Se depun proiectele pentru prioritatea de investitie 2.1.A – microintreprinderi

finantare-microintreprinderi.jpg

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat primul apel de proiecte pentru microintreprinderi ce vor primi finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.

Status: Activ
Depunere:  08.11.2019
Buget: 77,4 milioane de euro

In perioada 08.07.2019 ora 12:00:00 – 08.11.2019, ora 12.00, se pot depune spre finantare proiecte – prin POR 2014-2020, Axa prioritara 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala1 . Ea este dedicata sprijinirii dezvoltarii microintreprinderilor, pe de o parte si a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de alta parte2 . In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii (municipiul Tulcea, orasele Babadag, Isaccea, Macin si Sulina3 ).

Actiunile sprijinite in cadrul prioritatii de investitii

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:

• Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii
• Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis. Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea eligibila a investitiei. Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

Valoarea eligibila minima a unui proiect

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte. Cuantumul finantarii nerambursabile solicitate nu poate depasi plafonul de minimis. In plus, cuantumul finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa reprezinte maximum 90% din valoarea eligibila a proiectului.

Alocarea apelului de proiecte

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 77,4 milioane de euro. Aceasta alocare este detaliata pe regiunile de dezvoltare regionala astfel:

Regiunea de dezvoltare   Nord Est   Sud Est   Sud Muntenia   Sud Vest Oltenia   Vest      Nord Vest     Centru

Eligibilitatea solicitantului

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor

2. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia

a. Regio finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile (clase9 CAEN10), asa cum sunt enumerate in Anexa 2 la Ghidul specific (conform Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 760/25.05.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020). Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 ”Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica
b. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii.
c. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) in care se va realiza investitia/proiectul trebuie declarat si autorizat distinct la locul de implementare a proiectului . Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea intr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin declaratia de angajament) ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si/sau sa autorizeze clasa CAEN vizata de investitie, la locul de implementare. Conditia 2.b. de mai sus ramane aplicabila.
d. Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN. In cazul in care investitia presupune achizitia unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura si functiile sale, poate fi exploatat in desfasurarea inclusiv a unor activitati adiacente, ce apartin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizata de proiect este reprezentata de ”domeniul principal”, respectiv domeniul in care bunul respectiv este utilizat in mod preponderent.

3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2016, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 5 ianuarie 2015 (prima zi lucratoare din anul 2015) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.

Criteriile privind durata de activitate si profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate).

4. a) Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare Sau b) Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare

5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura

a. contributia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibila a proiectului;
b. finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul;
c. resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

La depunerea cererii de finantare, solicitantul va completa declaratia de eligibilitate, prin care isi asuma capacitatea financiara.

Dupa etapa de evaluare tehnica si financiara, solicitantul va prezenta dovada capacitatii financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de banca/ institutie financiar bancara).

6. Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentante in Declaratia de eligibilitate

7. Locul de implementare a proiectului

Eligibilitatea proiectului

1. Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.

Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (clasa CAEN). In cazul in care investitia presupune achizitia unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura si functiile sale, poate fi exploatat in desfasurarea inclusiv a unor activitati adiacente, ce apartin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizata de proiect este reprezentata de ”domeniul principal”, respectiv domeniul in care bunul respectiv este utilizat in mod preponderent.

Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati.

2. Tipuri de investitii eligibile

Programul finanteaza doar anumite tipuri de investitii, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii:

a. Investitii in active corporale
i. lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
ii. achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.
iii. achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

b. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;

c. Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii de tipul celor mentionate la punctele a.iii. si/sau c. de mai sus si/sau realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii.

2.1.A. Microintreprinderi Ghidul solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor 18 Nu sunt eligibile proiectele care includ investitii demarate (i.e. a fost inceputa executia lucrarilor de constructii sau a fost data o comanda ferma de bunuri) inainte de semnarea contractului de finantare.

3. (pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii, indiferent daca se supun sau nu autorizarii) Proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

In acest sens, solicitantul va completa, pe proprie raspundere, Declaratia de eligibilitate.

Realizarea unor lucrari de extindere a unui spatiu de productie a carui construire a beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare se considera a respecta aceasta conditie de eligibilitate.

4. Valoarea eligibila a proiectului este de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Valoarea eligibila a proiectului reprezinta suma cheltuielilor eligibile ale proiectului.

5. Contributia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului reprezinta minimum 10,00%.

6. Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data de 31.12.2023

Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului si nu depaseste data de 31.12.2023.

Pe parcursul implementarii proiectului, perioada de implementare de dupa semnarea contractului poate fi extinsa cel mult pana la dublul acestei perioade.

7. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea.

Eligibilitatea cheltuielilor

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
 • Cheltuieli pentru investitia de baza
 • Alte cheltuieli

In cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

a. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-202;
b. achizitionarea de terenuri si/sau constructii;
c. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere;
d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii – e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativgospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie);
e. costuri de personal;
f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor;
g. contributia in natura;
h. amortizarea;
i. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
j. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”;
k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii;
l. Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica” de mai sus.

Perioada in care pot fi depuse proiectele

Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.07.2019, ora 12:00.
Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 08.11.2019, ora 12:00.

Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Cererile de finantare se depun prin intermediul aplicatiei MySMIS.

Pentru indeplinirea masurilor de informare si publicitate (legate de obligatia de a promova faptul ca proiectele sunt finantate de Uniunea Europeana si Guvernul României, prin Programul Operational Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuala al POR 2014-2020.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

 Anexe

Sursa: MDRAP
Finantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala si Guvernul Romaniei

3 thoughts on “Se depun proiectele pentru prioritatea de investitie 2.1.A – microintreprinderi”

 1. Balici Mihai spune:

  Vedeti ca aveti o greseala la paogramul POR 2.1 microintreprinderi
  regiunea NORD VEST nu este eligibila

 2. Ciprian Patrasca spune:

  Buna ziua,
  Sunt interesat de deschiderea unui service auto in mediul urban.
  Exista un program care sa finanteze o astfel de afacere?
  Precizez ca nu am o societate comerciala infintata, deci nu pot accesa programul P.O.R.2.1.A.

  Multumesc anticipat!

  1. Balici Mihai spune:

   o sa puteti accesa prin programul START UP NATION sau START UP ROMANIA
   Balici Mihai
   email [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.