Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Principalul obiectiv operational ale acestui DMI este:

  • Facilitarea accesului la educatie si integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii.

Operatiunile orientative sunt:
1. Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in special a populatiei rome, persoanelor cu dizabilitati si tinerilor peste 18 ani care au parasit sistemul de stat de protectie a copilului.
2. Programe de formare pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza pentru grupurile vulnerabile.
3. Masuri de acompaniere in vederea identificarii si mentinerii unui loc de munca (sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate care permit individului sa participe pe piata muncii).
4. Sprijin special pentru dezvoltarea unor noi locuri de munca protejate in intreprinderi.

Activitati eligibile:
1. Dezvoltarea si furnizarea ofertelor individualizate de formare profesionala care vizeaza nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competentelor de baza si certificarea acestora;
2. Activitati de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piata muncii, inclusiv asistenta in cautarea unui loc de munca;
3. Activitati care vizeaza reconversia profesionala a lucratorilor cu calificari redundante, in special pentru persoanele cu risc de excluziune sociala;
4. Consiliere si asistenta pentru dezvoltarea de noi locuri de munca protejate in intreprinderi;
5. Activitati pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire/asistenta pentru persoanele dependente pentru a sustine participarea pe piata muncii a persoanelor cu risc de excluziune sociala;
6. Organizarea de grupuri de sprijin si grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala;
7. Studii si expertiza care vizeaza evaluarea impactului si eficacitatii masurilor si interventiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune sociala;
8. Furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv calificarea si recalificarea, pentru cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor grupurilor vulnerabile;
9. Formare profesionala, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune sociala;
10. Dezvoltarea si implementarea activitatilor pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre tineri, inclusiv pentru combaterea disfunctiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri si alcool, comiterea de infractiuni etc.;
11. Campanii pentru promovarea voluntariatului in activitatile dedicate integrarii pe piata muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune sociala;
12. Dezvoltarea si promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile – munca la distanta, munca prin internet, ocupare cu norma redusa;
13. Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de cooperare intre angajatori, patronate, organizatii sindicale, ONG-uri (asociatii si fundatii) si alti actori relevanti pe piata muncii in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
14. Activitati in scopul schimbarii atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, in special in ceea ce priveste mediul de lucru, inclusiv campanii de informare si promovare indreptate catre angajatori si angajatii acestora, comunitatile locale si factorii de decizie;
15. Campanii pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire si promovarea necesitatii controalelor medicale regulate;
16. Cercetari si studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile in domenii precum: noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc.;
17. Activitati pentru dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile si pentru identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, inclusiv formare profesionala, grupuri de lucru, asistenta, consiliere etc.;
18. Formare profesionala si grupuri de lucru pentru organizatii relevante precum furnizorii de servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicina a muncii, institutiile administratiei locale, angajatori care incadreaza persoane vulnerabile etc., pentru a le imbunatati acestora competentele si modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora;
19. infiintarea, dezvoltarea si sustinerea Centrelor de Incluziune Sociala pentru persoanele supuse riscului de marginalizare si excluziune sociala, in special in zonele rurale si in comunitatile izolate si marginalizate;
20. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor care faciliteaza accesul persoanelor vulnerabile la formare profesionala;
21. Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale si pe piata muncii a imigrantilor;
22. Proiectele care se adreseaza persoanelor vulnerabile vor include masuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate care permit persoanelor vulnerabile sa participe pe piata muncii;
23. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea imbunatatirii accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
24. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta.
25. Activitati pentru combaterea disfunctiilor sociale – consum de alcool, consum de droguri, conduite infractionale etc.

Pentru a primi finantare nerambursabila prin POS DRU, solicitantul/partenerul trebuie sa fie o organizatie legal constituita in Romania – persoana juridica (se vor exclude Persoanele Fizice Autorizate sau intreprinderile individuale, ori echivalent), conform legislatiei romanesti aplicabile. Solicitantii eligibili pentru aceasta pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte trebuie sa aiba sediul social in Regiunea Vest.

Categoriile de solicitanti eligibili:
1. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale) – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.).

Categoriile de parteneri eligibili in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
1. Cooperative sociale, asociatii de intrajutorare, ONG-uri cu activitate relevanta pentru specificul acestui DMI;
2. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati1;
3. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;
4. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
5. Organizatii sindicale si patronate;
6. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati2;
7. Furnizori de servicii sociale publici si privati acreditati 3;

Pentru proiectele depuse in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali.

Lista categoriilor si subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propunere de proiecte:
1. Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului
1.1 Salarii si asimilate acestora
1.2 Onorarii
1.3 Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna
2.1 Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
2.2 Transport materiale si echipamente
2.3 Cazare
2.4. Diurna (pentru personalul propriu)
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
3.1 Servicii de sonorizare
3.2 Traducere si interpretare
3.3 Prelucrare date
3.4 intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
3.5. Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
3.6 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
3.7 Materiale consumabile
4. Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)
4.1 cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica;
4.2 cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
a) organizarea de evenimente,
b) pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor/personalului propriu,
c) audit financiar extern,
d) expertiza contabila,
e) editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
f) editarea si tiparirea de materialele publicitare;
5. Taxe
5.1 Taxe de certificare a competentelor (inclusiv taxe de certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale)
5.2 Taxe de eliberare a certificatelor de calificare
5.3 Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie
6. Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului
6.1 inchiriere (locatii, bunuri):
6.2. Rate de leasing
7. Subventii (ajutoare, premii) si burse
7.1 Subventii (ajutoare, premii) pentru angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin financiar suplimentar in vederea participarii la formarea profesionala continua sau la programe de ucenicie (de exemplu: persoane care apartin minoritatilor etnice, persoane cu dizabilitati, persoane care traiesc in comunitati izolate / sarace, alte persoane dezavantajate)
7.2 Subventii (ajutoare, premii) pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile
7.3 Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
7.4 Premii in cadrul unor concursuri
8. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administratie
8.1 Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
8.2 Utilitati
8.3 Servicii de administrare a cladirilor
8.4 Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
8.5 Arhivare documente
8.6 Amortizare active
8.7 Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
8.8 Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
8.9 Conectare la retele informatice
8.10 Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
8.11 Abonamente la publicatii de specialitate
8.12 Materiale consumabile
9. Cheltuieli de informare si publicitate
10. Cheltuieli de tip FEDR
10.1 Terenuri
10.2 Amenajari de terenuri
10.3 Constructii
10.4 Instalatii tehnice
10.5 Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
10.6 Alte cheltuieli pentru investitii

Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferent acestora.

Decontarea costurilor cu personalul (intern sau extern) implicat in managementul proiectului se va face in limita unui procent de 15% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 (sase) luni si maxim 2 (doi) ani. Cererile de finantare care descriu proiecte a caror durata de implementare este mai mica de 6 luni si/sau mai mare de 2 ani vor fi respinse.

Daca proiectul dumneavoastra are o durata intre limitele specificate mai sus, in timpul implementarii aveti posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, cu o justificare bine fundamentata, insa fara a depasi limita maxima admisa pentru acest tip de cereri de finantare (2 ani) si fara a modifica valoarea totala eligibila a finantarii. OIRPOSDRU Regiunea Vest va analiza propunerea de extindere a perioadei de implementare si va decide aprobarea sau respingerea propunerii formulate de beneficiar.

Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte de tip grant este de 22.592.500 lei (echivalentul in lei a 5.000.000 euro).

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:

  • minim 225.925 lei (echivalentul in lei a 50.000 euro) si
  • maxim 2.259.245 lei (echivalentul in lei a 499.999 euro).

Cererile de finantare care nu se incadreaza in limitele prevazute mai sus vor fi respinse.

Bugetul proiectului dumneavoastra va fi exprimat DOAR in lei.

Cererile de finantare al caror buget este exprimat in euro sau alta moneda vor fi respinse.

Completarea si transmiterea cererilor de finantare se realizeaza exclusiv electronic, prin intermediul aplicatiei ActionWeb, aflata pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, in perioada 24-28 octombrie 2012, ora 16.00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: AM POSDRU

Ghidul solicitantului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.