“Romania Start-up Plus”: 40.000 de euro pentru romanii care deschid mici afaceri

AFACERI.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat ghidul final al apelului de proiecte „Romania Start-Up Plus”, in valoare de 105 milioane euro din alocarea aferenta Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, avand ca obiective stimularea antreprenoriatului si crearea de locuri de munca.

Status: INACTIV
Depunere: 16.11.2016
Buget total: 105 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor
Prioritatea de investitii 8.III: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

Activitatile/ actiunile sprijinite in cadrul apelului

Activitati/ actiuni eligibile

In acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitatile care urmaresc incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana.

Activitatile specifice sprijinite in cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare, etape obligatorii in cadrul carora administratorul schemei de antreprenoriat va propune activitatile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate la nivelul proiectului.

Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare:
Etapa I – Formare antreprenoriala
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

Etapa I – Formare antreprenoriala

In aceasta etapa, beneficiarul contractului de finantare are obligatia de a desfasura actiuni care au ca rezultat final imbunatatirea competentelor antreprenoriale ale persoanelor fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) ce intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in zona urbana. In cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finantare are obligatia de a derula cel putin urmatoarele activitati:

1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;
2. Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala

Beneficiarul contractului de finantare va selecta cel putin 300 de persoane apartinand uneia sau mai multor categorii de grup tinta definite in cadrul acestui ghid, in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala.

3. Derularea programului de formare antreprenoriala

Acesta va avea alocate cel putin 40 de ore/ cursant si va fi autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). Programul de formare antreprenoriala va avea atat o componenta teoretica, cat si o componenta practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

La finalizarea programului de formare antreprenoriala, beneficiarul contractului de finantare va trebui sa prezinte urmatoarele documente:
•    cel putin 300 de planuri de afaceri elaborate de participanti in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala;
•    cel putin 300 de certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC.

4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului

Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minimum urmatoarele elemente:
a)    descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori);
b)    analiza SWOT a afacerii;
c)    schema organizatorica si politica de resurse umane;
d)    descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii;
e)    analiza pietei de desfacere si a concurentei;
f)    strategia de marketing;
g)    proiectii financiare privind afacerea.

In cadrul procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate de beneficiarul contractului de finantare in cadrul proiectului, dar care se incadreaza in categoriile de grup

tinta eligibile.
Planurile de afaceri selectate in aceasta etapa vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora in aplicare.

In selectarea planurilor de afaceri, beneficiarul va respecta urmatoarele conditii:
o    Nu vor putea fi selectate in vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare.
o    Numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in CAEN, Sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor nu va putea depasi 20% din numarul total al planurilor de afaceri finantate prin intermediul aceluiasi proiect.
o    Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate in cadrul proiectului.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unui juriu in care vor fi implicati cel putin un reprezentant al mediului de afaceri (antreprenori, organizatii patronale etc.) din regiunea de implementare a proiectului si un reprezentant al institutiilor financiare bancare sau nonbancare.

Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri bazat pe urmatoarele principii:
    Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat.
    Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului.

Juriul va evalua si selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de MFE in cadrul cererii de finantare inaintate de administratorul schemei de antreprenoriat, , care va asigura principii si criterii transparente si nediscriminatorii, in cadrul unui proces care va viza minimum elementele mentionate mai  sus ca parte a planurilor de afaceri.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau orice alta institutie publica cu atributii de monitorizare, audit sau control va identifica elemente care demonstreaza ca una sau mai multe intreprinderi au beneficiat de finantare in baza unui plan de afaceri care nu a fost elaborat respectand principiile sau criteriile enumerate mai sus, cheltuielile aferente vor fi considerate neeligibile, iar indicatorii asociati acelei/ acelor intreprinderi vor fi considerati nerealizati. Doar pentru planurile de afaceri aprobate de catre acest juriu se va acorda sprijin financiar in cadrul proiectului, in etapa a II-a, pentru infiintarea intreprinderii, precum si pentru dezvoltarea acesteia dupa infiintarea afacerii.  

5. Efectuarea de stagii de practica

Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis, in cadrul intreprinderilor pe care le vor infiinta, vor efectua, obligatoriu, cate un stagiu de practica organizat in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.

Stagiul va avea o durata minima de 40 de ore si se va desfasura la sediul social sau, dupa caz, la punctul de lucru al intreprinderii selectate.

Administratorul schemei de antreprenoriat va intermedia identificarea intreprinderii in care va avea loc stagiul de practica. Pe perioada desfasurarii acestuia, stagiarii vor fi coordonati si indrumati de un reprezentant al intreprinderii, cu rol de mentor. Activitatea de coordonare si indrumare a stagiarului va fi remunerata prin plata unui onorariu al carui tarif orar va respecta plafoanele salariale prevazute in Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

Participarea la stagiul de practica va fi demonstrata prin prezentarea urmatoarelor documente:
o    raport de stagiu de practica in care vor fi descrise activitatile la care a participat cursantul, semnat de cursant si de reprezentantul legal al intreprinderii;
o    copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica, document care sa justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic in care isi desfasoara activitatea.

Cerinte minime obligatorii pentru a considera incheiata etapa I:

    imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenorial a cel putin 300 de persoane care intentioneaza sa infiinteze o afacere, membri ai grupului tinta, cu respectarea indicatorilor propusi in cererea de finantare, justificate prin prezentarea catre Autoritatea de Managament, respectiv catre organismul intermediar, a certificatelor de absolvire emise de ANC;
    minimum 30 de planuri de afaceri propuse de reprezentanti ai grupului tinta – aprobate; administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta un dosar continand documente justificative care sa ateste finalizarea procesului de selectie a cel putin 30 de planuri de afaceri, precum si lista de rezerva (planurile de afaceri selectate in vederea finantarii in cadrul proiectului, metodologia de selectie, documente care sustin nominalizarea comisiei de evaluare, grilele de evaluare completate si semnate de membrii comisiei de evaluare, procesul-verbal de incheiere a selectiei planurilor de afaceri); administratorul schemei de antreprenoriat are responsabilitatea exclusiva a continutului dosarelor privind planurile de afaceri; in cazul in care Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil constata, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordante intre documentele prezentate si activitatile desfasurate in cadrul acestei etape sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activitatilor in discutie pot fi declarate neeligibile;
    minimum 30 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii de ajutor de minimis.
 
Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de incepere a proiectului.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

Aceasta reprezinta etapa in cadrul careia administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a derula activitati ce au ca scop final sustinerea grupului tinta in implementarea planului de afaceri selectat in etapa I in vederea finantarii.
In cadrul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a include cel putin urmatoarele activitati:

1. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri

Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri, completand cunostintele si aptitudinile dobandite de acestia in cadrul formarii si a stagiilor de practica din etapa I.

2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula in cadrul unor  intreprinderi, asa cum sunt acestea definite in art. 2, alin. 1 si 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestor prevederi legale, intreprinderea este ”orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara activitati economice”.

Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane.

Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural.
    
3. Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului
    
Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor care atesta infiintarea si inceperea functionarii intreprinderilor, in conditiile legislatiei aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri in cauza.

4. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului

Cheltuielile aferente infiintarii si functionarii afacerilor infiintate intra sub incidenta ajutorului de minimis.

Valoarea maxima acordata pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentand maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai intreprinderilor infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate.

Acordarea acestei finantari se va realiza in baza unui contract de subventie, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid.

Ajutorul de minimis se va acorda in doua transe, dupa cum urmeaza:
a.    O transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat.
b.    O transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.

IMPORTANT!
o    In calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitantii, nici partenerii acestora din proiect nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de lucrari cu beneficiarii ajutorului de minimis in cadrul aceluiasi proiect.
o    Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie.

Cerinte minime obligatorii pentru a considera incheiata etapa a II-a:
    finalizarea procesului de plata a primei transe din valoarea ajutorului de minimis acordat intreprinderilor in vederea implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.

La finalul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta un dosar continand documente justificative privind plata primei transe a sumelor acordate ca ajutor de minimis intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului. In cazul in care Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil constata, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordante intre documentele prezentate si activitatile desfasurate in cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activitatilor in discutie pot fi declarate neeligibile.

Dupa infiintare, intreprinderile nou create trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni in etapa a II-a.

Toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in cadrul primelor 12 luni de functionare. In perioada ulterioara de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea functionarii afacerii si va mentine ocuparea locurilor de munca create.

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii din cadrul beneficiarului sau partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderilor infiintate prin proiect.

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program.

In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 18 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea primei etape cadru.

Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

In aceasta etapa, administratorul schemei de antreprenoriat desfasoara actiuni care au ca scop final monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, inclusiv exploatarea si sustenabilitatea ideii de afacere asumate in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite mentinerii locurilor de munca create in etapa a II-a, precum si functionalitatii intreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizarii va fi prezentata in cadrul cererii de finantare.

La finalul implementarii proiectului, indiferent de cauzele care determina eventuala fluctuatie a numarului de persoane angajate, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a se asigura ca numarul persoanelor angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate este cel putin egal cu numarul total asumat initial.

Cerinte minime pentru a considera incheiata etapa a III-a:

    atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumati prin proiect.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 6 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea celei de a doua etape cadru.

Teme secundare FSE

In cadrul axei prioritare 3 – prioritatea de investitii 8.iii sunt vizate temele secundare prezentate in tabelul de mai jos.

Propunerile de proiecte vor trebui sa evidentieze in sectiunea relevanta a cererii de finantare (”Tema secundara vizata”) in ce consta contributia proiectului la o anumita tema secundara, precum si costul estimat al respectivelor masuri.

Alocarile din tabelul de mai jos reprezinta alocari indicative la nivelul axei prioritare 3. Prin urmare, in cadrul cererii de finantare se vor evidentia sumele calculate pentru masurile care vizeaza teme secundare relevante pentru proiect.

Procentele din tabelul de mai jos reprezinta ponderi din totalul alocarilor aferente temelor secundare la nivel de axa prioritara – prioritate de investitii.

Tema secundara

Pondere minima pe proiect

01. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.

1%

02. Inovare sociala

1%

05. Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

1%

In dezvoltarea cererii de finantare, prin anumite activitati, veti viza cel putin o tema secundara dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva tema secundara veti avea in vedere un buget care sa reprezinte minimum procentul indicat in tabel, calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aspecte privind inovarea sociala

Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu participarea actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor sociale .
Programul Operational Capital Uman promoveaza inovarea sociala, in special cu scopul de a testa, si, eventual, a implementa la scara larga solutii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocarile sociale.

Exemple de teme de inovare sociala care ar putea fi utilizate in cadrul acestui ghid al solicitantului – conditii specifice:
    metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/ etnice;
    metode inovatoare de combatere a discriminarii;
    valorificarea oportunitatilor locale in identificarea solutiilor propuse;
    activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, nediscriminarea etc.
    crearea si consolidarea de parteneriate, retele si platforme de colaborare intre centrele de sprijinire a afacerilor si incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel national/ regional/ local pentru sustinerea grupului tinta POCU si a oricaror persoane interesate, cu resurse privind infiintarea si dezvoltarea afacerilor;
    aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activitati comerciale vizand servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistica, ingrijire batrani, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);
    dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare in comunitate.

Proiectelor care promoveaza metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii li se acorda punctaj suplimentar in procesul de selectie.

Solicitantii si/ sau partenerii eligibili trebuie sa evidentieze in cererea de finantare daca propunerea de proiect contribuie la inovarea sociala, conform celor prezentate mai sus.

Teme orizontale

In cadrul proiectului, administratorul schemei de antreprenoriat va trebui sa evidentieze, in sectiunea relevanta din cadrul aplicatiei electronice, contributia proiectului la temele orizontale vizate de POCU 2014-2020. Prin activitatile propuse, proiectul va trebui sa asigure contributia la cel putin una din temele orizontale de mai jos. 

Dezvoltare durabila

Aplicarea principului dezvoltarii durabile va urmari asigurarea unui echilibru intre aspectele legate de mediu, coeziune sociala si crestere economica in cadrul POCU. Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea impactului asupra mediului cat mai mult posibil, prin activitati dedicate protectiei mediului, eficientei energetice, atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, biodiversitatii, rezistentei la dezastre, prevenirii si gestionarii riscurilor.

Schemele de antreprenoriat propuse urmaresc dezvoltarea competentelor antreprenoriale si finantarea unor planuri de afaceri devoltate in mediul urban. Promovarea si educarea cu privire la protectia mediului si a unui mod de viata sanatos vor contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile, bazate pe principiile dezvoltarii durabile. In acest sens, initiativele antreprenoriale care au in vedere implementarea unor planuri de afaceri ce prevad derularea a cel putin uneia dintre activitatile enuntate in paragraful anterior vor fi punctate suplimentar in cadrul acestui apel de proiecte.
Fara a se limita la acestea, in procesul de selectie se acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete pentru asigurarea implementarii principiului dezvoltarii durabile.

Egalitatea de sanse si non-discriminarea

Promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Actiunile specifice menite sa raspunda nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare includ masuri specifice ce au ce urmaresc imbunatatirea insertiei sociale si profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de competente antreprenoriale, precum si prin spirjinirea initiativelor antreprenoriale, respectiv prin cresterea accesului pe piata muncii.

Promovarea egalitatii intre femei si barbati

Promovarea egalitatii intre femei si barbati reprezinta un principiu de baza care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Pentru promovarea egalitatii de gen, actiunile specifice includ interventii care vizeaza imbunatatirea insertiei sociale si profesionale atat a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie roma, cat si a barbatilor – care vor contribui in mod direct la promovarea egalitatii de gen.
De asemenea, campaniile de constientizare si actiunile specifice pentru cresterea responsabilitatii sociale si promovarea incluziunii active vor contribui la combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celor pe baza de gen.

Actiunile vizate acorda o atentie deosebita masurilor de acompaniere, astfel incat sa faciliteze integrarea socio-economica, interventiile fiind orientate catre cresterea ocuparii, promovarea incluziunii sociale si imbunatatirea nivelului de educatie si competente si au in vedere minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistenta inegalitatilor si reduc impactul sprijinului direct.

Actiunile specifice se vor referi la:
o    Accesul egal pentru femei si barbati;
o    Pentru munca egala, remuneratie egala pentru femei si barbati;
o    Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv incurajarea adoptarii de catre angajatori a programelor de lucru flexibile;
o    Promovarea independentei economice a femeilor (in special prin antreprenoriat);
o    Promovarea utilizarii de catre barbati a beneficiilor sociale legate de concediul de ingrijire a copiilor.
In procesul de selectie se va acorda punctaj suplimentar proiectelor care propun instrumente concrete de resurse umane cu privire la asigurarea egalitatii intre femei si barbati.

Pentru informatii detaliate privind temele orizontale se va consulta documentul ”Ghid – integrare teme orizontale in cadrul proiectelor finantate din FESI 2014-2020”, disponibil aici.

Tipuri de solicitanti si parteneri eligibili in cadrul apelului

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitantii si, daca e cazul, partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:
o    furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
o    organizatii sindicale si patronate;
o    membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
o    autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
o    asociatii profesionale;
o    camere de comert si industrie;
o    ONG-uri;
o    universitati;
o    Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta;
o    parteneriate intre categoriile mai sus mentionate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atat individual, cat si in parteneriat.

In cazul in care administratorul schemei de antreprenoriat presupune existenta unui  parteneriat intre categoriile mai sus mentionate, va fi desemnat un lider de parteneriat si vor fi specificate atributiile si obligatiile partenerilor, precum si activitatile pe care le va implementa fiecare partener.

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptats de la finantare pentru prioritatea de investitii 8.iii.

Durata proiectului

Durata maxima a proiectului este de 36 de luni.
Cererile de finantare care nu vor respecta acesta conditie, precum si cererile de finantare care nu respecta limitele stabilite pentru durata fiecareia dintre cele 3 etape cadru de implementare a proiectului, vor fi respinse ca neeligibile.

Grupul tinta al proiectului

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta este format din persoane fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a.    intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban;
b.    isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, intr-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
c.    isi au resedinta sau domiciliul in regiunea in care se implementeaza proiectul.

In cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani. Acestia pot beneficia de masuri pentru infiintarea de afaceri, inclusiv sprijin sub forma de consiliere, formare, mentorat, in cadrul masurilor sprijinite in cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.

Alocarea financiara stabilita pentru apelul de proiecte

Alocarea disponibila in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte si sursa de finantare, pe regiuni, sunt prezentate mai jos.

Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 105 milioane de euro (contributia UE + contributia nationala), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia). Din aceasta suma, finantarea FSE este de 89,25 milioane de euro, corespunzand unei contributii UE de 85%, iar contributia nationala este de 15,75 mil. euro, corespunzand unei contributii nationale de 15%.

Alocarea financiara regionala este de 15 milioane de euro (contributie UE + contributie nationala) pentru fiecare regiune, iar alocarea financiara pentru schema de ajutor de minimis este detaliata in tabelul de mai jos:

AP/ PI

Regiune de dezvoltare

Schema de ajutor de minimis

AP3/ PI 8.iii

Regiunile mai putin dezvoltate:

„ Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia

9 mil. euro/ regiune (contributia UE + contributia Romaniei), din care:

„ 7,65 milioane euro (contributia UE)

„ 1,35 milioane euro (contributia nationala)

Total la nivelul cererii de propuneri de proiecte

 

63 mil. euro (contributia UE+ Contributia RO), din care:

„ 53,55 milioane euro (contributia UE)

„ 9,45 milioane euro (contributia nationala)

 Daca, in urma finalizarii procesului de selectie a cererilor de finantare, alocarea financiara dedicata unei regiuni nu este distribuita in in intregime, AM POCU isi rezerva dreptul de a realiza realocari catre alte regiuni.

Valoarea maxima a proiectului; rata de cofinantare

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, valoarea maxima eligibila a unui proiect, in functie de valorile asumate ale indicatorilor, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Valoare max.proiect=(Valoare indicator 4S10 x 4.000.000)/60

In plus fata de plafonul calculat conform formulei de mai sus, valoarea eligibila a proiectului trebuie sa nu depaseasca echivalentul in lei al sumei de 5.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016.

Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant.

Schema de ajutor de minimis

Activitatile de care beneficiaza, in cadrul celei de-a doua etape cadru, intreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului financiar acordat in cadrul acestei scheme va fi de maximum 40.000 euro/ intreprindere, calculat la cursul inforeuro din luna august 2016.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate pentru intreprinderile nou create va reprezenta minimum 60% din valoarea totala eligibila a proiectului. Monitorizarea implementarii masurilor de minimis va fi asigurata de catre administratorul schemei de antreprenoriat, pe parcursul etapelor II si III.

Cheltuielile aferente activitatilor derulate in etapele I si III, precum si cele aferente activitatilor dedicate persoanelor fizice in etapa a II-a nu vor intra sub incidenta ajutorului de minimis.

Schema de minimis nu poate avea ca obiect urmatoarele categorii de ajutoare:
a)    ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b)    ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE;
c)    ajutoarele acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, in urmatoarele cazuri:
•    atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
•    atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.
d)    ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)    ajutoarele subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate;
f)    ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Prin urmare, activitatile aferente etapei a II-a si, implicit, subactivitatilor corespunzatoare nu vor putea viza domeniile exceptate de la schema de minimis evidentiate mai sus.

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea proiectului

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea cheltuielilor

Lista orientativa privind incadrarea cheltuielilor aferente proiectului in categoriile/ subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

Cheltuieli directe

Cheltuielile directe reprezinta cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activitati individuale din cadrul proiectului si pentru care este demonstrata legatura cu activitatea/ subactivitatea in cauza.

 

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) contine:

Cheltuielile directe care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis

Cheltuieli salariale

Cheltuieli salariale cu managerul de proiect

„  Salarii

Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (in derularea activitatilor, altele decât management de proiect)

„  Salarii

Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati

„  Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati pentru reprezentantii cu rol de mentori ai intreprinderii in cadrul careia are loc stagiul de practica

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):

Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

„  Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

Cheltuieli cu deplasarea

Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea proiectului

„  Cheltuieli pentru cazare

„  Cheltuieli cu diurna personalului propriu

„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)

„  Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii

Cheltuieli cu deplasarea pentru participanti[1] – grup tinta

„  Cheltuieli pentru cazare

„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)

„  Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii

Cheltuieli cu servicii

Cheltuieli pentru consultanta si expertiza

„  Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara (de exemplu consultanta juridica necesara implementarii activitatilor proiectului, formare profesionala, consiliere profesionala, consultanta antreprenoriala, servicii medicale aferente grupului tinta in vederea participarii la programele de formare profesionala etc.)

Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare

„  Servicii de transport de materiale si echipamente

„  Pachete complete continând transport, cazarea si/sau hrana participantilor/ personalului propriu

„  Organizarea de evenimente

„  Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/ formare

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului:

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului

„  Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate, materiale educationale relevante pentru operatiune, in format tiparit, audio si/ sau electronic

„  Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire               

„  Taxe de participare la programe de formare/ educatie              

„  Taxe eliberare documente de stare civila, documente de identitate etc.

„  Taxe notariale

„  Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare

Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile

Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului

„  Materiale consumabile

„  Cheltuieli cu materii prime si materiale necesare derularii cursurilor practice

„  Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie si formare

„  Papetarie

„  Cheltuieli cu materialele auxiliare

„  Cheltuieli cu materialele pentru ambalat

„  Cheltuieli cu alte materiale consumabile

„  Multiplicare

Cheltuieli cu hrana

Cheltuieli cu hrana

„  Cheltuieli cu hrana pentru participanti (grup tinta)

Cheltuieli cu inchirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administratie

Cheltuieli cu inchirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administratie

„  Inchiriere sedii, inclusiv depozite

„  Inchiriere spatii pentru desfasurarea diverselor activitati ale operatiunii

„  Inchiriere echipamente

„  Inchiriere vehicule

„  Inchiriere diverse bunuri

Cheltuieli de leasing

Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational)

„  Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing pentru:

o    Echipamente

o    Vehicule

o    Diverse bunuri mobile si imobile

Cheltuieli cu subventii/ burse/ premii

Premii

„  Premii in cadrul unor concursuri

Cheltuieli de tip FEDR

Cheltuieli de tip FEDR

o    Echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul

o    Cablare retea interna

o    Achizitionare si instalare de sisteme si echipamente pentru persoane cu dizabilitati

o    Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

o    Alte cheltuieli pentru investitii

Cheltuieli directe care intra sub incidenta ajutorului de minimis

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului:

Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului

„  Taxe pentru infiintarea de start-up-uri

Micro-granturi

Subventii pentru start-up-uri

 

„  Subventii (micro-granturi) pentru start-up-uri

Cheltuieli indirecte

Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati.

 

Categorie MySMIS

Subcategorie MySMIS

Subcategoria (descrierea cheltuielii) contine:

Cheltuieli indirecte care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis

 

 

Cheltuieli indirecte – rata forfetara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli indirecte

 

 

 

 

 

 

 

„  Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect

„  Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar

„  Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

„  Chirie sediu administrativ al proiectului

„  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu

„  Utilitati:

                a) apa si canalizare

                b) servicii de salubrizare

                c) energie electrica

                 d) energie termica si/sau gaze naturale

                e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date

                f) servicii postale si/sau servicii curierat

„  Servicii de administrare a cladirilor:

                a) intretinerea curenta

                b) asigurarea securitatii cladirilor

                c) salubrizare si igienizare

„  Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport:

                 a) intretinere echipamente

                b) reparatii echipamente

                c) intretinere mijloace de transport

                d) reparatii mijloace de transport

„  Amortizare active

„  Conectare la retele informatice

„  Arhivare documente

„  Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie

„  Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate

„  Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare

„  Taxe notariale

„  Abonamente la publicatii de specialitate

„  Cheltuieli financiare si juridice (notariale):

o    prime de asigurare bunuri (mobile si imobile)

o    asigurarea medicala pentru calatoriile in strainatate

o    prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO)

o    cheltuieli aferente deschiderii, gestionarii si operarii contului/ conturilor bancare   al/ ale proiectului

Materiale consumabile:

                a) cheltuieli cu materialele auxiliare

                b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat

                c) cheltuieli cu alte materiale consumabile

„  productia materialelor publicitare si de informare

„  tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare

„  difuzarea materialelor publicitare si de informare

„  dezvoltare/ adaptare pagini web

„  inchirierea de spatiu publicitar

„  alte activitati de informare si publicitate

Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativa. Solicitantul nu trebuie sa fundamenteze costurile indirecte in bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca rata forfetara din costurile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii; de asemenea, pe parcursul implementarii proiectului, solicitantul nu va trebui sa prezinte documente justificative privind cheltuielile indirecte efectuate in cadrul proiectului.

Cheltuielile pentru masurile care vizeaza infiintarea de noi intreprinderi (masuri de sprijin pentru antreprenoriat) vor fi tratate ca subventii/ ajutor de minimis, prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR.

Reguli generale si specifice

Cheltuielile de tip FEDR, inclusiv cele pentru echipamente, si cheltuielile pentru inchiriere si leasing vor respecta regulile si plafoanele stabilite prin Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

Cheltuielile indirecte vor fi decontate ca finantare forfetara de maximum 15% din costurile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

In implementarea proiectului, decontarea cheltuielilor indirecte se va realiza pentru fiecare membru al parteneriatului, prin aplicarea ratei forfetare de 15% la cheltuielile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii efectuate de fiecare membru al parteneriatului si cuprinse in fiecare cerere de rambursare.

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014, se poate face incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului de Ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului si se incheie in data de 30 octombrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: UE si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.