Se depun proiectele aferente Prioritatii de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri Publice

cladiri_rezidentiale.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a aprobat versiunea finala a Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B – Cladiri Publice, in cadrul POR 2014-2020.

Status: 
Depunere pana la:
Buget: 326,14 milioane euro

Pentru prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, prin prezentul Ghid se lanseaza doua apeluri de proiecte
–    Cod apel: POR/106/3/1 pentru regiunea Bucuresti Ilfov, titlu apel: POR/2016/3/3.1/B/1/BI,
–    Cod apel: POR/97/3/1 pentru celelalte 7 regiuni, titlu apel: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

Obiectiv specific

Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Regiunile eligibile

Investitiile care se vor realiza în cadrul Operatiunii B a Prioritatii de Investitie 3.1 vizeaza toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei.

Prin prezentele apeluri de proiecte nu se finanteaza proiectele pentru obiectivele de investitii localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

Buget

Alocarea financiara pentru aceste apeluri de proiecte aferente prioritatii de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice este de 326,14 milioane euro, din care 281,06 milioane Euro contributie FEDR si 45,08 milioane Euro finantare de la bugetul de stat.

Aceasta alocare (FEDR+BS) este detaliata pe regiunile de dezvoltare, astfel:

tabel

Pentru convertirea în lei a alocarii în aplicatia MySMIS a fost utilizat cursul inforeuro al lunii decembrie 4,5172 lei/Euro.

Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime:

 • Valoare minima eligibila: 100 000 euro*
 • Valoare maxima eligibila: 25 milioane euro

*Criteriul cu privire la valoarea minima a investitiei nu se mentine pe perioada de implementare si durabilitate a investitiei.

Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste 31 decembrie 2023.

Rata de co-finantare acordata in cadrul prezentelor apeluri de proiecte

Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
•    pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),
–    maxim 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul de stat (BS) si minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia solicitantului – autoritati si institutii publice locale, respectiv
–    minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta contributia solicitantului – autoritati publice centrale.
•    pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare: rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),
–    maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta rata de cofinantare din bugetul de stat (BS) si minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia solicitantului – autoritati si institutii publice locale, respectiv
–    minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta contributia solicitantului – autoritati publice centrale.

Solicitantul va asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum si asigurarea altor sume necesare implementarii proiectului.

In cazul proiectelor depuse in parteneriat, ratele de co-finantare mai sus-mentionate se aplica fiecarui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.

(daca e cazul) In cazul unui parteneriat intre una sau mai multe autoritatii publice centrale si una sau mai multe autoritati publice locale, cota de contributie proprie la valoarea totala eligibila la nivelul proiectului va fi stabilita ca urmare a aplicarii diferentiate a cotelor de contributii aferente fiecarei categorii de Solicitanti-membrii din cadrul parteneriatului astfel:
–    20% in cazul autoritatilor publice centrale din regiunea de dezvoltare BI si respectiv 15% in cazul autoritatilor publice centrale din celelalte 7 regiuni de dezvoltare,
–    2% in cazul autoritatilor si institutiilor publice locale.

In cazul proiectelor generatoare de venituri nete, solicitantul sau, in cazul parteneriatului, liderul de parteneriat isi va ajusta cota de contributie tinand cont de valoarea veniturilor nete estimate – a se vedea sectiunea 3 din prezentul ghid.

In cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului va fi stabilita in Acordul de parteneriat.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte pot fi:
•   Autoritatile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizeaza din subordinea Guvernului ori a ministerelor, institutiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritatile administrative autonome (infiintate prin legi organice);
•    Autoritatile si institutiile publice locale:
Unitatile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucuresti (UAT comuna, oras, municipiu, judet, Municipiul Bucuresti si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucuresti),
definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Institutiile publice si serviciile publice organizate ca institutii publice de interes local sau judetean (finantate din bugetul local), aflate in subordinea unitatilor administrativ teritoriale;
Institutia prefectului, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.

•    Parteneriatele intre entitatile de mai sus, in conformitate cu prevederile legale.
Beneficiarii eligibili se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii:
1.    detin (in proprietate publica sau administrare) si ocupa (isi desfasoara activitatea) o cladire   publica (inclusiv in cadrul parteneriatelor)
sau
2.    a. detin (in proprietate publica sau administrare) o cladire publica care este ocupata (in care isi
desfasoara activitatea) de acestia si/sau de alte entitati publice din categoria autoritatilor publice centrale, autoritatilor si institutiilor publice locale (descrise mai sus)/

2.    b. in cazul parteneriatelor, detin (in proprietate publica sau administrare) o cladire publica care este ocupata (in care isi desfasoara activitatea) de cel putin unul dintre membrii parteneriatului si/sau de alte entitati publice din categoria autoritatilor publice centrale, autoritatilor si institutiilor publice locale (descrise mai sus).

Specificul proiectelor ce pot fi depuse in cadrul prezentelor apeluri de proiecte

Solicitantul care se incadreaza in conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finantare, conform regulilor detaliate in cadrul acestui ghid.

Prin prezentele apeluri de proiecte este sprijinita realizarea de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor  publice din mediul urban si rural, detinute (aflate in proprietate publica sau in administrare) de entitatile eligibile mentionate la sectiunile 2.6, 4.1 si ocupate (in care isi desfasoara activitatea) de aceleasi entitati eligibile care le detin si/sau de alte entitati publice decât cele care le detin, dar care se incadreaza in categoria autoritatilor publice centrale, autoritatilor si institutiilor publice locale (descrise la sectiunile 2.6, 4.1) , si care sunt cladiri de interes si utilitate publica, civile (in care utilizatorul principal este omul) (cu exceptia celor industriale).

O cerere de finantare va include o singura cladire publica in cadrul careia solicitantul/tii si/sau ocupantul/tii, dupa caz, isi desfasoara activitatea.

In cazul in care exista cladiri tip corpuri/sectii/pavilioane etc., constructii individuale, amplasate in aceeasi localitate si in acelasi perimetru/parcela/adresa (care au numar cadastral comun sau numere cadastrale alaturate), in cadrul carora solicitantul/tii si/sau ocupantul/tii, dupa caz, isi desfasoara activitatea, o cerere de finantare poate cuprinde una, mai multe sau toate aceste cladiri (componente) care vor face obiectul proiectului, in conditiile prevazute la sectiunile 2.6, 4.1 din prezentul Ghid.

Actiunile sprijinite in cadrul prioritatii de investitii/operatiunii

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, respectiv:

•    imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu peste ultimul nivel, planseu peste subsol), a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
•    introducerea, reabilitarea si modernizarea, dupa caz, a instalatiilor pentru prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare si climatizare, a sistemelor de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
•    utilizarea surselor de energie regenerabila, pentru asigurarea necesarului de energie a cladirii;
•    implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea, instalarea, intretinerea si exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie pentru asigurarea conditiilor de confort interior);
•    inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
•    orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, inlocuirea circuitelor electrice, lucrari de demontare/montare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
•    realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 Criterii de eligibilitate

 • Drepturi asupra imobilului (cladire si teren), obiect al proiectului, la data depunerii cererii de finantare, precum si pe o perioada de minim 5 ani de la data platii finale (asa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de executie a lucrarilor de constructii, in conformitate cu legislatia in vigoare, si sunt mentionate in ghidul general, cu exceptia superficiei si concesiunii.
 • Concordanta cu documentele strategice relevante
 • Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea
 • La finalul implementarii proiectului trebuie atins un nivel de minim 10% din consumul total de energie primara care este realizat din surse regenerabile de energie (la nivel de proiect)
 • Perioada de construire – cladirea este construita (are lucrarile finalizate din punct de vedere fizic) pana la sfarsitul anului 1999
 • Cladirea (componenta) propusa prin prezenta cerere de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare pentru aceleasi lucrari de interventie/activitati aferente operatiunii care sunt realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura.
 • Componenta (cladirea) si activitatile sale se incadreaza in obiectivele prioritatii de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri Publice, si in cadrul actiunilor specifice sprijinite.
 • Cladirea expertizata tehnic, conform reglementarilor tehnice in vigoare, nu este incadrata, prin raport de expertiza tehnica, in clasa I de risc seismic, respectiv cladire cu risc ridicat de prabusire, sau in clasa II de risc seismic, respectiv cladire care sub efectul cutremurului poate suferi degradari structurale majore, si la care nu se afla in executie lucrari de interventie in scopul cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice a constructiei existente
 • Interventiile propuse pentru cladire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primara, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2
 • Proiectul propus spre finantare nu trebuie sa fie incheiat in mod fizic sau implementat integral inainte de depunerea cererii de finantare in cadrul POR 2014-2020, indiferent daca toate platile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar (art. 65 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1303/2013).
 • Cladirea nu este clasata/in curs de clasare ca monument istoric  aflata in patrimoniul UNESCO, in patrimoniul cultural national, in patrimoniul cultural local din mediul urban si rural, dar se accepta o cladire/cladiri amplasate intr-o zona de protectie a monumentelor istorice si/sau in zone construite protejate aprobate conform legii
 • Cladirea nu este utilizata ca lacas de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios
 • Cladirea nu este o constructie cu caracter provizoriu prevazuta a fi utilizata pe o perioada de pana la 2 ani, nu este cladire industriala, nu este atelier sau cladire din domeniul agricol, cladirea publica nu este utilizata*/ destinata a fi utilizata mai putin de 4 luni pe an
 • Cladirea nu este din tipul cladirilor de locuit colective sau asimilate acestora
 • Cladirea este independenta structural, cu o suprafata utila totala mai mare de 250 m²
 • Proiectul nu vizeaza doar o unitate de cladire (o zona/ o parte a cladirii, un etaj sau un apartament dintr-o cladire, chiar daca aceasta/acesta este conceputa/conceput sau modificata/modificat pentru a fi utilizata/utilizarealizat pentrut separat)
 • In cazul in care anumite suprafete din terenul aferent imobilului au fost inchiriate/ date in folosinta gratuita/ concesionate unor persoane juridice, este indeplinita conditia ca respectivele limite ale dreptului de proprietate sa nu fie incompatibile cu realizarea activitatilor/ implementarea proiectului.
 • In cazul in care in cladire exista spatii/unitati de cladire inchiriate/date in folosinta gratuita/concesionate unor persoane juridice.
 • Proiectul nu intra sub incidenta ajutorului de stat sau in cadrul acestuia nu sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.

Eligibilitatea cheltuielilor

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
 • Cheltuieli pentru investitia de baza
 • Alte cheltuieli
 • Cheltuieli de informare si publicitate
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Depunere

Data si ora incepere depunere de proiecte:

Data si ora inchidere depunere de proiecte:

Ambele apeluri au aceeasi perioada de depunere a proiectelor.

Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FEDR si bugetul de stat
Sursa: ADR Centru

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.