Se pot depune planurile de afaceri pentru programul START

antreprenori.jpg

Pe 16 august 2016, Directia Antreprenoriat si Programe pentru IMM a Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri lanseaza programul national pentru start-up-uri (Programul START). Aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul Programului START 2016 va fi activa incepand cu data de 16.08.2016, ora 10:00 si pana in data de 30.08.2016, ora 20:00.

Status: INACTIV
Depunere: 30.08.2016
Suma maxima: 17.000.000 lei

Obiectivul programului

 Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri  (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM,  in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis.

Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Buget

Schema este valabila pana la 31 decembrie 2016, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2017.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 339/2015  a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 17.000.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2016 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 141 de beneficiari.

Beneficiari

Pot beneficia de prevederile Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:
a)    sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare; Societatile cu raspundere limitata debutant (SRL-D) nu sunt eligibile in cadrul programului.
b)    sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
c)      este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;
d)  au capital social integral privat;
e)  nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati sau actionari care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.
f)    sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
g)    codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului ( anexa nr.13) si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
h)    au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri ;
i)       nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
j) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
k)    nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente.

Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC, afini si rudele acestora pana la gradul II inclusiv, ofertanti sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile ori in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC rudele acestora pana la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaratie in acest sens, atasata dosarului de achizitie, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese. O intreprindere nu poate avea calitatea de beneficiar si de furnizor de active/alte costuri de operare achizitionate/decontate in cadrul programului in acelasi an.

Tipuri de ajutor financiar

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

–    Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA) aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
–    Contributie proprie sau credit bancar – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a)    Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
b)    Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c)     Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand  vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
d)    Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
e)    Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);
f)    Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
g) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
h) Realizarea unei pagini web  pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
j) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;  
l) Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
m) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila la decont a proiectului, mai putin consultanta, dar nu mai mult de 5129 lei – aceasta activitate poate fi efectuata  inainte de semnarea Contractului de finantare). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

In planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pentru care se acceseaza finantarea. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN , autorizat la momentul decontului, pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Rev 2”.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. In caz contrar ajutorul financiar nu se acorda.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data. Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile care au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori sau ai caror asociati/actionari au calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori.

Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritorale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (denumite in continuare OTIMMC) bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire, cu obligativitatea trimiterii catre OTIMMC anual a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii.

Aplicarea prevederilor referitoare la achizitionarea in conditii de piata
Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata, cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului, impreuna cu declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu se afla in cazurile prevazute la art 3.3.(2) din Procedura. Dosarul de achizitie se intocmeste pentru toate bunurile si serviciile eligibile, cu exceptia cheltuielii reprezentand comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat FNGCIMM.

Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/actionari au calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de catre Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in anul 2016. Se excepteaza de la aceasta prevedere firmele incubate si beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot sa primeasca ajutor pe cel mult 2 programe, in limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013. O intreprindere nu poate avea in acelasi timp calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achizitionate si decontate in cadrul programului.

 Proiectele se depun online aici din 16.08.2016, ora 10:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Bugetul de stat
Sursa: AIPPIMM

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.