Se prelungeste perioada de depunere a proiectelor retrospective din domeniul TIC

proiecte-europene.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de inregistrare a propunerilor de proiecte.

Conform comunicatului oficial, avand in vedere dificultatile intampinate de potentialii solicitanti ai apelului cu privire la identificarea documentelor necesare intocmirii proiectelor, Autoritatea de Management a prelungit  perioada de inregistrare a propunerilor de proiecte pentru apelul de Proiecte Retrospective POS CCE – Axa prioritara III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public pana la data de 29 iulie 2016, ora 17:00.

Status: INACTIV
Depunere: 29.07.2016
Buget: 60.000.000 euro

Ghidul solicitantului se adreseaza proiectelor implementate in perioada 2007 – 2015 din bugetul national sau din alte surse de finantare (in afara de fonduri  europene) si care corespund obiectivelor operatiunilor care s-au putut finanta din fonduri structurale, in cadrul POS CCE.

Nu vor fi finantate decat proiecte finalizate si care au produs/produc efecte.

Efectele proiectelor pentru care se solicita finantare in cadrul acestui apel vor face obiectul analizei OIPSI inainte de semnarea contractului, in baza elementelor puse la dispozitie de solicitant si eventual printr-o vizita pe teren.

a)     Operatiunea 3.2.1. – Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
Scopul acestei operatiuni consta in furnizarea a cel putin unui serviciu public catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica, la un nivel de sofisticare de minimum 3. Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a)    furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica;
b)    eficientizarea activitatilor interne ale institutiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizand mijloace specifice TIC.

b)    Operatiunea 3.2.2. – Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice.
Scopul acestei operatiuni consta in asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale institutiilor publice, respectiv optimizarea cooperarii intre institutiile publice si/sau cresterea capacitatii de raspuns la solicitari primite din partea cetatenilor / mediului de afaceri / administratiei publice. Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a)    cresterea capacitatii de interoperabilitate a sistemelor informatice si/sau bazelor de date ale institutiilor publice centrale si a securitatii fluxurilor de date dintre acestea;
b)    eficientizarea activitatilor interne ale institutiilor publice care furnizeaza/beneficiaza de furnizarea de servicii publice, utilizand mijloace specifice TIC, prin minimizarea timpului dedicat activitatilor interne proprii;
c)    crearea premiselor de furnizare de servicii, de catre institutii publice abilitate, catre cetateni/mediul de afaceri/administratia publica.

c)    Operatiunea 3.2.3. – Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Educatie
Scopul principal al acestei operatiuni consta in dezvoltarea sau extinderea unei platforme care sa permita furnizarea unor solutii de invatamant prin mijloace electronice, disponibile on-line.
Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a) Furnizarea de materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de cursanti in maniera proprie, fara a solicita prezenta directa a participantilor sau fara a necesita sincronizarea activitatilor aferente. Sistemele informatice de e-learning trebuie sa asigure inclusiv transmiterea suportului de curs si examinarea prin Internet.
b) Crearea interfatei de inscriere on line la diverse forme de invatamant sau alte activitati extra-scolare, teste scolare, crearea si consultarea on line a fisei electronice a elevului/studentului, forum pentru discutii profesori/parinti.

d)    Operatiunea 3.2.4. – Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central.
Scopul principal al acestei operatiuni consta in dezvoltarea si/sau extinderea unor platforme si aplicatii informatice pentru sanatate (e-sanatate), disponibile on-line pentru cetateni / mediu de afaceri / administratie publica, la un nivel de sofisticare de minimum 3.
Proiectele pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor in cadrul acestei operatiuni trebuie sa asigure simultan:
a)    furnizarea de servicii electronice, de catre institutii publice abilitate, catre cetateni/mediul de afaceri/administratia publica, la un nivel de sofisticare de minim 3;
b)    eficientizarea activitatilor interne ale institutiilor publice care beneficieaza de furnizarea respectivului serviciu utilizand mijloace specifice TIC.

Cine se califica pentru finantare retrospectiva?

Accesarea finantarii acordate din fonduri structurale aferente acestei metodologii presupune indeplinirea de catre solicitant a mai multor conditii specifice. Aceste conditii se refera la solicitant, la reprezentantul legal, la proiectul propus spre finantare in baza cererii de finantare (inclusiv anexele la formularul cererii de finantare) completata de catre solicitant.

Tipul solicitantului eligibil
Pentru fiecare operatiune solicitantii eligibili sunt:
– Autoritati ale administratiei publice centrale;
– Institutii publice ce functioneaza la nivel central;

Conditii cu privire la eligibilitatea solicitantului

Pot beneficia de finantare nerambursabila solicitantii specificati la capitolul anterior, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
1. Solicitantul se incadreaza in categoriile de solicitanti eligibili;
2. Solicitantul nu inregistreaza la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii contractului de finantare obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget):
a) mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru- in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale.
3. Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002.
4. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, pentru acelasi proiect sau pentru aceleasi activitati in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finantare. In acest caz, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit ulterior, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
5. Solicitantul a fost direct responsabil de pregatirea, managementul si realizarea proiectului, nu a actionat ca intermediar pentru proiectul propus pentru rambursare si este/a fost responsabil pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului;
6. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care solicitantul a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta, pentru ca beneficiarul sa poata fi eligibil;
7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs) in ultimele 36 de luni;
8. Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis in conduita lui profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi;
9. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecati pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
10. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost gasit vinovat de incalcarea grava a contractului din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale in urma unei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar;
11. Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit conform legislatiei in vigoare;
12. Reprezentantul legal al solicitantului nu este vinovat de inducerea grava in eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informatii incorecte;
13. Sa indeplineasca si alte conditii sau cerinte specifice, asa cum sunt prevazute in prezentul document si in POS CCE.

Pentru justificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate de la acest punct se depune o declaratie de eligibilitate pe proprie raspundere de catre solicitant.

Eligibilitatea proiectului

a)    Proiectul s-a implementat pe teritoriul Romaniei;
b)    In cazul proiectelor pentru care nu s-a incheiat perioada de sustenabilitate trebuie ca imobilul/imobilele in care s-au amenajat spatiile tehnice este/sunt libere de orice sarcini sau interdictii si nu face/fac obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
c)    Activele corporale si necorporale au fost/sunt in uz si functionale (pe perioada de mentinere obligatorie a investitiei) cu exceptia perioadelor in care s-au efectuat probe tehnice, teste sau dezvoltari de sistem.
d)    Proiectul a asigurat/asigura respectarea standardelor de securitate si confidentialitate a informatiilor si de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)    Proiectul a respectat/respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, regulamentele privind achizitiile publice, informarea si publicitatea;
f)    Proiectul nu este subiectul unor litigii/ investigatii ale unor institutii abilitate ale statului roman / UE.
g)    Proiectul nu a fost respins in perioada 2007-2015 ca urmare a obtinerii unui punctaj sub cel minim de calitate (70 puncte sau punctaj 0 la unul dintre subcriterii) in cadrul unui apel deschis pentru operatiunile aferente prezentului ghid.

Activitati eligibile

Intrucat proiectele sunt deja implementate, sunt eligibile toate activitatile relevante desfasurate pentru implementarea proiectului si pentru atingerea rezultatelor previzionate.

Echipamentele/dotarile achizitionate prin proiect au putut/pot fi folosite si de institutii publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea solicitantului, precum si de institutii publice care au calitatea de utilizator al sistemului implementat prin proiect. In acest caz utilizarea echipamentelor/dotarilor se va dovedi pe baza unor documente relevante incheiate intre solicitant si institutia publica utilizator.

Nu este permisa utilizarea echipamentelor pentru care se solicita rambursare de catre o persoana juridica de drept privat, indiferent de actionariat.

CHELTUIELI ELIGIBILE  (exclusiv TVA)

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos. Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica atat la depunerea cererii de finantare, cat si la verificarea cererii de rambursare, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate si a documentelor justificative de executare a platilor.

 Cheltuieli cu investitii

3.1.1 Cheltuieli privind achizitionarea de echipamente TIC;
3.1.2. Cheltuieli pentru dotari;
3.1.3 Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice si licente;
3.1.4 Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband (exclusiv plata abonamentului);
3.1.5 Cheltuieli pentru realizarea si configurarea retelei LAN necesara pentru functionarea proiectului (doar in interiorul cladirii/cladirilor unde s-a implementat proiectul);
3.2. Cheltuieli pentru servicii de consultanta, audit, informare si publicitate;
3.3. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala;
3.4. Cheltuieli aferente managementului de proiect;

Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile care nu se regasesc la mai sus nu sunt eligibile. In mod special, nu sunt eligibile:
•    TVA;
•    Taxa de timbre verde, precum si orice alte taxe;
•    Dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
•    Achizitia de echipamente second- hand;
•    Amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
•    Costurile pentru operarea investitiei, service si mentenanta;
•    Sumele rezultate din diferentele de curs valutar;
•    Costuri de amortizare;
•    Contributia in natura;
•    Cheltuieli de leasing.

Modul de finantare a proiectului

Forma de finantare a proiectului
Ajutorul se acorda sub forma de finantare nerambursabila.

Rata maxima de cofinantare

  • 100% din cheltuielile eligibile pentru solicitantii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate;
  • 98% pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili (cei finantati atat de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, cat si din fonduri proprii, precum si cei finantati doar din fonduri proprii).

Bugetul total alocat acestui apel este de 60 mililioane euro FEDR la cursul de 4,5 lei/euriar valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 25 milioane euro.

Inregistrarea propunerilor de proiecte se realizeaza online, in mod continuu pana pe data de  29 iulie 2016, ora 17:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

 

Sursa: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
Finantator: FEDR

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.