Se pot depune planurile de afaceri pentru programul Rural

rural-dezvoltare.jpg

Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) a anuntat ca, incepand cu data de  20.07.2016, ora 10.00, este activa aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul Programului national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea IMM in mediul rural.

Status: INACTIV
Depunere: 29.07.2016
Suma maxima: 25.900.000 lei

Obiectivul programului

Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural, implementat in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea si sprijinirea infiintarii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate in mediul rural prin cresterea numarului de locuri de munca si al IMM-urilor in mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor infiintate in mediul rural la sursele de finantare, in contextul reducerii discrepantelor economice dintre mediul urban si cel rural.    

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Schema se aplica in mediul rural, pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Buget

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 25.900.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 207 de beneficiari.

Schema de minimis se aplica pana la 31 decembrie 2016, platile se vor face pana la 31 decembrie 2016.

Beneficiari

Notiunea de “intreprindere unica” include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv: societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, care se incadreaza la data solicitarii in una dintre urmatoarele categorii:

a) sunt organizate in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale).

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societati, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)    sunt organizate in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)    sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale).
c)    sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
d)     au capital social integral privat;
e)     au sediul social sau punctul/punctele de lucru in mediul rural si implementeaza proiectul in mediul rural;
f)     asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
g)     sunt inregistrate pe teritoriul Romaniei la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea de cel putin 3 ani fiscali consecutivi;
h)    codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului ( anexa nr.13) si autorizat de minim 3 ani anteriori inscrierii, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
i)     nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
j)     au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani si au renuntat partial sau total la finantare);
k)    nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.   

In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera k), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.

In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.

In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012  al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.

Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta. Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.

Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
l)    nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
m)    nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;
n)    au transmis formularul de raportare tehnica in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale de care au beneficiat in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani);

(1) Nu beneficiaza de prevederile Programului:

•    intermedieri financiare si asigurari:
–    641 – Intermediere monetara
–    642 – Activitati ale holdingurilor
–    643 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
–    649 – Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
–    651 – Activitati de asigurari
–    652 – Activitati de reasigurare
–    653 – Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
–    661 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
–    662 – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
–    663 – Activitati de administrare a fondurilor

•    tranzactii imobiliare:
–    681 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
–    682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
–    683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

•    6910 –  Activitati juridice

•    920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri

•    productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
–    110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
–    1200 – Fabricarea produselor din tutun
–    2540 – Fabricarea armamentului si munitiei
–    2051 – Fabricarea explozivilor
–    4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun
–    4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
–    4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
•    productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, precum si:
a)    activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 :
–    031 – Pescuitul
–    032 – Acvacultura
b)    activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
c)     activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
a.    cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
b.    cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.
d)    activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)    ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f)    ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN  Rev.2)
–    051 – Extractia carbunelui superior
–    052 – Extractia carbunelui inferior
–    061 –  Extractia petrolului brut
–    062 –  Extractia gazelor naturale
–    0721 – Extractia minereurilor de uraniu si toriu
–    0892 – Extractia turbei
–    091 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
–    099 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
–    ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau  contra cost.

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate (cele mentionate mai sus), cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.

Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC, afini si rudele acestora pina la gradul II inclusiv, ofertanti sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile ori in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC rudele acestora pina la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaratie in acest sens, atasata dosarului de achizitie, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese.

Nota referitoare la conflictul de interese :
Legislatie conexa: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea  faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si Noul Cod Penal al Romaniei;

 Proiecte eligibile:

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

–    Alocatie Financiara Nerambursabila (AFN) – maxim 90% din valoarea totala a  cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 14 la prezenta procedura. Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 125.000 lei/beneficiar;
–    Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Cheltuieli eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a)    Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
b)    Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c)     Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand  vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
d)    Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
e)    Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);
f)    Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
g) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
h) Realizarea unei pagini web  pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web si care trebuie sa fie functionala la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
j) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert, productie sau servicii;
k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;  
l) Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
m) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta, dar nu mai mult de 5500 lei – aceasta activitate poate fi efectuata  inainte de semnarea Contractului de finantare). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. In caz contrar ajutorul financiar nu se acorda.

In planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pentru care se acceseaza finantarea. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura cu fluxul subactivitatilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distributie/vanzare), care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN autorizat  pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Rev 2”.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia celui prevazut la lit.l), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritorale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (denumite in continuare OTIMMC) bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire, cu obligativitatea trimiterii catre OTIMMC anual a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii.

Cheltuieli neeligibile:

Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/actionari au calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in anul 2016. Se excepteaza de la aceasta prevedere firmele incubate si beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot sa primeasca ajutor pe cel mult 2 programe, in limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013. O intreprindere nu poate avea in acelasi timp calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achizitionate si decontate in cadrul programului.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

Durata proiectelor:

Beneficiarul de AFN are obligatia sa angajeze pana la depunerea decontului minim 1 salariat pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi si sa mentina numarul de salariati pe perioada nedeterminata existenti la momentul deschiderii inscrierii on-line a planului de afaceri cumulat cu locurile de munca cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata nou create in cadrul programului, pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare nerambursabile;

Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data.

Proiectele se depun online aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Bugetul de stat
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.