Se depun proiecte pentru fluidizarea traficului la frontiera

trafic.jpg

Ministerul Fondurilor Europene a anuntat deschiderea liniilor de finantare pentru fluidizarea traficului la frontiera.

Status: Inactiv
Depunere: 31.12.2018
Buget total: 21.299.071 euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivul specific

Axa Prioritara 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient.

Prioritatea de investitii 7c Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de transport care respecta mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus si care au emisii reduse de carbon, inclusiv a cailor navigabile interioare si a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legaturilor multimodale si infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabila la nivel regional si local.

Obiectivul Specific 2.6 (OS) Reducerea timpului de stationare la punctele de comunicare transnationala.

Actiunile sprijinite si activitati

Actiunile finantabile conform POIM

Prin OS 2.6 vor fi vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

Dezvoltarea infrastructurii de acces in punctele de trecere a frontierei / de iesire din tara si in vama, constand in:
o    Constructia / modernizarea infrastructurii de acces in punctele de trecere a frontierei, inclusiv in vama;
o    Crearea, extinderea si modernizarea infrastructurii de control vamal si rutiere in birourile vamale, inclusiv a cladirilor aferente;
o    Achizitia de echipamente specifice activitatii de control vamal nedistructiv, inclusiv achizitionarea de echipamente de scanare;
o    Achizitia de instrumente si echipamente aferente activitatii de monitorizare dinamica a perimetrului si dirijare a traficului;
o    Sprijin pentru identificarea cauzelor intarzierilor in punctele de trecere a frontierei si pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte.

Actiunile propuse vizeaza punctele de trecere a frontierei relevante pentru reteaua TEN-T.

Proiectele promovate vor avea, dupa caz si unde este posibil, un caracter integrat vizand, pe langa constructia  / modernizarea infrastructurii de acces in punctele de trecere a frontierei, inclusiv in vama, si elementele necesare ce vor contribui la optimizarea procesului de trecere a frontierei, inclusiv a operatiunilor de realizare a controlului vamal.

Prin OS 2.6 (finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR) se promoveaza actiuni ce contribuie la optimizarea procesului de trecere prin punctele de frontiera din reteaua TEN-T, asigurand astfel sustenabilitatea economiilor de timp rezultate in urma investitiilor POIM in infrastructura, reducand riscul ca aceste economii sa fie anulate din cauza blocajelor la trecerea frontierei.

Principalul rezultat urmarit prin promovarea investitiilor prevazute in cadrul O.S. 2.6 vizeaza:
–    reducerea timpului de stationare la punctele de comunicare transnationala, in special a transportatorilor de marfa.

1.3.2 Activitati finantabile in cadrul OS 2.6

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul acestui obiectiv specific vor finanta urmatoarele activitati orientative, fara a fi insa limitative, in corelare cu atingerea rezultatului preconizat la nivelul OS 2.6.:
•    Constructia / modernizarea infrastructurii de acces in punctele de trecere a frontierei, inclusiv in vama;
•    Crearea, extinderea si modernizarea infrastructurii de control vamal si rutiere in birourile vamale, inclusiv a cladirilor aferente;
•    Achizitia de echipamente specifice activitatii de control vamal nedistructiv, inclusiv achizitionarea de echipamente de scanare;
•    Achizitia de instrumente si echipamente aferente activitatii de monitorizare dinamica a perimetrului si dirijare a traficului, inclusiv achizitia de echipamente specifice activitatii de verificare la frontiera;
•    Sprijin pentru identificarea cauzelor intarzierilor in punctele de trecere a frontierei si pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte;
•    Activitati cu caracter general:
–    Managementul de proiect;
–    Asistenta pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrarilor etc;
–    Informare si publicitate;
–    Sprijin pentru derularea activitatii UIP.

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel putin masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activitatile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecventei si complexitatii, in functie de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

Tipuri de solicitanti

Solicitantii eligibili in cadrul OS 2.6. sunt:

 •  Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • Ministerul Transporturilor / Operatorul de infrastructura la punctul de trecere a frontierei desemnat in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Politia rutiera – Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane / Politia Transporturi – Directia de Politie Transporturi / Politia de Frontiera Romana, dupa caz.

Proiectele pot fi depuse individual sau in parteneriat intre structurile enumerate.

Grup tinta

Grupul tinta este reprezentat de intreaga populatie a Romaniei.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte

Bugetul alocat apelului de proiecte este impartit pe urmatoarele tipuri de actiuni, dupa cum urmeaza:

Actiune Alocare POIM (valoare neta in euro) Buget limita apel* Buget limita contractare**
Dezvoltarea infrastructurii de acces in punctele de trecere a frontierei/ de iesire din tara si in vama 21.299.071 31.948.607 25.558.885
Total OS 2.6 21.299.071 31.948.607 25.558.885

Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare

Nu exista o valoare minima sau maxima a proiectelor propuse.

Ratele de cofinantare a proiectelor

Dezvoltarea infrastructurii de acces in punctele de trecere a frontierei / de iesire din tara si in vama

75% FEDR, 25% Bugetul de Stat.

Ajutor de stat

Nu se aplica regula ajutorului de stat pentru proiectele depuse in cadrul OS 2.6, deoarece infrastructura de acces in punctele de trecere a frontierei, cea de control vamal, precum si echipamente specifice activitatii de control vamal si cea de monitorizare dinamica a perimetrului si dirijare a traficului care urmeaza sa se realizeze reprezinta infrastructura publica de stat, aceastea urmand a fi administrate de Ministerul Transporturilor, prin intermediul companiilor aflate in subordine, ANAF, Politia de frontiera si Politia rutiera / Politia Transporturi in calitate de administratori ai acestor tipuri de infrastructura de transport de interes european si national si echipamente specifice, desemnati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantii eligibili in cadrul OS 2.6 sunt: ANAF, Ministerul Transporturilor, Operatorul de infrastructura la punctul de trecere a frontierei desemnat in conformitate cu legislatia in vigoare, Politia rutiera – Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane / Politia Transporturi – Directia de Politie Transporturi / Politia de Frontiera Romana, dupa caz.

Solicitantul / partenerii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de natura institutionala, legala si financiara:

a)    Se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili in conformitate cu prezentul Ghid:

 • Se probeaza prin actele care atesta constituirea legala a solicitantului

b)    Solicitantul / partenerul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
1.    este in incapacitate de plata / in stare de insolventa conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
2.    este in stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
3.    nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, si bugetului local in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania;
4.    a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptata impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
5.    a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;

 •   Se probeaza prin Declaratia de Eligibilitate (Anexa 4)

c)    Reprezentantul legal al solicitantului / partenerului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit in legislatia nationala;

 • Se probeaza prin Declaratia privind conflictul de interese (Anexa 4)

d)    Solicitantul / partenerul demonstreaza capacitate de implementare (tehnica si administrativa), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului;

 •   Se probeaza cu Decizia privind infiintarea UIP pentru solicitant si partener si CV-urile membrilor UIP si fisele de post;

e)    Solicitantul demonstreaza capacitatea si asigurarea cofinantarii proiectului;

 • Se probeaza prin bugetul aprobat al solicitantului, dupa caz;

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibile, proiectele noi, promovate in cadrul actiunilor aferente OS 2.6 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)    Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni finantabile mentionate in POIM, corespunzatoare A.P. 2, O.S. 2.6 si contine cel putin una dintre activitatile mentionate in ghidul solicitantului, iar perioada de implementare a proiectului se incadreaza in perioada de eligibilitate a cheltuielilor (intre 01.01.2014 si 31.12.2023);

b)    Scopul si obiectivele proiectului trebuie sa fie in concordanta cu actiunile obiectivului specific si cu activitatile eligibile prezentate in Sectiunea 1.3.2. din prezentul ghid;

c)    Proiectul demonstreaza o reducere cu cel putin 25% a timpului de stationare la punctele de comunicare transnationala, in special pentru transportul de marfa, comparativ cu media inregistrata in ultimii trei ani in perioadele aglomerate; in prezentarea obiectivului se va avea in vedere corelarea cu stadiul infrastructurii de acces in vama / dotarea / modernizarea si justificarea modului in care investitiile propuse vor fi/ au fost completate de investitii in infrastructura / echipamentele conexe;
•    Sectiunile Justificare si Indicatori din cererea de finantare si se justifica printr-un studiu / audit studiu / audit care identifica problemele sistemice legate de tranzitul in punctul de frontiera / trecere transnationala propus spre finantare

d)    Activitatile proiectului nu au fost finantate in ultimii 5 ani si nu sunt finantate in prezent din alte fonduri publice, altele decat ale solicitantului/partenerului, dupa caz

 • Se probeaza prin Declaratia de eligibilitate

e)    Bugetul proiectului respecta indicatiile privind incadrarea in categoriile de cheltuieli;

 • Se probeaza prin Sectiunea Buget din cererea de finantare

f)    Infrastructura / terenurile pe care se vor construi /extinde / reabilita investitiile sunt puse la dispozitia proiectului. In acest sens, solicitantul va demonstra ca detine sau ca este in procedura de a obtine dreptul de  proprietate sau dreptul de administrare a acestora pe o perioada de cinci ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.

 •    La depunerea cererii de finantare se probeaza prin Declaratia de eligibilitate a solicitantului potrivit careia infrastructura / terenurile sunt puse la dispozitia proiectului:
      Sunt disponibile pentru investitii / fac obiectul initierii unor demersuri pentru obtinerea dreptului de prorietate / administrare (proiect de HG de expropiere / administrare);
      Sunt libere de orice sarcini / vor fi libere de orice sarcini la momentul contractarii, in sensul ca nu sunt afectate de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului;
      Nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica (doar cand terenul se afla deja in proprietate);
      Nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun (doar cand terenul se afla deja in proprietate).
      La semnarea contractului de finantare (in situatia aprobarii proiectului pentru finantare), solicitantul va face dovada detinerii dreptului de proprietate / administrare pentru terenurile supuse investitiei:
      Prin oricare dintre actele admise de lege privind dreptul de proprietate / administrare (copie conform cu originalul), valabile cel putin inca 5 ani la data previzionata a ultimei plati in cadrul proiectului;
      Prin extras de carte funciara care sa probeze ca terenurile / infrastructura sunt libere de orice sarcini.
  Cerinte specifice privind terenurile supuse exproprierii:

Pentru terenurile supuse investitiei a caror expropriere este necesara in baza prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national judetean si local, solicitantul va proba:

 •    La momentul depunerii cererii de finantare prin Proiectul de Hotarare de Guvern de declansare a operatiunilor de expropriere initiat de autoritatea competenta si conform prevederilor Legii nr. 255/2010.
  La semnarea contractului de finantare, in cazul aprobarii proiectului pentru finantare, solicitantul va proba ca detine dreptul de proprietate prin prezentarea Hotararii de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico – economici, publicata in Monitorul Oficial in corelare cu sectiunea Resurse materiale implicate din cererea de finantare.

g)    Activitatile derulate in cadrul proiectului respecta legislatia nationala / comunitara si regulile in domeniul egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile, achizitiilor publice (inclusiv daca sunt incluse activitati care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informarii si publicitatii si ajutorului de stat:

 •   Se probeaza prin Declaratia de eligibilitate;
 • Se probeaza prin sectiunile Descrierea proiectului, Ajutorul de Stat, Principii orizontale;
 • Calendarul proiectului din cererea de finantare.

h)    Proiectul include descrierea clara a legaturii cu alte finantari sau alte proiecte finantate din fonduri comunitare sau nationale:

 •  Se probeaza prin Declaratia de eligibilitate;
 • Se probeaza prin sectiunea Complementaritate finantari anterioare din cererea de finantare.

i)    Solicitantul / partenerul demonstreaza capacitatea de a asigura mentenanta si pastrarea in bune conditii a echipamentelor:

 •  Se probeaza prin declaratia de angajament (Anexa 4) si se descrie in cererea de finantare si studiul de fezabilitate / documentul de aprobare a investitiei – Sectiunea sustenabilitate

j)    Daca proiectul contine investitii realizate inainte de depunerea cererii de finantare, acestea au fost verificate din punct de vedere al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice si au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fara conditii:

 •   Conform document elaborat de Serviciul de Achizitii al AM POIM / OIT, vizand verificarea dosarului de achizitie publica depus de catre solicitant

Indeplinirea conditiilor de natura institutionala, legala si financiara se probeaza cu aplicarea corespunzatoare de catre AM POIM a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legala:

•    Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
    Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
    Hotararea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
    Legislatia nationala si europeana in vigoare la data semnarii contractului de finantare;
    Instructiunile AM, pentru contractele de finantare semnate dupa data (publicarii) acestora.

Pentru a fi eligibile in vederea finantarii prin POIM, toate cheltuielile trebuie sa fie defalcate in bugetul cererii de finantare, sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 399/2015, sa corespunda obiectivelor POIM si sa fie incluse in Cererea de finantare aprobata.

Pentru a fi rambursata, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii, conform HG nr. 399/2015:
a)    sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023;
b)    sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
c)    sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d)    sa fie in conformitate cu contractul / decizia / ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e)    sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f)    sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g)    sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

In plus, o cheltuiala este eligibila daca:
    activitatile aferente proiectului pentru care se ramburseaza cheltuiala nu au beneficiat, in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, de finantare anterioara din fonduri publice, altele decat fondurile proprii ale beneficiarului

Cheltuielile identificate de beneficiar vor fi incadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 6.

In cadrul OS 2.6, nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli (in conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h):
•    cheltuieli aferente contributiei in natura;
•    cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
•    cheltuieli cu amortizarea;
•    cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite;
•    cheltuieli de leasing;
•    cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie;
•    cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru activitatea UIP;
•    cheltuieli generale de administratie.

Prevederi privind TVA
Baza legala:
    HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020.
Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din fonduri.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Implementarea financiara a proiectului

Baza legala:

    OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si HG nr. 93 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015

Implementarea financiara se face prin mecanismul rambursarii cheluielilor efectuate asa cum prevede OUG nr. 40/2015. Obligatiile beneficiarului si ale AM referitor la plati sunt detaliate in continutul contractului de finantare.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe baza de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.

Solicitarile se vor primi in perioada 25.07.2016 – 31.12.2018.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere in functie de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Proiectele care au parcurs etapa de pregatire a portofoliului de proiecte vor fi depuse prin MySMIS 2014.

Pentru etapa de pregatire a portofoliului de proiecte, cererile de finantare vor fi depuse, intr-un singur exemplar, pe CD, urmand ca transmiterea prin MySMIS 2014 sa se realizeze conform indicatiilor de la Capitolul 3.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FEDR si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.