Se depun proiectele pentru implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial

energie.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat apelurile de proiecte pentru implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial.

Status: Activ
Depunere: 17.10.2017
Buget total: 11,75 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivul specific

Axa Prioritara 6 Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon vizeaza Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, urmarind promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile si cresterea eficientei energetice, respectiv: productia de energie regenerabila, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul de energie in industrie, prin OS 6.2., consumul de energie in gospodarii, prin OS 6.3., si energia prin cogenerare de inalta eficienta, prin Obiectivul Specific 6.4.

Prioritatea de investitii 4b. Promovarea eficientei energetice si a utilizarii energiei din surse regenerabile in intreprinderi

Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali promoveaza actiuni orientate spre implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Rezultatul urmarit prin promovarea proiectelor in cadrul acestui obiectiv specific este:
•    Capacitate intarita a producatorilor industriali de a identifica si implementa masuri de eficienta energetica prin introducerea de sisteme de monitorizare, in vederea inregistrarii de economii in consumul de energie si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatilor sprijinite.

Alte rezultate secundare la nivelul consumatorilor industriali care vor implementa aceste masuri sunt:
•    Contorizare avansata in interiorul proceselor tehnologice, pe toate fluxurile de energie (electrica, termica, apa, aer comprimat, etc.) in vederea identificarii pierderilor de energie si a potentialului de economisire si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficientei pentru masurile de crestere a eficientei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului.
•    Promovarea unui instrument de masura on-line a efectelor pozitive ale aplicarii masurilor de eficienta energetica si un efect de incurajare a multiplicarii acestor aplicatii la nivelul industriei.

Actiunile sprijinite si activitati

Actiunile finantabile conform POIM

In cadrul acestui obiectiv specific vor fi finantate proiecte care au ca obiectiv implementarea actiunii de mai jos:

 • Implementarea unui numar de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Activitatile finantabile in cadrul Obiectivului specific 6.2.

Urmatoarele activitati prevazute in proiect pot fi eligibile:

1.    Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

 • Instalatii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la intreprinderi din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, in scopul de reducere imediata a pierderilor, cuantificarea potentialului de economisire si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficientei pentru masurile de crestere a eficientei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului, inclusiv:
  –    Sisteme de monitorizare (hardware si software): senzori pentru instrumente de masura si/sau instrumente de masura si dispozitive de control pentru date de proces industrial;
  –    RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din camp, sistem de comunicare date, statie;
  –    Sistem de comunicare date;
  –    Statie master (statia la care ajung toate comunicatiile si care este legata de toate echipamentele si subsistemele);
  –    Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor solutii sau actiuni si/sau optimizarea acestor actiuni.
  –    Alte echipamente, numai daca sunt necesare implementarii proiectului (ex. autolaboratoare de masurari energetice, analizoare de gaze, etc).

  Pot fi avute in vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezinta extinderea de sisteme de monitorizare existente.

2.    Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, autorizatiilor etc);

3.    Managementul proiectului, auditul proiectului;

4.    Informare si publicitate.

Atentie !  Proiectul poate avea in vedere toate fluxurile de energie existente in cadrul intreprinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare (energie electrica, energie termica, energie mecanica).

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activitatile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecventei si complexitatii, in functie de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

Tipuri de solicitanti

Solicitantii eligibili in cadrul OS 6.2 sunt:

 • Societatile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, in vederea identificarii rapide a solutiilor imediate de reducere a consumurilor si pentru care trebuie sa existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicarii masurilor de crestere a eficientei energetice.

Grup tinta
Nu se aplica.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte
Bugetul alocat apelului de proiecte este impartit  dupa cum urmeaza:

Acțiune

Alocare netă POIM (euro)*

Buget limită apel (euro)**

Buget limită contractare (euro)***

Total

11.752.941

17.629.411

14.103.529

AM POIM va primi cereri de finantare cu o valoare eligibila ce reprezinta aproximativ 150% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limita pe apel) si va putea contracta pana la 120% din alocarea bruta la nivelul Obiectivului Specific 6.2., intr-o anumita marja, in functie de nivelul de supracontractare de la nivelul intregii axe prioritare 6.

Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare

Pentru proiectele finantate prin Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali se asigura finantarea integrala a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regionala si 15% buget de stat.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile

100% (85% FEDR + 15% buget de stat)

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului

0%

Contribuţia comunitară (FEDR) la finanţarea acordată

85%

 

Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat)

15% 

 

Valoarea maxima eligibila a finantarii nerambursabile acordate pentru o intreprindere unica (indiferent de tipul acesteia- mica, mijlocie sau mare) nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioara depunerii cererii de finantare.

Valoarea proiectului nu trebuie limitata la 200.000 euro, solicitantul avand posibilitatea de a-si asuma o valoarea mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

Ajutor de minimis

Pentru proiectele finantate prin Axa Prioritara 6 Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali, beneficiarii eligibili sunt beneficiari privati care se supun regulilor ajutorului de minimis privind interventia publica.

Finantarea proiectelor in cadrul acestui obiectiv specific este de tip nerambursabil si consta in decontarea, in baza unei scheme de ajutor de minimis aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1635/18.08.2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind reducerea consumului de energie la consumatorii industriali, pana la nivelul stabilit prin Contractul de Finantare, a cheltuielilor eligibile realizate pentru implementarea proiectului.

Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Obiectivului Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali, se face in baza Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis).

Pentru a stabili contributia proprie si a determina cuantumul maxim al finantarii nerambursabile pe care il poate solicita, solicitantul va avea in vedere, la intocmirea bugetului de proiect, conditiile de eligibilitate a cheltuielilor si valoarea totala a ajutoarelor de minimis obtinute in ultimele 3 exercitii financiare. Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre solicitant fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.

Valoarea maxima totala a ajutoarelor de minimis de care beneficiaza solicitantul intreprindere unica pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentului ghid, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro. Plafonul se aplica asupra cheltuielilor eligibile, asa cum sunt prezentate in Cererea de finantare din Anexa 1a si se exprima ca grant in numerar. Toate sumele utilizate sunt brute, mai precis inainte de deducerea impozitelor sau a taxelor.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu orice ajutor de minimis in limita plafonului stabilit la sectiunea 1.8. Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare din ghid. Astfel, daca intre intreprinderile care beneficiaza de ajutorul de minimis in cadrul Obiectivului Specific 6.2 exista cel putin una dintre relatiile mentionate la sectiunea 2.1, lit.j, respectivele structuri vor fi tratate ca o singura «intreprindere unica», iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioada de 3 ani fiscali (anul curent si anii anteriori), impreuna cu suma solicitata,  nu va depasi suma de 200.000 euro.

In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.

In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutoarele de minimis acordate in cadrul Obiectivului Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte scheme de minimis, in limita plafonului relevant prevazut la sectiunea 1.8.Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare, din prezentul ghid.

Ajutoarele de minimis acordate in cadrul Obiectivului Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali se cumuleaza cu alte ajutoare de stat legate de aceleasi costuri eligibile, fara a se depasi intensitatea ajutorului de stat stabilita prin Regulamente sau Decizii adoptate de catre Comisia Europeana.

Ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte scheme de minimis, in limita plafonului de 200.000 euro prevazut mai sus.

Data acordarii ajutorului de minimis

Ajutoarele de minimis se considera acordate in momentul in care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit intreprinderii in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se platesc intreprinderii respective.

Pentru prezentul Ghid al Solicitantului, data acordarii ajutorului este data la care intra in vigoare contractul de finantare aferent proiectului propus prin cererea de finantare, indiferent de momentul realizarii platilor sau efectuarii rambursarilor catre bemeficiar.

Atentie!! Daca valoarea totala a unui ajutor de minimis ce se intentioneaza a fi acordata, cumulata cu valoarea ajutoarelor de minimis/3 ani fiscali, depaseste plafonul de minimis specific, respectiv 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depaseste acest plafon.

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de natura institutionala, legala si financiara:

a)    Solicitantul este societate legal constituita in Romania (conform Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare) si isi desfasoara activitatea in Romania la momentul depunerii cererii de finantare.

Atentie!
Sucursalele, agentiile, reprezentantele societatilor sau alte dezmembraminte fara personalitate juridica nu sunt eligibile. In cazul proiectelor realizate la nivelul unitatilor independente (definite conform art. 9 pct.2 din Legea nr. 121/2014), cererea de finantare va fi depusa de firma fondatoare (societatea cu mai multe sucursale/puncte de lucru).

b)    Solicitantul este societate din industrie (deruleaza activitati economice eligibile din sectoare aferente sectiunii B – Industria extractiva si sectiunii C – Industria prelucratoare, definite conform codificarii CAEN Rev. 2 – prezentate in Anexa 9);

Atentie!
Se va lua in considerare codul CAEN al activitatii pentru care solicitantul intentioneaza sa acceseze fonduri in cadrul Obiectivului Specific 6.2, conform Anexei 9 la ghid privind codurile CAEN eligibile

c)    Solicitantul este o societate cu consumuri de energie de peste 1.000 tep/an, care este supusa  obligatiilor de raportare  impuse de  prevederile Legii 121/2014 privind eficienta energetica, indeplinind conditiile prevazute la art. 9;
d)    Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
1)    este in incapacitate de plata, in stare de insolventa conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
2)    este in stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
3)    nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, si bugetului local in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;
4)    Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnari definitive datorate unei conduite prefesionale indreptata impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
5)    Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
6)    face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
e)    Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii UIP, nu se afla in situatie de conflict de interese, astfel cum este definit de legislatia nationala.
f)    Solicitantul demonstreaza capacitate de management de proiect, prin informatii privind Unitatea de Implementare a Proiectului.
g)    Solicitantul demonstreaza capacitate tehnica pentru sustinerea activitatilor proiectului. In cazul in care beneficiarul implementeaza el insusi o parte sau toate activitatile proiectului, trebuie sa dovedeasca faptul ca detine personal calificat (cel putin 3 ani experienta in domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfasoara).
h)    Solicitantul demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului printr-o cifra de afaceri inregistrata in cel putin unul din ultimii trei ani fiscali, in valoare minim egala cu valoarea grantului solicitat. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind cifra de afaceri, trebuie sa dovedeasca accesul la o linie de credit valabila pe durata de implementare a proiectului care sa dovedeasca capacitate financiara acceptabila corelata cu planul de activitati, printr-o scrisoare de intentie emisa de o institutie bancara. De asemenea, isi va asuma acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.
i)    Solicitantul a inregistrat profit net sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat;
j)    Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat intreprinderea unica in ultimii 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare), cumulata cu valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate in conformitate cu prevederile prezentului ghid, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro la data acordarii ajutorului.

Atentie! In sensul Regulamentului de minimis, intreprinderea unica reprezinta un grup de intreprinderi legate. Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplica intreprinderii unice, adica grupului de intreprinderi legate (din care intreprinderea solicitanta face parte), si nu fiecarei intreprinderi in parte.

k)    Solicitantul se angajeaza sa aplice masurile de imbunatatire a eficientei energetice stabilite pe baza informatiilor obtinute din sistemul de monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicita finantare prin Obiectivul Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, interiorul unui interval de  maxim 3 ani pentru beneficiarii incadrati in categoria IMM, respectiv maxim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria intreprinderilor mari, de la efectuarea platii finale in cadrul proiectului.
l)    Solicitantul respecta prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica de transmitere a declaratiei de consum total de energie si a chestionarului de analiza energetica la ANRE, a programului de imbunatatire a eficientei energetice, precum si numirea unui manager energetic atestat.

Eligibilitatea proiectului

Proiectele depuse in cadrul Obiectivului Specific 6.2. trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a)    Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni finantabile mentionate in POIM, corespunzatoare Axei Prioritare 6, Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.
b)    Scopul si obiectivele proiectului sunt in concordanta cu actiunea eligibila din cadrul Obiectivului specific 6.2 si cu activitatile eligibile enumerate la sectiunea 1.3.2 Activitati finantabile in cadrul Obiectivului specific 6.2.
c)    Proiectul este localizat in regiunile mai putin dezvoltate: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru.
Atentie! Proiectele implementate in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov nu sunt eligibile.
d)    Perioada de implementare a proiectului se incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor (intre 01.01.2014 si 31.12.2023) si nu depaseste 18 luni de la data semnarii Contractului de finantare.
e)    Activitatea economica identificata prin codul CAEN pentru care se solicita finantarea este eligibila si prin proiect nu se sprijina in nici un fel activitatile/sectoarele excluse conform articolului 1, alin.1 din Regulamentul de minimis si articolul 3, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala.

Atentie! In cadrul OS 6.2, in conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis si ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala, nu se acorda sprijin financiar pentru urmatoarele:
1.    ajutor destinat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
2.    ajutor destinat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole
3.    ajutor destinat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
o    atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau
o    atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari.
4.    ajutor privind dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
5.     ajutor destinat activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
6.    ajutor conditionat de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
7.    ajutor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri acordate societatilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost;
8.    ajutor pentru fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun.
9.    investitiile care vizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale activitatilor enumerate in anexa I la Directiva 2003/87/CE;
10.    facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului:   
–    „productia primara de produse agricole” inseamna productia de produse enumerate in anexa I la Tratatul UE (produse ale solului si ale cresterii animalelor, fara a se mai efectua o alta operatiune de modificare a naturii produselor respective).
–    „prelucrarea produselor agricole”inseamna orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare;
–    „comercializarea produselor agricole”inseamna detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele excluse mentionate la pct. 1, 2 si 3 cat si in sectoarele care intra in sfera de acordare a finantarii, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activitati, cu conditia sa dovedeasca fie separarea activitatilor, fie o distinctie intre costuri, astfel incat activitatile desfasurate in sectoarele excluse sa nu beneficieze de ajutoarele acordate in temeiul Obiectivului specific 6.2 din POIM.

f)    Nu sunt propuse operatiuni care sunt incheiate in mod fizic sau implementate integral, indiferent daca toate platile aferente au fost efectuate, iar contributia publica relevanta a fost platita beneficiarilor la momentul depunerii cererii de finantare, in conformitate cu art 65 alin.6, din Regulamentul UE nr. 1303/2013.
g)    Bugetul proiectului respecta indicatiile privind incadrarea in categoriile de cheltuieli, conform Anexei 5 la prezentul ghid in conformitate cu Cererea de finantare.
h)    Valoarea finantarii nerambursabile solicitate pentru cheltuieli eligibile nu depaseste plafonul de 200.000 euro (echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna anterioara depunerii cererii de finantare)
i)    Valoarea actualizata neta financiara (VANF) este mai mica decat 0:
j)    Proiectul pentru care se solicita finantare nu a mai beneficiat de finantare din fonduri publice,  in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie), dupa caz
k)    Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalitatii de sanse si politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabila, tehnologia informatiei; achizitiile publice; informare si publicitate; ajutorul de stat precum si orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale si de investitii, dupa caz.
l)    Pentru imobilele unde sunt realizate investitiile, solicitantul detine dreptul de proprietate/concesiune/ folosinta pe o perioada de cel putin cinci ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului si are dreptul de a realiza lucrarile prevazute prin proiect.

De asemenea, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
–    l1.Nu sunt afectate de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului;
–    l2.Nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica;
–    l3.Nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

Indeplinirea conditiilor de natura institutionala, legala si financiara se probeaza cu aplicarea corespunzatoare de catre AM POIM a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.”

Eligibilitatea cheltuielilor  

Pentru a fi rambursata, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ, urmatoarele conditii cu caracter general, conform nr. HG 399/2015
a)    sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023;
b)    sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c)    sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d)    sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau organismul intermediar si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e)    sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f)    sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g)    sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

In plus, o cheltuiala este eligibila daca:
–    activitatile proiectului prezent pentru care se ramburseaza cheltuiala nu au fost finantate, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, din fonduri publice

In cadrul OS 6.2, nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli (in conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h din HG nr. 399/2015):
–    cheltuieli aferente contributiei in natura
–    cheltuieli cu amortizarea
–    cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite
–    cheltuieli de leasing
–    cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
–    cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport
–    cheltuieli generale de administratie
–    dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare
–    alte comisioane aferente creditelor
–    achizitia de echipamente second-hand
–    amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata si arbitraj
–    costurile pentru operarea obiectivelor de investitii
–    cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie
–    cheltuielile cu activitati legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

Atentie! Sollicitantul isi asuma obligatia de a nu primi finantari din alte surse publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanctiunea rezilierii contractului; solicitantul va depune o declaratie care atesta ca nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Declaratia de eligibilitate a solicitantului- Anexa 1.1 la Cererea de finantare).

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 17.10.2017, ora 10:00.

Atentie! In cadrul aceluiasi apel un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare (pentru proiecte diferite), cu conditia respectarii conditiilor privind ajutorul de stat (vezi Cap. 1.9 Ajutor de minimis) si celelalte conditii de eligibilitate.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere in functie de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.
Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FEDR si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.