Programe ale Fondului de Mediu

Introducere

Fondul pentru mediu reprezinta un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor de protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului.

Solicitanti eligibili

Pot fi finantate din Fondul pentru mediu proiectele propuse de catre operatori economici, organizatii neguvernamentale, autoritati publice locale si unitati de invatamant.

Solicitanti eligibili pe fiecare tip de proiect in parte:

 1. prevenirea poluarii: operatori economici, autoritati publice locale;
 2. reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului: operatori economici, autoritati publice locale;
 3. reducerea nivelurilor de zgomot: operatori economici, autoritati publice locale;
 4. utilizarea de tehnologii curate: operatori economici;
 5. gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase: operatori economici autoritati publice locale;
 6. protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale: operatori economici autoritati publice locale;
 7. gospodarirea integrata a zonei costiere: autoritati publice locale, operatori economici;
 8. conservarea biodiversitatii: autoritati publice locale, ONG-uri, operatori economici;
 9. administrarea ariilor naturale protejate: autoritati publice locale, operatori economici ONG-uri care au calitatea de administratori ai parcurilor, rezervatiilor naturale;
 10. educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului: autoritati publice locale, ONG-uri,unitati de invatamant;
 11. cresterea productiei de energie din surse regenerabile: operatori economici, autoritati publice locale;
 12. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: operatori economici, autoritati publice locale;
 13. reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor: operatori economici, autoritati publice locale, ONG-uri;
 14. impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii: operatori economici, autoritati publice locale, ONG-uri;
 15. inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier: stabiliti prin HG;
 16. lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului: stabiliti prin HG.

Solicitantii operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii specifice:

 • sa fie persoane juridice romane;
 • sa functioneze si sa aiba activitate economica de cel putin 6 luni, la data depunerii CF;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa fie proprietari/concesionari/administratori ai imobilului pe/in care se implementeaza proiectul, pentru durata integrala a implementarii si monitorizarii proiectului (doar pentru proiectele investitionale, definite conform MO) sau sa detina cel putin un precontract in acest sens;
 • sa nu fie insolvabili, in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare de plati sau in stare de insolventa, sa nu aiba suspendate activitatile economice sau sa se afle in situatii similare;
 • sa nu faca obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la litera e), precum si orice alta situatie similara;
 • sa nu se afle in dificultate economico-financiara in ultimii 2 ani (sa nu inregistreze pierdere);
 • sa sustina din surse financiare proprii (inclusiv prin credite bancare) contributia proprie (partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile).

Solicitantii organizatii neguvernamentale:

 • sa fie persoana juridica romana;
 • scopul si obiectivele mentionate in actul constitutiv al organizatiei permit realizarea proiectului propus;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare;
 • sa dispuna de surse financiare proprii (in proportia acceptata de AFM) in vederea sustinerii contributiei proprii.
 • Solicitantii unitati de invatamant:

  • sa aiba personalitate juridica (in cazul unitatilor de invatamant fara personalitate juridica constituite ca structuri in cadrul unor unitati de invatamant cu personalitate juridica, cererea de finantare si proiectul vor fi depuse de catre aceasta, cu precizarea ca implementarea proiectului va avea loc in cadrul unitatii de invatamant fara personalitate juridica);
  • sa se afle in sistemul national de invatamant (de stat sau particular acreditate);
  • sa sustina din surse financiare proprii (in proportia acceptata de AFM) contributia proprie (partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile).

  Solicitantii autoritati publice locale:

  • sa actioneze in nume propriu;
  • sa sustina din surse financiare proprii (inclusiv prin credite bancare) contributia proprie (partea de cheltuieli eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu si cheltuielile neeligibile).

  Activitati eligibile

  Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare sunt urmatoarele:

  1. prevenirea poluarii;
  2. reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
  3. reducerea nivelurilor de zgomot;
  4. utilizarea de tehnologii curate;
  5. gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;
  6. protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
  7. gospodarirea integrata a zonei costiere;
  8. conservarea biodiversitatii;
  9. administrarea ariilor naturale protejate;
  10. educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
  11. cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
  12. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
  13. reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
  14. impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;
  15. inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
  16. lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

  Tipuri de proiecte:

  1. prevenirea poluarii:
   • instalatii si echipamente pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii;

   • sisteme si echipamente noi pentru monitorizare;
   • echipamente noi de retinerea emisiilor pentru unitati industriale sau care isi reprofileaza ori diversifica activitatea;
   • echipament de monitorizare in vederea prevenirii poluarii;

   • instalatii reducere emisii COV;
   • exhaustare;
  2. reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului:
   • statii de epurare industriale noi;
   • statii de preepurare;
   • inlaturarea efectelor produse de procesele geomorfologice gravitationale (alunecari de teren, prabusiri, etc.);
   • protectia apelor subterane;
   • extinderea si modernizarea statiilor de epurare existente pentru operatori economici;
   • proiecte pentru captarea/reducerea COV (exhaustare, desprafuire, etc);
   • proiecte care se incadreaza in decizia Consiliului Concurentei privind schema de ajutor de stat pentru IMA;
   • protectia si gospodarirea retelei hidrografice, inclusiv domeniul lacustru;
   • lucrari de ameliorare/reabilitare a solurilor poluate cu titei si produse petroliere si lucrari de depoluare a apelor subterane si de suprafata, inclusiv a celor lacustre;
   • perdele forestiere pentru protectia impotriva pulberilor si zgomotului.
  3. reducerea nivelurilor de zgomot:
   • intocmirea hartilor de zgomot;
   • echipamente/tehnologii care determina reducerea nivelului de zgomot;
  4. utilizarea de tehnologii curate: Implementarea de tehnologii conform BAT;
  5. gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase:
   • instalatii pentru incinerarea deseurilor periculoase, inclusiv deseuri provenind din activitati medicale;
   • echipamente pentru sterilizarea deseurilor provenite din activitati medicale;
   • instalatii pentru reciclarea anvelopelor uzate;
   • instalatii pentru procesarea si valorificarea deseurilor de sticla;
   • instalatii pentru valorificare deseurilor lemnoase si a rumegusului;
   • depozite de deseuri (halde de la termocentrale, industria metalelor feroase si neferoase, fosfogips, steril, exploatari miniere la zi, etc);
   • statie de transfer a deseurilor; instalatie de tratare/neutralizare a deseurilor nepericuloase si inerte;
   • instalatii de valorificare/eliminare a deseurilor periculoase;
   • instalatii pentru reciclarea deseurilor provenite din constructii;
   • instalatii de reciclare a deseurilor de materiale plastice;
   • instalatii pentru reciclarea deseurilor electrice si electronice; instalatii pentru valorificarea deseurilor de ambalaje; instalatii pentru valorificarea/eliminarea unor deseuri de uleiuri uzate, baterii si acumulatori uzati, VSU-uri.
  6. protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale:
   • statii de tratare a apei;
   • statii de epurare a apei uzate;
   • amenajarea /modernizarea captarilor de apa;
   • echipamente/ tehnologii privind reducerea consumurilor de apa;
  7. gospodarirea integrata a zonei costiere:
   • protectia zonei costiere impotriva eroziunii datorate valurilor;

   • refacerea/protectia zonelor umede aflate in contact cu marea;
   • refacerea plajelor si falezelor;
  8. conservarea biodiversitatii:
   • identificarea si sustinerea realizarii de situri de importanta europeana – Natura 2000;
   • identificarea si sustinerea de noi arii naturale protejate;
   • reconstructia ecologica in arii naturale protejate.
  9. administrarea ariilor naturale protejate:
   • administrarea parcurilor naturale;
   • administrarea parcurilor nationale;
   • administrarea rezervatiilor naturale;
   • administrarea oricaror altor arii naturale protejate.
  10. educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
  11. cresterea productiei de energie din surse regenerabile: instalatii de producere a energiei din surse regenerabile (sursa regenerabila de energie = conf. Definitiei din HG nr. 443/2003);
  12. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: echipamente de captare/stocare/reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera;
  13. reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor:
   • reconstructia si gospodarirea in arealele de protectie;
   • refacerea sau substituirea in cadrul padurilor degradate conform tipului natural fundamental in vederea realizarii protectiei solului si substratului litologic.
  14. impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii: ameliorarea prin impaduriri a terenurilor degradate in urma fenomenelor de eroziune in suprafata, a terenurilor nisipoase, a terenurilor cu exces de umiditate, a terenurilor ocupate de halde, precum si a terenurilor saraturate, puternic acide, poluate cu substante chimice;
  15. inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier: lucrari de inchidere a iazurilor de decantare din sectorul de exploatare a minereurilor neferoase;
  16. lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului: lucrari de inlaturare, atenuare, prevenire si combatere a efectelor calamitatilor naturale, stabilite prin acte normative.
  Conditii de finantare

  Criterii de eligibilitate:

  1. prevenirea poluarii

   Valoarea finantarii: min. 50.000 lei si max: 20.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  2. reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului

   Valoarea finantarii: min. 50.000 lei si max: 20.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  3. reducerea nivelurilor de zgomot

   Valoarea finantarii: minim 10.000 lei, max. 1.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  4. utilizarea de tehnologii curate

   Valoarea finantarii: minim 50.000 lei si maxim 20.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  5. gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

   Valoarea finantarii: minim 50.000 lei si maxim 20.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  6. protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale

   Valoarea finantarii: minim 50.000 lei, maxim 10 milioane lei;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  7. gospodarirea integrata a zonei costiere

   Valoarea finantarii: minim100.000 lei si maxim 10.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: Max: 24 luni.

  8. conservarea biodiversitatii

   Valoarea finantarii: a) si b) Min: 50.000 lei si Max:400.000 lei; c) Min: 50.000 lei si Max: 20.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: Max: 24 luni.

  9. administrarea ariilor naturale protejate

   Valoarea finantarii: Min: 50.000 lei si Max: 5.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: Max: 36 luni.

  10. educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

   Valoarea finantarii: Min: 1.000 lei si Max: 300.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: Max: 12 luni.

  11. cresterea productiei de energie din surse regenerabile

   Valoarea finantarii: minim 50.000 lei, maxim 20.000.000 lei ;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  12. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

   Valoarea finantarii: minim 50.000 lei si maxim 10.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: maxim 24 luni de la data incheierii contractului.

  13. reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor

   Valoarea finantarii: Min: 100.000 lei si Max: 10.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: Max: 60 luni.

  14. impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii

   Valoarea finantarii: Min: 100.000 lei si Max: 10.000.000 lei;

   Durata de executare a proiectului: Max: 60 luni.

  15. inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

   Valoarea finantarii: valori de finantare stabilite prin HG;

   Durata de executare a proiectului: conform prevederilor HG.

  16. lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

   Valoarea finantarii: valori de finantare stabilite prin HG;

   Durata de executare a proiectului: conform prevederilor HG.

  Fondul pentru mediu este utilizat pentru finantarea proiectelor de mediu eligibile prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati: rambursabila, nerambursabila si mixta.

  1. Finantarea nerambursabila poate fi:

  Modalitatea de finantare nerambursabila poate fi:

  1.1. sustinerea financiara a cheltuielilor eligibile ale proiectului in procentele stabilite mai jos:

  • Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de operatorii economici in procent de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile la care se pot adauga 10% pentru IMM-uri si/sau 10% daca proiectul presupune recuperarea de energie si daca sediul social al agentului economic se afla in Bucuresti sau in Judetul Ilfov: 30% +5%+5%. (conform prevederilor noului Regulament pentru dezvoltare regionala al Comisiei Europene);
  • Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de autoritatile publice locale in procent de maxim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile
  • Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de ONG-uri si unitatile de invatamant in procent de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

  1.2. Sustinerea totala sau partiala a dobanzii aferente creditelor acordate de banci solicitantilor, pentru implementarea unor proiecte pentru protectia mediului cu conditia rambursarii de catre solicitant a creditului si a dobanzilor la termenele scadente, conform contractului de imprumut.

  2. Finantarea rambursabila se acorda operatorilor economici si consta in sustinerea financiara a unui procent de maxim 75% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

  3. Finantarea mixta se acorda operatorilor economici si consta in finantarea rambursabila si nerambursabila a cheltuielilor eligibile ale unui proiect, in urmatoarele procente:

  • nerambursabil: maxim 30% din valoarea cheltuielor eligibile la care se poate adauga 10% pentru IMM -uri si/sau 10% daca proiectul presupune recuperarea de energie;
  • rambursabil: maxim 40% din valoarea cheltuielor eligibile.

  4. Contributia proprie acceptata este in numerar, in urmatoarele procente:

  • Operatori economici:
   • finantari nerambursabile mixte: minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului la care se aduga cheltuielile neeligibile;
   • finantari rambursabile: minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului la care se aduga cheltuielile neeligibile;
  • autoritati publice locale: minim 40% din valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului la care se aduga cheltuielile neeligibile;
  • ONG-URI si unitati de invatamant: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului la care se aduga cheltuielile neeligibile.

  5. Cofinantarea: pentru un proiect de protectia mediului un solicitant/beneficiar poate obtine finantare atat de la AFM, cat si de la un tert, cu conditia respectarii minimului contributiei proprii conform capitolului 2 – Modalitati de finantare si precizarilor Regulamentului CE privind ajutorul de stat regional.

  Un solicitant poate depune doar un singur proiect pentru fiecare sesiune de finantare.

  Termene limita

  Depunerea Cererilor de Finantare pentru proiecte, impreuna cu documentele aferente, Studiul de Fezabilitate si Proiectul Tehnic (conform Ordinului 1013/2001)se va face, de catre solicitantul finantarii, la sediul AFM – Spaiul Independentei nr. 294, corp A, sector 6, Bucuresti – pana la data de 15.02.2007.

  Finantator: Administratia Fondului pentru Mediu
  Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu
  Informatii suplimentare
  Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.