Se depun cererile de finantare pentru Masura I. 6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venituri

pescuit.jpg

Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul POPAM 2014 – 2020 – Masura I. 6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venituri. Obiectivul specific 1.4 – Sporirea competivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru.

Status: INACTIV
Depunere: 17.10.2016
Suma maxima: 4.012.650 lei

Masura I.6 include toate tipurile de investitii legate de: investitii la bord, turism pentru pescuitul cu undita, resctaurante cu specific pescaresc, servicii de mediu aferente pescuitului, activitati educationale care privesc pescuitul.

Valoarea maxima si minima a proiectului si perioada de implementare

In cadrul prezentului apel este alocata suma de 4.012.650 lei (echivalentul a 900.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016). Din aceasta suma, pentru teritoriul acoperit de ADI ITI Delta Dunarii este alocata suma de 1.100.268 lei.

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect este de 668.775 lei (echivalentul a 150.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016).

Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect este de 22.292,5 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 LEI/EUR, valabil in luna august 2016).

Durata minima de implementare: 1 luna.

Durata maxima de implementare este de 2 (doi) ani.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in vederea acordarii sprijinului financiar nerambursabil acordat prin Masura I.6 – Diversificicarea veniturilor si noi forme de venit sunt pescarii, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care:

 • inainteaza un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activitati;
 • detin sau urmeaza sa detina competente profesionale corespunzatoare noilor actvitati dezvoltate;
 • au minim 60 de zile de pescuit comercial in ultimele 24 de ani.

Categoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile pe aceasta masura:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Intreprinderi individuate (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completa’rile ulterioare);
 • Intreprinderi familiate (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarite si completarite utterioare);
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate in comandita simpla SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si comptetarite ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);
 • Societate cu raspundere timitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarite si completarite ulterioare);

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • Sa actioneze in nume propriu(nu pot depune in parteneriat).
 • Sa desfasoare activitate in domeniul pescuitutui (coduri CAEN 0311-Pescuitut maritim, 0312-Pescuitut in ape dulci).
 • sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implement6rii proiectului.
 • Nu inregistreaza in anul financiar anterior un bilant negativ (capitaluri negative) pentru cazul in care solicitantul a avut activitate; Sunt exceptati solicitantii care sunt infiintati in anul depunerii Cererii de finantare, cei infiintati in anul precedent depunerii Cererii de finantare sau cei care au avut activitatea suspendat8 conform legii.(A se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finantare).

Categoriile de solicitanti/beneficiari ai masurilor finantare prin POPAM 2014-202 restrictionate de la finantare

 • Solicitantii care, la momentul depunerii Cererii de finantare se afl6 in proces de lichidare, fuziune, reorganizare;
 • Solicitantii/ beneficiarii inregistrati in Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru POP 2007-2013, p5n6 la achitarea integral6 a datoriei fat6 de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobanzilor si majorArilor de intarziere;

Deasemenea, in cadrul masurii 1.6 Diversificarea veniturilor si not forme de venit, sunt Festrictionati de la finantare solicitantii care incepand cu 1 ianuarie 2013:
•    au savarsit o incalcare grava in temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 at Consilitilui_n sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
• au fost implicati in operarea, gestionarea sau detinerea in proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, in conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul carilor identificate ca tari terte necooperante, astfel cum este prev8zut la articolul 33 din respectivul regulament;
• au savarsit o incalcare grava a normelor PCP identificate ca atare in alte acte juridice acloptate de Parlamentul European si de Consiliu; sau a comis oricare dintre infractiunile stabilite la articolele 3 si 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului, in cazul in care se prezint6 o cerere de sprijin in temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.

Activitati eligibile

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activitati complementare care contribuie la diversficarea veniturilor pescarilor, incluzand:

 • investitii la bord;
 • turism pentru pescuitul cu undita;
 • restaurante cu specific pescaresc;
 • servicii de mediu aferente pescuitului;
 • activitzti educationale care privesc pescuitul.

Activitati obligatorii

 • activitatile de informare si publicitate;
 • activitatile de auditare a proiectului.

Activitati neeligibile

 • operatiunile care determina cresterea capacitatii de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporeste capacitatea navei de a gasi peste;
 • constructia de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;
 • incetarea termporara sau definitiva a activitatilor de pescuit, in absenta unei dispozitii contrare in prezentul regulament;
 • pescuitul de explorare;
 • transferul dreptului de proprietate asupra unei intreprinderi.

Cheltuieli eligibile

 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
 2. Asigurarea unitatilor necesare obiectivului;
 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;
 4. Cheltuieli pentru investitia de baza;
 5. Cheltuieli pentru organizarea pe santier;
 6. Comisioane, cote, taxe;
 7. Cheltuieli diverse si neprevazute;
 8. Cheltuieli cua mortizarea;
 9. Cheltuieli cu leasing-ul;
 10. Cheltuieli salariale;
 11. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
 12. Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
 13. Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste si predare la beneficiar;
 14. Contributie in natura;
 15. Cheltuieli pentru semnatura electronica MySMIS 2014 (activ necorporal).

Cheltuieli eligibile pentru Masura I.6

a) chletuieli cu investitiile la bord:

 • cheltuieli cu investitii necesare realizarii activitatilor de agrement la bordul ambarcatiunii de pescuit comercial;
 • cheltuieli pentru investitii necesare realizarii activitatilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcatiunii de pescuit comercial;

b) cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:

 • cheltuieli pentru investitii necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane;
 • cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa;
 • cheltuieli pentru investitii necesare pecuitului recreativ-sportiv pe ambarcatiuni;
 • cheltuieli pentru investitii necesare raelizarii unor centre de pescuit recreativ-sportiv;

c) Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescaresc

 • Cheltuieli pentru investitii noi;
 • Cheltuieli pentru adapatarea/modernizarea unor cladiri existente;
 • Cheltuielicu achizitia de dotari specifice restaurantelor.

d) Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului

 • Cheltuieli pentru investitii ce vizeaza colectarea de deseuri marine sau deseuri pe ape interioare;
 • Cheltuieli pentru investitii ce vizeaza prelucrarea si comercializarea deseurilor marine sau deseurilor de pe ape interioare;
 • Cheltuieli pentru investitii ce vizeaza servicii de intretinere si igienizare a plajelor si a zonelor de agrement.

e) Cheltuieli pentru activitati educationale care privesc pescuitul

 • Cheltuieli pentru investitiile necesare desfasurarii de activitati aducative care privesc pescuitul (Ex. Scoala Altfel;
 • Cheltuieli pentru investitii necesare realizarii de tabere tematice pentru copii in zonele de pescuit.

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate online cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, pana 07.10.2016, ora 14.30.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM PESTE

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.