HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008

 

HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

Se aproba continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, dupa cum urmeaza:

a)continutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevazut in anexa nr. 1;

b)continutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevazut in anexa nr. 2;

c)continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prevazut in anexa nr. 3.

Art. 2

(1)Se aproba Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, prevazuta in anexa nr. 4.

(2)Se aproba structura devizului general, prevazuta in anexa nr. 5.

(3)Se aproba structura devizului pe obiect, prevazuta in anexa nr. 6.

Art. 3

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) analiza cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecintelor pozitive si negative ale investitiei;

b) documentatie de avizare pentru lucrari de interventii: documentatia tehnico-economica similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si, dupa caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii la constructii existente;

c) investitie publica majora: investitia publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii;

d) lucrari de interventii: lucrarile la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau in: reparatii capitale, transformari, modificari, modernizari, consolidari, reabilitari termice, precum si lucrari de interventii pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, efectuate in scopul asigurarii cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor;

e) studiu de fezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii;

f) studiu de prefezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pe baza de date tehnice si economice.

Art. 4

Prevederile prezentei hotarari se aplica pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, precum si lucrarilor de interventii la constructii existente, finantate, total sau partial, din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5

(1)Proiectarea lucrarilor de constructii pentru obiective de investitii noi, inclusiv extinderi, se elaboreaza in urmatoarele faze:

a)studiu de fezabilitate;

b)proiect tehnic;

c)detalii de executie.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investitii noi, inclusiv extinderi, ale caror documentatii tehnico-economice intra in competenta de aprobare a Guvernului, se elaboreaza un studiu de prefezabilitate anterior elaborarii studiului de fezabilitate.

(3)Proiectarea lucrarilor de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, se elaboreaza in urmatoarele faze:

a)expertiza tehnica si, dupa caz, audit energetic;

b)documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;

c)proiect tehnic;

d)detalii de executie.

Art. 6

Prin exceptie de la prevederile art. 4, prezenta hotarare nu se aplica:

a)obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii aflate in curs de executie la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, care se supun prevederilor actelor normative in vigoare la data aprobarii;

b)obiectivelor de investitii/lucrarilor de interventii pentru ale caror studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost demarate procedurile de achizitie publica, in conditiile legii;

c)obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse in programele institutiilor care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Art. 7

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8

Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, poate emite instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9

Pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 6 lit. c), continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice se aproba prin ordin al ministrului/conducatorului organului de specialitate al administratiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 10

(1)Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu completarile ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1: CONTINUTUL-CADRU al studiului de prefezabilitate

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1)Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5.elaboratorul studiului.

(2)Necesitatea si oportunitatea investitiei

1. necesitatea investitiei:

a) scurta prezentare privind situatia existenta, din care sa rezulte necesitatea investitiei;

b) tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc. care sa expliciteze situatia existenta si necesitatea investitiei;

c) deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

d) prognoze pe termen mediu si lung;

2. oportunitatea investitiei:

a) incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale;

b) actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz;

c) acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea investitiei, dupa caz.

(3) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse:

1. scenarii propuse (minimum doua);

2. scenariul recomandat de catre elaborator;

3. avantajele scenariului recomandat.

(4) Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie

Informatii despre terenul din amplasament:

1. situatia juridica privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat – definitiv si/sau temporar – de obiectivul de investitii;

2. suprafata estimata a terenului;

3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitii privind:

a) zona seismica de calcul si perioada de colt;

b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventionala;

c) nivelul maxim al apelor freatice;

4. studiile topografice preliminare;

5. datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul.

(5) Costul estimativ al investitiei

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice:

a) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie), dupa caz;

b) cheltuieli pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica;

c) cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaborarii studiului de prefezabilitate;

d) cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).

2. Valoarea totala estimata a investitiei

(6) Avize si acorduri de principiu, dupa caz

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. plan de amplasare in zona (1:25.000 – 1:5.000);

2. plan general (1:2.000 – 1:500).

ANEXA Nr. 2: CONTINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

(2) Informatii generale privind proiectul

1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

2. descrierea investitiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

– scenarii propuse (minimum doua);

– scenariul recomandat de catre elaborator;

– avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz

3. date tehnice ale investitiei:

a) zona si amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

– studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national;

– studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;

– alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

– necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii;

– solutii tehnice de asigurare cu utilitati;

g)concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

(3) Costurile estimative ale investitiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

(4) Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

2. analiza optiunilor1);

3. analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

4. analiza economica2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate;

6. analiza de risc.
1) Varianta zero (varianta fara investitie), varianta maxima (varianta cu investitie maxima), varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.

2) Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore.

(5) Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

(6) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

1. numar de locuri de munca create in faza de executie;

2. numar de locuri de munca create in faza de operare.

(7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi – luna, anul, 1 euro = ….. lei),

din care:

– constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

– anul I;

– anul II

3. durata de realizare (luni);

4. capacitati (in unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

(8) Avize si acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize si acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. plan de amplasare in zona (1:25000 – 1:5000);

2. plan general (1: 2000 – 1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

ANEXA Nr. 3: CONTINUTUL-CADRU al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul documentatiei.

(2) Descrierea investitiei

1. situatia existenta a obiectivului de investitii:

– starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;

– valoarea de inventar a constructiei;

– actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

– prezentarea a cel putin doua optiuni;

– recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

(3) Date tehnice ale investitiei:

1. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;

2. descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

3. consumuri de utilitati:

a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

(4) Durata de realizare si etapele principale:

– graficul de realizare a investitiei:

(5)Costurile estimative ale investitiei:

1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

(6) Indicatori de apreciere a eficientei economice:

– analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.

(7) Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

(8) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

1.numar de locuri de munca create in faza de executie;

2.numar de locuri de munca create in faza de operare.

(9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1.valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi – luna, anul, 1 euro = …. lei),

din care:

– constructii-montaj (C+M);

2.esalonarea investitiei (INV/C+M):

– anul I;

– anul II;

3.durata de realizare (luni);

4.capacitati (in unitati fizice si valorice);

5.alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

(10) Avize si acorduri de principiu:

1.certificatul de urbanism;

2.avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. plan de amplasare in zona (1:25000-1:5000);

2. plan general (1:2000-1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

NOTa:

Cheltuielile de investitii aferente lucrarilor de interventii se aproba de catre ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

ANEXA Nr. 4:

METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 48 din data de 22 ianuarie 2008

METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

CAPITOLUL A: Prevederi generale

Art. 1

Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii lucrarilor de interventii la constructii si instalatii, in faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

Art. 2

Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

Art. 3

In cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, dupa caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).

Art. 4

Compensarea cheltuielilor intre capitolele/ subcapitolele de cheltuieli cuprinse in devizul general, pe parcursul derularii investitiei, in cadrul aceleiasi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.

Art. 5

Devizul general intocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii se actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar, dar de regula in urmatoarele situatii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de fezabilitate;

b) la data solicitarii autorizatiei de construire;

c) la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru executia de lucrari;

d)dupa incheierea contractelor de achizitie, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie/lucrarilor de interventii;

e) la data intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau la bugetul local, atat pentru obiective de investitii noi, cat si in continuare.

Art. 6

Valoarea actualizata a obiectivelor de investitii se aproba de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 7

(1) Elaborarea devizului general se face conform precizarilor prezentate la lit. B din prezenta anexa.

(2) Structura devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii este prezentata in anexa nr. 5 la hotarare.

CAPITOLUL B: Structura devizului general pe capitole de cheltuieli

Art. 8

In capitolele/subcapitolele devizului general prevazut in anexa nr. 5 se cuprind urmatoarele cheltuieli:

(1) CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.Obtinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpararea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor, exproprieri, despagubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura.

1.2.Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa, stramutari de localitati sau monumente istorice etc.

1.3.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, si reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

(2) CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate industriale, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.

(3)CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

Se includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;

c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;

d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;

e) intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;

f) obtinerea acordului de mediu;

g) obtinerea avizului P.S.I.;

h)alte avize, acorduri si autorizatii.

3.3. Proiectare si inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie), pentru plata verificarii tehnice a proiectarii si pentru plata elaborarii certificatului de performanta energetica a cladirii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrarile de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrarilor la obiective incepute si neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnica.

Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a modernizarilor/reabilitarilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie

Se includ cheltuielile aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare; anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica etc., in legatura cu procedurile de achizitie publica.

3.5. Consultanta

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piata, de evaluare etc.;

b) plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie.

3.6. Asistenta tehnica

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

a) asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);

b) plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

(4)CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.

Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect.

4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.5. Dotari

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotari P.S.I., dotari de uz gospodaresc, dotari privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

La TOTAL si TOTAL GENERAL din devizul general se precizeaza partea de cheltuieli care reprezinta constructii-montaj (C+M). Lucrarile de constructii-montaj sunt cele prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general.

(5)CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.Organizare de santier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj.

5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajarii la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces – auto si cai ferate -, bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier.

5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier

Se cuprind cheltuielile pentru: obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenta cu politia rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

5.2.Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, dupa caz: comisionul bancii finantatoare, cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii. in costul creditului se cuprind comisioanele si dobanzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, in functie de natura si complexitatea lucrarilor.

b) In cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformarilor, modificarilor, modernizarilor, reabilitarii la constructii si instalatii existente, se aplica un procent de pana la 10%.

c) In cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si in cazul lucrarilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale, se aplica un procent de pana la 20%, in functie de natura si complexitatea lucrarilor.

d) Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

(6)CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice si teste

Se cuprind cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologarilor etc.

In situatia in care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se inscrie valoarea rezultata prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din acestea.

CAPITOLUL C: Structura devizului pe obiect

Art. 9

Obiectul de constructie este o parte a obiectivului de investitie, cu functionabilitate distincta in cadrul ansamblului acestuia.

Art. 10

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investitie se face la faza de proiectare – studiu de fezabilitate de catre proiectant, iar valoarea fiecarui obiect se estimeaza prin devizul pe obiect.

Art. 11

Devizul pe obiect este sintetic si valoarea sa se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul.

Art. 12

Valoarea categoriilor de lucrari din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

Art. 13

Devizul pe obiect intocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii se reface avandu-se in vedere cantitatile de lucrari rezultate la faza de proiect de executie si preturile unitare rezultate in urma aplicarii procedurilor de achizitie publica.

Art. 14

Devizul pe obiect se structureaza cu respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 6.

 

 

ANEXA Nr. 5:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii……………………………………………………………… *) in mii lei/mii euro la cursul………… lei/euro din data de ……………….

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

 

 

 

 

1.1

Obtinerea terenului

 

 

 

 

 

1.2

Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 2

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 

 

 

 

 

3.1

Studii de teren

 

 

 

 

 

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

 

 

 

 

 

3.3

Proiectare si inginerie

 

 

 

 

 

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

 

 

 

 

 

3.5

Consultanta

 

 

 

 

 

3.6

Asistenta tehnica

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 3

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

 

 

 

 

 

4.1

Constructii si instalatii

 

 

 

 

 

4.2

Montaj utilaje tehnologice

 

 

 

 

 

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

 

 

 

 

 

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

 

 

 

 

 

4.5

Dotari

 

 

 

 

 

4.6

Active necorporale

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 4

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

5.1

Organizare de santier

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Lucrari de constructii

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

 

 

 

 

 

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

 

 

 

 

 

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 5

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

 

 

 

 

 

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

 

 

 

 

 

6.2

Probe tehnologice si teste

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

Din care C+M

 

 

 

 

 

*) Se inscrie denumirea obiectivului de investitie/lucrarilor de interventie

NOTA: In cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si in cazul lucrarilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamitati naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidentia distinct in devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atat in lei, cat si in euro.

ANEXA Nr. 6:

DEVIZUL obiectului……………………………………………………… *) in mii lei/mii euro la cursul ………… lei/euro din data de ……………….

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ?i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

 

 

 

 

 

1

Terasamente

 

 

 

 

 

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare, compartimentari, finisaje)

 

 

 

 

 

3

Izolatii

 

 

 

 

 

4

Instalatii electrice

 

 

 

 

 

5

Instalatii sanitare

 

 

 

 

 

6

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

 

 

 

 

 

7

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

 

 

 

 

 

8

Instalatii de telecomunicatii

 

 

 

 

 

 

TOTAL I

 

 

 

 

 

II.

MONTAJ

 

 

 

 

 

 

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

TOTAL II

 

 

 

 

 

III.

PROCURARE

 

 

 

 

 

 

Utilaje si echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

Utilaje si echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

Dotari

 

 

 

 

 

 

TOTAL III

 

 

 

 

 

 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

 

 

 

 

 

*) Se înscrie denumirea obiectului.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 48 din data de 22 ianuarie 2008

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.