Se depun proiectele pentru apelul „Profesori motivati in scoli defavorizate”

profesori.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelul de proiecte „Profesori motivati in scoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din Programul Operational Capital Uman (POCU). „Profesori motivati in scoli defavorizate” este dedicat scolilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au multi copii aflati in risc de abandon scolar si nu reusesc sa atraga sau sa mentina in scoala profesorii calificati. Modelul international de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat in tara noastra de catre organizatia partenera Teach for Romania.

Status: INACTIV
Depunere: 14.12.2016
Buget total: 25 milioane euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational

Axa Prioritara (AP) 6 „Educatie si competente”

Prioritatea de Investitii (PI) 10i  „Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”.

Obiectiv specific (OS):
OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive”.

SCOPUL APELULUI DE PROIECTE

In contextul obiectivului asumat de Romania de a reduce parasirea timpurie a scolii pentru copiii apartinand grupurilor vulnerabile si in acord cu recomandarile formulate in Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ET 2020), acest apel de proiecte isi propune sustinerea financiara a celor mai bune mecanisme care raspund nevoii de a include in mod sistematic noi masuri/programe educationale care sa asigure imbunatatirea calitatii educatiei si accesul echitabil la educatie.

In aceasta logica, apelul de proiecte se adreseaza cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor scolari din scolile defavorizate si personalului parterilor sociali din clasele cu forme de predare atipice, care doresc sa participe la programe pentru dezvoltarea competentelor si aprofundarea cunostintelor pentru a preda in scoli defavorizate si/sau in forme atipice de predare, respectiv clase sau grupe infiintate in spitale, in centre de reeducare/penitenciare pentru minori, la domiciliul copiilor bolnavi/cu dizabilitati si alte forme recunoscute prin lege.

Prin acest apel sunt sprijinite interventiile care vizeaza nevoile personalului educational din unitatile de invatamant publice, in care sunt inmatriculati copii cu un grad ridicat de risc educational (numite in continuare generic „scoli tinta”), in vederea asigurarii calitatii in educatie si a incluziunii scolare.

Denumirea generica de „scoli tinta” la care se refera acest apel de proiecte cuprinde doua categorii de scoli:

Categoria 1: Scolile si gradinitele defavorizate, definite conform acestui ghid (pag. 3, punctul 5) si listate in  Anexa 1.

Atentie!
Solicitantii care considera ca scoala/scolile tinta in care se vor desfasura proiectele nu sunt incadrate in categoria potrivita de risc educational, in lista din Anexa 1 a acestui ghid, pot demonstra incadrarea in categoria propusa prin analiza de nevoi din Anexa 2 a acestui ghid. Propunerea trebuie sa demonstreze respectarea criteriilor din metodologia prezentata in Anexa 1 a acestui ghid.

Categoria 2: Scolile organizate in contexte de predare atipice: pentru copii din spitale, copii in regim de detentie, copii din zone geografice greu accesibile, copii din zone geografice, scoala virtuala si alte forme recunoscute prin lege.

Actiunile eligibile sprijinite in cadrul acestui apel sunt structurate pe urmatoarele CATEGORII:

1.3.1 Actiuni destinate atragerii si/saumentinerii in scolile tinta a resurselor umane calificate, competente si motivate, capabile sa furnizeze o educatie de calitate si sa asigure incluziunea scolara.

1.3.2 Actiuni destinate dezvoltarii capacitatii institutionale a echipelor manageriale din scolile tinta, in scopul asigurarii sustenabilitatii interventiilor de crestere a calitatii in educatie.

Atentie!
Sunt eligibile doar proiectelecare vizeaza simultanmasuri din cele doua categorii de actiuni.

Apelul de proiecte sprijina atat abordarile inovative, cat si extinderea proiectelor pilot care au rezultate dovedite si constituie modele de buna practica in domeniu.

Actiunile sprijinite in cadrul acestui apel reflecta respectarea principiilor privind combatere a discriminarii si a segregarii in educatie conform considerentelor cuprinse in Anexa 3 a acestui ghid. Cadrul legal de referinta  aplicabil prezentului ghid se regaseste in Anexa 4.

Atentie!
Pentru evitarea suprapunerilor si a dublei finantari, persoanele din grupul tinta care beneficiaza de masurile ce fac obiectul acestui apel de proiecte nu vor putea beneficia de aceleasi masuri finantate prin alte apeluri de proiecte in cadrul POCU sau din alte surse de finantare, pe perioada derularii proiectului.

Actiunile destinate atragerii si/sau mentinerii in scolile tinta a resurselor umane calificate, competente si motivate, capabile sa furnizeze o educatie de calitate si sa asigure incluziunea scolara, constau in:

a) Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice, ale personalului de sprijin din scolile tinta (inclusiv ale mediatorilor scolari) si ale personalului partenerilor sociali in educatie, prin:

i.Programe de formare continua, dezvoltare de competente transversale si/sau instruire in domenii care contribuie la prevenirea/reducerea parasirii timpurii a scolii, precum: educatia parentala si implicarea parintilor, dezvoltarea copilului, prevenirea/reducerea absenteismului, scoala atractiva/incluziva (nondiscriminare, multiculturalitate, gandire pozitiva, facilitarea invatarii etc.), metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil, implicarea comunitatii in viata scolii; metode vizand nevoile educationale ale copiilor din cadrul comunitatilor dezavantajate economic si social sau izolate geografic precum si ale copiilor scolarizati in contexte atipice (copii bolnavi aflati in spitale sau scolarizati la domiciliu, copii cu dizabilitati, inclusiv cei scolarizati la domiciliu, copii aflati in regim de detentie etc.), monitorizarea riscului de parasire timpurie a scolii si facilitare a dialogului scoala-familie-comunitate pentru reducerea riscului educational; o mai buna cunoastere si aplicare a legislatiei in vederea respectarii dreptului fiecarui copil la educatie; dezvoltarea gandirii critice, dezvoltarea abilitatilor de comunicare, de leadership, de lucru in echipa si orice alte domenii care raspund nevoii identificate in proiect si contribuie la reducerea/prevenirea parasirii timpurii a scolii si orice alt domeniu de formare care contribuie la cresterea calitatii in educatie si a incluziunii scolare.

Pentru asigurarea calitatii si sustenabilitatii programelor de formare continua si/sau dezvoltare de competente transversale, acestea pot include:

Activitati de tipul mentoratului didactic, inclusiv prin crearea/dezvoltarea de retele de mentori la nivel local care sa ofere sprijin continuu personalului din scolile tinta.
Aplicarea de instrumente de sprijin pentru sustinerea procesului de efectuare de catre cadrele didactice a
activitatilor/stagiilor practice in scoala tinta, in scopul asigurarii resurselor materiale necesare punerii in practica si perfectionarii competentelor obtinute in componenta teoretica. Instrumentul de sprijin (sub forma de subventie) este acordat cadrelor didactice pentru materiale didactice, resurse pentru adaptarea curriculara si pentru desfasurarea de proiecte educationale in interiorul si in afara scolii. Metodologia de acordare a instrumentelor de sprijin este dezvoltata de Solicitant si respecta liniile directoare cuprinse in Anexa 5 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitatile/stagiile practice a acestui Ghid.

Activitatile destinate dezvoltarii capacitatii resurselor umane din scoli, din categoria 1.3.1 a), sunt finantate numai daca se desfasoara dupa o programa ce cuprinde atat activitati teoretice cat si activitati practice (activitati didactice sau specifice cu copiii si/sau parintii, pentru cadrele didactice si personalul de sprijin sau teme aplicate pentru persoanele care fac parte din echipele manageriale), care vor fi monitorizate de catre formatori/mentori, pe parcursul derularii acestora.

Atentie!
1. Programele de formare continua si de dezvoltare de competente didactice, pentru care se acorda credite profesionale transferabile, finalizate prin certificare a competentei didactice, se organizeaza si se defasoara in conditiile prevazute de legislatia specifica in domeniu, conform ariei de competenta si responsabilitate a Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice – si trebuie sa aiba o pondere de minimum 80% din activitatile de formare de categoria 1.3.1. a) i).

2. Programele de dezvoltare de competente profesionale pentru care nu se acorda credite profesionale transferabile si care nu sunt finalizate prin certificare a competentei didactice pot fi organizate si desfasuratede orice furnizor acreditat de ANC sau de structuri similare internationale.

3. Activitatile de instruire pot fi realizate de solicitanti/parteneri sau furnizori subcontractati, fara a fi obligatorie acreditarea programului de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice sau de catre Agentia Nationala a Calificarilor.

Programele de dezvoltare de competente profesionale pentru care nu se acorda credite profesionale transferabile si care nu sunt finalizate prin certificare a competentei didactice si activitatile de instruire nu pot depasi, in total, 20% din activitatile de formare de categoria 1.3.1. a) i).

Pentru activitatile de instruire pentru care nu se acorda certificat sau atestat, solicitantul are obligatia de a prezenta in cererea de finantare mecanismul prin care va monitoriza si evalua eficacitatea interventiei.

ii. Activitati destinate crearii unei mase critice de resurse umane calificate si motivate, in scopul difuziei cunostintelor, metodelor si practicilor de asigurare a calitatii in educatie, prin schimb de bune practici, inclusiv expunere pentru deschiderea orizontului profesionistilor din sistemul de invatamant si facilitarea schimburilor de idei si experienta pedagogica, crearea de retele de profesori/consilieri scolari/alte tipuri de personal de sprijin care sa faciliteze schimbul de resurse si de metode de predare/invatare intre cadrele didactice sprijinite prin proiect, cu accent pe sprijin intercolegial acordat celor care isi desfasoara activitatea in scolile tinta sau retele intre profesori/personal de sprijin si mentoriin scopul asigurarii/facilitarii evaluarii acestora, organizare de seminarii, conferinte, cercuri metodice, vizite locale/regionale de studiu/schimb de experienta intre scolile tinta.

b) Masuri de stimulare a resurselor umane calificate sa lucreze in scolile tinta, prin:

i. Acordarea unui pachet pentru incurajarea mobilitatii profesionale a cadrelor didactice, care sa stimuleze cadrele didactice sa concureze pentru posturile din scolile tinta. Pachetul poate include stimulente pentru mobilitate profesionala prin acordarea unei subventii care poate acoperi o parte din nevoile de cazare pentru cadrele didactice care se muta intr-o alta localitate decat cea de domiciliu pentru a lucra intr-o scoala tinta sau transport pentru cei care comuta zilnic.

ii. Acordarea de stimulente pentru performanta (de tip bursa) pentru cadrele didactice care lucreaza in scolile tinta si participa la programe de formare continua/dezvoltare de competente. Acordarea stimulentelor financiare se realizeaza in baza unor criterii de performanta stabilite de Solicitant pe baza progresului individual al elevilor si respecta indicatiile din Anexa 6 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanta pentru cadrele didactice a acestui Ghid.

iii. Organizarea de competitii de premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor scolari si personalului partenerilor sociali din scolile tinta, care au rezultate deosebite in asigurarea unei educatii incluzive de calitate pentru copiii cu risc educational major. Metodologia de organizare a competitiilor de premiere si de acordare a premiilor este dezvoltata de Solicitant si respecta liniile directoare cuprinse in Anexa 7 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a premiului pentru calitate in educatia incluziva a acestui Ghid.

Atentie!
Cadrele didactice care beneficiaza de stimulente pentru mobilitate si performanta au obligatia de a ramane in scoala tinta timp de cel putin 4 semestre consecutive. In caz contrar, acestia se vor obliga sa restituie contravaloarea stimulentelor primite, cu exceptia situatiei in care motivele pentru care nu mai lucreaza in scoala tinta nu le sunt imputabile.

In paralel, scolile in care lucreaza cadrele didactice care beneficiaza de stimulente pentru mobilitate si performanta trebuie sa faca demersuri oficiale catre inspectoratele scolare judetene pentru a solicita stabilitatea pe post a acestora.

Actiunile destinate dezvoltarii capacitatii institutionale prin imbunatatirea competentelor echipelor manageriale din scolile tinta in scopul sustenabilitatii interventiilor de crestere a calitatii in educatie.

Acestea includ activitati de formare pentru echipele manageriale de la nivelul scolii pentru a fi eficiente in prevenirea abandonului scolar, cu accent pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon scolar si a copiilor in situatii de risc, gestionarea riscurilor de abandon scolar prin planul de dezvoltare institutionala al scolii, sprijin pentru interactiuni pozitive cu parintii in vederea dezvoltarii parteneriatului scoala-parinti, identificarea si atragerea resurselor suplimentare necesare scolii pentru obtinerea unor rezultate scolare mai bune, monitorizarea si evaluarea indicatorilor de progres si incluziune educationala a copiilor, facilitarea formarii continue adecvate nevoii reale de formare a profesorilor si personalului de sprijin, mobilizarea retelelor comunitare pentru prevenirea absenteismului si abandonului scolar, implicarea comunitatii in viata scolii si orice alt domeniu care asigura cresterea capabilitatii echipelor manageriale de a preveni/reduce abandonul scolar.

Activitatile de formare pentru echipele manageriale pot include, ca aplicatii practice, crearea/dezvoltarea si implementarea unor mecanisme si instrumente de monitorizare si evaluare a performantei/calitatii procesului de educatie, inclusiv definirea performantei in functie de rezultatele asteptate de la grupul tinta de copii, pe baza viziunii pentru elev sau pe baza planului individual de interventie pentru acesta, stabilirea si urmarirea tintelor de dezvoltare profesionala pentru cadrele didactice, sisteme de evaluare complexa a acestora, dezvoltarea de mecanisme de prevenire si monitorizare a segregarii in scoli etc.

 Schema structurata a interventiilor sprijinite

Tabelul de mai jos cuprinde detalii informative privind coerenta dintre obiectivele POCU si intentiile acestui apel de proiecte: 

tabel

 
Tipuri de solicitanti si parteneri eligibili

 • Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS) si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale’
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Unitati de invatamant (ISCED 1-3) acreditate, publice sau private, din reteaua scolara nationala;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
 • Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale);
 • Autoritati publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
 • Parteneriate intre entitatile mai sus mentionate.

Parteneriatul in cadrul proiectului este realizat conform prevederilor documentului Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, pagina 27 si Anexei 5 (http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program).

Atentie!
Cu exceptia situatiei in care unitateade invatamant este solicitant partener in proiect, pentru toate interventiile din cadrul acestui apel de proiecte sunt considerate eligibile DOAR cererile de finantare in care scolile tinta sunt incluse in proiect ca partener asociat, prin incheierea de acorduri de colaborare intre solicitant si scoala/scolile respectiva/respective, conform modelului din Anexa 8.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 30 de luni, in interiorul carora trebuie cuprinse obligatoriu patru semestre scolare. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 30
luni vor fi respinse. La completarea cererii de finantare, in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect.

Grupul tinta al proiectului

• Personal didactic din invatamantul preuniversitar
• Personal de sprijin din scoli (inclusiv mediatori scolari)
• Manageri scolari
• Personalul partenerilor sociali din educatie, inclusiv din ONG-uri, care preda in scolile tinta din categoria 2.

Grupul tinta din categoriile personal didactic din invatamantul preuniversitar si personal de sprijin din scoli (inclusiv mediatori scolari) va reprezenta cel putin  80% din totalul persoanelor sprijinite in proiect.

Alocarea financiara stabilita pentru apelul de proiecte

Acest apel de proiecte este lansat in contextul Axei Prioritare 6, PI 10.i, OS 6.6 din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, cu un buget total alocat de 25.000.000 euro cofinantarea UE si cofinantarea nationala, iar distributia lanivelul celor doua categorii de regiuni este urmatoarea:

 • pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 22.325.000 euro, din care cofinantarea UE este 18.976.250 de euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 3.348.750 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%);
 • pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 2.675.000 euro, din
  care cofinantarea UE este de 2.140.000 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 80%), iar cofinantarea nationala este de 535.000 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 20%).

Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locatiei/sediului unitatii scolare in care este angajat grupului tinta, indiferent de locul de implementare/derulare a activitatilor propuse prin proiect.

Valoarea maxima a proiectelor; rata de cofinantare

Valoarea proiectelor

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie
2016, respectiv 1 EURO = 4,4505 lei.

In cadrul acestui apel pot fi finantate doua tipuri de proiecte:

 1. Proiecte mari (care includ minimum 300 de persoane din grupul tinta, din aceeasi categorie de regiune de dezvoltare) cu o valoare maxima de 1.500.000 euro.
 2. Proiecte mici (care includ minimum 90 de persoane din grupul tinta, din aceeasi categorie de regiune)
  cu o valoare maxima de 450.000 euro.

Cofinantarea nationala (cofinantarea publica si cofinantarea proprie)

Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerintelor prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, pagina 36 (http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf)

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile necesare derularii proiectului angajate de Solicitant dar care nu fac parte din chel tuielile declarate eligibile in cadrul acestui apel, vor fi suportate de catre acesta.

Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel

Interventiile eligibile in cadrul acestui apel se adreseaza celor doua categorii de regiuni, inclusiv judetelor cuprinse in regiunea ITI (arealul format din 38 de unitati administrativ teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, judetul Tulcea si nordul judetului Constanta), si anume:

 • regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia;
 • regiunea mai dezvoltata: Bucuresti-Ilfov.

Interventiile ITI, pentru care la nivelul axei prioritare 6 exista alocare financiara separata, vor fi implementate in baza unor apeluri de proiecte dedicate.

Un proiect poate viza interventii in judete din diferite regiuni de dezvoltare, cu conditia ca acestea sa fie din aceeasi categorie de regiune (mai dezvoltata sau mai putin dezvoltata).

Atentie!
In dezvoltarea cererii de finantare Solicitantul are obligatia de a tine cont de cerintele specifice stabilite pe fiecare categorie de regiune (mai putin dezvoltata, mai dezvoltata) pentru: valoarea minima a grupul tinta din proiect, valoarea maxima a proiectului, inclusiv cofinantarea publica si cofinantarea proprie.

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor

Cerinte generale:

Sunt considerati eligibili solicitantul si partenerul care indeplinesc cerintele prevazute in documentul Orientari
privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/POCU 2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf CAPITOLUL 4. ”Reguli generale de eligibilitate”, respectiv subpunctele 4.1.1 (pentru solicitanti) si 4.1.2 (pentru parteneri), pagina 27.

Cerinte specifice:

Sunt eligibile proiectele in care solicitantul sau partenerul indeplineste cel putin unul din urmatoarele doua criterii:

i.Solicitantul sau partenerul are experienta de minimum 1 an in ceea ce priveste activitatile de formare continua/instruire/dezvoltare profesionala pentru cadre didactice, personal de sprijin si/sau manageri scolari.
ii.Solicitantul sau partenerul are experienta de minimum 1 an si rezultate dovedite in lucrul cu persoane defavorizate sau cu specialisti din domeniul socio-educational care lucreaza in scoli/comunitati defavorizate.

Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, precum si cea de evaluare si selectie tehnica si
financiara a proiectelor se gasesc in Anexa 9, respectiv in Anexa 10.

Eligibilitatea proiectului

Conditii generale
Sunt considerate eligibile proiectele care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, CAPITOLUL 4, SUBPUNCTUL 4.2. Eligibilitatea proiectului, pagina 34 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf.

Conditii specifice

Sunt declarate NEELIGIBILE proiectele care:

 • NU cuprind masuri integratedin cele 2 categorii de actiuni mentionate la pagina 5 din prezentul Ghid.
 • NU respecta cerintele specifice de eligibilitate prevazute la punctul 1.3.1.
 • NU respecta durata proiectului prevazuta la punctul 1.5.
 • NU respecta structura grupul tinta astfel cum este prevazut la punctul 1.6.
 • NU se incadreaza in valoarea maxima eligibila pentru fiecare tip de proiect, conform punctului 1.9.1.
 • NU prevede cofinantarea proprie conform celor prevazute la punctul 1.9.2
 • NU respecta cerinte de incadrare in regiunea de dezvoltare prevazute la punctul 1.10.

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand cu 13 septembrie 2016, ora 15:00 si se incheie in data de 15 noiembrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: MFE
Finantator: Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.