Se depun proiectele pentru apelul „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”

bani-716x300.jpg

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelul de proiecte „SOLIDAR — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operational Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Status: INACTIV
Depunere: 14.11.2016
Buget total: 20 milioane de euro

Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational

Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Prioritatea de investitii 9v: Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a
functiona intr-o maniera autosustenabila

Activitatile/actiunile sprijinite in cadrul apelului

Intreprinderile sociale vizate de prezentul apel sunt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, intreprinderi organizate independent de sectorul public si care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. Aceste intreprinderi contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane apartinand unor grupuri vulnerabile in activitati cu caracter social si
economic, facilitand accesul tuturor la resursele si serviciile comunitatii.

Obiectivul acestei scheme de finantare este consolidarea capacitatii intreprinderilor sociale de a functiona intr-o maniera sustenabila.

Tipurile de activitati/ actiuni eligibile care pot fi sprijinite in cadrul prezentului apel sunt urmatoarele:

 • consiliere, mentorat si formare (profesionala si/sau in domeniul social) si dezvoltarea abilitatilor persoanelor implicate in intreprindere;
 • servicii de consultanta pentru dezvoltarea intreprinderii, de ex., pentru dezvoltarea de noi produse, dezvoltarea marcii, eficientizarea modelului de afaceri etc.;
 • dezvoltarea capacitatii de productie, de furnizare de bunuri, de executie de lucrari si/sau de prestare de servicii a intreprinderii, inclusiv prin identificarea si/sau dezvoltarea de piete de desfacere;
 • promovarea vizibilitatii intreprinderii sociale, inclusiv a intreprinderii sociale de insertie, respectiv a marcii sociale si/sau a atestatului de intreprindere sociala, a formelor de actiune specifice acestor intreprinderi, inclusiv a principiilor economiei sociale, de exemplu, prin participarea la targuri;
 • accesibilizarea locurilor de munca in functie de nevoile persoanelor si adaptarea locului de munca la capacitatea persoanei, in vederea desfasurarii activitatii in cadrul intreprinderilor sociale si intreprinderilor sociale de insertie;
 • transferul de know-how catre/ de la alte comunitati si actori relevanti la nivel de tara sau din alte State Membre ale Uniunii Europene;
 • activitati de dezvoltare a misiunii/ programelor sociale a intreprinderii, prin implicarea actorilor relevanti de pe piata muncii, din sistemul de invatamant/ de asistenta medicala/ de asistenta sociala sau din administratia locala/ centrala, in vederea cresterii implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile, retele de sprijin si de cooperare, diseminarea de bune practici;
 • alte activitati in vederea consolidarii capacitatii intreprinderilor sociale de a functiona intr-o maniera sustenabila.

In scopul descrierii clare si a justificarii activitatilor proiectului, solicitantul va include obligatoriu descrierea urmatoarelor elemente (pentru detalii privind sectiunile unde se vor completa aceste informatii, a se vedea Anexa 3 – Instructiuni orientative privind completarea cererii de finantare):

1) Problema sociala a carei rezolvare constituie misiunea sociala ale intreprinderii, respectiv problema sociala vizata de proiect: categoriile de persoane carora li se adreseaza intreprinderea sociala respectiva si nevoile sociale ale acestora, zona geografica, problema comunitara/ de mediu pe care incearca sa o rezolve intreprinderea;
2) Misiunea sociala/ programele sociale ale intreprinderii sociale;
3) Prezentarea afacerii si a caracteristicilor sociale (modelul de afaceri) specifice intreprinderii: se vor descrie activitatile curente ale intreprinderii, atat cele economice (serviciile, categoriile de lucrari executate, servicii prestate si/sau produsele furnizate membrilor sau tertilor contra cost, modalitatea de distributie a profitului/ excedentelor), cat si cele sociale;
4) Modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale, cu accent pe modul in care se asigura participarea membrilor si a altor actori interesati, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, daca acestea fac parte din grupurile vizate de intreprindere, la deciziile privind activitatile acesteia si modul in care acesta reflecta principiile prevazute la art. 4, lit. c si d, Legea nr. 219/2015 privind economia sociala;
5) Scurt istoric al rezultatelor economice si sociale ale intreprinderii din ultimii 3 ani: descriere succinta a dezvoltarii si evolutiei activitatii/ produselor/ serviciilor/ lucrarilor, precum si principalele realizari privind:
rezultatele economico-financiare: se vor preciza valorile pentru volumul de vanzari si cifra de afaceri/venituri, la nivel de intreprindere si pentru fiecare din serviciile/ produsele/ lucrarile (sau categoriile de servicii/ produse/ lucrari);
rezultate corespunzatoare misiunii/ programelor sociale ale intreprinderii: in functie de specificul obiectivelor sociale ale intreprinderii, solicitantul va descrie cel putin un rezultat social, folosind, de exemplu, urmatorii indicatori:
o numarul angajatilor (sau, dupa caz, al membrilor cooperatori si a coventiilor de munca aferente) si cuantumul normei de munca a acestora; numarul persoanelor apartinand unor grupuri vulnerabile, raportat la valoarea totala a resurselor umane;
o numarul total de persoane care au beneficiat de produse, lucrari sau servicii din partea intreprinderii, pe tipuri de produse, lucrari sau servicii; procentul, din numarul total, al membrilor intreprinderii, respectiv al persoanelor apartinand unor grupuri vulnerabile, pe categorii;
o volumul din cifra de afaceri realizat prin aportul/ datorita implicarii membrilor/ asociatilor/ actionarilor intreprinderii;
o numarul de beneficiari ai activitatilor sociale/ nonprofit derulate, pe produse, lucrari si/sau servicii, aplicand modalitatea obisnuita de raportare prin care organizatia isi inregistreaza activitatile;
o numarul beneficiarilor apartinand unor grupuri vulnerabile, raportat pe tipuri de grupuri si pe produse, lucrari si/sau servicii oferite;
o ajutoarele financiare si/sau materiale acordate (numar/ cantitate totala, tip, valoare minima, maxima, medie), catre toti beneficiarii, respectiv catre beneficiarii apartinand grupurilor vulnerabile;
o numarul total de membri ai intreprinderii, respectiv procentul, din acest total, al membrilor/ asociatilor/ actionarilor lucratori, al celor producatori si al celor consumatori/ clienti, precum si cu detalierea numarului/ procentului de membri apartinand unor grupuri vulnerabile, pe localitati/ medii de rezidenta urban/rural.

6) Directiile strategice de dezvoltare a intreprinderii, avand in vedere atat activitatea economica, cat si misiunea/ programele sociale ale acesteia;
7) Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului; modul in care se integreaza acestea in strategia de dezvoltare a intreprinderii;
8) Descrierea produsului/ produselor, serviciului/ serviciilor, respectiv a lucrarii/ lucrarilor care fac obiectul proiectului:
– pentru produse/ lucrari, vor fi prezentate atat caracteristici fizice, cat si tehnologia utilizata in producerea/ dezvoltarea/ executarea acestora (materii prime, echipamente, forta de munca, patente etc., cu localizarea surselor
acestor elemente, la nivel de regiune de dezvoltare/ judet);
– pentru servicii se va descrie ce reprezinta, ce nevoi satisfac, care sunt materialele, echipamentele si resursele umane necesare, care sunt etapele procesului de prestare a serviciilor, care sunt beneficiile pentru clienti;
9) Justificarea proiectului/ a activitatilor propuse: analiza punctelor tari si a celor slabe
ale intreprinderii, respectiv analiza amenintarilor si a oportunitatilor din mediul in care functioneaza aceasta (SWOT), precum si justificarea activitatilor propuse fata de acestea;
10) Modul in care se integreaza activitatea intreprinderii in contextul social si in cel economic din zona respectiva: elemente de analiza de piata privind activitatea care face obiectul cererii de finantare;
11) Rezultate economice si sociale specifice: solicitantul va defini in proiect un set de rezultate proprii corespunzatoare activitatilor planificate, rezultate care vor fi ulterior prezentate si publicului larg; aceste rezultate vor fi economice, sociale, si, dupa caz, de mediu; ele vor fi cuantificate pe baza unor indicatori specifici de raportare sociala, estimati cel putin pentru perioada proiectului; solicitantul va stabili obligatoriu valori pentru urmatoarele rezultate:
rezultate economico-financiare: se vor preciza valorile estimate pentru volumul de vanzari si cifra de afaceri/venituri, cel putin pentru perioada de implementare a proiectului, la nivel de intreprindere si pentru fiecare din serviciile/ produsele/ lucrarile (sau categoriile de servicii/ produse/ lucrari) vizate de proiect;
rezultate corespunzatoare misiunii/ programelor sociale ale intreprinderii: in functie de specificul obiectivelor sociale ale intreprinderii, solicitantul va propune si estima cel putin un indicator de raportare sociala, cum sunt, de
exemplu, urmatorii:
o numarul angajatilor (sau, dupa caz, al membrilor cooperatori si a coventiilor de munca aferente) si cuantumul normei de munca a acestora; se va estima de asemenea numarul persoanelor apartinand unor grupuri vulnerabile, raportat la valoarea totala a resurselor umane vizate;
o numarul total de persoane care au beneficiat de produse, lucrari sau servicii din partea intreprinderii, pe tipuri de produse, lucrari sau servicii; procentul, din numarul total, al membrilor intreprinderii, respectiv al persoanelor apartinand unor grupuri vulnerabile, pe categorii;
o volumul din cifra de afaceri realizata in cadrul proiectului, realizat prin aportul/ datorita implicarii membrilor/ asociatilor/ actionarilor intreprinderii;
o numarul de beneficiari ai activitatilor sociale/ nonprofit derulate in cadrul proiectului, pe produse, lucrari si/sau servicii, aplicand modalitatea obisnuita de raportare prin care organizatia isi inregistreaza activitatile;
o numarul beneficiarilor apartinand unor grupuri vulnerabile, raportat pe tipuri de grupuri si pe produse, lucrari si/sau servicii oferite in cadrul proiectului;
o ajutoarele financiare si/sau materiale acordate in cadrul proiectului (numar/ cantitate totala, tip, valoare minima, maxima, medie), catre toti beneficiarii, respectiv catre beneficiarii apartinand grupurilor vulnerabile;
o numarul total de membri ai intreprinderii, respectiv procentul, din acest total, al membrilor/ asociatilor/ actionarilor lucratori, al celor producatori si al celor consumatori/ clienti, precum si cu detalierea numarului/ procentului de membri apartinand unor grupuri vulnerabile, pe localitati/ medii de rezidenta urban/rural.

Teme secundare FSE

In cadrul Axei prioritare 4 – Prioritatea de investitii 9.v sunt vizate temele secundare prezentate in tabelul de mai jos.

Tema secundara

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor – ponderea minima pe proiect este de 1 %

Inovare sociala – ponderea minima pe proiect este de 5 %

Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor – ponderea minima pe proiect este de 5 %

Nediscriminare – ponderea minima pe proiect este de 3 %

Tipuri de solicitanti eligibili in cadrul apelului

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitantii eligibili sunt entitatile de economie sociala existente.

Solicitantul trebuie sa fie organizatie legal constituita in Romania, apartinand uneia dintre categoriile de persoane juridice prevazute in Legea nr. 219/2015 privind economia sociala, si anume:
1. societati cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;
2. cooperative de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. asociatii sau fundatii, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. case de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
5. case de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. federatii sau uniuni ale persoanelor juridice de la 1-5;
7. orice alte categorie de persoana juridica care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in Legea economiei sociale, atestata ca intreprindere sociala sau aflata in curs de atestare, al carei sediu social si, daca e cazul, punct de lucru se afla intr-una din regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Regiunile de dezvoltare vizate vor fi selectate din sistemul electronic, din lista predefinita.

Daca intreprinderea sociala are filiale cu personalitate juridica distincta, acestea pot depune cerere de ajutor de minimis in nume propriu, cu respectarea regimului intreprinderilor unice2 (a se vedea si Schema de minimis).

Solicitantul va completa Declaratia tip privind respectarea criteriilor de atestare ca intreprindere sociala (Anexa 5), declarand pe proprie raspundere ca respecta la data depunerii cererii de finantare, si, in eventualitatatea aprobarii acesteia, pe toata durata derularii proiectului, criteriile prevazute de Legea economiei sociale la art. 8, alin. 4, si anume:
a) actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
b) aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;
c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Solicitantii ale caror cereri de finantare sunt aprobate vor prezenta atestatul de intreprindere sociala la semnarea contractului de finantare.

Solicitantii trebuie sa fi fost inregistrati juridic si activi fiscal (bilant incheiat si inregistrat la organele fiscale) cu minimum 1 an inainte de data depunerii cererii de finantare.

Cererea de finantare nu se poate depune in parteneriat.

Durata proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Dupa incheierea proiectului, solicitantul are obligatia sa asigure sustenabilitatea intreprinderii pentru o perioada de minimum 6 luni si sa mentina conditiile care au stat la baza atestarii ca intreprindere sociala pentru minimum 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Grup tinta

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta al proiectului va fi format din

 • persoane din intreprinderi sociale existente, si anume:
  – personal angajat in cadrul intreprinderii solicitante;
  – membri/ asociati/ actionari care fac parte din intreprinderea solicitanta conform actelor de organizare si functionare;
  – voluntari (cu contract de voluntariat) din cadrul intreprinderii solicitante – maximum 25% din numarul total al persoanelor din grupul tinta.

Conditia apartenentei la aceste categorii poate fi indeplinita de persoanele din grupul tinta la momentul depunerii cererii de finantare si/sau pe parcursul derularii proiectului.

Proiectul va preciza categoriile de grup tinta carora li se adreseaza, precum si nevoile sociale ale fiecareia dintre aceste categorii.

Pentru a putea beneficia de sprijin, intreprinderea sociala solicitanta trebuie sa aiba un grup tinta de minimum 10 persoane, apartinand uneia sau mai multora dintre categoriile mentionate.

Alocarea stabilita pentru apelul de proiecte

In cadrul prezentului apel de proiecte lansat in contextul Axei prioritare 4, prioritatea de investitii 9.v, O.S. 4.16 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, bugetul total alocat este de 20.000.000 euro (cofinantarea UE + cofinantarea nationala), disponibila exclusiv pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud- Est si Sud-Muntenia), din care cofinantarea UE este de 17.000.000 euro (reprezentand 85%), iar cofinantarea nationala este de 3.000.000 euro (reprezentand 15%).

Valoarea minima si valoarea maxima a proiectului si cofinantarea nationala (cofinantarea publica si cofinantarea proprie)

Valoarea minima a proiectului va fi de 40.000 euro, iar cea maxima va fi de 100.000 euro.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice3 nu poate depasi suma de 200.000 euro pe durata a trei exercitii financiare. Solicitantul va furniza informatii privind ajutorul de minimis primit in ultimele trei exercitii financiare prin completarea Anexei 4 – Declaratia privind ajutorul de minimis.

Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant. In cadrul prezentului ghid al solicitantului – conditii specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contributia minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.

Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel

Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare pentru prioritatea de investitii 9.v.

Intreprinderile de economie sociala care beneficiaza de sprijin in cadrul acestui program trebuie sa aiba atat sediul social, cat si, dupa caz, punctul/punctele de lucru unde se desfasoara proiectul, intr-una din cele sapte regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei.

Incidenta ajutorului de minimis

Activitatile eligibile prevazute in prezentul ghid fac obiectul unei scheme de minimis.

Schema de ajutor de minimis nu se aplica si nu se acorda:

a) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului CE;
c) intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, in urmatoarele cazuri:

 • atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
 • atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.

d) pentru activitatile legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) pentru activitatile conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate;
f) pentru activitatile pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Prin urmare, activitatile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis evidentiate mai sus.

Eligibilitatea solicitantului

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea proiectului

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Eligibilitatea cheltuielilor

Lista orientativa privind incadrarea cheltuielilor aferente proiectului in categoriile/ subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

tabel1
tabel2tabel3

tabel4

tabel5

tabel6

tabel7

IMPORTANT! Vor fi decontate cheltuielile salariale doar pentru personalul implicat in implementarea proiectului, si nu pentru activitatea curenta a intreprinderii.

In plus fata de prevederile specifice din prezentul ghid, se vor avea in vedere sectiunile relevante din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020.

Depunerea proiectelor prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand din 21 septembrie 2016 si se incheie in data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului

Website-ul programului

Anexe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Finantator: UE si bugetul de stat

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.