47,8 de milioane de euro destinate stagiilor de practica platite pentru elevi si studenti

tineri_83969600.jpeg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelul de proiecte „Stagii de practica pentru elevi si studenti, in sectorul agroalimentar, industrie si servicii”, cu o alocare totala de peste 47,8 milioane euro din Programul Operational Capital Uman (POCU).

Status: INACTIV
Depunere: 01.02.2017
Buget total: 47,8 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivul specific/ obiectivele specifice al/e programului operational

Axa prioritara 6 – Educatie si competente

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii

Prioritatea de investitii 10.IV: Sporirea relevantei pe piata fortelor de munca a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca si consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor, adaptarea programelor de invatamant si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de invatare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme de invatare duala si programe de ucenicie

Obiectivul specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Actiunile sprijinite in cadrul apelului

Activitati eligibile

 • Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (unitati de invatamant / institutii de invatamant superior) si partenerii de practica (potentiali angajatori ai viitorilor absolventi, in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI);
 • Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca (internship/ traineeship, stagii de practica, instruire practica, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activita ti de tip firma de exercitiu (in conformitate cu metodologiile aplicabile fiecarui tip de activitate, acolo un de este cazul);
 • Organizarea competitiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competitiilor si targurilor pentru firme de exercitiu;
 • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi si studenti, axate pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor pietei muncii;
 • Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii/sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii la nivel regional /local;
 • Pilotarea de solutii inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;
 • Organizarea de stagii de practica in state membre ale Uniunii Europene, unde s-au inregistrat progrese vizibile in domeniul tehnologiilor, industriilor si serviciilor vizate de prezentul apel de proiecte.

Pentru propunerile de proiecte care vizeaza invatarea la locul de munca in sectorul agricol, industire alimentara, silvic si agro-turism, activitatile eligibile sunt:

 • Elaborarea parteneriatelor/conventiilor intre organizatorii (unitati de invatamant si institutii de invatamant superior) si partenerii de practica (societati comerciale/ structuri asociative din sectorul agricol) pentru pregatirea a elevilor si a studentilor;
 • Organizarea si derularea programe de invatare la locul de munca (internship/ traineeship, stagii de practica, instruire practica, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activitati de tip firma de exercitiu (in conformitate cu metodologiile aplicabile fiecarui tip de activitate, acolo unde este cazul);
 • Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca la potentiali angajatori din sectorul agricol (pentru calificari din agronomie, zootehnie, horticultura, piscicultura, veterinar, mecanica agricola) si cel al industriei alimentare, silvic si agro-turism;
 • Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi, axate pe dobandirea de competente corelate cu necesitatile pietei muncii din sectorul agricol (agronomie, zootehnie, horticultura, piscicultura, veterinar).

Cererile de finantare depuse in cadrul prezentului apel de proiecte vor include in mod obligatoriu activitatea de ”Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca”(conditie de eligibilitate).

Durata programelor de invatare la locul de munca este aceea prevazuta in planurile de invatamant pentru fiecare calificare profesionala/specializare. In vederea asigurarii consistentei interventiilor finantate, programele de invatare la locul de munca vizate de propunerile de proiecte vor corespunde cel putin duratei unui an scolar/universitar. In programarea stagiilor de practica din sectorul agricol, proiectarea activitatilor va avea in vedere, alaturi de calendarul anului scolar/universitar si calendarul lucrarilor agricole.

Proiectarea activitatilor trebuie sa respecte principiile orizontale ale POCU 2014-2020 si, acolo unde este cazul, sa fie corelate cu temele secundare FSE.

Teme secundare FSE

In cadrul Axei Prioritare 6/ PI 10.iv sunt vizate temele secundare prezentate in tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui sa evidentieze in sectiunea relevanta (tema secundara vizata) in ce consta contributia proiectului la o anumita tema secundara, precum si costul estimat al respectivelor masuri.

Procentele din tabelul de mai jos reprezinta ponderi din totalul alocarilor aferente temelor secundare la nivel de axa prioritara/PI.

tabel

In dezvoltarea cererii de finantare, prin anumite activitati, veti viza cel putin o tema secundara dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva tema secundara veti avea in vedere un buget care sa reprezinte minim procentul indicat in tabel calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aspecte privind inovarea sociala

Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu participarea actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor sociale.

Exemple de teme de inovare sociala care ar putea fi utilizate in cadrul acestui ghid al solicitantului – conditii specifice:

 • crearea si consolidarea de parteneriate relevante pentru sporirea relevantei pe piata muncii a invatamantului profesional din domeniul agro-alimentar/invatamantului profesional/competentelor academice, dar si pentru identificarea unor solutii practice, viabile, inovative de imbunatatire a ofertei de stagii de practica/invatamant la locul de munca, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici la nivel national sa u din alte State
  Membre;
 • metode inovative de implicare activa a partenerilor sociali din invatamantul preuniversitar/universitar in dezvoltarea componentei practice a ofertelor curriculare;
 • crearea de medii de practica in apropierea sau in interiorul unitatilor de invatamant, in parteneriat cu angajatori;
 • dezvoltarea de proiecte integrate cum ar fi laboratoare, ateliere, sere, la nivelul unitatilor de invatamant pentru dobandirea competentelor practice si de stimulare a resursei umane (maistri, tutori de practica, mentori);
 • metode inovative de combatere a discriminarii si prevenire a abandonului scolar, precum burse de practica, stimulente pentru achizitionarea materialelor/echipamentelor necesare in stagiul de practica, programe gratuite de transport, pentru elevii/studentii aflati in situatii de risc;
 • valorificarea oportunitatilor locale in identificarea solutiilor propuse;
 • activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, non discriminarea etc.

Pentru proiectele care promoveaza metode inovative de implicare activa a partenerilor sociali in procesul de dezvoltare a ofertei de invatamant, cu accent pe componenta practica se acorda punctaj suplimentar.

Cheltuielile aferente activitatilor privind crearea de medii de practica(cum ar fi laboratoare, ateliere, sere, la nivelul, in apropierea sau in interiorul unitatilor de invatamant), nu intra sub incidenta ajutorului de minimis, aceste cheltuieli nu vizeaza subventionarea locului de munca.

Dezvoltare durabila

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020, precum si prin Initiativa privind locurile de munca verzi, orientarea catre o economie UE competitiva si cu emisii scazute de carbon are implicatii inclusiv din perspectiva formarii profesionale initiale a fortei de munca.

Integrarea principiului dezvoltarii durabile in cadrul proiectelor care c onverg la indeplinirea Obiectivelor 6.13 si 6.14 ale POCU se va putea realiza prin: abordarea acestui principiu in cadrul campaniilor de informare si constientizare derulate, includerea aspectelor privind dezvoltarea durabila in cadrul stagiilor de invatare la locul de munca, ateliere tematice, implementarea principiului in fiecare dintre etapele de derulare a proiectelor, utilizarea de procese, utilaje si echipamente de ultima generatie, aliniate celor mai noi tendinte ale industriei / domeniului abordat. Se recomanda o abordare integrata a principiului dezvoltarii durabile i n fiecare etapa a implementarii proiectului.

Egalitatea de sanse si non-discriminarea

Promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip, precum si asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Toate acestea constituie elemente-cheie pentru elaborarea si implementarea proiectelor aferente Obiectivelor 6.13 si 6.14 ale POCU, in special in ceea ce priveste selectia si recrutarea grupului tinta si derularea activitatilor cu acesta.

O atentie deosebita se va acorda identificarii nevoilor, selectiei si recrutarii grupului tinta si implicarii grupului tinta in activitatile proiectului.

Avand in vedere identificarea dificultatilor de acces si participare la formare profesionala initiala in special in randul persoanelor din mediul rural si al celor apartinand minoritatii roma, proiectele realizate in cadrul OS 6.14 ale POCU vor avea in vedere masuri concrete de reducere/eliminare a acestor obstacole, incluzand: burse de practica, materiale si echipamente de practica, realizarea de spatii de practica in apropierea liceelor/universitatilor, organizarea de programe gratuite de transport.

Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale

Tehnologia influenteaza aproape fiecare aspect al vietii publice, private sau profesionale. Pentru fiecare persoana, consecinta naturala a inovarii tehnologice este cerinta pentru noi tipuri de competente. Cu toate acestea, dezvoltarea competentelor nu are un ritm la fel de accel erat precum evolutia tehnologiei, ceea ce creeaza adesea situatii paradoxale: milioane de someri, in conditiile in care un numar mare de companii semnaleaza dificultati in a recruta personal cu competente TIC si, implicit, un numar mare de locuri de munca vacante in acest domeniu. In plus, nevoia de competente digitale exista in aproape toate domeniile: tehnic, economic, medical, arta si arhitectura, etc. si continua sa se extinda. Prin urmare, fiecare persoana trebuie sa detina cel putin competente digitale de baza pentru a munci, a invata si a participa activ in societate.

Implementarea activitatilor subsecvente Obiectivului 6.14 al POCU trebuie sa contribuie concret la dezvoltarea de competente digitale pentru participantii la programele de formare profes ionala initiala, avand in vedere ca toate aceste programe includ module TIC, prin facilit area accesului la echipamente/laboratoare TIC, cu o frecventa si durata suficiente pentru achizitia acestor competente.

Practica studentilor cuprinsi in OS 6.13 trebuie sa includa oportuniti frecvente de utilizare a competentelor digitale dobandite in diverse contexte de invatare, punand accentul pe echipamente, programe software si aplicatii folosite de catre principalii angajatori de pe piata muncii.

Acolo unde este cazul, atat pentru OS 6.13, cat si pentru OS 6.14, se va apela la utilizarea infrastructurii TIC (hardware si software) existenta sau dezvoltata prin alte tipuri de proiecte (ex. firme de exercitiu sau intreprinderi simulate, laboratoare TIC, etc.)

Alaturi de efectele pozitive asupra nivelului si a calitatii competentelor, abilitarea pentru utilizarea TIC ar putea influenta pozitiv, de asemenea, participarea ulterioara la invatarea pe tot parcursul vietii.

Tipuri de solicitanti si parteneri eligibili in cadrul apelului

o MENCS si structuri/agentii/organisme relevante, subordonate/coordonate de catre acesta
o Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate
o Angajatori (in calitate de parteneri de practica)
o Asociatii profesionale
o Camere de comert si industrie
o ONG-uri
o Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala

Pentru propunerile de proiecte care vizeaza invatarea la locul de munca in sectorul agricol, industrie alimentara, silvic si agro-turism solicitantii si parteneri eligibili sunt:

o Inspectorate Scolare Judetene (ca structuri in subordinea MENCS)
o Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate (care scolarizeaza pentru specializari din sectorul agro-alimentar)
o Asociatii profesionale din sectorul agroalimentar
o Angajatori, in calitate de parteneri de practica:
– Intreprinderi din sectorul agricol;
– Intreprinderi mici din sectorul alimentar;
– Societati cooperative agricole;
– Societati agricole (Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura);
– Organizatii de producatori si grupuri de producatori din domeniul agro-alimentar, cu personalitate juridica, constituite in baza legislatiei nationale;
– Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate
o ONG, in calitate de parteneri de practica, respectiv:
– Asociatii agricole
– Forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, composesorate, obsti si alte forme asociative – Legea nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere care detin terenuri agricole, pasuni si fanete.

Parteneriatul transnational este eligibil. Partenerii transnationali vor indeplini conditiile prevazute in sectiunea 4.1.2. Reguli generale privind partenerii in cadrul cererilor de finantare nerambursabila prin POCU din documentul „Orientari privind accesarea finan tarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”.

Partenerii transnationali sunt entitati cu personalitate juridica din statele membre ale Uniunii Europene excluzand Romania (cu exceptia echivalentului Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entitati similare – angajati pe cont propriu, intreprinderi individuale, etc.), legal constituite in tara de origine, care desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si au in obiectul de activitate/statut si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditiile privind capacitatea operationala si financiara stipulate in documentul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”.

Cererile de finantare se vor depune, obligatoriu, in parteneriat. Entitatile care au calitatea de Parteneri trebuie sa fie implicate in cel putin unul dintre tipurile de activitati adresate direct grupului tinta.

In procesul de contractare, solicitantii ale caror proiecte au fost aprobate spre finantare trebuie sa faca dovada incheierii unor acorduri prealabile cu unitatile de invatamant secundar din cadrul carora vor recruta grupul tinta.

Durata de implementare a proiectului

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre minimum 9 luni si maximum de 24 de luni.

Cererile de finantare care nu vor vor respecta aceste conditii vor fi respinse.

Calendarul de desfasurare al activitatilor va fi corelat cu calendarul anului scolar (stabilit anual, la nivel national si aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice) si cel al desfasurarii programelor de invatare la locul de munca (stabilit la ni velul unitatilor de invatamant, dupa consultarea cu partenerii de practica).

Grupul tinta al proiectului

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta este format din:

 • Elevi (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4)
 • Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in scolile post-liceale/ de maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant)
 • Studenti (ISCED 5 – 7)

Atentie! Valoarea numerica a grupului tinta pentru un proiect determina valoarea maxima a bugetului posibil pentru cererea de finantare, conform indicatiilor de la sectiunea Eligibilitatea cheltuielilor

In vederea justificarii cererii de finantare, cat si ca masura de evitare a dublei finantari, cererile de finantare vor trebui sa includa cel putin urmatoarele tipuri de informatii referitoare la persoanele din grupul tinta: numarul elevilor, mediul de rezidenta, calificarile si nivelurile de calificare pentru care se realizeaza pregatirea, durata pregatirii.

Cererile de finantare corelate Obiectivelor 6.13 si 6.14 trebuie sa vizeze grupuri tinta cu domiciliul/rezidenta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.

Atat in etapa de elaborare a cererii de finantare, cat si in implementarea proiectului, Solicitantul trebuie sa aiba in vedere aplicarea principiilor orizontale si temele secundare FSE la selectarea grupului tinta si derularea activitatilor cu acesta.

Indicatori de realizare

tabel1

tabel2

In cadrul cererilor de finantare, tintele aferente indicatorilor de rezultat vor avea valori numerice si se vor stabili in functie de tintele asumate pentru indicatorii de realizare.

Va rugam sa aveti in vedere ca acesti indicatori sunt obligatorii. Valoarea tintelor asumate pentru indicatorii de realizare se va stabili in functie de plafoanele aplicabile, indicate la sectiunea 2.3 Eligibilitatea Cheltuielilor ca si alocare financiara/persoana, precum si de valoarea maxima eligibila acceptata pentru bugetul proiectului.

Solicitantul va putea selecta dintr-o lista predefinita in aplicatia informatica indicatorii aferenti cererii de propuneri de proiecte si va completa tinte pentru acei indicatori pentru care se solicita acest lucru, asa cum i se va semnala si in sistemul informatic.

Alocarea financiara stabilita pentru apelul de proiecte

Sursa de co-finantare europeana nerambursabila pentru actualul apel o reprezinta Fondul Social European. Intreaga alocare financiara este orientata catre persoane rezidente in regiuni mai putin dezvoltate.

Suma alocata prezentului apel este de 47.883.851,14 €, astfel:

tabel3

Pentru propunerile de proiecte care vizeaza invatarea la locul de munca in sectorul agroalimentar, alocarea financiara este de aproximativ 24.373.569,82 euro din totalul alocarii pentru acest apel de proiecte, fiind vizate programele de invatare la locul de munca la potentiali angajatori din sectorul agricol (pentru calificari din agronomie, zootehnie, horticultura, piscicultura, veterinar si cel al industriei alimentare, silvic, agro-turism).

Valoarea minima si maxima a proiectului

Valoarea proiectelor
Bugetul alocat unei cereri de finantare va fi cuprins intre echivalentul in lei a minimum 75.000 € si maximum 500.000 €.

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derularii proiectului vor fi suportate de catre beneficiar.

Valoarea totala a proiectului nu poate depasi 500.000 euro, suma calculata la cursul Inforeuro din luna octombrie 2016, respectiv 1 euro=4.4530 LEI.

Cofinantarea nationala(cofinantarea publica si cofinantarea proprie)
Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant.

Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel

Cererile de finantare corelate Obiectivelor 6.13 si 6.14 trebuie sa vizeze grupuri tinta cu domiciliul/rezidenta in regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru.

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor
Se va avea in vedere capitolul relevant din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020

Eligibilitatea proiectului
Se va avea in vedere capitolul relevant din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020

Eligibilitatea cheltuielilor
Se va avea in vedere capitolul relevant din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

ATENTIE: Bugetul proiectului dumneavoastra va fi exprimat DOAR in lei.

tabel-4

Costurile indicate in tabelul de mai sus pot fi adaptate, in functie de nevoile specifice ale grupului tinta, in sensul cresterii lor in cazul persoanelor a caror participare la operatiuni genereaza cheltuieli mai mari decat media (de exemplu persoane din comunitati dezavantajate, persoane cu cerinte educationale speciale, etc.), respectiv al diminuarii lor in cazul persoanelor care ar putea avea acces facil la derularea operatiunilor (de exemplu persoanele pentru care nu este necesara decontarea cheltuielilor de transport/cazare). Indiferent de alocarea financiara/participant utilizata, costurile medii la nivel de proiect vor trebui sa se incadreze in limitele indicate in tabelul de mai sus.

Atentie! In cazul cadrelor didactice coordonatori de practica, se va avea in vedere ca bugetul alocat in cadrul proiectului nu poate dubla finantarea de la bugetul de stat, pentru remunerarea activitatii acestora care corespunde orelor incluse in norma didactica.

Lista orientativa privind incadrarea cheltuielilor aferente proiectului in categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS poate fi consultata in ghid.

Reguli generale si specifice de decontare

Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achizitia de echipamente si pentru inchirieri si leasing, trebuie respectate si plafoanele stabilite prin Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

In cadrul proiectului vor fi decontate cheltuieli plafonate procentual, dupa cum urmeaza:

 •  Cheltuieli de tip FEDR aferente cheltuielilor directe: maximum 10% din cheltuielile eligibile directe ale proiectului.
 • Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finantare forfetara de maxim 15% din costurile directe cu personalul care nu fac obiectul subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. In implementare, decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara conform cerintelor de mai sus se va efectua pe fiecare membru al partenerialului, prin aplicarea ratei forfetare de 15% la cheltuielile directe cu personalul care nu fac obiectul subcontractarii efectuate de fiecare membru al parteneriatului si cuprinse in fiecare cerere de rambursare.

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014 pana la data de 09 decembrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FSE

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.