One thought on “Schema ajutor de stat pentru sprijinire firme afectate de criza”

 1. Marian GHIONU spune:

  HOTĂRÂRE de GUVERN
  privind schema cadru naţional temporară de ajutor de stat pentru sprijinirea societăţilor afectate de actuala criză economică şi financiară

  Luând în considerare situaţia economico-financiară reală, în contextul manifestării actualei crize economice, fenomen mondial ce afectează structural economia românească, se impune adoptarea unor măsuri cu caracter excepţional, care, prin eficienţa şi promptitudinea aplicării, să conducă la reducerea efectelor înregistrate la nivelul operatorilor economici şi să creeze premisele susţinerii acestora pentru depăşirea dificultăţilor financiare.
  Având în vedere necesitatea promovării unor soluţii legislative pentru susţinerea mediului de afaceri în scopul depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării circuitului comercial, prezentul act normativ se înscrie în efortul general întreprins de Guvern, pe termen scurt şi mediu, pentru stimularea rămânerii în circuitul economic a operatorilor economici, afectaţi temporar de situaţia economică şi financiară mondială.
  Acest sprijin va permite operatorilor economici să-şi asigure o parte din disponibilităţii necesare pentru plata unor datorii fiscale, comerciale sau salariale, după caz, să-şi completeze capitalul de lucru pentru achiziţionarea de materii prime, materiale şi utilităţi, va permite totodată susţinerea unor cheltuieli financiare generate de plata datoriilor societăţii, sau va asigura cofinanţarea unor proiecte de investiţii absolut necesare în procesul de producţie, în limita sumelor stabilite, individual, de furnizorul de ajutor de stat.
  Proiectul se încadrează în contextul comunitar al preocupărilor pentru salvarea locurilor de muncă, pentru sprijinirea operatorilor economici pentru depăşirea efectelor crizei economico financiare, şi pentru stimularea reluării investiţiilor, stabilit prin prevederile Cadrului comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize economico – financiară, versiunea consolidată, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C83/1 din 07.04.2009 (denumit in continuare Cadrul Temporar),,
  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, cu impact direct asupra execuţiei bugetare a veniturilor, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

  CAP. I. – DISPOZIŢII GENERALE

  Art. 1.

  (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme cadru general naţional de ajutor de stat având ca obiect reglementarea unor măsuri de sprijin financiar a operatorilor economici( agenti economici si cooperative in sensul legilor 31/1990 si 1/2005) care nu se găseau în stare de dificultate la data de 01.07.2008, în baza prevederilor punctului 4.2 din Cadrul Temporar.

  (2) Prezenta schemă cadru general naţional de ajutor de stat se aplică operatorilor economici, din toate sectoarele de activitate, cu excepţia:

  (a) operatorilor economici cu activitate în sectorul de pescuit şi acvacultură;
  (b) operatorilor economici cu activitate în sectorul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru operatorii economici mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, publicat în Jurnalul Oficial seria L, nr. 358, din 16.12.2006, pag.3.

  (3) Prezenta schemă cadru general naţional de ajutor de stat se poate aplica operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, cu excepţia cazului în care valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau puse pe piaţă de operatorii economici în cauză sau cu excepţia cazului în care ajutorul este condiţionat de transferul parţial sau total al acestuia către producători primari.

  (4) În cadrul schemei cadru general naţional, instituită prin prezenta hotărâre, nu se acordă ajutor pentru export sau care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor din import.

  (5) În înţelesul prezentei scheme cadru general naţional de ajutor de stat, “operatori economici aflaţi în dificultate”, înseamnă:
  – în cazul operatorilor economici mari, starea de dificultate este definită la punctul 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea operatorilor economici aflaţi în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/02/2004;
  – în cazul IMM-urilor, starea de dificultate este definită la articolul 1 alineatul (7) din Regulamentul nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat, (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3/2008;

  (6) În înţelesul prezentei scheme cadru general national de ajutor de stat:
  – un operator economic este considerat IMM dacă îndeplineşte condiţiile definite în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene seria L, nr. 214/2008);
  – un operator economic este considerat mare dacă nu îndeplineşte condiţiile definite în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene seria L, nr. 214/2008);

  Art. 2. Prezenta schemă cadru general naţional de ajutor de stat îşi propune sprijinirea operatorilor economici care au nevoie de suport pentru ieşirea din starea temporară de dificultate, în scopul menţinerii locurilor de muncă existente la data acordării ajutorului de stat, continuării şi/sau diversificării activităţii, dezvoltării şi modernizării activităţii curente, acordării unui interval de timp rezonabil în vederea găsirii unor soluţii de reducere a cheltuielilor precum şi în vederea identificării unor noi pieţe de desfacere.

  Art. 3. Aceasta schemă cadru general national de ajutor de stat cade sub incidenţa procedurii de notificare prevăzută de art. 88 alin (3) din Tratatul de instituire a Comunităţiii Europene şi urmează a fi pusă în aplicare după obţinerea unei decizii de aprobare emisă de Comisia Europeană.

  CAP. II. – CRITERII DE ELIGIBILITATE

  Art. 4.
  (1) Pot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei cadru general naţional de ajutor de stat, operatorii economici care îndeplinesc la data solicitării, cumulativ, următoarele criterii generale de eligibilitate:
  a) sau în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) sunt înregistraţi conform Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei nu erau în dificultate, conform definiţiei de la art.1, alin.(5) din prezenta hotărâre, la data de 01.07.2008;
  c) îndeplinesc condiţiile de cumul al ajutoarelor de stat şi ajutoarelor de minimis conform prevederilor Cap. V din prezenta schemă;
  d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

  (2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, operatorii economici trebuie să îndeplinească şi criteriile de eligibilitate specifice, care vor fi detaliate prin actele normative şi/sau administrative emise în aplicarea prezentului act normativ, de fiecare furnizor de ajutor de stat .

  CAP. III. – MODALITATEA DE ACORDARE A ALOCĂRILOR SPECIFICE INDIVIDUALE
  Art. 5.
  (1) Operatorii economici pot beneficia de ajutoare temporare pentru ieşirea din situaţia de dificultate în valoare de maxim de 500.000 euro (echivalent în lei). Ajutoarele vor fi acordate în baza prezentei scheme cadru general naţional de ajutor de stat prin modalităţi transparente, aşa cum sunt acestea definite în Regulamentul CE nr. 800/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.214 din 09.08.2008.
  (2) Ajutoarele de stat pot fi în principal, sub forma de sume nerambursabile, împrumuturi în condiţii preferenţiale, subvenţii de dobândă (pentru care echivalentul subvenţie brută al ajutorului va fi calculat pe baza Comunicării Comisiei Europene privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr.14 din 19.01.2008), garanţii, eşalonarea creanţelor deţinute sau preluate de autorităţile publice, pentru a fi recuperate, fără perceperea de dobânzi pe întreaga perioadă de eşalonare.
  (3) Elementul de ajutor de stat conţinut de garanţii va fi calculat fie pe baza primelor safe-harbour prevăzute în Anexa la Cadrul Temporar, fie prin altă metodă care ar putea fi notificată şi acceptată pe viitor de Comisia Europeană, în vederea aplicării sale în baza Regulamentului CE nr. 800/2008 sau a Regulamentului CE nr. 1998/2006, permiţând astfel acordarea de garanţii prin modalităţi transparente de determinare a ajutorului.
  (4) În cazul măsurii de ajutor de stat care presupune renunţarea la dobândă, dobânda care se va lua în calcul în determinarea ajutorului de stat este egală cu rata de referinţă adoptată de Comisia Europeană, conform prevederilor Comunicării Comisiei Europene privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria .C, nr. 14, din 19.01.2008, pe o durată care nu depăşeşte 6 luni, respectiv rata IBOR corespunzătoare scadenţei de 1 an, majorată cu 110 de puncte de bază.

  (5) Ajutoarele plătibile în tranşe se vor actualiza la valoarea de la momentul acordării. Rata de actualizare este rata de referinţă aplicabilă la data acordării tranşelor.

  CAP. IV. – BUGETUL ALOCAT SCHEMEI DE FINANŢARE

  Art. 6. Bugetul total estimat al acestei scheme cadru general naţional de ajutor de stat este de 950 milioane lei (echivalentul a cca. 220 milioane Euro, calculat estimativ la un curs de 4,5 lei/Euro).

  Art. 7. Numărul estimat de beneficiari ai prezentei scheme cadru general naţional de ajutor de stat este de peste 1000 de operatori economici.

  CAP. V. – CUMUL

  Art. 8. Măsurile de ajutor prevăzute în această schemă cadru general naţional de ajutor de stat nu pot fi cumulate cu ajutoarele care fac obiectul Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană pentru ajutorul de minimis pentru aceleasi costuri eligibile. În cazul în care întreprinderea a primit deja ajutor de minimis înainte de accesarea facilităţilor prevăzute de prezenta schemă, valoarea ajutorului primit în temeiul măsurii prevăzute la punctul 4.2. din Cadrul temporar şi a ajutorului de minimis primit nu trebuie să depăşească 500 000 EURO între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2010.

  Art. 9. Înainte de acordarea ajutorului în cadrul prezentei scheme cadru general naţional de ajutor de stat, furnizorul va obţine o declaraţie în scris sau în format electronic de la potenţialul beneficiar cu privire la orice ajutor de minimis şi orice ajutor acordat în temeiul punctului 4.2 al Comunicării Comisiei primit în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2010 şi va verifica dacă ajutorul nu duce la creşterea valorii totale a ajutorului primit de societate în perioada menţionată, la un nivel ce depăşeşte 500.000 de EURO.

  Art. 10. Măsurile de ajutor acordate în baza schemei cadru general naţional de ajutor de stat pot fi cumulate cu alte tipuri de ajutor compatibil sau cu alte forme de finanţare comunitară, cu condiţia să fie respectate intensităţile maxime ale ajutorului, indicate în orientările sau regulamentele de exceptare pe categorii de ajutoare relevante. Plafoanele ajutoarelor se vor aplica indiferent dacă sprijinul este finanţat integral din resurse de stat sau este finanţat parţial din fonduri comunitare.

  CAP. VI. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

  Art.11. Prezenta schemă cadru general naţional de ajutor de stat poate fi implementată de mai multe autorităţi publice furnizoare de ajutor de stat. Autoritatea responsabilă cu îndeplinirea obligaţiilor de raportare este Agentia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM).

  CAP. VII. MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA ALOCĂRILOR SPECIFICE INDIVIDUALE ÎN CADRUL SCHEMEI

  Art.12. Furnizorii vor monitoriza respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta schemă cadru general naţional de ajutor de stat şi în procedurile proprii specifice, care vor fi elaborate prin acte normative sau administrative, proprii, după caz, pe toată perioada de derulare a schemei cadru general naţional de ajutor de stat. În cazul în care se constată nerespectarea acestor condiţii, furnizorii vor întreprinde toate măsurile necesare pentru recuperarea ajutorului împreună cu dobânzile aferente, în baza propriilor proceduri de recuperare.

  Art.13. Furnizorii vor transmite AIPPIMM toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de raportare prevăzute de legislaţia în vigoare.

  Art.14. Pentru ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei cadru general naţional de ajutor de stat, AIPPIMM va transmite Consiliului Concurenţei, la cerere, toate informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului cu privire la măsurile instituite în România în baza Comunicării Comisiei – Cadru temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice.

  Art.15. De asemenea, AIPPIMM va transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind funcţionarea schemei cadru general naţional de ajutor de stat, conţinând informaţiile specificate în Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial nr.436/28.06.2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de monitorizare a ajutoarelor de stat şi în instrucţiunile Comisiei Europene privind rapoartele standardizate.

  Art.16. Pentru îndeplinirea obligaţiilor din Comunicarea Comisiei, furnizorii vor păstra evidenţe detaliate privind acordarea ajutoarelor care fac obiectul prezentei scheme cadru general naţional de ajutor de stat. Aceste înregistrări care trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a se stabili dacă au fost respectate condiţiile necesare, vor fi păstrate timp de 10 ani şi vor fi furnizate, la cerere, Consiliului Concurenţei. În special, furnizorii de ajutor de stat, trebuie să deţină informaţii care să demonstreze că beneficiarii nu erau societăţi în dificultate la 1 iulie 2008.

  Art.17. Fiecare operator economic beneficiar de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme cadru general naţional de ajutor de stat va păstra timp de 10 ani evidenţele privind ajutoarele de stat primite.

  CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE

  Art. 18. Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute în prezenta schemă cadru general naţional de ajutor de stat, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului, determină aplicarea de către furnizori a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, conform procedurilor proprii emise în aplicarea Comunicării Comisiei Europene pentru o punere în aplicare eficientă a deciziilor Comisiei Europene de obligare a statelor membre să recupereze ajutorul de stat ilegal şi incompatibil, publicată în Jurnalul Oficial seria C, nr.272 din 2007.

  Art. 19. În vederea implementării prezentei scheme cadru general naţional de ajutor de stat, autorităţile naţionale interesate vor emite acte normative sau administrative subsecvente cuprinzând propriile proceduri.

  Art. 20. Prezenta schemă cadru, precum şi actele subsecvente emise în aplicarea acesteia, vor fi publicate pe paginile de internet ale furnizorilor de ajutor de stat implicaţi.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.