POR: Apel dedicat zonei de investitie teritoriala integrata Delta Dunarii

tehnologie-tech.jpg

Aspectele cuprinse din Programul Operational Regional 2014-2020 (in continuare POR) si modul sau de implementare, vor fi interpretate exclusiv de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE – AMPOR) cu respectarea legislatiei in vigoare si folosind metoda de interpretare sistematica.

Prevederile din ghidul general la care ghidul specific face trimitere expresa, se aplica in mod corespunzator. Celelalte prevederi din ghidul general nu sunt aplicabile acestui ghid si apelului de proiecte pe care il reglementeaza.

Status: Lansat 
Depunere pana la: 14.11.2017
Buget: max 5 .000.000 euro; min 100.000 euro.

Principalele obiective

Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Tulcea.

Asociatia pentru Dezvoltarea Intercomunitara ITI Delta Dunarii (ADI ITI DD) are un rol decisiv in stabilirea conformitatii proiectului cu Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii (SIDDDD), fiind institutia care, pe baza informatiilor oferite de solicitantul de finantare in cadrul fişei de proiect, decide daca proiectul este conform cu SIDDDD.

ADI ITI DD are, de asemenea, un rol important in stimularea beneficiarilor la nivel local si in sprijinirea pregatirii proiectelor, precum si pentru a asigura preventie in faza incipienti a oricaror probleme cu care se confrunta proiectele.
La nivelul Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional, proiectele ITI vor urma procedura generala a Programului.

Axa prioritara

Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.

Apelul este destinat investitiilor teritoriale integrate in arealul format din 38 de unitati administrativ-teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta, in zonele identificate ca prioritare in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, dupa cum urmeaza:
a. „centrul Deltei, care cuprinde unitatile administrativ-teritoriale al caror teritoriu se afla integral in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Critan, Maliuc, Sfantu Gheorghe si orasul Sulina. Teritoriul acestor unitati administrativ-teritoriale se afla integral sau preponderent in Delta Dunarii propriu-zisa, intre bratele Dunarii;
b. unitati administrativ-teritoriale aflate partial pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii: municipiul Tulcea, oratul Isaccea, orasul Babadag ti comunele Murighiol, Mahmudia, Bestepe, Nufaru, Somova, Niculitel, Luncavita, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (judetul Tulcea) si Mihai Viteazu, Istria, Sacele si Corbu (judetul Constanta);
c. unitati administrativ-teritoriale aflate in vecinatatea teritoriului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, incluse pentru a asigura coeziunea teritoriala si coerenta unor interventii strategice: orasul Macin si comunele I.C. Bratianu, Smardan, Jijila, Vacareni, Greci, Frecatei, Mihail Kogalniceanu, Slava Cercheza.”-extras din Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, cap. I. Contextul elaborarii Strategiei.

Aceste localitati / UAT-uri se afla in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.
Apelul este deschis numai proiectelor implementate in teritoriul format din unitatile administrativ teritoriale mentionate anterior, in conformitate cu Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii.
Avand in vedere faptul ca in cadrul Programului Operational Regional exista alocare financiara dedicata zonei de Investitii Teriotoriale Integrate Delta Dunarii, aplicantii din aceasta zona pot depune proiecte ale caror locuri de implementare se gasesc pe teritoriul ITI, ata cum acesta este precizat in SIDDDD, numai in cadrul apelurilor dedicate ITI DD.

Solicitantii eligibili sunt:

Solicitantul trebuie sa mentina respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate de la data depunerii cererii de finantare, pe intreg procesul de evaluare, selectie si contractare – in conformitate cu prevederile prezentului ghid – precum si pe perioada de durabilitate a contractelor de finantare, in conditiile stipulate de acestea.
Pentru aplicarea si obtinerea finantarii in cadrul prezentelor apeluri de proiecte, solicitantul si proiectul trebuie sa respecte toate criteriile de eligibilitate mentionate in cadrul subsectiunilor urmatoare, inclusiv trimiterile la explicatiile detaliate in cadrul Ghidului solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, acolo unde este cazul.

Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste cumulativ criteriile enumerate si prezentate in cadrul prezentei sectiuni.

Forma de constituire a solicitantului:

– Unitate administrativ-teritoriala urbana din zona de Investitie Teritoriala Integrata Delta Dunarii (asa cum este prezentata si ilustrata la Fig. 9 cap. 1-„Contextul elaborarii Strategiei”, subcapitolul I.1 „Contextul”, din Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii), definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Parteneriate intre unitatile administrativ teritoriale mentionate anterior si unitatea administrativ teritoriala judetul Tulcea (a se vedea Modelul F din anexa 5.2.3 ITI la prezentul ghid) cu UAT oras/municipiu lider de parteneriat.
Beneficiarii in cadrul acestei prioritati de investitie vor fi:

– cele 5 unitati administrativ-teritoriale urbane din Zona de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (UAT orasul Babadag, UAT orasul Isaccea, UAT orasul Macin, UAT orasul Sulina si UAT municipiul Tulcea),definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

– parteneriatele intre unitatile administrativ teritoriale mentionate anterior si UAT judetul Tulcea, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritoriala oras/municipiu.

Perioada depunerii proiectelor:

Data lansarii cererii de proiecte: 13.03.2017
Data inceperii depunere de proiecte: 14.05.2017, ora 12:00
Data inchiderii cererii de proiecte: 14.11.2017, ora 12:00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme. in cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar in intervalul mentionat la sectiunea 2.2 de mai sus.

Specificul proiectelor

In cadrul acestei prioritati de investitie, sunt vizate proiecte de reconversie functionala si/sau reutilizare a unor terenuri si suprafete degradate, vacante sau neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Reconversia si/sau reutilizarea terenurilor neutilizate si abandonate si transformarea lor in zone de agrement si recreere pentru populatie (parcuri, gradini publice, scuaruri), are ca scop imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a creste suprafetele verzi, satisfacerea nevoii de agrement si recreere a populatiei urbane si reducerea nivelului de poluare, imbunatatirea aspectului estetic al oraselor si municipiului din teritoriul ITI DD.

Se va acorda prioritate la finantare proiectelor acelor orase care inregistreaza valori reduse in ceea ce priveste suprafata spatiilor verzi (sub 10 mp/locuitor).
O cerere de finantare poate sa contina mai multe locatii de implementare (terenuri si suprafete abandonate si neutilizate), fiecare locatie avand o suprafata minima de 1000 mp. Pentru fiecare dintre acestea trebuie sa fie respectate criteriile de eligibilitate mentionate la capitolul 3 din prezentul Ghid.

Conform clauzelor contractuale specifice aplicabile acestei prioritatii de investitii beneficiarul are obligatia de a nu utiliza obiectele/bunurile, finantate in cadrul proiectului, pentru realizarea de activitati economice, in scopul obtinerii de venituri, prin cedarea folosintei oricaruia dintre obiecte/bunuri catre o terta parte in perioada de durabilitate.

Buget

Proiectele depuse in cadrul acestor apeluri de proiecte trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori:
• valoarea maxima totala a investitiei este de 5.000.000 euro;
• valoarea minima totala a investitiei este de 100.000 euro.

Valoarea maxima totala nu poate fi majorata in timpul implementarii proiectului, orice depasire a valorii acesteia ducand la neeligibilitatea proiectului.
Valoarea minima totala poate suferi modificari in timpul implementarii proiectului fara a afecta eligibilitatea proiectului.

Termenul limita

Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inainte de depunerea cererii de finantare cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului. Solicitantul trebuie sa prevada in mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate in parte, luand in considerare specificul fiecarei activitati. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre conditiile de eligibilitate a cheltuielilor se refera la angajarea si plata cheltuielilor in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finantare.

Atentie

1. Prin prezenta prioritate de investitii nu se vor finanta proiectele de investitii care cuprind activitati de decontaminare chimica desfasurate pe terenul obiect al investitiei. Activitatile de decontaminare chimica nu sunt considerate activitati eligibilein cadrul proiectului iar cheltuielile efectuate pentru decontaminarea chimica nu se vor includein buget nici macar ca si cheltuieli neeligibile.
Se considera activitate de decontaminare chimica:
– decontaminarea solului si a apei freatice la locul poluarii, folosind, de exemplu, metode mecanice, chimice sau biologice;
– decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare si terenul aferent;
– decontaminarea si curatarea apelor de suprafatain urma poluarii accidentale, de exemplu prin colectarea poluantilor sau prin aplicarea de substante chimice;
– curatarea petelor de titei si a altor poluanti de pe sol, de pe suprafata apei, inclusiv zonele costiere;
– lucrari deindepartare a azbestului, vopselei pe baza de plumb si a altor materiale toxice.
Programul Operational Regional 2014-2020 Martie 2017
5.2 , Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban,
Ghidul solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTItII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNaRII

2.In cadrul acestei prioritati de investitii nu se vor finanta activitatile efectuate pe spatiile verzi deja existente (care nu a fost/nu este spatiu verde conform Legii nr. 24/2007), dar se vor finanta activitati desfasurate pe cele aflatein categoria terenurilor degradate cu posibilitate de a fi reabilitate ca spatii verzi. Pot fi eligibile a fi finantate activitati efectuate pe alte terenuri degradate, care nu sunt cuprinsein Registrul local al spatiilor verziin aceasta categorie, daca se respecta toate celelalte conditii de eligibilitate.in vederea verificarii acestorincadrari, se va anexa la cererea de finantare,in format electronic, (scanat, PDF) extras relevant din Registrul local al spatiilor verzi al orasului solicitant (lista centralizatoare a suprafetelor incluse), fisa terenului degradat, obiect al investitiei, daca este cazul, precum si Hotarârea Consiliului Local de aprobare a Registrului local al spatiilor verzi.
5. Solicitantul si/sau reprezentantul sau legal NU seincadreazain niciuna din situatiile prezentantein Declaratia de eligibilitate.

Eligibilitatea proiectului si a activitatilor

Conformitatea proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabila Integrata in Delta Dunarii 2030 (SIDDDD) este analizata exclusiv de catre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii (ADI ITI DD), care va elibera un aviz de conformitate a proiectului cu strategia mai sus mentionata.

Avizul de conformitate este un document ce trebuie depus de catre solicitantul de finantare, impreuna cu cererea de finantare.
in cazul in care Avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD nu este atasat cererii de finantare la depunerea acesteia, proiectul va fi respins.
Solicitantii de finantare vor solicita si depune din timp, la sediul ADI ITI DD, toate documentele necesare unei analize atente si obiective a proiectului, efectuata exclusiv de catre expertii ADI ITI DD in scopul obtinerii „Avizului de conformitate cu SIDDDD”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational nu este implicata in analiza proiectului din punctul de vedere al conformitatii acestuia cu Strategia de Dezvoltare Durabila Integrata in Delta Dunarii (2030). Aplicantul poate contesta rezultatul acestei analizei adresându-se in acest scop exclusiv Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii.

Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legala pentru stabilirea eligibilitatii cheltuielilor este mentionata in cadrul Ghidului solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, subsectiunea 6.3. in cadrul aceleiasi subsectiuni sunt detaliate inclusiv regulile generale de stabilirea a eligibilitatii cheltuielilor in conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020.

Capacitatea financiara si operationala a solicitantului

– Capacitate operationala, administrativa dovedita prin capacitatea de a asigura atât resurse umane suficiente cât si resurse materiale necesare implementarii proiectului.
– Capacitate financiara de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului ) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Cererea de finantare este compusa din:

– Formularul cererii de finantare, ale carui sectiuni se completeaza exclusiv in aplicatia electronica MySMIS. Anexa 4.2.3 ITI la acest ghid prezinta aceste sectiuni si include instructiuni, recomandari si clarificari privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv in cadrul aplicatiei MySMIS, la completarea fiecarei sectiuni in parte
– Anexele la formularul cererii de finantare. Toate aceste documente vor fi incarcate in MySMIS, in format PDF, dupa ce au fost semnate digital.
Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid contine modele standard (e.g. declaratia de eligibilitate, declaratia de angajament, macheta ce contine analiza si previziunea financiara).
Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate in format PDF, semnate digital si incarcate in MySMIS, la completarea cererii de finantare.

Documente privind datele financiare ale solicitantului

Se va anexa:

1. Bilant – ultimul exercitiu financiar incheiat;
2. Contul de rezultate patrimonial – ultimul exercitiu financiar incheiat;
3. Contul de executie bugetara – ultimul exercitiu financiar incheiat (Anexa Contul de executie a bugetului: venituri si cheltuieli)
4. Indicatori Executie bugetara anuali (conform Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”) – ultimul exercitiu financiar incheiat;
5. Anexa nr. 1.3 la norme si proceduri, Calculul gradului de indatorare- ultimul exercitiu financiar incheiat;
6. Situatia venituri pentru investitii (venituri proprii pentru investitii, venituri de capital sau amortizarea activelor fixe ale entitatii, transferuri din bugetele centrale pentru investitii) – ultimul exercitiu financiar incheiat
7. Alte documente care sa sustina informatiile suplimentare solicitate – MACHETA FINANCIARA/ FOAIA 2. CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL, ultimul exercitiu financiar incheiat (daca este cazul).

Procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor

Pentru prioritatea de investitii 5.2, prin prezentul Ghid se lanseaza apelul de proiecte cu nr. POR/2017/5/5.2/ITI/1, pentru care se aplica metoda competitiva, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare.
Aspectele mentionate in Ghidul solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 vor fi completate/corelate cu cele prevazute in prezentul document.
Ulterior depunerii, cererile de finantare vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare si selectie in urma caruia vor fi finantate doar proiectele care intrunesc toate conditiile de eligibilitate si care in urma evaluarii tehnice si financiare se incadreaza in alocarea apelului respectiv de proiecte.
Detalii privind derularea fiecarei etape din procesul de evaluare, selectie si contractare sunt prezentate in Ghidul general – sectiunea 8, cu exceptia prevederilor legate de situatiile in care pot fi solicitate clarificari asupra cererii de finantare. Acestea, precum si particularitati ale procesului de verificare si evaluare a proiectelor, derulat prin intermediul aplicatiei MySMIS, vor fi prezentate in instructiuni emise de AMPOR.
in urma verificarii documentatiilor de contractare, AMPOR isi rezerva dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu indeplinesc criteriile de evaluare si selectie, inclusiv de conformitate administrativa si eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finantare, cât si in etapa precontractuala. in acest sens, AMPOR va respinge documentatiile de contractare, oferind posibilitatea solicitantilor sa depuna contestatii in conformitate cu prevederile prezentului ghid si/sau ale ghidului general (cu modificarile si completarile ulterioare).

Conformitate administrativa si eligibilitate

Dupa depunerea cererii de finantare, se vor analiza si verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativa si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, precum si in cadrul prezentului document. Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii va urmari in principal, existenta si forma cerere.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Modalitate de propunere

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.