Se depun proiectele pentru instalarea de contoare inteligente la nivelul locuintelor

contoare-inteligente.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat apelurile de proiecte pentru finantarea obiectivelor de investitii ce vizeaza instalarea de contoare inteligente la nivelul locuintelor.

Status: Activ
Depunere: 19.09.2017
Buget total: 38,12 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivul specific

Axa Prioritara 6 Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon vizeaza Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, urmarind promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile si cresterea eficientei energetice, respectiv: productia de energie regenerabila, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de energie in industrie, prin OS 6.2., consumul de energie in gospodarii, prin OS 6.3., si energia prin cogenerare de inalta eficienta, prin Obiectivul Specific 6.4.

Prioritatea de investitii 4d – Dezvoltarea si punerea in aplicare a sistemelor de distributie inteligente care functioneaza la tensiuni medii si joase

Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor vizeaza investitii in infrastructura energetica pentru implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la nivelul locuintelor.

Principalul rezultat urmarit prin promovarea proiectelor in cadrul acestui obiectiv specific este:
•    Sistem de masurare inteligenta pentru mai multi consumatori conectati la retele inteligente, respectiv cca. 10.000 de consumatori preponderent casnici in cadrul fiecarei regiuni deservite de catre cei 8 operatori de distributie concesionari (proiecte demonstrative).

Alte rezultate secundare in urma  implementarii acestei masuri sunt:
•    Imbunatatirea gestionarii consumului de energie electrica la nivelul locuintelor prin modificarea comportamentului utilizatorilor de sisteme de masurare inteligenta, care sa conduca la reducerea consumului mediu de energie electrica;
•    Asigurarea facturarii energiei electrice pe baza consumului real;
•    Contributia proiectelor la realizarea viitoarelor retele inteligente de distributie a energiei electrice.

Actiunile finantabile conform POIM

In cadrul acestui obiectiv specific vor fi finantate proiecte care au ca obiectiv implementarea actiunii de mai jos:

  • implementarea distributiei inteligente intr-o zona omogena de consumatori casnici de energie electrica (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distributie concesionari).

Fiecare operator de distributie concesionar va depune un singur proiect demonstrativ care va acoperi o zona omogena care sa cuprinda cca. 10.000 de consumatori preponderent casnici (casnici si non-casnici mici).

Activitatile finantabile in cadrul Obiectivului specific 6.3

Urmatoarele activitati prevazute in proiect pot fi eligibile:

1.    Realizarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice (subsisteme de masurare, subsisteme de transmitere a informatiilor/datelor, subsisteme de gestiune/management a informatiilor/datelor din contoare), incluzand toate elementele componente ale unui sistem de masurare inteligenta (de ex. grupuri de masura, data concentratoare, filtre de semnal si repetoare, sistem de achizitie a datelor din contoare, sistem avansat de procesare si gestionare a datelor masurate); subsistemele de gestiune a informatiilor din contoare pot utiliza arhitectura managementul datelor de la contoare (MDM). Hardware-ul aferent sistemelor inteligente proiectat sa deserveassca toti clientii operatorului poate fi eligibil, in baza unei justificari legat de dezvoltarea ulterioara a sistemului de monitorizare.
2.    Modernizarea/retehnologizarea si/sau extinderea retelei de distributie de joasa/medie tensiune aferente zonei omogene din proiectul propus, in vederea asigurarii conditiilor optime de realizare a sistemelor de masurare inteligenta care sa permita adaptarea acestora la sisteme de comunicare digitale bidirectionale, monitorizarea interactiva, inteligenta si in timp real sau aproape real si gestionarea consumului de energie electrica, cu pierderi minime si cu un nivel inalt de securitate, siguranta si de calitate in aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrica  (de ex. lucrari de modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice aeriene sau subterane sau a instalatiilor/echipamentelor electrice din posturile de transformare pentru asigurarea functionalitatii obligatorii ale sistemelor de masurare inteligenta implementate pe intreg lantul operator de distributie concesionar – consumator final);
3.    Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare realizarii implementarii sistemelor de masurare inteligenta, in conformitate cu OS 6.3.

Tipuri de solicitanti

Solicitantii eligibili in cadrul OS 6.3 sunt:

  •  Operatorii concesionari de distributie energie electrica, care se supun obligatiilor de implementare a contorizarii inteligente in proportie de 80% pana in 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare).

Sucursalele, agentiile, reprezentantele societatilor sau alte dezmembraminte fara personalitate juridica nu sunt eligibile.

Grup tinta
Grupul tinta este reprezentat de consumatorii casnici de energie electrica din Romania.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte

Bugetul alocat apelului de proiecte este impartit dupa cum urmeaza:

Acțiune

Alocare netă POIM (euro)*

Buget limită apel (euro)**

Buget limită contractare (euro)***

Total

38.117.647

57.176.470

48.660.825

Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare

Pentru proiectele finantate prin Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor se asigura finantarea integrala a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regionala si 15% buget de stat.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile

100% (85% FEDR + 15% buget de stat)

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului

0%

Contribuţia comunitară (FEDR) la finanţarea acordată

85%

 

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat)

15% 

Ajutorul se acorda in lei sub forma rambursarii cheltuielilor efectuate si nu poate depasi  5.000.000 euro (inclusiv TVA)/ proiect de investitii.

In conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, aceasta structura de finantare mentionata se aplica necesarului de finantare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenta (non-funding gap) pana la incidenta totalului de costuri eligibile urmand a fi suportata de catre beneficiar.  Calculul necesarului de finantare se va face cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat stabilite in Art. 48 din Regulamentul (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat.

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de natura institutionala, legala si financiara:
a)    Solicitantul este societate legal constituita in conformitate cu legislatia specifica din statul membru a carei nationalitate o detine si are inscrisa activitatea de distributie energie electrica;
b) Solicitantul este operator concesionar de distributie energie electrica in una din cele 8 regiuni de operare (acoperite de operatorii de distributie concesionari);
c)    Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
1)    este in incapacitate de plata, in stare de insolventa conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
2)    este in stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
3)    nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, si bugetului local in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;
4)    Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnari definitive datorate unei conduite prefesionale indreptata impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
5)    Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
6)    face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
7)    este o intreprindere in dificultate, in conformitate cu prevederile art. 2, punctul  18  din  Regulamentul (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat.
d)    Solicitantul demonstreaza capacitate de management de proiect, prin informatii privind Unitatea de Implementare a Proiectului;
e)    Solicitantul demonstreaza capacitate tehnica, pentru sustinerea activitatilor proiectului. In cazul in care beneficiarul implementeaza el insusi o parte sau toate activitatile proiectului, trebuie sa dovedeasca faptul ca detine personal calificat (cel putin 3 ani experienta in domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfasoara);
f)    Reprezentantul legal al solicitantului nu se afla in situatie de conflict de interese, astfel cum este definit de legislatia nationala;
g) Solicitantul demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului printr-o cifra de afaceri inregistrata in cel putin unul din ultimii trei ani fiscali, in valoare minim egala cu valoarea grantului solicitat. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind cifra de afaceri, trebuie sa dovedeasca accesul la o linie de credit valabila pe durata de implementare a proiectului care sa dovedeasca capacitate financiara acceptabila corelata cu planul de activitati, printr-o scrisoare de intentie emisa de o institutie bancara. De asemenea, isi va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile;
h) Solicitantul a inregistrat profit net sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat;
i)  Solicitantul justifica necesitatea finantarii proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ).

Eligibilitatea proiectului

Proiectele depuse in cadrul obiectivului specific 6.3. trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a)    Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni finantabile mentionate in POIM, corespunzatoare Axei Prioritare 6, Obiectivul specific 6.3 definit in prezentul ghid al solicitantului, iar perioada de implementare a proiectului se incadreaza in perioada de eligibilitate (intre data declararii eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM si 31.12.2023), cu respectarea principiului “demararea lucrarilor”.
b)    Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maxim 48 de luni si sa nu depaseasca data de 31.12.2023.
c)    Scopul si obiectivele proiectului sunt in concordanta cu actiunea eligibila in cadrul Obiectivului specific 6.3 si cu activitatile eligibile prezentate la sectiunea 1.3 Activitati eligibile din prezentul ghid si vizeaza investitii in infrastructura energetica, conform definitiei din art.2, alin. 130, din Regulamentul de ajutor de stat exceptat.
d)    Proiectul a fost aprobat de catre solicitant in conditiile legislatiei aplicabile
e)    Proiectul este localizat in regiunile mai putin dezvoltate: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud- Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru
Proiectele implementate in regiunea Bucureti-Ilfov nu sunt eligibile.
f)    Activitatea economica identificata prin codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibila si prin proiect nu se sprijina in nici un fel activitatile/sectoarele excluse , conform Articolului 1, alin.3 din Regulamentul de ajutor de stat exceptat si articolul 3, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala.
g)    Retelele de distributie a energiei electrice in cadrul careia se realizeaza sistemul de masurare inteligenta sunt supuse in integralitate reglementarii tarifelor si accesului in conformitate cu legislatia referitoare la piata interna a energiei.
h)    Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalitatii de sanse si politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabila, tehnologia informatiei; achizitiile publice; informare si publicitate; ajutorul de stat precum si orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale si de investitii, dupa caz.
i)    Proiectul pentru care se solicita finantare nu a mai beneficiat de finantare din fonduri publice, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie).
j)    Bugetul proiectului respecta indicatiile privind incadrarea in categoriile de cheltuieli, conform Anexei 5 la prezentul ghid.
k)    Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste diferenta dintre costurile eligibile si profitul din exploatare aferent investitiei, in valoare limita per proiect de 5.000.000 euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna anterioara depunerii cererii de finantare) .
l)    Pentru lucrarile la nivelul retelelor:
In cazul proiectelor care vizeaza obiective de investitie asupra unor imobile, se va proba dreptul de proprietate/concesiune/superficie al operatorului asupra imobilelor. De asemenea, se va proba ca imobilele supuse investitiei indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare:
o    sunt disponibile pentru investitii
o    sunt libere de orice sarcini, in sensul ca nu este afectat de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului
o    nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica
o    nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

Pentru investitii unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu se va prezenta acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil:

  • Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in  care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale unde acestea exista;
  • Acordul proprietarilor personae fizice si juridice de drept privat privind accesul asupra terenurilor/proprietatii (la contractare).

Pentru montarea contoarelor de masurare inteligenta:
Acordul proprietarilor personae fizice si juridice de drept privat privind accesul asupra proprietatii (la contractare), acolo unde este cazul

m)    Proiectul este  prevazut in programul de investitii al solicitantului.

Indeplinirea conditiilor de natura institutionala, legala si financiara se probeaza cu aplicarea corespunzatoare de catre AM POIM a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.”

Eligibilitatea cheltuielilor  

Pentru a fi rambursata, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ, urmatoarele conditii cu caracter general, conform HG 399/2015
a)    sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre data declararii eligibilitatii proiectului de catre AMPOIM si 31 decembrie 2023;
b)    sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c)    sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d)    sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e)    sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f)    sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g)    sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013

In plus, o cheltuiala este eligibila daca:
Activitatile proiectului prezent pentru care se ramburseaza cheltuiala nu au fost finantate, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, din fonduri publice.

Nu sunt eligibile pentru a fi decontate in cadrul Obiectivului specifice 6.3  urmatoarele tipuri de cheltuieli din Anexa 6 la prezentul ghid (in conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h  din HG nr. 399/2015) si cu prevederile Art. 48 din Regulamentul nr.651/2014:
•    Cheltuieli aferente contributiei in natura
•    Cheltuieli cu amortizarea
•    Cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite
•    Cheltuieli de leasing
•    Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
•    Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru unitatea de implementare a proiectului
•    Cheltuieli pentru achizitia de echipamente second-hand
•    Cheltuieli cu amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si de arbitraj
•    Cheltuieli generale de administratie
•    Cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect
•    Cheltuieli pentru consultant in elaborare studii de piata/evaluare
•    Cheltuieli aferente managementului de proiect
•    Cheltuieli de informare, comunicare si publicitate
•    Cheltuielile cu studiile de teren
•    Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie
•    Cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii (realizate inainte de demararea lucrarilor)
•    Cheltuieli pentru proiectare si inginerie (realizate inainte de demararea lucrarilor)
•    Cheltuieli pentru achizitia terenului, cu sau fara constructii (realizate inainte de demararea lucrarilor)
•    Cheltuieli pentru  comisioane, cote, taxe, costul creditului.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Solicitarile se vor primi in perioada 19.09.2016 – 19.09.2017.

Data limita de primire a proiectelor este corelata cu cadrul de performanta al programului. AM POIM poate prelungi termenul de depunere in functie de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, ritmul de implementare sau alte considerente obiective.

Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului. Proiectele care au parcurs etapa de pregatire a portofoliului de proiecte vor fi depuse prin MySMIS 2014.

Pentru etapa de pregatire a portofoliului de proiecte, cererile de finantare vor fi depuse, intr-un singur exemplar, pe CD, urmand ca transmiterea prin MySMIS 2014 sa se realizeze conform indicatiilor de la Capitolul 3.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FEDR si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

One thought on “Se depun proiectele pentru instalarea de contoare inteligente la nivelul locuintelor”

  1. Marian spune:

    Ar fi cazul sa se opteze pentru implementarea unor astfel de contoare inteligente in mai multe dintre intreprinderi, cel putin in orasele mari. Adaugarea de instalatii electrice moderne, care sa ajute la economisirea de curent electric, ar fi un avantaj atat pentru distribuitorii serviciilor, cat si pentru clienti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.