Apelul „Profesionalizarea carierei didactice”

profesori.jpg

Status: Activ
Buget: 28.000.000 euro
Termen limită: 18 decembrie 2020

Scopul principal al apelului constă în acordarea unei finanțări nerambursabile, dedicată exclusiv implementării la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru normativ coerent și a unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică în sistemul educațional preuniversitar și prin înființarea sau restructurarea unor organisme sau instituții capabile să autoreglementeze, evalueze și certifice în domeniul carierei didactice.

Tipuri de activități sprijinite
În cadrul acestei cereri de proiecte vor fi susținute măsuri sistemice din cadrul OS 6.5., menite să asigure creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe, corelat cu măsuri din cadrul OS 6.6. destinate îmbunătățirii competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate.

În vederea îndeplinirii OS 6.5. și 6.6 pot fi finanțate prin FSE activități de tipul celor de mai jos:
 Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului național școlar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învățământul primar și secundar, inclusiv prin utilizarea de soluții digitale/de tip TIC;
 Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu;
 Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise;
 Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și
copii/tineri cu dizabilități;
 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educație bazate pe noul
curriculum centrat pe competențe cheie şi pe nevoile elevilor, în special pentru personalul care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv aparținând minorității roma, cu nevoi speciale, din comunități dezavantajate socio-economic;
 Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/personalul de sprijin/ auxiliar din școli prin rute alternative de formare;
 Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (ex. programul Erasmus+),intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue în domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI;
 Alte măsuri în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex. activități de formare care promovează incluziunea, formare în elaborarea de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, formare pentru echipa managerială în monitorizare impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc.).

Pentru această cerere de propuneri de proiecte, categoriile de solicitanți eligibili sunt:
– Ministerul Educației și Cercetării (MEC)
  Partenerii eligibili pot fi:
– Agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC și alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar (inclusiv instituții de învățământ superior publice)
– Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
– Furnizori de formare profesională, publici sau privați.

Grupul țintă al proiectului
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect, grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii:
• Personal didactic din învățământul preuniversitar;
• Experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit;
• Personal de sprijin și auxiliar din școli;
• Echipa managerială la nivelul școlii;
• Manager școlar.

Documentația
Website-ul programului. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.