic, studiu de fezabilitate) daca este cazul
⇒ Solicitantul va depune o declaratie privind evitarea dublei finantari din fonduri publice pe proprie raspundere in forma prevazuta in Anexa 2.2 a Ghidului Solicitantului;
b) Domeniul de cercetare al proiectului se incadreaza in domeniile de specializare inteligenta sau sanatate (conform anexei 3 a Ghidului).
c) Proiectul sa fie implementat pe teritoriul României
d) Activitatile proiectului sa inceapa dupa 1 ianuarie 2014.
e) Valoarea finantarii nerambursabile solicitate se incadreaza in limitele mentionate in Ghid .
f) Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate in Ghid.

Cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren;
2. Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri
3. Cheltuieli pentru lucrari care sunt exceptate de la autorizare
4. Cheltuieli pentru activitati de cercetare,
5. Cheltuieli pentru achizitie de active corporale pentru cercetare
6. Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale pentru cercetare (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
7. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri
8. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
9. Cheltuieli generale de administratie
10. Cheltuieli aferente managementului de proiect.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

 

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: ANCSI

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.