Se depun cererile de finantare pentru Masura IV.4 – Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

pescari.jpg

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 5 – Stimularea comercializarii  si prelucrarii Masura IV.4 – Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 16.02.2017
Buget: 45.172.000 lei

Obiectiv

Obiectiv specific 5.2: Incurajarea investitiilor in sectoarele prelucrarii si comercializarii.

Buget

Intensitatea maxima a ajutorului public este de 50% din valoarea totala eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil), contributia solicitantului fiind in cazul acestei masuri de minim 50% din valoarea totala eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil).

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinantarea investitiei, in cuantum de minim 50% prin mai multe modalitati: aport in natura, aport in numerar constituit de beneficiar, surse de finantare (credit bancar).

Valoarea maxima a proiectului

Valoarea maxima si minima eligibila pentru un proiect vor fi stabilite in anuntul de lansare a apelului. In cadrul acestor valori este inclus TVA–ul eligibil, in cazul solicitantilor neplatitori de TVA. Pentru solicitantii platitori de TVA, in valoarea eligibila nu este inclus TVA-ul intrucat acesta este considerat neeligibil.

Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect este de 2.000.000 EURO, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afisat de INFOREURO la data lansarii apelului. Valoarea maxima nerambursabila aferenta unui proiect este de 1.000.000 EURO, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afisat de INFOREURO la data lansarii apelului.

Alocarea financiara
 
Pentru masura IV.4 Procesarea produselor pescaresti si de acvacultura rata de cofinantare este de 75% din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) si 25% din bugetul national.

Solicitanti eligibili

In vederea acordarii sprijinului financiar acordat prin Masura IV.4 – Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• sa fie infiintat in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 15/1990 cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
• sa fie intreprindere din categoria IMM-urilor(microintreprindere, intreprindere mica si mijlocie), in domeniul procesarii produselor pescaresti si de acvacultura.

Categoriile de solicitanti eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe aceasta masura sunt:

o Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Asociatii constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitate economica.

Respectarea incadrarii solicitantilor eligibili in categoria de microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii se realizeaza conform legislatiei, astfel:

o Intreprindere micro: care are pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale < 2 milioane Euro, echivalent in lei;
o Intreprindere mica: care are intre 10-49 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale <10 milioane Euro, echivalent in lei;
o Intreprindere mijlocie: care are intre 50-249 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta <50 milioane Euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
o Nu este inregistrat in Registrul debitorilor MADR AM POP/ AMPOPAM, pentru POP 2007 – 2013 / POPAM 2014-2020 in calitate de DEBITOR;
o Nu se afla in situatiile prevazute la Art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 in ceea ce priveste perioada si datele de inadminisibilitate a cererilor;
o Nu se afla in proces de lichidare, fuziune, reorganizare, faliment;
o Nu inregistreaza in anul financiar anterior un bilant negativ (capitaluri negative) – pentru cazul in care organizatia a avut activitate; sunt exceptati solicitantii care sunt infiintati in anul depunerii cererii de finantare, cei infiintati in anul precedent depunerii cererii de finantare sau cei care au avut activitatea suspendata conform legii (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finantare);
o Are obiect de activitate inregistrat in domeniul prelucrarii si conservarii pestelui, crustaceelor si molustelor.

Eligibilitatea proiectului
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
1) sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
2) sa contina activitatile/cheltuieli eligibile mentionate in prezentul ghid;
3) activitatile/cheltuielile pentru care se solicita finantare in Cererea de finantare se incadreaza in perioada 01.01.2014 si pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului;
4) valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect se incadreaza in plafonul stabilit prin anuntul de lansare a apelului;
5) activitatile pentru care se solicita sprijin financiar nerambursabil in Cererea de finantare nu trebuie sa faca obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene, in ultimii 5 ani.

Activitati eligibile
In cadrul masurii de finantare IV.4 sunt eligibile activitati care presupun construirea de noi unitati si/sau extinderea/modernizarea unitatilor existente precum si echiparea acestora pentru cel putin una din urmatoarele tipuri de investitii:

• Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul deseurilor.
• Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura care imbunatatesc siguranta, igiena, sanatatea si conditiile de munca.
• Investitii in prelucrarea capturilor de peste comercial care nu poate fi destinat consumului uman.
• Investitii in prelucrarea subproduselor pescaresti si de acvacultura care rezulta din activitatile de prelucrare principale.
• Investitii in prelucrarea produselor obtinute din acvacultura ecologica, in conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
• Investitii in prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura care au ca rezultat produse noi sau imbunatatite, procese noi sau imbunatatite sau o gestiune si sisteme de organizare noi sau imbunatatite.

Cheltuieli eligibile

 • obtinerea si amenajarea terenului, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • asigurarea utilitatilor necesare, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • proiectare si asistenta tehnica, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cheltuielile cu serviciile de consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de finantare;alte cheltuieli, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevazute la art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016;
 • cheltuieli pentru probele tehnologice si teste, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4 art. 8, capitolul 6 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • investitia de baza, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 4, art. 8 capitolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cheltuieli pentru achizitia de constructii;
 • cheltuieli pentru construirea de noi unitati de procesare;
 • cheltuieli pentru extinderea si modernizarea unitatilor existente;
 • cheltuieli privind achizitionarea de echipamente pentru procesarea produselor si subproduselor;
 • cheltuieli privind achizitionarea de tehnologii noi si metode de productie inovatoare;
 • cheltuieli privind achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul pestelui, produselor din peste si pentru alte materii prime necesare procesarii;
 • cheltuieli privind achizitionarea de echipamente capabile sa imbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor;
 • cheltuieli pentru achizitionarea de camere si/sau construirea de depozite frigorifice pentru materia prima si depozitarea produselor si subproduselor din peste, precum si a conservelor si semiconservelor din peste;
 • cheltuieli privind extinderea si/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia prima si depozitarea pestelui, produselor si subproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste;
 • cheltuieli privind achizitionarea de instalatii si echipamente destinate exclusiv tratarii, prelucrarii deseurilor de produse pescaresti si de acvacultura;
 • cheltuieli privind achizitionarea de echipamente care vizeaza imbunatatirea sigurantei, igienei, sanatatii si conditiilor de munca;
 • cheltuieli privind realizarea infrastructurii si achizitionarea de echipamente privind prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul deseurilor;
 • cheltuieli pentru investitii privind energia neconventionala sunt eligibile cu conditia ca energia astfel obtinuta sa fie folosita numai pentru activitatea de productie ce face obiectul proiectului.
 • cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare pentru managementul unitatilor de procesare;
 • cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului.

Totodata sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
2. Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
3. Cheltuieli privind taxele;
4. Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevazute la art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 347/2016;
5. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014.

Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finantare depuse in cadrul acestui apel sunt detaliate astfel:

1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
2.Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
4.Cheltuieli pentru investitia de baza
5.Cheltuieli cu organizarea de santier
6.Comisioane, cote, taxe
7.Cheltuieli diverse si neprevazute
8.Cheltuieli cu amortizarea
9.Cheltuieli cu leasingul
10.Cheltuieli salariale
11. Cheltuieli cu auditarea proiectului
12. Cheltuieli cu informarea si publicitatea
13. Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste si predare la beneficiar:
– Pregatirea personalului de exploatare;
– Probe tehnologice si teste.
14. Contributie in natura:
– Contributia proprie aferenta terenului;
– Contributia proprie pentru investitia de baza
15. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale MYSMIS (activ necorporal)

Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare: 16.02.2017, ora 17:00

Alocarea financiara totala pentru prezentul apel: 45.172.000 lei, din care

Alocare financiara pentru ITI: 12.196.440 lei

Cursul de schimb INFOREURO de 4,5172 LEI/EUR, valabil in luna decembrie 2016

In cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare si documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate on line cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar in intervalul mentionat mai sus.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati un formular aici.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FEPAM + contributie nationala
Sursa: AM Peste

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.