Se depun proiecte pentru siguranta rutiera

siguranta-rutiera.jpg

Ministerul Fondurilor Europene a anuntat deschiderea liniilor de finantare pentru investitii in cresterea gradului de siguranta a traficului.

Status: Inactiv
Depunere: 31.12.2018
Buget total: 85,2 milioane de euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivul specific

Axa Prioritara 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient

Prioritatea de investitii 7c – Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de transport care respecta mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus si care au emisii reduse de carbon, inclusiv a cailor navigabile interioare si a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legaturilor multimodale si infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabila la nivel regional si local

Obiectivul Specific 2.5 (OS) Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

Actiunile finantabile conform POIM

Prin OS 2.5 sunt vizate urmatoarele tipuri de actiuni:

A    Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri de imbunatatire a sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport (noi si fazate):
A1    Proiecte noi ce vizeaza implementarea de masuri de imbunatatire a sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport;
A2    Proiecte fazate ce vizeaza implementarea de masuri de imbunatatire a sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigura continuarea investitiilor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Transport si nefinalizate pana la finalul anului 2015.
B    Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri destinate protectiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport.

Activitati finantabile in cadrul OS 2.5

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate in cadrul acestui obiectiv specific vor finanta urmatoarele activitati orientative, fara a fi insa limitative:
A    Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri de imbunatatire a sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport (noi si fazate)
•    Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontala si verticala;
•  Implementarea unor masuri specifice in localitatile liniare de-a lungul drumurilor europene si nationale (semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, statii de autobuz laterale, parcari, etc.);
•    Constructia unor bariere de tip New Jersey pe toate drumurile nationale cu 4 benzi fara protectie intre sensurile de mers;
•    Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe sensurile de mers pe toate drumurile nationale cu profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi);
•    Implementarea sistemelor de transport inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) si a interfetelor intre diverse moduri de transport STI, acolo unde nu au fost implementate ca parte a interventiilor la nivelul infrastructurii, pentru cresterea sigurantei la nivelul actiunilor de control a traficului;
•    Treceri la nivel rutier/feroviar imbunatatite;
•    Extinderea sistemelor mobile si fixe de monitorizare a traficului si de supraveghere automata, pe toate modurile de transport;
•    Perdele forestiere, panouri parazapezi sau alte solutii echivalente de protectie in vederea asigurarii protectie a cailor de comunicatie impotriva inzapezirii /altor calamitati naturale (pentru infrastructura existenta, unde nu se prevad investitii integrate prin POIM din alte OS);
•    Achizitionarea de echipamente de pe senale – canal navigabil si alte tipuri de echipamente cu rol in asigurarea sigurantei si securitatii transporturilor indiferent de modul de transport;
•    Alte actiuni cu rol de cresterea a sigurantei si securitatii pe toate modurile de transport, inclusiv proiectele fazate.

B    Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri destinate protectiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport
•    Activitati de monitorizare si de elaborare a unor studii privind efectele negative asupra mediului cauzate de activitatile de transport pentru proiectele de investitii finantate din POIM sau care vor fi propuse;
•    Instalarea de panouri de protectie impotriva zgomotului;
•    Cresterea capacitatii de depoluare pe caile navigabile si maritime, in special pe Dunare;
•    Covoarea astfaltice fonoabsorbante;
•    Perdele forestiere;
•    Achizitia de nave multifunctionale PSI (in relatie cu protectia mediului).

Alte activitati in afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar in conditiile in care solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea cresterii gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si imbunatatirii conditiilor de mediu pe toate modurile de transport, in conformitate cu OS 2.5.

Proiectele fazate si cele care contribuie la realizarea indicatorului de rezultat si a indicatorilor de realizare imediata din POIM vor fi prioritizate in raport cu celelalte proiecte ce pot fi propuse de catre potentialii beneficiari.

In cadrul fiecarui proiect de investitii vor fi finantate activitati cu caracter general:
•    Activitatile de pregatire a proiectului (pentru OS 2.5. nu se finanteaza, ca regula, proiecte distincte de pregatire a proiectelor, dar cheltuielile de pregatire pot fi decontate ulterior din proiectul aprobat);
•    Managementul de proiect;
•    Asistenta pentru management-ul proiectelor, supervizarea lucrarilor etc;
•    Informare si publicitate (inclusiv constientizarea si educarea publicului cu privire la actiunile finantate prin proiect);
•    Sprijin pentru derularea activitatii UIP.

Activitatile de mai sus sunt eligibile in cadrul OS 2.5. atunci cand acestea nu pot fi promovate ca parte a proiectelor noi de infrastructura derulate prin alte obiective specifice.

Achizitionarea echipamentelor pentru asigurarea sigurantei pe toate modurile de transport se poate face doar in conditiile demonstrarii unui esec al pietei care nu poate furniza echipamentele necesare, si cu respectarea regulilor ajutorului de stat.

Toate proiectele vor demonstra corelarea cu Master Planul General de Transport.

Fiecare proiect va fi insotit de un plan de informare si publicitate ce va include masurile de comunicare  (ulterior anexa la contractul de finantare), inclusiv proiectele fazate.

Tipuri de solicitanti

Solicitantii eligibili in cadrul OS 2.5. sunt:
•    Administratorii infrastructurii de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte institutii publice);
•    Autoritatile publice locale care gestioneaza infrastructura din interiorul localitatilor / infrastructura rutiera de tip drum national care face legaturi interurbane;
•    Directia Rutiera din Inspectoratul General al Politiei Romane si Directia de Politie Transporturi, individual sau in parteneriat cu aplicantul pentru proiectele de siguranta si securitate.

Grup tinta

Grupul tinta este reprezentat de intreaga populatie a Romaniei.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte

Bugetul alocat apelului de proiecte este impartit pe urmatoarele tipuri de actiuni, dupa cum urmeaza:

  Actiune Alocare POIM (valoare neta in (mil. euro)* Buget limita apel (mil. euro)* Buget limita contractare (mil. euro)**
A1 Proiecte noi de siguranta a traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport 76,726 119,324 93,765
B Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri destinate protectiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport
A2 Proiecte fazate de sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport 8,47 8,47 8,47
Total OS 2.5. 85,196 127,794 102,235

Valoarea minima si maxima a proiectului, rata de cofinantare

Prin program sau ghidul solicitantului, se propun valori maxime ale proiectelor. Daca valoarea costurilor totale eligibile depaseste 75 milioane euro, proiectul trebuie sa se regaseasca pe lista proiectelor majore din POIM (Tabelul 27).

Pentru proiectele fazate, acest prag se aplica la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depasesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Ratele de cofinantare a proiectelor

Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri de imbunatatire a sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport (noi si fazate);

Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri destinate protectiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport.

75 % Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), 25% Bugetul de Stat.

Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR) 75%
Contributia eligibila minima a beneficiarului (buget de stat) 25%

Pentru proiectele nationale, valoarea eligibila a proiectului este determinata prin aplicarea ratei de cofinantare aferenta regiunilor mai putin dezvoltate (89,44%), intrucat valoarea aferenta regiunii Bucuresti-Ilfov nu este eligibila in cadrul OS 2.5.

Ajutor de stat

Nu se aplica Regulile Ajutorului de Stat pentru proiectele depuse in cadrul obiectivului specific 2.5, deoarece infrastructura care urmeaza a se construi este infrastructura publica de stat de interes public administrata de Ministerul Transporturilor, prin intermediul companiilor aflate in subordine, Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul structurilor din subordine, sau de catre autoritatile publice locale.

Eligibilitatea solicitantului

Solicitantii eligibili in cadrul OS 2.5. sunt:
•    Administratorii infrastructurii de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte institutii publice);
•    Autoritatile publice locale care gestioneaza infrastructura din interiorul localitatilor/ infrastructura rutiera de tip drum national care face legaturi interurbane;
•    Politia rutiera si Politia Transporturi, individual sau in parteneriat cu aplicantul pentru proiectele de siguranta si securitate.

Eligibilitatea proiectului

Proiecte noi ce vizeaza implementarea de masuri de imbunatatire a sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport;

Proiecte ce vizeaza implementarea de masuri destinate protectiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport.

Nu sunt eligibile pentru acordarea finantarii din cadrul OS 2.5. proiectele implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov (se vor finanta proiecte localizate in regiunile mai putin dezvoltate);

In cazul proiectelor nationale ce acopera inclusiv regiunea Bucuresti-Ilfov sau a unor proiecte a caror arie de acoperire se poate extinde si in regiunea Bucuresti-Ilfov, valoarea eligibila a proiectelor va fi calculata conform indicatiilor din capitolul privind elaborarea bugetului.

Reguli privind eligibilitatea proiectelor fazate

Proiecte fazate ce vizeaza implementarea de masuri de imbunatatire a sigurantei traficului si securitatii transporturilor pentru toate modurile de transport.

Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru a fi eligibile in vederea finantarii prin POIM, toate cheltuielile trebuie sa fie defalcate in bugetul cererii de finantare, sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 399/2015, sa corespunda obiectivelor POIM si sa fie incluse in Cererea de finantare aprobata.

Pentru a fi rambursata, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii, conform HG nr. 399/2015:
a)    sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023;
b)    sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
c)    sa fie in conformitate cu prevederile programului;
d)    sa fie in conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finantare, incheiat intre autoritatea de management si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) si art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
e)    sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
f)    sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
g)    sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

In plus, o cheltuiala este eligibila daca:

activitatile proiectului prezent pentru care se ramburseaza cheltuiala nu au fost finantate, in ultimii 5 ani inainte de la data depunerii cererii de finantare, din fonduri publice, altele decat fondurile proprii ale beneficiarului.

Cheltuielile identificate de beneficiar vor fi incadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 5.

Pentru proiectele din cadrul OS 2.5, nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli (in conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h):
•    cheltuieli cu amortizarea;
•    cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite;
•    cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru UIP;
•    cheltuieli generale de administratie.

Prevederi privind TVA

Baza legala:

HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020

Pentru a fi eligibila, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din fonduri.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe baza de lista de proiecte prioritare sau preidentificate.

Solicitarile se vor primi in perioada 25.07.2016 – 31.12.2018.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere in functie de solicitarile primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

Cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

Proiectele care au parcurs etapa de pregatire a portofoliului de proiecte vor fi depuse prin MySMIS 2014.

Pentru etapa de pregatire a portofoliului de proiecte, cererile de finantare vor fi depuse, intr-un singur exemplar, pe CD, urmand ca transmiterea prin MySMIS 2014 sa se realizeze conform indicatiilor de la Capitolul 3 din ghid.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: FEDR si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.