Start pentru finantarea retelei de alimentare a masinilor electrice

masini-electrice.jpg

Ghidul Programului de dezvoltare a infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice si hibrid – „Infrastructura de alimentare verde” a demarat. Astfel, primariile, institutiile publice si agentii economici pot dezvolta in perioada urmatoare proiecte de infrastructura de alimentare verde dupa regulile descrise in ghidul de finantare. Acestea, vor putea fi depuse pentru finantare in perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2016, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu. 

Status: INACTIV
Depunere pana la: 15.11.2016
Suma maxima: 70 milioane lei

Obiectul, scopul, obiectivele si indicatorii de performanta ai Programului

  1. Obiectul Programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica.
  2. Scopul Programului il reprezinta stimularea utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in si contribuirea la atingerea tintei, cu titlu indicativ de pana la 6.000 de statii de reincarcare accesibile publicului, pana in anul 2020.
  3. Programul vizeaza dezvoltarea transportului ecologic.
  4. Indicatorii de performanta ai Programului sunt:
    a) numarul de statii de reincarcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numarul de autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in inmatriculate pe teritoriul Romaniei;
    b) numarul de autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in inmatriculate incepand cu deschiderea sesiunii de finantare.

Sursa de finantare pentru derularea Programului

1. Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.
2. Programul se deruleaza multianual in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
3. Suma alocata sesiunii se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu si se publica odata cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare.

Solicitanti eligibili

Programul „Infrastructura de alimentare verde” este destinat persoanelor juridice, respectiv: primariilor din localitati cu mai mult de 50.000 de locuitori, institutiilor publice si agentilor economici din astfel de orase dar si agentilor economici ale caror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale.

Fiecare dintre acesti beneficiari poate aplica la AFM pentru instalarea de puncte de incarcare si poate beneficia de finantarea a 80% din costurile unui astfel de proiect.

Suma maxima pe care o poate solicita o primarie, institutie publica sau un agent economic este de 900.000 de lei – aproximativ 200.000 de euro.

Eligibilitatea solicitantului si a proiectului, depunerea dosarului de finantare

Cuantumul finantarii

a) Finantarea se acorda in cadrul unei sesiuni pana la 900.000 lei per solicitant, reprezentand pana la 80% din cheltuielile eligibile;
b) Suma maxima finantata de Autoritate va fi: a) 11.250 lei pentru o statie de reincarcare cu putere normala; b) 157.500 lei pentru o statie de reincarcare cu putere inalta in curent continuu;
c) 13.500 lei pentru o statie de reincarcare cu putere inalta in curent alternativ.

Tipuri de proiecte finantate prin Program

Prin Program se finanteaza statiile de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in:

a) cu putere normala, echipate cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
b) cu putere inalta curent alternativ, echipate cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
c) cu putere inalta curent continuu, echipate cel putin cu conectori ai sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3.

Categorii de solicitanti eligibili

Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa in cadrul Programului urmatoarele categorii de persoane juridice romane:

a) unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului, care are un numar mai mare de 50.000 de locuitori;
b) institutiile publice care au sediul sau structuri functionale pe raza unitatilor administrativteritoriale prevazute la lit. a); c) operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la lit. a), precum si operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale.

Sunt eligibili solicitantii prevazuti la alin. (1) care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la art. 10.

Criterii de eligibilitate

Pot fi finantate prin Program proiectele depuse de catre persoanele juridice prevazute la art. 9 care:

a) actioneaza in nume propriu;
b) sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizeaza proiectul; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
c) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
d) nu sunt inregistrate cu fapte sanctionate de legislatia financiara si fiscala;
e) nu au desfasurat si nu desfasoara activitati care incalca dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
f) au indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
g) nu au obtinut si nu sunt pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investitiei care urmeaza a fi realizata prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare;
h) ajutorul de minimis solicitat nu urmeaza a fi utilizat pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis – pentru solicitantii care desfasoara si declara activitati economice in anexa nr. 8;
i) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de finantare), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum si plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitantii care detin calitatea de intreprindere unica conform declaratiei pe propria raspundere din anexa nr. 5.

In cazul in care imobilul, respectiv terenul este in administrarea unei alte persoane juridice decat proprietarul acestuia, solicitant eligibil in cadrul Programului este administratorul imobilului.

In situatia in care solicitantul are calitatea de intreprindere unica, asa cum este definita la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totala a ajutoarelor de minimis se va calcula prin insumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioada de 3 ani consecutivi intreprinderilor care fac parte din intreprinderea unica respectiva.

Cheltuielile eligibile ale proiectului nu pot depasi sumele maxime prevazute la art. 7 decat in conditiile in care diferenta este sustinuta de solicitant.

Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare in cadrul aceleiasi sesiuni.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

a) statiile de reincarcare respecta: 1. standardul EN62196-2 pentru statiile cu putere normala; 2. standardele EN62196-2 si EN62196-3 pentru statiile cu putere inalta;
b) asigura un minim de locuri de parcare, cel putin egal cu numarul statiilor de reincarcare solicitate, destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, marcate corespunzator;
c) prevede instalarea fiecarei statii de reincarcare pe unul dintre amplasamentele eligibile astfel: 1. parcari publice; 2. parcari destinate sau care deservesc baze sportive, sali de spectacole, unitati hoteliere, centre comerciale, statii de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gari; 3. parcari (spatii) cu acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale – statiile de reincarcare cu putere inalta mai mare de 22 kw;
d) asigura accesul permanent si nediscriminatoriu publicului la statiile de reincarcare instalate prin proiect;
e) prevede semnalizarea corespunzatoare a spatiilor in care sunt instalate statiile de reincarcare.

Categorii de cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achizitia de statii de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in;
b) cheltuieli cu montajul statiilor de reincarcare;
c) cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare;
d) taxa pe valoarea adaugata aferenta proiectului pentru autoritati publice locale si institutii publice in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

Cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata (TVA) nu sunt eligibile pentru finantarea din Fondul pentru mediu in cazul solicitantilor operatori economici.

Cheltuielile aferente bransamentului la reteaua de energie electrica nu sunt eligibile pentru finantarea din Fondul pentru mediu.

Pentru lucrarile de montaj profitul si TVA-ul aferent acestuia nu sunt eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila. ART.

Eligibilitatea dosarului de finantare

Este eligibil dosarul care respecta cumulativ urmatoarele conditii:

a) cererea de finantare este completata prin tehnoredactare computerizata; nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual;
b) documentele depuse de solicitant sunt legate/indosariate, numerotate si opisate;
c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finantare, sub forma solicitata de ghid si in perioada de valabilitate.

Programul permite instalarea atat a punctelor de incarcare cu putere normala, egala cu 22 kw curent alternativ cat și a celor cu putere inalta, mai mare de 22 kw curent continuu. Pentru o priza cu incarcare normala (de circa 4 ore) AFM a stabilit in concordanta cu nivelul pietei o suma maxima decontabila de 2.500 de euro, iar pentru una cu incarcare rapida (sub 1 ora) o suma de 35.000 de euro. Dupa un calcul simplu, orice primarie, institutie publica sau agent economic poate instala din suma maxima alocata (aproximativ 200.000 de euro) 4 prize de incarcare rapida și alte 24 cu incarcare normala.

Locatiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcarile publice, parcari destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, sali de spectacole, institutii publice, centre comerciale, unitati hoteliere, gari, aeroporturi, benzinarii), parcari cu acces direct la autostrazi, drumuri nationale sau europene.

Cei care vor aplica in cadrul sesiunii de finantare trebuie sa prevada in proiectul cu care aplica locuri de parcare corespondente numarului de puncte de incarcare care trebuie marcate distinct și semnalizate cu panouri de informare.

Depunere

Proiectele vor putea fi depuse pentru finantare in perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2016, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu: Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucuresti, cod postal: 060031.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

 

Finantator: AFM
Sursa: AFM

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.