Rebirocratizarea controlului managerial

Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv este actul normativ cel mai recent care vizează domeniul procedurilor manageriale din sectorul de stat. Textul în discuție, publicat în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010, instituie noi prevederi legate de „controlul intern/ managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entitățile publice, cu privire la utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public cu eficiență, eficacitate și economicitate”. În principal, este vorba despre introducerea obligativității conducătorului unității de a elabora anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial (art. 4), care se prezintă ca anexă la situația financiară a exercițiului bugetar încheiat. În acest scop, prin ordin al ministrului finanțelor publice urmează a fi aprobate instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului respectiv. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite bugetare. Art. 5 statuează clar că MFP este „autoritatea administrației publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, precum și al gestiunii financiare”. Competențele MFP de a îndruma metodologic, coordona și supraveghea implementarea sistemelor de control intern/managerial, precum și asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public se exercită prin intermediul Unității centrale de armonizare a sistemelor de management financiar și control (UCASMFC). Aceasta este organizată ca direcție generală, fiind condusă de un controlor financiar-sef și de doi adjuncți ai acestuia. În privința neîndeplinirii de către ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual amintit anterior, textul normativ prevede (art. 27 și 28) sancționarea acestuia cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.