Se depun proiectele pentru IMM-uri – finantare de pana la 1.000.000 de euro

IMM-ucenici.jpg

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Status: Activ
Depunere pana la: 23.08.2017
Buget: 172,94 milioane euro

 Obiectiv specific

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate2 .

Aceasta prioritate de investitie va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale. In acest sens, se au in vedere IMM-urile care sunt interesate de gasirea unui model optim de crestere, atat in sensul trecerii in alta categorie de dimensiune, cat si in sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, in scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa devina regionala, nationala sau internationala).

Avand in vedere faptul ca avantajul competitiv reprezinta un cumul de factori care conditioneaza competitivitatea si performanta unei companii in afaceri, POR isi propune sa sprijine companiile care au potential sa-si dezvolte/mentina pozitia pe piata prin consolidarea unor competente superioare concurentei. Astfel, se are in vedere sprijinirea companiilor care opereaza in domenii economice in care se poate dezvolta si/sau mentine un avantaj competitiv si, in general, dezvoltarea activitatii lor economice. In acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care isi desfasoara activitatea in domeniile cu potential competitiv, identificate conform SNC, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste domenii.

In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii (arealul format din 38 de unitati administrativ-teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta, in zonele identificate ca prioritare in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii3 ).

 Regiunile eligibile

 • Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru
 • NU sunt  eligibile  investitiile  localizate  in  regiunea  de  dezvoltare  Bucuresti  Ilfov  si  ITI Delta Dunarii.

Buget

Alocarea totala a apelui de proiecte este de 172,94 milioane euro.

tabel

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si maximum 1 milion euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Aceste plafoane se aplica intregii valori a finantarii nerambursabile, constand atat din ajutor de stat cat si, daca este cazul, din ajutor de minimis.

Finantarea nerambursabila este impartita in ajutor de stat regional si ajutor de minimis. La ajutorul de minimis, firma beneficiara trebuie sa contribuie cu minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile in proiect.

La ajutorul de stat, contributia firmei la investitie variaza intre 30% si 55%, in functie de marimea societatii si de regiunea in care este localizat proiectul:

tabel1

Valoarea eligibila aferenta componentei finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a investitiei.

La componenta ajutorului de minimis, valoarea maxima a acestuia este de 200.000 de euro.

Solicitanti eligibili

Banii sunt disponibili pentru firme din toata tara, cu EXCEPTIA Bucurestiului, a judetului Ilfov si a ITI Delta Dunarii.

In plus, firmele solicitante trebuie sa fie microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderi mijlocii din mediul rural.

 • microintreprinderi – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mijlocii – au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Firmele pot fi societati comerciale infiintate pe baza Legii 31/1990 sau cooperative infiintate pe baza Legii 1/2005.

Conditie de vechime: Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2017, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 4 ianuarie 2016 (prima zi lucratoare din anul 2016) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016.

Conditie legata de numarul salariatilor: Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri
 • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii

Banii se ofera firmelor din variate domenii, de la cazare si productie de testile pana la firme de software si sali de fitness.

Investitii eligibile

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

 • Construirea/extinderea spatiilor de productie/servicii;
 • Dotarea  cu  active  corporale (echipamente, utilaje), necorporale  (licente,  brevete, programe  informatice   etc),   inclusiv   instrumente   de   comercializare   on-line (publicare  cataloage,  preluare  comenzi,  plata  online,  achizitii,  factura  electronica, customer service etc);

• Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

 • Implementarea  procesului  de  certificare  a  produselor,  serviciilor  sau  diferitelor procese specifice, certificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al 2/31 trebuie  sa fi  fost infiintata cel  mai  tarziu  la  4  ianuarie  2016 (prima  zi  lucra toare  din  anul  2016),  pentru depuneri incepand cu anul 2017. mediului  (ISO  14001),  al  sigurantei  alimentelor  (ISO  22000),  al  sanatatii si
  securitatii  ocupationale  (OHSAS  18001),  al  securitatii  informatiilor  (ISO/IEC 27001),  al  energiei  (ISO  50001),  al  calitatii  pentru  dispozitive  medicale  (ISO 13485),  al  serviciilor  IT  (ISO/IEC  20000),  al  responsabilitatii  sociale  (SA  8000), simple sau integrate.
 • Participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale etc.
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistentatehnica, obtinere avize;
 • Proiectare si inginerie.
 • Consultanta-elaborarea cererii  de  finantare/  a  planului  de  afaceri; management de proiect sau elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii.

Taxa  pe  valoarea  adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile  este eligibila.

Alte conditii ale proiectului

Proiectul  propus in  cererea  de  finantare trebuie  sa cuprinda, in  mod  obligatoriu, investitii in  active  corporale  finantabile  prin  ajutor  de  stat  regional.  Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis si/sau a investitiilor finantabile prin ajutor de stat regional in active necorporale.

Perioada  de  realizarea  activitatilor  proiectului  dupa semnarea  contractului  de finantare este de maximum 36 de luni si nu depaseste data de 31.12.2023.

Reguli de eligibilitate

Ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investiie initiala.

Investitie  initiala (pentru  prezentul  apel) inseamna o  investitie in  active  corporale si necorporale legata
de:

 • crearea unei unitati noi,
 • extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara
  schimbarea fundamentala a procesului de productie.
 • diversificarea  productiei  unei  unitati prin  produse/servicii  care  nu  au  fost fabricate/prestate  anterior in  unitate.
 • Diversificarea  productiei  presupune  ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/ prestate.

Investitia trebuie sa vizeze un singur cod CAEN!

 Conditii privind eligibilitatea solicitantilor

1. Se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii din mediul rural.
2. Codul CAEN trebuie sa fie eligibil, conform listei anexa a ghidului aplicantului si trebuie sa fie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.
3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui anfiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
4. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura
a)contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului,
b) finantarea cheltuielilor neeligibileale proiectului, unde este cazul si
c) resursele financiare necesare implementariioptime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale In etapa contractuala, solicitantul va prezenta dovada capacitatii financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de banca/ institutie financiar bancara).
6. Solicitantul nu se afla in situatiile de excludere (definite in ghid: faliment,  insolventa, dificultate, conflict de interese, condamnari etc)
7. Locul de implementare a proiectului este situat in: in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri sau in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii (exclus ITI Delta Dunarii si Bucuresti Ilfov).
8.Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depuneriicererii de finantare, precum si peperioada de evaluare, selectie si contractare, (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimataa platii finale in cadrul proiectului):
a) Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii:
• dreptul de proprietate privata,
• dreptul de concesiunesau
• dreptul de superficie.

In plus, imobilul (teren si/sau cladiri)este liber de orice sarcinisau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului. Ulterior contractarii proiectului, este permisa ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie ele mobile sau imobile, inconditiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislatiei in vigoare.
b) Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu sesupun autorizarii:
• dreptul de proprietate privata,
• dreptul de concesiune,
• dreptul de superficie,
• dreptul de uzufruct,
• dreptul de folosin ta cu titlu gratuit,
• imprumutul de folosin ta (comodat) sau
• dreptul de inchiriere/locatiune.
Solicitantul trebuie sa demonstreze detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/folosinta
cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupacaz, pe o perioada care acopera inclusiv  perioada de trei ani
de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.

 Depunere

Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00.

Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 23.08.2017, ora 12:00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa, dupa primele 2 luni de depunere a proiectelor, in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Anexe

 

Finantator: FEDR si bugetul de stat
Sursa: MDRAP

[caseta-final-fise]

0 thoughts on “Se depun proiectele pentru IMM-uri – finantare de pana la 1.000.000 de euro”

 1. Jimbu Adina spune:

  Buna ziua
  Am dori sa incepem o mica afacere in mediul rural cu o spalatorie auto automata.
  Am vrea sa stim ce fonduri putem accesa sau care ar fi pasii de urmat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.